Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Zákon o strategických investíciách: Zásadné zmeny v stavebnom procese

Zákon o strategických investíciách. Nový zákon o strategických investíciách prináša významné zjednodušenie procesov a urýchlenie výstavby diaľnic a ďalších kľúčových infraštruktúr na Slovensku. Zistite, aké zmeny nás čakajú od júla 2024!

Slovenský parlament nedávno schválil zákon o strategických investíciách, ktorý prináša významné zmeny v procese prípravy a realizácie dôležitých infraštruktúrnych projektov. Tento krok predstavuje dôležitú zmenu v prístupe k výstavbe a správe strategických investícií na Slovensku.

Dôležitosť zákona pre rýchlejšiu výstavbu Nová legislatíva umožňuje zrýchlenie procesov potrebných pre dokončenie kritických úsekov diaľnic, ako sú D1 a D3 na Kysuciach či rýchlostná cesta R4 od Prešova po hranice s Poľskom. Zjednodušenie administratívnych krokov a zosúladenie s európskymi normami poskytujú právny rámec pre efektívnejšie riadenie týchto projektov.

Zachovanie práv vlastníkov a ochrana prírody Minister dopravy Jozef Ráž zdôraznil, že nové opatrenia neobchádzajú práva vlastníkov pozemkov a že všetky projekty musia prejsť adekvátnym procesom vyvlastnenia a environmentálneho posúdenia (EIA). Tieto procesy zaručujú, že všetky zásahy do súkromného vlastníctva alebo prírodných biotopov budú vykonávané s náležitou starostlivosťou a kompenzáciou.

Rozšírenie možností strategických investícií Okrem dopravných projektov môže vláda podľa nového zákona vyhlásiť za strategické investície aj iné významné projekty, ako sú výstavby nemocníc, vojenské a bezpečnostné objekty. Toto rozšírenie zahŕňa projekty s hodnotou nad 50 miliónov eur, čo umožňuje štátu lepšie plánovať a realizovať infraštruktúru kľúčového významu pre verejnosť.

Boj proti špekulantom a ochrana verejného záujmu Legislatíva tiež adresuje problém špekulantov, ktorí svojimi obštrukciami bránia rýchlemu pokroku pri príprave a realizácii infraštruktúrnych projektov. S novými pravidlami sa štát snaží minimalizovať možnosti pre tieto nežiaduce praktiky, čím sa zabezpečuje, že výstavba bude slúžiť primárne verejnému záujmu.

Záver a výhľad Zákon o strategických investíciách je kľúčovým krokom k modernizácii a efektivizácii procesov výstavby a správy infraštruktúry na Slovensku. Jeho účinnosť od júla 2024 bude znamenať nielen rýchlejšie dokončenie dôležitých projektov, ale aj posilnenie právneho a sociálneho zázemia pre ich realizáciu. Spoločnosť teraz stojí pred úlohou sledovať implementáciu tohto zákona a zabezpečiť, aby jeho potenciál bol využitý v najlepšom záujme všetkých občanov Slovenska.

Tento príspevok rozoberá hlavné body a dopady zákona, snažiac sa poskytnúť komplexný prehľad o jeho dôležitosti a očakávaných výsledkoch pre infraštruktúru a spoločnosť.

Ako nový zákon o strategických investíciách ovplyvní výstavbu diaľnic na Slovensku?

Nový zákon o strategických investíciách, schválený vládou vo februári 2024, má za cieľ urýchliť výstavbu diaľnic na Slovensku. Zákon zavádza viacero mechanizmov, ktoré by mali zjednodušiť a zefektívniť proces prípravy a realizácie diaľničných projektov:

  • Urýchlenie administratívnych procesov: Zákon skracuje lehoty na vydávanie povolení a umožňuje vyvlastňovať pozemky pre strategické investície v zrýchlenom režime. Investor taktiež bude mať predkupné právo na pozemky potrebné pre projekt.
  • Zvýšenie investičnej atraktivity: Vláda bude môcť strategickým investorom poskytovať daňové úľavy a iné stimuly. Zákon zároveň umožňuje financovanie diaľnic z verejno-súkromných partnerstiev.
  • Obmedzenie vplyvu samospráv: Samosprávy budú mať menší vplyv na schvaľovanie diaľničných projektov. Vláda bude môcť presadiť projekt aj napriek nesúhlasu obce, ak ho vyhlási za strategický.

Očakávané dopady:

Očakáva sa, že nový zákon povedie k zrýchleniu výstavby diaľnic na Slovensku. Podľa ministra dopravy by sa vďaka nemu mohlo ročne vybudovať až 100 kilometrov diaľnic.

Zákon však vyvoláva aj kritiku. Niektorí poukazujú na to, že oslabuje vplyv samospráv a ohrozuje životné prostredie. Kritici taktiež argumentujú, že zrýchlené vyvlastňovacie konania a obmedzené možnosti verejnej kontroly povedú k netransparentným a neefektívnym investíciám.

Aktuálny stav:

Zákon o strategických investíciách bol schválený vládou a v marci 2024 ho prerokoval parlament v prvom čítaní. Druhé čítanie a záverečné hlasovanie prebehlo v stredu 24. apríla 2024.

J. Ráž: Zákon o strategických investíciách skráti prípravné procesy na polovicu (zdroj: TASR TV)

Čo znamená nový zákon o strategických investíciách pre výstavbu diaľnic?

Nový zákon umožňuje rýchlejšie spracovanie a realizáciu projektov diaľnic a rýchlostných ciest zjednodušením administratívnych procesov a minimalizáciou byrokratických prekážok.

Ako sú chránené práva dotknutých vlastníkov podľa nového zákona?

Zákon zabezpečuje, že všetky práva vlastníkov a dotknutých subjektov sú ochránené, pričom vyvlastnenie pozemkov je možné len s adekvátnou finančnou náhradou a po riadnom procese.

Aké nové možnosti prináša zákon pre strategické investície mimo dopravných projektov?

Zákon umožňuje vláde vyhlásiť za strategické investície aj iné veľké projekty ako sú stavby nemocníc, vojenské a bezpečnostné objekty, čo umožňuje rýchlejšiu realizáciu týchto dôležitých infraštruktúr.

Zdroje:

  1. Ministerstvo dopravy [online] – Tlačová konferencia, záznam TASR TV
  2. Ministerstvo dopravy [online] – Parlament schválil zákon o strategických investíciách

Foto: Facebook – Ministerstvo dopravy, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...