Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

V roku 2024 môžu mladí čerpať zaujímavý príspevok

Príspevok. V máji 2024 sa na Slovensku otvorí nová kapitola v podpore zamestnanosti mladých ľudí. Projekt s názvom „Právo na prvé zamestnanie“ je inovatívny krok ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý má ambíciu zastaviť odliv mladých talentov zo Slovenska a zároveň ich motivovať k návratu. Príspevok, ktorý bude ponúkaný zamestnávateľom, má prilákať mladých ľudí do pracovného procesu hneď po ukončení vysokej alebo strednej školy. Tento krok je dôležitým signálom pre mladých, že na Slovensku sú pre nich vytvorené adekvátne pracovné príležitosti.

Zatraktívnenie pracovného prostredia

V rámci ďalších krokov sa štát snaží zatraktívniť pracovné prostredie. Významným projektom, ktorý bol spustený s podporou Európskeho sociálneho fondu, je určený najmä pre znevýhodnené skupiny na trhu práce. S rozpočtom prevyšujúcim 300 miliónov eur, projekt ponúka osem rôznych aktivít, zameraných na podporu dlhodobo nezamestnaných, nízkokvalifikovaných uchádzačov a zdravotne postihnutých. Táto iniciatíva má za cieľ integrovať tieto skupiny priamo do pracovného procesu, poskytnúť im relevantné zručnosti a zvýšiť ich šance na udržanie sa na trhu práce.

Elektromobilita a nové príležitosti

Ďalšou významnou oblasťou, ktorá ponúka nové príležitosti na trhu práce, je elektromobilita. Ministerka hospodárstva poukázala na zmeny v automobilovom priemysle, ktoré prinášajú potrebu adaptácie na nové výrobné technológie. Tento trend zvyšuje dopyt po odborníkoch v oblasti automatizácie, elektroniky, IT a strojárstva. Slovensko sa tak musí pripraviť na budúce požiadavky trhu práce a zabezpečiť, že vzdelávací systém bude schopný reagovať na zvyšujúci sa dopyt po technicky vzdelaných absolventoch.

Sleduj stránky úradov práce, aby si čerpal(a) príspevky >>

Nový projekt na podporu mladých

V máji 2024 sa na Slovensku otvorí nová kapitola v podpore zamestnanosti mladých ľudí. Projekt s názvom „Právo na prvé zamestnanie“ je inovatívny krok ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý má ambíciu zastaviť odliv mladých talentov zo Slovenska a zároveň ich motivovať k návratu. Príspevok, ktorý bude ponúkaný zamestnávateľom, má prilákať mladých ľudí do pracovného procesu hneď po ukončení vysokej alebo strednej školy. Tento krok je dôležitým signálom pre mladých, že na Slovensku sú pre nich vytvorené adekvátne pracovné príležitosti.

Zatraktívnenie pracovného prostredia

V rámci ďalších krokov sa štát snaží zatraktívniť pracovné prostredie. Významným projektom, ktorý bol spustený s podporou Európskeho sociálneho fondu, je určený najmä pre znevýhodnené skupiny na trhu práce. S rozpočtom prevyšujúcim 300 miliónov eur, projekt ponúka osem rôznych aktivít, zameraných na podporu dlhodobo nezamestnaných, nízkokvalifikovaných uchádzačov a zdravotne postihnutých. Táto iniciatíva má za cieľ integrovať tieto skupiny priamo do pracovného procesu, poskytnúť im relevantné zručnosti a zvýšiť ich šance na udržanie sa na trhu práce.

Viac článkov z tejto témy nájdeš tu >>

Elektromobilita a nové príležitosti

Ďalšou významnou oblasťou, ktorá ponúka nové príležitosti na trhu práce, je elektromobilita. Ministerka hospodárstva poukázala na zmeny v automobilovom priemysle, ktoré prinášajú potrebu adaptácie na nové výrobné technológie. Tento trend zvyšuje dopyt po odborníkoch v oblasti automatizácie, elektroniky, IT a strojárstva. Slovensko sa tak musí pripraviť na budúce požiadavky trhu práce a zabezpečiť, že vzdelávací systém bude schopný reagovať na zvyšujúci sa dopyt po technicky vzdelaných absolventoch.

Slovenské úrady by v tomto ohľade mali predovšetkým

 1. Zvýšiť informovanosť o príležitostiach, ktoré nový projekt ponúka, sa stáva kľúčovým krokom k inšpirácii a motivácii. Je to šanca objaviť nové možnosti a rozšíriť svoje obzory.
 2. Podporovať spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a priemyslom je vzrušujúca cesta, ako udržať vzdelávacie programy aktuálne a v súlade s potrebami trhu práce. Spájanie teórie s praxou otvára dvere k inováciám a progresu.
 3. Motivovať zamestnávateľov na zapojenie sa do projektov podpory zamestnanosti predstavuje pozitívny krok k vytváraniu viac príležitostí pre mladých. Je to investícia do budúcnosti, ktorá pomáha mladým ľuďom získať cenné skúsenosti a zároveň podporuje rast spoločností.
 4. Monitorovať a vyhodnocovať efektivitu podporných programov s pružnou reakciou na meniace sa potreby trhu práce je zásadné pre neustále zlepšovanie a prispôsobovanie sa. Tento prístup umožňuje rýchlo identifikovať úspechy a oblasti na zlepšenie, čo v konečnom dôsledku vedie k vytváraniu silnejších a účinnejších programov.
 5. Vytvoriť platformu pre zdieľanie osvedčených postupov a úspešných príbehov z projektu je inšpirujúce a povzbudzujúce. Poskytuje priestor pre vzájomné učenie a oslavu úspechov, čím motivuje ostatných k účasti a inovácii.

Rozvoj vzdelávania a príprava na budúcnosť

V kontexte zvyšujúcich sa požiadaviek na technické a digitálne zručnosti je nevyhnutné, aby vzdelávací systém na Slovensku držal krok s rýchlo sa meniacim trhom práce. Inovácie v oblasti vzdelávania sú kľúčové pre prípravu študentov na kariéry v novovznikajúcich odvetviach, ako je elektromobilita a automatizácia. Posilnenie technického a IT vzdelávania na stredných a vysokých školách je nevyhnutné pre vytváranie silnej pracovnej sily, ktorá bude schopná zvládnuť výzvy budúcnosti.

 1. Podpora kontinuálneho vzdelávania a rekvalifikácie.
 2. Investície do modernizácie vzdelávacích zariadení a technológií.
 3. Zvýšenie povedomia o dôležitosti technického vzdelania.
 4. Spolupráca medzi univerzitami a priemyselnými podnikmi pre prax orientované vzdelávanie.
 5. Vytvorenie štipendijných programov pre študentov technických a IT odborov.

Partnerstvo súkromného a verejného sektora

Úspešná implementácia projektov na podporu zamestnanosti si vyžaduje efektívnu spoluprácu medzi vládou, súkromným sektorom a vzdelávacími inštitúciami. Partnerstvo medzi týmito entitami umožňuje zdieľanie zdrojov, znalostí a skúseností, čo vedie k vytváraniu synergických efektov v prospech celého hospodárstva. Vzájomná spolupráca môže pomôcť identifikovať potreby trhu práce, prispôsobiť vzdelávacie programy a zabezpečiť, že absolventi budú mať potrebné zručnosti a kompetencie.

 1. Zriaďovanie spoločných výskumných a vývojových centier.
 2. Vytváranie stáží a praxí pre študentov v podnikoch.
 3. Organizovanie networkingových a informačných podujatí.
 4. Spoločné projekty na zvyšovanie digitálnej gramotnosti.
 5. Podpora podnikateľskej iniciatívy a inovácií medzi mladými.

Budúcnosť je teraz

V roku 2024 stojí Slovensko pred významnými príležitosťami v oblasti zamestnanosti a vzdelávania. Prostredníctvom iniciatív ako „Právo na prvé zamestnanie“ a investícií do vzdelávania a partnerstiev sa otvárajú nové cesty pre mladých ľudí, aby našli uplatnenie na trhu práce a prispievali k inováciám a rastu národnej ekonomiky. Motivácia, angažovanosť a spolupráca sú kľúčové pre vytváranie prosperujúcej budúcnosti pre všetkých.

Zdroj: Ministerstvo práce, Foto: Pixabay

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...