Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Novela zákona o financovaní cirkví 2024: Ministerstvo kultúry ju predložilo do pripomienkovania?

Novela zákona o financovaní cirkví. Ministerstvo kultúry SR dnes predstavilo novelu Zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Tento krok je v súlade s programovým vyhlásením vlády SR, ktorá sa zaviazala podporovať spoločenské postavenie cirkví a náboženských spoločností a zabezpečiť ich dostatočné finančné ohodnotenie. Účinnosť novely sa očakáva od 1. januára 2025.

Novela zákona o financovaní cirkví. Nové opatrenia pre cirkevné financovanie

Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová vysvetlila, že novela reflektuje potreby a požiadavky cirkevných subjektov, ktoré vznikli z aplikačnej praxe.

„Mnohým cirkevným subjektom príspevok štátu nepostačuje ani na vyplácanie minimálnej mzdy. Táto novela teda reflektuje na požiadavky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe a požiadaviek niektorých dotknutých subjektov. Z nich je zrejmá potreba zmeniť faktory ovplyvňujúce výšku príspevku štátu,“

uviedla Šimkovičová.

Pripomenula, že aktuálne až 97 % príspevku cirkvi využívajú na mzdové náležitosti. V roku 2023 bola priemerná mzda duchovného z príspevku štátu 763 eur.

Jednou z hlavných zmien je návrh nahradiť doterajšie ukazovatele pre výpočet príspevku jediným ukazovateľom – mierou medziročného rastu sumy minimálnej mzdy. Toto navýšenie príspevku sa má počítať ako 1,1-násobok nárastu minimálnej mzdy.

Rovnaký príspevok pre každú cirkev

Ďalšia navrhovaná zmena sa týka rozdelenia príspevku štátu medzi jednotlivé cirkvi. Každá cirkev by mala dostať rovnakú sumu ako v predchádzajúcom roku, zvýšenú o mieru medziročného rastu minimálnej mzdy. Zo zvyšného navýšenia príspevku dostane každá cirkev ďalšiu časť podľa počtu svojich veriacich.

Novela zákona tiež zavádza mechanizmus, podľa ktorého zmena počtu veriacich o viac ako 10 % má za následok adekvátne zvýšenie alebo zníženie príspevku štátu o jednu tretinu percentuálneho nárastu alebo poklesu.

Pre rok 2025 sa plánuje jednorazové zvýšenie príspevku nad rámec bežného výpočtu, čo má kompenzovať prudký nárast minimálnej mzdy od roku 2019. Okrem toho budú cirkvi odbremenené od podávania žiadostí o príspevok na ďalší rok, ak im bol poskytnutý v predchádzajúcom roku.

Prečo je novela zákona potrebná?

Novela zákona je nevyhnutná z viacerých dôvodov. Súčasný systém financovania cirkví a náboženských spoločností už nevyhovuje ich potrebám a realitám dnešnej doby. Mnohým cirkevným subjektom príspevok od štátu nepostačuje na pokrytie základných výdavkov, vrátane mzdových náležitostí pre duchovných.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová zdôraznila, že cieľom novely je reflektovať aktuálne potreby cirkví a zabezpečiť, aby mali dostatočné prostriedky na svoju činnosť. Tento krok je súčasťou širšej snahy vlády podporovať spoločenskú angažovanosť cirkví a náboženských spoločností, ktoré hrajú významnú úlohu v mnohých oblastiach verejného života, od vzdelávania a zdravotníctva až po sociálnu pomoc.

Konkrétne problémy súčasného systému

Súčasný systém financovania cirkví je založený na dvoch hlavných ukazovateľoch: priemerná miera medziročného rastu inflácie a miera valorizácie platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Tieto ukazovatele však často nedokážu dostatočne reflektovať skutočné potreby cirkví a ich schopnosť plniť svoje záväzky.

V praxi to znamená, že mnohé cirkevné subjekty majú problém zabezpečiť minimálnu mzdu pre svojich duchovných. V roku 2023 bola priemerná mzda duchovného z príspevku štátu len 763 eur, čo je výrazne pod priemernou mzdou v národnom hospodárstve.

Ako bude novela zákona ovplyvňovať výpočet štátneho príspevku pre cirkvi?

Novela zákona prináša zásadnú zmenu v spôsobe výpočtu štátneho príspevku pre cirkvi. Doterajšie ukazovatele, ktorými sú priemerná miera medziročného rastu inflácie a miera valorizácie platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, budú nahradené jediným ukazovateľom – mierou medziročného rastu sumy minimálnej mzdy.

Nový spôsob výpočtu

Tento nový spôsob výpočtu príspevku je jednoduchší a priamočiarejší. Miera medziročného rastu minimálnej mzdy je presným ukazovateľom, ktorý odráža zmeny v životných nákladoch a mzdových podmienkach na Slovensku. Toto navýšenie príspevku sa bude počítať ako 1,1-násobok nárastu minimálnej mzdy. Tento prístup zabezpečí, že príspevok štátu bude pružnejšie reagovať na ekonomické podmienky a potreby cirkví.

Výhody nového systému

Nový systém výpočtu príspevku má niekoľko výhod. Po prvé, je transparentnejší a predvídateľnejší. Cirkevné subjekty budú môcť lepšie plánovať svoje financie a zabezpečiť, že budú mať dostatočné prostriedky na pokrytie svojich základných výdavkov. Po druhé, nový systém je spravodlivejší, pretože zohľadňuje reálne zmeny v životných nákladoch a mzdových podmienkach.

Aké zmeny prinesie novela v rozdelení príspevku medzi jednotlivé cirkvi?

Jednou z hlavných zmien, ktoré novela prináša, je nový spôsob rozdelenia príspevku štátu medzi jednotlivé cirkvi. V súčasnosti sú príspevky rozdelené podľa komplikovaného systému, ktorý často neodráža skutočné potreby a počet veriacich jednotlivých cirkví. Novela zákona prináša jednoduchší a spravodlivejší systém rozdelenia príspevkov.

Rovnaká suma pre každú cirkev

Podľa nového systému bude každá cirkev dostávať rovnakú sumu príspevku ako v predchádzajúcom roku, zvýšenú o mieru medziročného rastu minimálnej mzdy. Toto zabezpečí, že základné financovanie cirkví zostane stabilné a predvídateľné.

Pomerné rozdelenie zvyšného príspevku

Zo zvyšného navýšenia príspevku bude každá cirkev dostávať ďalšiu časť podľa počtu svojich veriacich. Tento prístup zabezpečí, že cirkvi s väčším počtom veriacich dostanú väčší príspevok, čo odráža ich reálne potreby a úlohy v spoločnosti. Tento systém je spravodlivejší a zabezpečí, že financovanie bude lepšie zohľadňovať rozdiely medzi jednotlivými cirkvami.

Zvýšenie alebo zníženie príspevku podľa počtu veriacich

Novela zákona tiež zavádza mechanizmus, podľa ktorého zmena počtu veriacich o viac ako 10 % bude mať za následok adekvátne zvýšenie alebo zníženie príspevku štátu. Toto opatrenie je navrhnuté tak, aby zabezpečilo, že príspevky budú lepšie odrážať reálne potreby jednotlivých cirkví.

Mechanizmus zvýšenia a zníženia príspevku

Ak počet veriacich konkrétnej cirkvi stúpne alebo klesne o viac ako 10 %, príspevok štátu pre túto cirkev sa zvýši alebo zníži o jednu tretinu percentuálneho nárastu alebo poklesu. Tento mechanizmus zabezpečí, že financovanie bude pružne reagovať na demografické zmeny a reálne potreby cirkví.

Jednorazové zvýšenie príspevku v roku 2025

Jedným z dôležitých opatrení novely zákona je jednorazové zvýšenie príspevku štátu na rok 2025. Toto zvýšenie je navrhnuté ako kompenzácia za prudký nárast minimálnej mzdy od roku 2019. Toto opatrenie má zabezpečiť, že cirkvi budú mať dostatočné prostriedky na pokrytie svojich základných výdavkov v roku 2025.

Dôvody pre jednorazové zvýšenie príspevku

Jednorazové zvýšenie príspevku je potrebné, pretože prudký nárast minimálnej mzdy od roku 2019 výrazne zvýšil náklady cirkví na mzdy. Toto opatrenie má zabezpečiť, že cirkvi budú mať dostatočné prostriedky na pokrytie týchto zvýšených nákladov a budú schopné pokračovať vo svojej činnosti bez finančných problémov.

Administratívne úľavy pre cirkvi

Novela zákona prináša aj administratívne úľavy pre cirkvi. Jednou z dôležitých zmien je odbremenenie cirkví od podávania žiadostí o príspevok na ďalší rok, ak im bol poskytnutý v predchádzajúcom roku. Tento krok má zjednodušiť administratívne procesy a zabezpečiť, že cirkvi budú môcť sústrediť svoje zdroje a energiu na svoju činnosť, namiesto administratívnych úkonov.

Zjednodušenie administratívnych procesov

Odbremenenie cirkví od podávania žiadostí o príspevok na ďalší rok je významnou administratívnou úľavou. Tento krok zjednoduší administratívne procesy a zníži administratívnu záťaž pre cirkvi. To umožní cirkvám venovať viac času a zdrojov na plnenie svojich úloh a poslania.

Záver: Čo môžeme očakávať od novely zákona?

Novela zákona o financovaní cirkví prináša niekoľko kľúčových zmien, ktoré majú za cieľ zabezpečiť stabilnejšie a spravodlivejšie financovanie cirkví a náboženských spoločností. Ministerstvo kultúry týmto krokom reaguje na potreby cirkevných subjektov a snaží sa zabezpečiť, aby mali dostatočné finančné prostriedky na svoju činnosť a plnenie spoločenských úloh.

Nový spôsob výpočtu príspevku, založený na miere medziročného rastu sumy minimálnej mzdy, zabezpečí, že príspevok štátu bude lepšie odrážať ekonomické podmienky a potreby cirkví. Rovnaký príspevok pre každú cirkev, doplnený o pomerné rozdelenie zvyšného príspevku podľa počtu veriacich, zabezpečí spravodlivejšie financovanie. Mechanizmus zvýšenia alebo zníženia príspevku podľa počtu veriacich zabezpečí, že financovanie bude pružne reagovať na demografické zmeny. Jednorazové zvýšenie príspevku na rok 2025 a administratívne úľavy pre cirkvi zjednodušia procesy a zabezpečia dostatočné prostriedky na činnosť cirkví.

Tieto opatrenia sú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že cirkvi a náboženské spoločnosti budú mať dostatočné prostriedky na plnenie svojho poslania a na podporu spoločenského dobra. Novela zákona je dôležitým krokom smerom k modernizácii a zlepšeniu financovania cirkví na Slovensku.

Aké sú hlavné dôvody zmeny financovania cirkví?

1. Hlavné dôvody pre predloženie novely zákona o financovaní cirkví:

 • Nedostatočné finančné ohodnotenie cirkví: Súčasný príspevok štátu mnohým cirkvám nepostačuje ani na vyplácanie minimálnej mzdy duchovným. Priemerná mzda duchovného v roku 2023 bola 763 eur.
 • Potreba zmeny faktorov ovplyvňujúcich výšku príspevku: Novela reaguje na požiadavky z aplikačnej praxe a cirkevných subjektov, ktoré poukazujú na potrebu zmeny výpočtu príspevku.
 • Naplnenie programového vyhlásenia vlády: Vláda deklarovala podporu cirkvám a náboženským spoločnostiam, vrátane ich dostatočného finančného ohodnotenia.

2. Vplyv novely na výpočet štátneho príspevku:

 • Zmena ukazovateľov: Namiesto doterajších ukazovateľov (priemerná miera inflácie a valorizácia platov) sa zavádza jediný ukazovateľ – miera medziročného rastu minimálnej mzdy.
 • Medziročné navýšenie: Príspevok štátu sa bude medziročne navyšovať o 1,1-násobok sumy nárastu príspevku podľa miery rastu minimálnej mzdy.

3. Zmeny v rozdelení príspevku medzi cirkvi:

 • Garantovaná suma: Každá cirkev dostane minimálne rovnakú sumu ako v predchádzajúcom roku, zvýšenú o mieru rastu minimálnej mzdy.
 • Rozdelenie zvyšku: Zvyšok celkového navýšenia príspevku sa rozdelí medzi cirkvi podľa pomeru počtu ich veriacich.

4. Jednorazové zvýšenie príspevku na rok 2025:

 • Dôvod: Kompenzácia prudkého nárastu minimálnej mzdy od roku 2019.
 • Mechanizmus: Jednorazové zvýšenie príspevku nad rámec bežného výpočtu.

5. Administratívne úľavy pre cirkvi:

 • Odbúranie povinnosti podávať žiadosti: Ak cirkev dostala príspevok v predchádzajúcom roku, nebude musieť podávať žiadosť o príspevok na nasledujúci rok.

Koľko peňazí dáva cirkvám štát? Prečo dostáva najviac peňazí KATOLÍCKA CIRKEV? (Zdroj: Ekonómia ľudskou rečou)

1. Prečo je novela zákona o financovaní cirkví potrebná?

Novela zákona o financovaní cirkví je nevyhnutná, aby zabezpečila stabilnejšie a spravodlivejšie financovanie cirkví a náboženských spoločností na Slovensku. Súčasný systém financovania, založený na priemernej miere medziročného rastu inflácie a miere valorizácie platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, neodráža dostatočne reálne potreby cirkví. Mnohé cirkevné subjekty majú problémy s pokrytím základných výdavkov, vrátane miezd pre duchovných, čo môže ohroziť ich schopnosť plniť svoje spoločenské a duchovné úlohy.
Novela prináša zmenu výpočtu príspevku štátu na jediný ukazovateľ – mieru medziročného rastu sumy minimálnej mzdy. Tento nový prístup zabezpečí, že príspevok štátu bude pružnejšie reagovať na ekonomické podmienky a potreby cirkví. Zároveň sa zavádza rovnaký príspevok pre každú cirkev s dodatočným prerozdelením podľa počtu veriacich, čo zabezpečí spravodlivejšie financovanie. Mechanizmus zvýšenia alebo zníženia príspevku podľa počtu veriacich zabezpečí, že financovanie bude flexibilné a lepšie odrážať demografické zmeny.

2. Ako bude novela zákona ovplyvňovať výpočet štátneho príspevku pre cirkvi?

Novela zákona zásadne mení spôsob výpočtu štátneho príspevku pre cirkvi tým, že nahrádza doterajšie ukazovatele jediným ukazovateľom – mierou medziročného rastu sumy minimálnej mzdy. Tento nový spôsob výpočtu je jednoduchší a priamočiarejší, zabezpečujúc, že príspevok štátu bude pružnejšie reagovať na ekonomické podmienky a potreby cirkví. Navýšenie príspevku sa bude počítať ako 1,1-násobok nárastu minimálnej mzdy.
Výhody tohto nového systému zahŕňajú väčšiu transparentnosť a predvídateľnosť, čo umožní cirkevným subjektom lepšie plánovať svoje financie a zabezpečiť dostatočné prostriedky na pokrytie základných výdavkov. Tento systém je tiež spravodlivejší, pretože odráža reálne zmeny v životných nákladoch a mzdových podmienkach na Slovensku.

3. Aké zmeny prinesie novela v rozdelení príspevku medzi jednotlivé cirkvi?

Novela zákona zavádza nový systém rozdelenia príspevku štátu medzi jednotlivé cirkvi, ktorý je spravodlivejší a transparentnejší. Podľa nového systému bude každá cirkev dostávať rovnakú sumu príspevku ako v predchádzajúcom roku, zvýšenú o mieru medziročného rastu minimálnej mzdy. Zo zvyšného navýšenia príspevku dostane každá cirkev ďalšiu časť podľa počtu svojich veriacich.
Tento nový prístup zabezpečí, že základné financovanie cirkví zostane stabilné a predvídateľné, zatiaľ čo dodatočné prerozdelenie zohľadní reálne potreby jednotlivých cirkví na základe počtu veriacich. Tento systém je spravodlivejší a zabezpečí, že financovanie bude lepšie odrážať rozdiely medzi jednotlivými cirkvami a ich úlohami v spoločnosti.

4. Ako bude riešené jednorazové zvýšenie príspevku na rok 2025 a prečo je to potrebné?

Jednorazové zvýšenie príspevku na rok 2025 je navrhnuté ako kompenzácia za prudký nárast minimálnej mzdy od roku 2019. Tento krok je potrebný na zabezpečenie, že cirkvi budú mať dostatočné prostriedky na pokrytie zvýšených nákladov spojených s mzdami.
Dôvody pre jednorazové zvýšenie príspevku súvisia s tým, že minimálna mzda na Slovensku výrazne vzrástla, čo výrazne zvýšilo mzdové náklady cirkví. Tento jednorazový príspevok zabezpečí, že cirkvi budú môcť pokračovať vo svojej činnosti bez finančných problémov a budú schopné zabezpečiť primerané mzdy pre svojich duchovných a ďalších zamestnancov.

5. Budú cirkvi musieť každý rok žiadať o príspevok?

Jednou z významných administratívnych úľav, ktoré novela prináša, je odbremenenie cirkví od povinnosti každoročne podávať žiadosti o príspevok, ak im bol poskytnutý v predchádzajúcom roku. Tento krok zjednoduší administratívne procesy a zníži administratívnu záťaž pre cirkvi.
Tento nový prístup umožní cirkvám sústrediť sa na svoje základné činnosti a poslanie namiesto administratívnych úkonov. Zjednodušenie administratívnych procesov je dôležité pre efektívne fungovanie cirkví a zabezpečenie, že budú mať dostatočné prostriedky na plnenie svojich úloh a poslania.

Zdroje:

 1. MK SR [online] – Ministerstvo kultúry predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o financovaní cirkví
 2. 24hod [online] – Šimkovičovej ministerstvo predložilo novelu zákona o financovaní cirkví do pripomienkového konania
 3. Aktuality.sk [online] – Výška príspevku štátu cirkvám by sa mala upravovať podľa rastu minimálnej mzdy, navrhuje ministerstvo kultúry
 4. SITA [online] – Šimkovičovej ministerstvo predložilo novelu zákona o financovaní cirkví do pripomienkového konania

Foto: Canva + Martina Šimkovičová – Instagram, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...