Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Škandál s únikom osobných údajov: Transparency International nelegálne zverejnilo mzdy ľudí platených z eurofondov

Faktúra za eurofondy. Tak sa volá nový projekt mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko. Prináša dáta o čerpaní európskych fondov, vrátane vyhľadávania, základných analytických prehľadov a triedenia podľa subjektov, štátu či sumy. Portál ale v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov zverejnil aj mzdy ľudí.

“Dáta z IMTS2014 sme prepojili s Registrom partnerov verejného sektora, takže je možné pozrieť sa aj na konečných užívateľov výhod v jednotlivých dodávateľských firmách. Verejnosť tak získa podrobné informácie nie len o tom, na aký účel boli financie využité, ale aj v koho rukách napokon skončili,” tvrdí organizácia Transparency International Slovensko.

Na portáli je tak možné dohľadať nielen operačné programy, výzvy a prijímateľov, ale aj dodávateľov pre jednotlivé eurofondové zákazky a to až na úroveň položiek v účtovníctve. Pokiaľ boli účtovníci precízni, do komentára k jednotlivým účtovným operáciám uviedli aj konkrétne mená a priezviská ľudí. Verejnosť si tak bez akýchkoľvek obmedzení môže pozrieť mzdy konkrétnych ľudí z konkrétnych ministerstviev, organizácií, odborových zväzov, miest, samosprávnych krajov, ale aj firiem či neziskových organizácií.

V zozname tak nájdete mzdy projektových manažérov, odborných expertov z oblasti školstva, zdravotníctva či sociálnych vecí, ako aj majstrov, osôb z marginalizovaných komunít, remeselníkov či učiteliek v materskej škole. Mzdy sa pohybujú od desiatok až po tisíce eur mesačne.

Pokiaľ boli účtovníci precízni, do komentára k jednotlivým účtovným operáciám uviedli aj konkrétne mená a priezviská ľudí
Pokiaľ boli účtovníci precízni, do komentára k jednotlivým účtovným operáciám uviedli aj konkrétne mená a priezviská ľudí

Mzda je osobný údaj, ktorý nemožno zverejniť

Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom, môže zverejniť osobné údaje zamestnanca iba v rozsahu meno, pracovné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce či kontaktné údaje.

“Údaj o mzde nepatrí medzi kategóriu osobných údajov, ktoré je zamestnávateľ oprávnený sprístupniť, resp. zverejniť podľa § 78 ods. 3 nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,” vysvetľuje Odborový zväz KOVO.

Znamená to, že zamestnávateľ nesmie zverejniť informáciu o výške mzdy svojho zamestnanca a je povinný zachovávať mlčanlivosť aj po ukončení pracovného pomeru. Táto povinnosť platí aj pre zamestnancov zamestnávateľa, ktorí prichádzajú do styku s údajmi o mzdách, ako sú personalista alebo účtovník. Zamestnávateľ môže poskytnúť informáciu o výške mzdy len príslušným orgánom, ktoré tieto údaje nevyhnutne potrebujú pre svoju činnosť, napríklad polícii, prokuratúre, zdravotnej či sociálnej poisťovni alebo súdu.

Odlišnú úpravu zakotvuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého štátne orgány, mestá, obce alebo samosprávnej kraj sprístupnia (zverejnia) na účely informovania verejnosti osobné údaje dotknutých osôb ako sú vedúci zamestnanci vykonávajúcich práce vo verejnom záujme alebo poslancov obecného. Sem patri aj informácie o mzdách.

Medzi prijímateľmi eurofondových projektov však ani zďaleka nie sú len vedúci zamestnanci. Názov firmy v kombinácii s titulom, menom a priezvisko vedie prakticky k úplnej identifikácii konkrétneho zamestnanca.

mzdy TIS portal
Názov firmy v kombinácii s titulom, menom a priezvisko vedie prakticky k úplnej identifikácii konkrétneho zamestnanca
Názov firmy v kombinácii s titulom, menom a priezvisko vedie prakticky k úplnej identifikácii konkrétneho zamestnanca

Kto je zodpovedný za únik cilivých údajov?

ITMS, čo je skratka pre Informačný monitorovací systém, je nástroj používaný v Slovenskej republike na správu, sledovanie a hodnotenie čerpania eurofondov. ITMS je určený na zabezpečenie transparentnosti a efektívnosti využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Jeho prevádzkovateľom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Pri zasielaní výkazov zo strany prijímateľov eurofondových projektov určite nikomu nenapadlo, že v takejto detailnej podobe budú údaje zverejnené. Otázkou teda je, kto je zodpovedný za únik osobných údajov, ktoré mali byť pred zverejnením jednoznačne vybielené. Administrátori systému ITMS? Transparency International Slovensko? Otázkou tiež je v akej podobe TIS údaje získala. Boli to dátové údaje v strojovo spracovateľnej podobe alebo aj informácie získané na základe žiadosti, ktorú umožňuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám?

Najviac pravdepodobný scenár sa javí ako kombinácia pochybení oboch, resp. troch spomínaných subjektov. Dodávateľ údajov nemal mimovládnej organizácii poskytnúť osobné údaje a keď už sa tak stalo, mimovládna organizácia ich nemala v tejto podobe zverejniť.

Kampaň Transparency International Slovensko
Kampaň Transparency International Slovensko

Transparency International zverejnilo čistú mzdu

Čistá mzda v podmienkach Slovenskej republiky predstavuje sumu, ktorú zamestnanec dostane na svoj bankový účet po odpočítaní všetkých zákonných odvodov a daní z hrubej mzdy. Tento proces zahŕňa odpočítanie sociálneho poistenia, ktoré zahŕňa poistné na nemocenské, starobné, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity. Ďalej sa odpočítava zdravotné poistenie, ktoré zahŕňa príspevok na zdravotnú starostlivosť. Následne sa vypočítava daň z príjmu fyzických osôb, ktorá sa vypočítava z hrubej mzdy zníženej o nezdaniteľné časti základu dane, ak sa uplatňujú. Čistá mzda je teda konečná suma, ktorú zamestnanec obdrží po všetkých povinných odpočítaniach z jeho hrubej mzdy.

Ako funguje portál Faktúra za eurofondy

Portál Faktúra za eurofondy, ktorý prevádzkuje Transparency International, umožňuje verejnosti nahliadnuť do detailov čerpania eurofondov. Návštevníci môžu sledovať konkrétne projekty, ich príjemcov a dodávateľov až na úroveň účtovných položiek.

Portál je určený pre širokú verejnosť, novinárov, výskumníkov a všetkých, ktorí chcú získať podrobné informácie o eurofondoch. Ponúka prehľad operačných programov, výziev, prijímateľov a dodávateľov.

Tu si môžete vyhľadať čistú mzdu prijímateľov eurofondových projektov (zatiaľ len za minulý rok) >>

Účtovné položky projektov a citlivé údaje

Účtovné položky sú základné jednotky účtovného systému, ktoré zaznamenávajú finančné transakcie v rámci podniku. Každá účtovná položka obsahuje podrobnosti o transakcii, ako sú dátum, suma, opis transakcie, a účty, ktoré sú dotknuté. Tieto položky sú dôležité pre správne vedenie účtovníctva a zabezpečujú, že všetky finančné pohyby sú presne zaznamenané a sledované.

Odkrývanie skrytých údajov v účtovných položkách

Jednou z najzaujímavejších, ale zároveň aj najprolematickejších častí portálu Faktúra za eurofondy je prístup k účtovným položkám projektov. Niektoré ministerstvá trvajú na podrobnom pomenovávaní účtovných dokladov, čo vedie k zverejneniu citlivých osobných údajov, ktoré by inak zostali tajné. Tieto údaje sú často skryté v účtovných dokumentoch a portál ich odhaľuje, čím umožňuje verejnosti získať hlbší pohľad do financovania jednotlivých projektov.

Zverejnenie mien zamestnancov a ich miezd

Špecialitou portálu je, že umožňuje ľahký prístup k značnej časti mien zamestnancov europrojektov spolu s uvedením celkovej ceny ich práce. Tieto údaje sa dajú jednoducho previesť na čistú mzdu pomocou bežnej online kalkulačky. Takto portál transparentne zverejňuje zoznamy zamestnancov a ich čisté mzdy v mnohých projektoch, čo prináša nový rozmer v transparentnosti využívania eurofondov.

Postup na zistenie údajov na portáli Faktúra za eurofondy

 1. Vyhľadanie prijímateľa podľa výzvy: Na úvodnej stránke portálu zadajte názov konkrétnej výzvy do vyhľadávacieho poľa. Po zadaní názvu výzvy sa zobrazí zoznam všetkých prijímateľov financovania z danej výzvy.
 2. Skrolovanie na účtovné doklady: Kliknite na konkrétneho prijímateľa, aby ste získali podrobné informácie o projekte. Prejdite nižšie na stránke, kým sa nezobrazia účtovné doklady projektu.
 3. Zobrazenie celkovej ceny práce zamestnanca: Posuňte zobrazené účtovné doklady tak, aby ste v pravom stĺpčeku videli celkovú cenu práce konkrétneho zamestnanca. Tieto informácie sú zobrazené v prehľadnom formáte, ktorý umožňuje ľahký prístup k potrebným údajom.
Clanok mzdy

Prevod celkovej ceny práce na čistú mzdu

Na prevod celkovej ceny práce na čistú mzdu môžete použiť online kalkulačku mzdy. Postup je jednoduchý a vyžaduje len niekoľko krokov:

 1. Návod na použitie online kalkulačky mzdy:
  • Otvorte online kalkulačku mzdy, napríklad na webovej stránke platy.sk.
  • Do kalkulačky zadajte celkovú cenu práce (hrubú mzdu), ktorú ste našli v účtovných dokladoch na portáli Faktúra za eurofondy.
  • Zadajte potrebné údaje, ako je rok a typ zamestnania, ak to kalkulačka vyžaduje.
  • Kliknite na tlačidlo “Vypočítať” alebo ekvivalentné tlačidlo na kalkulačke.
 2. Interpretácia výsledkov: Kalkulačka vám zobrazí čistú mzdu zamestnanca po odpočítaní všetkých povinných odvodov a daní. Tento údaj predstavuje reálnu výplatu zamestnanca po zdanení.
Sociálna poisťovňa pod vedením minulej vlády poslala rodičom detí bez ich súhlasu informácie o čistej mzde ich detí
Sociálna poisťovňa pod vedením minulej vlády poslala rodičom detí bez ich súhlasu informácie o čistej mzde ich detí

Sociálna poisťovňa v minulosti zverejnila mzdy detí

V minulosti sa na Slovensku už objavil lapsus v zverejňovaní citlivých údajov. Sociálna poisťovňa pod vedením minulej vlády poslala rodičom detí bez ich súhlasu informácie o čistej mzde ich detí. Tento incident vyvolal veľkú kritiku, no problém sa nakoniec zamietol pod koberec a neboli vyvodené žiadne dôsledky pre zodpovedné osoby.

Rovnako sa očakáva, že aj Transparency International nebude mať žiaden postih za zverejňovanie informácií o výške mzdy ľudí, vrátane mien týchto ľudí, na svojom portáli. Tieto údaje sú totiž často citlivé a ich zverejnenie bez súhlasu môže mať vážne právne a etické dôsledky.

Ako Slovensko využíva financie z eurofondov

Slovensko využívalo eurofondy v rámci Programu Slovensko na roky 2021-2027 na široké spektrum projektov ako napríklad energetickú efektívnosť, znižovanie emisií a ochranu prírody, rozvoj dopravnej infraštruktúry, podpora vedy, výskumu, inovácií a digitalizácie či sociálne inkluzívne projekty.

Operačné programy a hlavné oblasti investícií

Slovensko čerpalo viac ako 19 miliárd eur v rámci programového obdobia 2014-2020. Finančné prostriedky boli rozdelené medzi rôzne operačné programy, zamerané na výstavbu infraštruktúry, vzdelávanie, výskum a inovácie.

Podrobnosti o rozdelení financií medzi rôzne sektory

Najväčšie sumy boli investované do veľkých infraštruktúrnych projektov, ako sú stavba diaľnic, opravy mostov a rekonštrukcie železníc. Významnú časť financií získali aj malé a stredné podniky, ktoré sa podieľali na realizácii týchto projektov.

Top 5 najväčších dodávateľov eurofondových projektov

Medzi top 5 najväčších dodávateľov sa rozdelilo až 2,5 miliardy eur. Tieto firmy sa prevažne venujú stavebníctvu a infraštruktúrnym projektom.

Analýza malých a stredných podnikov zapojených do eurofondov

Na druhej strane spektra je takmer 5-tisíc malých firiem, ktoré utŕžili menej ako 10-tisíc eur. Až 72% dodávateľov súhrnne za programové obdobie 2014 – 2020 fakturovalo pod stotisíc eur.

Aké sú hlavné operačné programy eurofondov na Slovensku?

Hlavné operačné programy zahŕňajú infraštruktúru, vzdelávanie, výskum a inovácie. Tieto programy sa zameriavajú na rozvoj kľúčových oblastí slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

Kto sú najväčší prijímatelia eurofondov?

Najväčšími prijímateľmi sú veľké stavebné a infraštruktúrne firmy, ktoré realizujú projekty ako stavba diaľnic a opravy mostov. Malé a stredné podniky tiež získavajú významné sumy.

Ako ovplyvňujú eurofondy slovenskú ekonomiku?

Eurofondy majú pozitívny dopad na slovenskú ekonomiku tým, že podporujú miestne firmy, vytvárajú pracovné miesta a zlepšujú infraštruktúru. Multiplikačný efekt znamená, že peniaze sú v ekonomike využité opakovane.

Ako portál Faktúra za eurofondy zverejňuje informácie o zamestnancoch?

Portál Faktúra za eurofondy zverejňuje informácie o zamestnancoch europrojektov vrátane ich mien a celkovej ceny práce. Tieto údaje sa dajú previesť na čistú mzdu pomocou online kalkulačky, čím sa zvyšuje transparentnosť čerpania eurofondov.

Aké sú riziká spojené so zverejňovaním citlivých údajov na portáli?

Zverejňovanie citlivých údajov, ako sú mená a mzdy zamestnancov, môže mať právne a etické dôsledky. V minulosti sa už objavili prípady, kde boli zverejnené citlivé údaje bez súhlasu dotknutých osôb, čo vyvolalo kritiku a otázky ohľadom ochrany osobných údajov.

Zdroje:

 1. Transparency International Slovensko – Faktúra za eurofondy
 2. Slov-Lex – Zákon o ochrane osobných údajov
 3. Odborový zväz KOVO – Je zverejnenie mzdy porušením ochrany osobných údajov?
 4. Podnikajte.sk – GDPR a mzda zamestnanca
 5. Osobnyudaj.sk – Môžeme zamestnancovu mzdu považovať za osobný údaj?
 6. Transparency International – Príklad zverejnenia výšky čistej mzdy

Foto: Canva, Pixabay. Video: YouTube
Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Minister vnútra ocenil hrdinský čin tínedžera a profesionálneho hasiča

Medailu za hrdinský čin odovzdal minister vnútra SR Matúš...

Turecko bojuje s infláciou zvyšovaním minimálnych miezd

Turecko bojuje s infláciou. Turecko je fascinujúca krajina, ktorá...

Slovensko úspešne zvyšuje mzdy: Sme na tom lepšie ako okolité krajiny

Slovensko úspešne zvyšuje mzdy. Reálne mzdy na Slovensku sa...

Francúzske parlamentné voľby 2024: Možné scenáre a vývoj

Francúzske parlamentné voľby priniesli nečakané výsledky, keď Nový ľudový...