Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Braňo Ondruš. Vekový manažment mení dynamiku pracovných miest na Slovensku

Braňo Ondruš. Vekový manažment. Demografické zmeny, starnutie populácie, automatizácia a robotizácia vnášajú do pracovného prostredia aj ďalšie dynamické zmeny. Tieto sú úzko späté s problematikou starnutia zamestnancov v pracovnom procese.

Braňo Ondruš. Vekový manažment: Konferencia Age Management SALON

Odpovede na tieto výzvy sa už po 21. krát snažila priniesť konferencia Age Management SALON, ktorú 18. apríla 2024 otvoril štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Braňo Ondruš. Konferenciu pre odborníkov z oblasti HR, vzdelávania a rozvoja dospelých organizovala Slovenská asociácia age managementu (SAAM).

Podľa štátneho tajomníka by tzv. age management (vekový manažment) mal v súčasnosti patriť do základnej výbavy personálnej politiky každého zamestnávateľa. „Starnutie obyvateľstva a nepriaznivý demografický vývoj bude znamenať, že firmy budú musieť hľadať spôsoby, ako udržať starších zamestnancov. Inak budú čeliť neriešiteľnému nedostatku pracovníkov,“ uviedol.

Medzigeneračný prenos pracovných skúseností a zručností na pracoviskách

Moderná firma dnes musí zvládnuť aj medzigeneračný prenos pracovných skúseností a zručností na pracoviskách. Starších pracovníkov firmy potrebujú aj ako mentorov mladších pracovníkov, aby zabezpečili plynulú generačnú výmenu na svojich pracoviskách. „Aj starší zamestnanci môžu byť výkonní, pre firmu prínosní, ale vyžaduje si to investície do ich dodatočného vzdelávania a vytvorenia špecifických pracovných podmienok.

Prínosom pre firmy budú kvalitní a produktívni zamestnanci, rýchlejšie zvyšovanie kvality a výkonnosti mladých pracovníkov a zníženie rizika nedostatku kvalifikovaných zamestnancov. Pracovník zo zahraničia totiž vždy znamená vyššie náklady pre firmy i pre spoločnosť,“ vysvetlil štátny tajomník Braňo Ondruš.

Štátny tajomník rezortu práce zdôraznil aj význam vzájomnej komunikácie a spolupráce štátu s kľúčovými partnermi, ktorí prispievajú k zavádzaniu age managementu do praxe. „Toto nedokážu urobiť osamote ani firmy, ani štát, ani zamestnanci.

Aliancia sektorových rád

Preto oceňujem nadviazanie systémovej spolupráce Slovenskej asociácie pre vekový manažment s Alianciou sektorových rád, ktorá je tripartitnou platformou pre spoluprácu združení firiem, odborových zväzov a štátu reprezentovaného ministerstvami práce a školstva. Aliancia sektorových rád bude zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu v tvorbe verejných politík v oblasti pracovného trhu a spája všetkých sociálnych partnerov. Som presvedčený, že ich vzájomná spolupráca prispeje k rozšíreniu i skvalitneniu vekového manažmentu v prostredí slovenských podnikov,“ uzavrel.

Čo je to vekový manažment zamestnávateľa?

Vekový manažment zamestnávateľa je súbor stratégií a praktík, ktoré sa zameriavajú na vytvorenie inkluzívneho a produktívneho pracovného prostredia pre zamestnancov všetkých vekových kategórií. Zahŕňa to pochopenie a riešenie potrieb a výziev, ktorým čelia zamestnanci rôzneho veku, a podporu ich rozvoja a udržania si zamestnania v priebehu celej ich kariéry.

Ciele vekového manažmentu:

 • Zvýšenie produktivity a angažovanosti zamestnancov
 • Zníženie fluktuácie zamestnancov a nákladov na nábor
 • Podpora inovácií a prenosu vedomostí
 • Vytvorenie pozitívnej firemnej kultúry
 • Dodržiavanie antidiskriminačných zákonov

Kľúčové prvky vekového manažmentu:

 • Zber a analýza údajov o veku: Je dôležité, aby zamestnávatelia mali prehľad o vekovom zložení svojej pracovnej sily a o tom, ako vek ovplyvňuje ich zamestnancov. To im pomôže identifikovať oblasti, v ktorých je potrebné konať.
 • Tvorba politík a postupov, ktoré sú spravodlivé a inkluzívne: Zamestnávatelia by mali mať politiky a postupy, ktoré nediskriminujú zamestnancov na základe veku. To zahŕňa politiky týkajúce sa náboru, povýšenia, odmeňovania, vzdelávania a rozvoja a odchodu do dôchodku.
 • Poskytovanie príležitostí na rozvoj a vzdelávanie: Zamestnávatelia by mali svojim zamestnancom poskytovať príležitosti na rozvoj ich zručností a vedomostí v priebehu celej ich kariéry. To im pomôže zostať relevantnými na trhu práce a prispievať k podnikaniu.
 • Podpora zdravia a pohody: Zamestnávatelia by mali vytvárať pracovné prostredie, ktoré podporuje zdravie a pohodu zamestnancov všetkých vekových kategórií. To môže zahŕňať programy propagujúce zdravie, flexibilné pracovné podmienky a podporu duševného zdravia.
 • Riadenie medzigeneračných vzťahov: Zamestnávatelia by mali podporovať pozitívne vzťahy medzi zamestnancami rôzneho veku. To môže pomôže odbúrať predsudky a podporiť spoluprácu.

Prínosy vekového manažmentu

 • Zvýšená produktivita a angažovanosť: Štúdie preukázali, že firmy s inkluzívnou vekovou politikou majú produktívnejších a angažovanejších zamestnancov.
 • Znížená fluktuácia zamestnancov a náklady na nábor: Keď sa zamestnanci cítia vo firme cenení a rešpektovaní, je menej pravdepodobné, že z nej odídu. To môže firmám ušetriť peniaze na nábore a zaškolení nových zamestnancov.
 • Zvýšená inovácia a prenos vedomostí: Rôznorodé tímy, ktoré sa skladajú zo zamestnancov rôzneho veku, sú inovatívnejšie a kreatívnejšie. Starší zamestnanci môžu mladším kolegom odovzdať svoje vedomosti a skúsenosti.
 • Pozitívna firemná kultúra: Firmy s inkluzívnou vekovou politikou majú pozitívnejšiu firemnú kultúru, v ktorej sa zamestnanci cítia dobre.
 • Dodržiavanie antidiskriminačných zákonov: Dodržiavanie antidiskriminačných zákonov je pre firmy dôležité. Veková diskriminácia je nezákonná a môže viesť k nákladným súdnym sporom.

Vekový manažment je pre firmy všetkých veľkostí a odvetví dôležitou otázkou. Implementáciou stratégií vekového manažmentu môžu firmy vytvoriť inkluzívnejšie a produktívnejšie pracovné prostredie pre svojich zamestnancov všetkých vekových kategórií.

How can organizations prepare for an aging workforce?

Ako môže vekový manažment pomôcť slovenským firmám čeliť demografickým zmenám?

Vekový manažment umožňuje firmám adaptovať sa na starnutie obyvateľstva a demografické zmeny tým, že zavádza politiky a praxe, ktoré podporujú zamestnávanie a udržanie starších zamestnancov, čo znižuje riziko pracovného nedostatku.

Ako môžu byť starší zamestnanci prínosom pre moderné pracoviská?

Starší zamestnanci prinášajú cenné skúsenosti a zručnosti, ktoré môžu byť prostredníctvom mentorovania a spolupráce prenesené na mladšie generácie, zvyšujúc tak celkovú výkonnosť a produktivitu firmy.

Akú úlohu zohráva Aliancia sektorových rád v procese zavádzania age managementu?

Aliancia sektorových rád poskytuje platformu pre spoluprácu medzi firmami, odborovými zväzmi a vládnymi inštitúciami, ktorá podporuje výmenu osvedčených postupov a spoločné tvorbu politík zameraných na zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie efektivity age managementu na Slovensku.

Zdroje:

 1. Ministerstvo práce [online] – ŠTÁTNY TAJOMNÍK BRANISLAV ONDRUŠ: VEKOVÝ MANAŽMENT BY MAL BYŤ ZÁKLADNOU VÝBAVOU PERSONÁLNEJ POLITIKY KAŽDÉHO ZAMESTNÁVATEĽA
 2. Braňo Ondruš, Facebook [online] – FÉROVÉ ODMEŇOVANIE ZA PRÁCU NEBUDE DOBROVOĽNÉ

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...