Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Slovensko úspešne zvyšuje mzdy: Sme na tom lepšie ako okolité krajiny

Slovensko úspešne zvyšuje mzdy. Reálne mzdy na Slovensku sa v období medzi koncom roka 2019 a začiatkom roka 2024 zvýšili o 4,6 %, čo je výrazne nad priemerom členských krajín OECD, ktorý dosiahol úroveň 1,5 %. V porovnaní so susedným Českom, kde mzdy po zohľadnení inflácie klesli o 7,5 %, je tento nárast pozoruhodný.

Slovensko vykazuje silný rast reálnych miezd

Podľa najnovšieho výhľadu zamestnanosti zverejneného Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Slovensko zaznamenalo významný rast reálnych hodinových miezd. V období medzi štvrtým štvrťrokom 2019 a prvým kvartálom tohto roka vzrástli reálne mzdy o 4,6 %. Tento výsledok prekonáva priemer členských krajín OECD, ktorý je na úrovni 1,5 %.

Zvýšenie reálnych miezd na Slovensku naznačuje pozitívny ekonomický trend, ktorý môže mať široký dopad na životnú úroveň obyvateľov. Rast reálnych miezd znamená, že mzdy rastú rýchlejšie ako inflácia, čo umožňuje pracovníkom nakupovať viac tovarov a služieb za svoje peniaze.

Porovnanie s inými krajinami strednej a východnej Európy

V rámci krajín strednej a východnej Európy Slovensko dosiahlo výrazný úspech. Najvyšší nárast zaznamenala Litva, kde reálne mzdy vzrástli o 16,5 %, nasledovaná Maďarskom s nárastom o 13,5 % a Poľskom s 9,3 %. Tieto čísla odrážajú rýchly ekonomický rast v týchto krajinách, ktorý je podporovaný silným výkonom priemyselných sektorov a zvýšením produktivity práce.

Na druhej strane, niektoré krajiny v regióne zaznamenali pokles reálnych miezd. Napríklad, v Rumunsku bol zaznamenaný mierny pokles o 1,2 %, čo naznačuje výzvy, ktorým čelí tamojší pracovný trh.

Pokles reálnych miezd v Česku a Švédsku

Na opačnom konci rebríčka sa ocitli krajiny ako Česko a Švédsko. V Českej republike mzdy po zohľadnení inflácie klesli o 7,5 %, čo je najväčší pokles medzi sledovanými krajinami. Švédsko nasledovalo s výrazným poklesom, ktorý však nebol špecifikovaný v dostupných údajoch.

Pokles reálnych miezd v týchto krajinách môže byť dôsledkom viacerých faktorov vrátane ekonomických šokov, zvýšenej inflácie a stagnácie rastu miezd. V prípade Českej republiky môže pokles súvisieť aj s dopadmi pandémie COVID-19 na ekonomiku a pracovný trh.

Taliansko a ďalšie krajiny s poklesom miezd

Taliansko zaznamenalo pokles reálnych miezd o 6,9 % a ocitlo sa tak na treťom mieste od konca v rebríčku OECD. Tento trend bol pozorovaný aj v ďalších krajinách, čo naznačuje, že nárast reálnych miezd nie je celosvetovým fenoménom, ale skôr výnimkou v rámci niektorých ekonomík.

Pokles reálnych miezd v Taliansku môže byť dôsledkom pretrvávajúcich ekonomických problémov a vysokých úrovní nezamestnanosti, ktoré brzdia rast miezd. Podobne ako v iných krajinách, aj tu zohráva úlohu inflácia, ktorá eroduje kúpnu silu pracovníkov.

Porovnanie inflácie a reálnych miezd

Medzi rokmi 2019 a 2024 jadrová inflácia na Slovensku oscilovala. Celková inflácia za toto obdobie dosiahla približne 25 %. V roku 2020 bola inflácia na úrovni približne 2,0 %, v roku 2021 vzrástla na 3,2 %, v roku 2022 dosiahla 4,4 %, v roku 2023 až 6,1 % a v prvom kvartáli roku 2024 sa inflácia ustálila na približne 5,0 %. Napriek tomuto vysokému rastu inflácie sa Slovensku podarilo dosiahnuť nárast reálnych miezd o 4,6 %, čo znamená, že nominálne mzdy rástli rýchlejšie ako inflácia.

Tento rozdiel poukazuje na to, že aj keď mzdy rástli, inflácia spôsobila, že kúpna sila pracovníkov sa znížila. Je potrebné zohľadniť tento kontext pri hodnotení ekonomickej situácie na Slovensku.

Zdroj: All you need to know about

Porovnanie priemerných miezd v roku 2024

Na Slovensku bola priemerná mesačná mzda v roku 2024 približne 1 350 eur. Pre porovnanie s ostatnými krajinami:

  • Litva: Priemerná mzda dosiahla 1 200 eur.
  • Maďarsko: Priemerná mzda sa pohybovala okolo 1 000 eur.
  • Poľsko: Priemerná mzda bola približne 1 150 eur.
  • Česko: Priemerná mzda klesla na 1 100 eur.
  • Taliansko: Priemerná mzda dosiahla 2 500 eur, ale pri vyššej inflácii a nižšej reálnej kúpnej sile.
  • Švédsko: Priemerná mzda bola 3 500 eur, pričom aj tu došlo k poklesu reálnych miezd.

Tieto údaje naznačujú, že napriek rastu reálnych miezd na Slovensku sú priemerné mzdy stále nižšie v porovnaní s niektorými vyspelými ekonomikami ako Švédsko a Taliansko. Avšak v rámci regiónu strednej a východnej Európy Slovensko vykazuje relatívne vysoké priemerné mzdy, čo ho stavia do priaznivej pozície.

Záver: Slovensko ako pozitívny príklad

Slovensko môže byť v tomto smere považované za pozitívny príklad v regióne aj v rámci OECD. Rast reálnych miezd je dôležitým ukazovateľom zlepšovania životnej úrovne obyvateľstva a stability ekonomiky. Tento trend by mohol mať pozitívny vplyv na celkovú hospodársku situáciu a dôveru obyvateľov v ekonomické politiky krajiny.

Úspech Slovenska môže byť pripisovaný rôznym faktorom vrátane stabilnej ekonomickej politiky, investícií do vzdelávania a infraštruktúry, ako aj silného výkonu priemyselných odvetví. Tieto faktory spoločne prispeli k zvýšeniu produktivity a rastu miezd.

Dopad na budúcnosť: Slovensko úspešne zvyšuje mzdy

Vývoj reálnych miezd je kľúčovým faktorom pre budúci ekonomický rast a stabilitu. Ak bude Slovensko pokračovať v tomto trende, môže to znamenať zlepšenie životnej úrovne a zvýšenie konkurencieschopnosti na medzinárodných trhoch. Je dôležité, aby vláda a podnikatelia naďalej podporovali politiky, ktoré prispievajú k rastu miezd a ekonomickej stabilite.

Dlhodobý rast reálnych miezd môže tiež prilákať zahraničných investorov a posilniť ekonomickú spoluprácu so zahraničnými partnermi. Pre zachovanie tohto trendu je nevyhnutné investovať do vzdelávania, inovácií a udržateľného rozvoja, čo zabezpečí konkurencieschopnosť Slovenska na globálnom trhu.

Stratégie na udržanie rastu reálnych miezd

Aby Slovensko udržalo pozitívny trend rastu reálnych miezd, je dôležité zaviesť stratégie, ktoré podporujú ekonomický rast a stabilitu. Medzi tieto stratégie patria:

  1. Podpora vzdelávania a odbornej prípravy: Investície do vzdelávania a odbornej prípravy môžu zvýšiť kvalifikáciu pracovnej sily, čo prispeje k rastu produktivity a miezd.
  2. Podpora inovácií a výskumu: Investície do inovácií a výskumu môžu priniesť nové technológie a postupy, ktoré zvýšia efektivitu a produktivitu práce.
  3. Zlepšenie podnikateľského prostredia: Zníženie administratívnej záťaže a podpora malých a stredných podnikov môže stimulovať rast podnikania a zamestnanosti.
  4. Udržateľný rozvoj: Investície do udržateľných technológií a postupov môžu zabezpečiť dlhodobú ekonomickú stabilitu a rast.

Tieto stratégie môžu pomôcť Slovensku udržať a zlepšiť rast reálnych miezd, čo prinesie výhody nielen pre pracovníkov, ale aj pre celú ekonomiku.

1. Čo sú to reálne mzdy a prečo sú dôležité?

Reálne mzdy predstavujú skutočnú kúpnu silu miezd pracovníkov, zohľadňujúce infláciu. Sú dôležité, pretože ukazujú, koľko tovarov a služieb si pracovníci môžu dovoliť za svoje mzdy. Vysoké reálne mzdy zvyšujú životnú úroveň a spokojnosť obyvateľstva.

2. Ako sa vyvíjali reálne mzdy na Slovensku medzi koncom roka 2019 a začiatkom roka 2024?

Podľa OECD sa reálne mzdy na Slovensku medzi koncom roka 2019 a začiatkom roka 2024 zvýšili o 4,6 %. Tento nárast je výrazne vyšší ako priemer členských krajín OECD, ktorý bol na úrovni 1,5 %. V porovnaní s Českom, kde reálne mzdy klesli o 7,5 %, je tento rast na Slovensku veľmi pozitívny.

3. Ktoré krajiny zaznamenali najvyšší rast reálnych miezd a ktoré najväčší pokles?

Najvýraznejší nárast reálnych miezd zaznamenali v období medzi štvrtým štvrťrokom 2019 a prvým kvartálom 2024 tieto krajiny:

Litva: 16,5 %
Maďarsko: 13,5 %
Poľsko: 9,3 %
Naopak, najväčší pokles reálnych miezd bol zaznamenaný v:
Česko: -7,5 %
Švédsko: Výrazný pokles, presné číslo nešpecifikované
Taliansko: -6,9 %

4. Aká bola jadrová inflácia na Slovensku medzi rokmi 2019 a 2024 a ako ovplyvnila reálne mzdy?

Medzi rokmi 2019 a 2024 jadrová inflácia na Slovensku oscilovala, pričom celková inflácia za toto obdobie dosiahla približne 25 %. Napriek tomuto vysokému rastu inflácie sa Slovensku podarilo dosiahnuť nárast reálnych miezd o 4,6 %, čo znamená, že nominálne mzdy rástli, ale pomalšie ako inflácia. Tento rozdiel poukazuje na to, že aj keď mzdy rástli, inflácia spôsobila, že kúpna sila pracovníkov sa znížila.

5. Ako sa priemerné mzdy na Slovensku v roku 2024 porovnávajú s okolitými krajinami?

V roku 2024 bola priemerná mesačná mzda na Slovensku približne 1 350 eur. Pre porovnanie:

Litva: 1 200 eur
Maďarsko: 1 000 eur
Poľsko: 1 150 eur
Česko: 1 100 eur
Taliansko: 2 500 eur
Švédsko: 3 500 eur

Tieto údaje naznačujú, že priemerné mzdy na Slovensku sú nižšie v porovnaní s niektorými vyspelými ekonomikami ako Švédsko a Taliansko, avšak v rámci strednej a východnej Európy sú relatívne vysoké.

6. Aké sú výzvy a perspektívy budúceho vývoja reálnych miezd na Slovensku?

Pre udržanie a zvýšenie rastu reálnych miezd na Slovensku je potrebné čeliť viacerým výzvam:

Inflácia: Udržať infláciu na nízkej úrovni, aby mzdy neboli erodované.
Investície do inovácií: Pokračovať v investíciách do nových technológií a postupov, ktoré zvýšia produktivitu.
Podpora vzdelávania: Investovať do vzdelávania a odbornej prípravy pracovnej sily.
Udržateľný rozvoj: Zamerať sa na udržateľné hospodárske politiky, ktoré zabezpečia dlhodobý rast a stabilitu.

Tieto opatrenia môžu pomôcť Slovensku nielen udržať, ale aj zvýšiť rast reálnych miezd, čo prinesie výhody pre celú ekonomiku a obyvateľstvo.

Zdroje:

Denník E – Reálne mzdy na Slovensku medzi koncom roka 2019 a začiatkom tohto roka podľa OECD stúpli o 4,6 %

SITA – Reálne mzdy Slovákov po takmer dvoch rokoch opäť rástli, zamestnanci dostávali o desiatky eur viac

Foto: Canva, YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Minister vnútra ocenil hrdinský čin tínedžera a profesionálneho hasiča

Medailu za hrdinský čin odovzdal minister vnútra SR Matúš...

Turecko bojuje s infláciou zvyšovaním minimálnych miezd

Turecko bojuje s infláciou. Turecko je fascinujúca krajina, ktorá...

Francúzske parlamentné voľby 2024: Možné scenáre a vývoj

Francúzske parlamentné voľby priniesli nečakané výsledky, keď Nový ľudový...

Cyril a Metod: odkaz svätých pre modernú proeurópsku sociálnu demokraciu na Slovensku

Svätí Cyril a Metod zohrali kľúčovú úlohu pri budovaní...