Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Čierny Balog. Les je dávno mŕtvy. Ako vyriešiť kalamitu?

Čierny Balog. Les v Čiernom Balogu je mŕtvy. Ako sa ukazuje, táto kríza nespočíva len v izolovaných prípadoch neschopnosti alebo nedbanlivosti; ide o dôsledok dlhodobejšej sérií rozhodnutí a opomenutí. Zaznamenaný trend ukazuje, že prevencia a aktívne riadenie lesných ekosystémov sú kľúčové pre ich zachovanie a prosperitu. Analýza historických dát, spolu s aktuálnymi pozorovaniami, má zásadný význam pre identifikáciu efektívnych stratégií správy.

Čierny Balog. Kľúčové faktory a potrebné zmeny

V kontexte Čierneho Balogu sa ukazuje, že jedným z hlavných problémov je udržateľnosť lesného hospodárstva, ktorá vyžaduje komplexný a multidisciplinárny prístup. Inovácie v technológiách a metódach správy môžu výrazne prispieť k lepšej adaptácii na meniace sa klimatické podmienky a zvyšujúcu sa prevalenciu škodcov. Povzbudenie a podpora vedeckého výskumu súčasne môžu poskytnúť nové poznatky a stratégie pre adaptívne hospodárenie v lesných ekosystémoch.

Lesné hospodárstvo je kľúčovou súčasťou ekosystémov nielen na Slovensku, ale aj v Európskej únii a celosvetovo. Na Slovensku sa lesy považujú za neoddeliteľnú súčasť krajiny, pričom majú nielen produkčnú, ale aj mnoho verejnoprospešných funkcií. Lesy prispievajú k čisteniu vzduchu, znižovaniu hluku, poskytujú útočište pre rôzne druhy rastlín a živočíchov a zohrávajú významnú úlohu v cykle vody​​.

Podľa Zelenej správy 2023, ktorú vydalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, je zreteľný záväzok k udržateľnému riadeniu lesných zdrojov, ktoré zahŕňa ochranu biodiverzity a ekosystémových služieb, ktoré lesy poskytujú​​.

Európska komisia prostredníctvom rôznych iniciatív a fondov podporuje lesné hospodárstvo, akčné plány a inovácie v tomto odvetví, čím napomáha k udržateľnému využívaniu lesov v celej EÚ. Lesy sú chránené prostredníctvom regionálnych a medzinárodných dohôd, ktoré sa zameriavajú na ochranu a udržateľné využívanie lesných zdrojov​​.

Pre Slovensko a jeho susedné štáty, ako aj ďalšie časti sveta, je dôležité, aby sa v lesnom hospodárstve uplatňovali udržateľné metódy, ktoré zohľadňujú nielen ekonomické, ale predovšetkým ekologické a sociálne aspekty. Skúsenosti a postupy v rámci EÚ a celosvetovo môžu slúžiť ako inšpirácia pre ďalšie zlepšovanie lesného hospodárstva na Slovensku a poskytovať príklady osvedčených postupov, ktoré možno aplikovať v lokálnom kontexte.

Takéto udržateľné riadenie lesného hospodárstva má kľúčový význam pre ochranu biodiverzity, boj proti zmene klímy a zabezpečenie zdravých a rezilientných lesných ekosystémov pre budúce generácie.

Praktické tipy pre zlepšenie situácie

Jedným z kľúčových krokov je zlepšenie komunikácie medzi lesnými hospodármi, vedcami, ochranármi a verejnosťou. Vytvorenie transparentného a interaktívneho informačného systému, ktorý by poskytoval aktualizované informácie o stave a správe lesov, by mohlo výrazne prispieť k zvýšeniu povedomia a zodpovednosti. Implementácia zelených technológií a udržateľných postupov v lesnom hospodárstve nie je len trendom súčasnosti, ale nevyhnutnosťou pre zdravú budúcnosť lesov.

Vytvorenie udržateľných modelov správy, ktoré zohľadňujú ekologické, ekonomické a sociálne aspekty, môže viesť k regenerácii a revitalizácii lesov. Rozvoj ekoturizmu a environmentálneho vzdelávania môže tiež prispieť k zvyšovaniu verejnej podpory a porozumenia pre ochranu a udržateľné využívanie lesných zdrojov.

V roku 2024 je jasné, že pred nami stoja výzvy, ale zároveň aj príležitosti na zmenu. Práve teraz máme šancu redefinovať naše vzťahy s prírodou a zabezpečiť, že lesy ako Čierny Balog budú chránené a oceniteľné pre budúce generácie. Činnosť každého jednotlivca a organizácie má v tomto procese nenahraditeľné miesto a spoločným úsilím môžeme dosiahnuť pozitívnu zmenu.

Podkôrniková kalamita v okolí Čierneho Balogu má komplexné príčiny

Klimatické zmeny:

 • Sucho a teplé počasie: Tieto podmienky sú ideálne pre rozmnožovanie podkôrnikovej hmyzu, ako je lykožrút smrekový.
 • Extrémne poveternostné javy: Víchrice a silné dažde poškodzujú stromy a robia ich náchylnejšími na napadnutie hmyzom.

Nedostatočná starostlivosť o lesy:

 • Neskorá ťažba napadnutých stromov: Ak sa napadnuté stromy neodstránia včas, lykožrút sa môže ďalej rozmnožovať a šíriť do okolia.
 • Nevhodná skladba lesných porastov: Monokultúrne smrekové porasty sú náchylnejšie na napadnutie podkôrnym hmyzom.
 • Nedostatočný manažment lesných porastov: Chýbajúca obnova lesa a proaktívne opatrenia proti šíreniu kalamity.

Ostatné faktory:

 • Výskyt inváznych druhov hmyzu: Niektoré druhy hmyzu, ako napríklad kôrovec smrekový, sú pre lesy obzvlášť škodlivé.
 • Nedostatok financií a ľudských zdrojov: Lesnícke hospodárstvo nemá dostatok financií a ľudských zdrojov na efektívne riešenie kalamity.

Zodpovednosť za kalamitu:

 • Štátny podnik LESY SR: Obhospodarovateľ najväčších lesných porastov v oblasti Čierneho Balogu.
 • Súkromní vlastníci lesov: Vlastníci menších lesných porastov, ktorí nemusia mať dostatok financií a znalostí na efektívne riešenie kalamity.
 • Orgány štátnej správy: Odpovedné za kontrolu a dodržiavanie lesného zákona.

Riešenie kalamity:

 • Okamžitá ťažba napadnutých stromov: Zabránenie šírenia lykožrúta do okolia.
 • Obnova lesných porastov: Výsadba stromov odolných voči podkôrnikovej kalamite.
 • Zmena lesníckeho manažmentu: Proaktívne opatrenia na prevenciu kalamity.
 • Zvýšenie financovania a ľudských zdrojov: Podpora lesníckeho hospodárstva pri riešení kalamity.

Kalamita v okolí Čierneho Balogu je vážny problém, ktorý si vyžaduje rýchle a efektívne riešenie. Je dôležité, aby sa na ňom podieľali všetky zainteresované strany, od štátnych orgánov cez lesnícke hospodárstvo až po súkromných vlastníkov lesov.

Kalamita na Horehroní. Čierny Balog.

Aké sú kľúčové funkcie lesov na Slovensku?

Lesy na Slovensku zohrávajú dôležitú úlohu nielen v produkcii drevnej hmoty, ale majú aj rozsiahle verejnoprospešné funkcie. Znižujú množstvo prachu, tlmia hluk, poskytujú životný priestor pre množstvo druhov rastlín a živočíchov a sú zásadné pre zachytávanie a zadržiavanie vody. Lesy tiež prispievajú k stabilizácii klímy a ochrane biodiverzity​.

Ako Európska únia podporuje udržateľné lesné hospodárstvo?

EÚ podporuje lesné hospodárstvo prostredníctvom viacerých fondov a iniciatív zameraných na rozvoj vidieka, ako aj prostredníctvom akčného plánu v oblasti lesného hospodárstva. Tieto opatrenia zahŕňajú financovanie inovácií, podporu multifunkčných lesov a regionálnych ako aj medzinárodných dohôd na ochranu lesov. Tieto kroky majú zabezpečiť, že lesné hospodárstvo bude prebiehať udržateľným spôsobom, s ohľadom na ochranu životného prostredia​.

Aký vplyv má lesné hospodárstvo na biodiverzitu a čo sa robí pre jej ochranu?

Lesné hospodárstvo má priamy vplyv na biodiverzitu tým, že ovplyvňuje štruktúru a zloženie lesov. Udržateľné lesné hospodárstvo sa zameriava na zachovanie a zvyšovanie biodiverzity, čo zahŕňa ochranu starých lesov, vytváranie biokoridorov a ochranu ohrozených druhov. Prostredníctvom riadenej a zodpovednej ťažby, ako aj obnovy a rekultivácie lesov sa snaží zabezpečiť, aby lesy ostali diverzifikované a rezilientné voči zmenám prostredia a chorobám​.

Zdroje:

Ministerstvo pôdohospodárstva: https://www.mpsr.sk/aktualne/minister-takac-o-kalamite-na-horehroni-musime-prijat-okamzite-opatrenia/19105

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...