Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Kaštieľ v Rusovciach ožije. Vláda schválila rekonštrukciu významnej neogotickej pamiatky

Po rokoch chátrania sa kaštieľ v Rusovciach konečne dočká svojej rekonštrukcie. Tento historický skvost, ktorý bol dlhodobo v dezolátnom stave, dostane nový život vďaka rozsiahlemu projektu financovanému vládou Slovenskej republiky.

Kaštieľ v Rusovciach, dnes známy svojím elegantným vzhľadom, získal svoju konečnú podobu vďaka prestavbe, ktorú v polovici 19. storočia uskutočnil gróf Emanuel Zichy-Ferraris. Tento historický klenot, ktorý slúžil od roku 1646 ako rodové sídlo rusovskej vetvy Zichyovcov, prešiel viacerými stavebnými úpravami, až kým nadobudol svoj súčasný vzhľad.

Stredoveké korene

Historické pramene odhaľujú, že už v 13. storočí stál v Rusovciach hrad, známy pod názvom „Uruzwar“. Prvá písomná zmienka o tomto hrade pochádza z roku 1266, keď uhorský kráľ Belo IV. daroval Rusovce Herrandovi Hédervárimu, kráľovskému koniarnikovi a županovi Trenčianskeho a Mošonského komitátu. Počas 14. storočia boli Rusovce kráľovským majetkom, pravdepodobne ako súčasť panstva Magyaróvár, a často sa dostávali do zálohu.

Gróf Emanuel Zichy-Ferraris a prestavba kaštieľa

Rozhodujúcou etapou vo vývoji dnešného kaštieľa boli roky 1841 – 1844, keď bol jeho vlastníkom gróf Emanuel Zichy-Ferraris. Pod jeho vedením prešla budova významnou prestavbou, ktorá jej dala dnešný vzhľad. Počas grófovho panstva sa kaštieľ stal dominantou Rusoviec a zanechal svoj nezmazateľný odtlačok v histórii tejto oblasti.

Povojnová devastácia

Po druhej svetovej vojne bol kaštieľ opustený, čo viedlo k jeho rozkrádaniu a devastácii. Mnohé cenné umelecké diela, vrátane časti rodovej galérie Zichyovcov, boli v roku 1952 premiestnené na hrad Červený Kameň. Tento smutný osud však neubral kaštieľu na historickej hodnote, ktorú dnes opäť oživujú snahy o jeho rekonštrukciu.

Kaštieľ v Rusovciach je teda nielen architektonickým skvostom, ale aj svedkom bohatej a pohnutej histórie, ktorá sa píše už celé storočia. Po ukončení súčasných rekonštrukčných prác bude opäť dôstojnou pamiatkou, ktorá pripomenie slávu a eleganciu minulých čias.

Kaštieľ v Rusovciach prešiel od 50. rokov 20. storočia mnohými zmenami vlastníkov a plánov, ktoré však často zostali nenaplnené. Dnes sa opäť vynára nádej na jeho obnovu a znovuzrodenie.

Päťdesiate roky a Slovenský ľudový umelecký kolektív

V roku 1950 sa novým majiteľom kaštieľa stal Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK), ktorý tu zriadil svoje domovské sídlo. Hoci bola v roku 1976 naplánovaná generálna rekonštrukcia kaštieľa a priľahlého parku, samotná realizácia začala až v roku 1982 a mala prebiehať v niekoľkých etapách počas siedmich rokov. Bohužiaľ, neustále zmeny v projekte a následné časové sklzy viedli k postupnému zastaveniu prác. V roku 1989 boli rekonštrukčné práce úplne zastavené.

Slovenská národná galéria a nové ambície

V roku 1991 prevzala kaštieľ Slovenská národná galéria s ambíciou premeniť ho na reprezentatívnu obrazáreň. Rekonštrukčné práce sa opäť rozbehli, no ani tentokrát neboli plne dokončené.

Úrad vlády SR: Nové plány pre kaštieľ

Od roku 1995 spravuje kaštieľ Správa zariadení Úradu vlády SR, ktorá si predsavzala pretvoriť ho na reprezentatívne miesto pre prijímanie a ubytovávanie zahraničných návštev. Tento zámer sa napĺňa v rámci rozsiahleho projektu obnovy, ktorý zahŕňa nielen kaštieľ, ale aj priľahlý park. Kaštieľ v Rusovciach tak, po desaťročiach chátrania a neúspešných rekonštrukcií, dostáva novú šancu na návrat k svojej bývalej sláve a funkcii, čím sa stane dôležitým miestom pre kultúrne a diplomatické podujatia.

Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach bola schválená už v roku 2012, keď vláda Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 399/2012. Tento návrh zahŕňal podrobný plán obnovy kaštieľa a priľahlého areálu, pričom obsahoval informácie o jeho histórii, súčasnom stave a možnom využití po rekonštrukcii. Dňa 26. septembra 2013 vláda schválila financovanie tohto projektu uznesením č. 577/2013, čo znamenalo konkrétne kroky k začatiu prác.

V decembri 2019 vyhlásil Úrad vlády Slovenskej republiky verejné obstarávanie na rekonštrukciu Národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Rusovce. Proces pokračoval v októbri 2021, keď verejný obstarávateľ požiadal troch uchádzačov o predloženie základných ponúk. Medzi septembrom 2022 a marcom 2023 sa uskutočnilo 18 rokovacích konaní, ktoré sa zameriavali na technologické riešenia, projektovú dokumentáciu a zmluvné podmienky.

Optimalizácia a úpravy projektu

Rokovacie konania viedli k viacerým úpravám projektu a zmluvy z roku 2019. Tieto zmeny umožnili lepšie upresniť rozsah a spôsob prác, čo pomohlo optimalizovať konečné cenové ponuky uchádzačov. Úpravy zahŕňali indexáciu, zmeny v zmluvných pokutách a poistné, ktoré očakávajú zníženie konečných cenových ponúk oproti pôvodným odhadom.

Rozšírenie a navýšenie nákladov

Požiadavky Krajského pamiatkového úradu Bratislava pridali ďalšie remeselno-umelecké práce pre 17 miestností, čo zvýšilo náklady o približne 6 miliónov eur s DPH. Ďalším faktorom zvýšenia nákladov bolo zdraženie stavebných materiálov, prác a energií počas posledných štyroch rokov.

Výsledok rokovacích konaní

Po všetkých úpravách projektovej dokumentácie a zmluvy bola predložená konečná cenová ponuka vo výške 104 186 421,96 eur s DPH. Po posúdení a vyhodnotení mimoriadne nízkej ponuky odbornou komisiou a nezávislým znaleckým posudkom bol úspešný uchádzač vybraný.

Dôležitosť riadenia a kontroly projektu

Vzhľadom na vysoké náklady, rozsah a náročnosť rekonštrukcie, je potrebné zabezpečiť dôkladné riadenie a kontrolu projektu. Úrad vlády Slovenskej republiky plánuje vytvoriť expertný tím, ktorý bude koordinovať prácu dodávateľa a kontrolovať technický dozor investora. Tento tím, pozostávajúci zo zamestnancov Úradu vlády SR, bude tiež komunikovať s príslušnými úradmi, pripravovať a kontrolovať fakturáciu, zmeny v projektovej dokumentácii a dodatky zmluvy.

Význam expertného tímu

Expertný tím bude hrať kľúčovú úlohu v riadnom priebehu rekonštrukcie, zabezpečovaní hospodárnosti prác a dodržaní kvality. Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach je zložitý a náročný proces, ktorý vyžaduje precízne plánovanie a riadenie. Tento tím má zabezpečiť, že napriek možným navýšeniam nákladov alebo predĺženiam lehoty výstavby, projekt bude úspešne dokončený a kaštieľ bude môcť slúžiť svojmu reprezentačnému účelu.

Súčasný stav

Kaštieľ v Rusovciach je už dlhé roky nevyužívaný, a to kvôli neukončenej komplexnej rekonštrukcii. Podľa Krajského pamiatkového úradu Bratislava je kaštieľ v havarijnom stave a historický park, ktorý ho obklopuje, tiež potrebuje značnú údržbu. Stromy v parku sú preschnuté, hnilé a predstavujú riziko pre návštevníkov. Úrad vlády SR vykonáva pravidelné udržiavacie práce, aby zabránil ďalšiemu zhoršovaniu stavu.

Budúci stav

Po dokončení rekonštrukcie sa kaštieľ a jeho areál stanú významným miestom pre kultúrne, spoločenské a reprezentačné podujatia. Kaštieľ bude slúžiť na štátne podujatia najvyššej úrovne, medzinárodné návštevy a organizovanie seminárov. Záhrady a park budú sprístupnené verejnosti, čím sa vytvorí nová oddychová zóna pre obyvateľov aj návštevníkov.

Revitalizácia historického parku

Projekt zahŕňa aj rozsiahle krajinno-architektonické úpravy parku, ktoré vychádzajú zo zámeru pamiatkovej obnovy. Všetky plochy zahrnuté v projekte prejdú kompletnou rekonštrukciou a obnovou. Staré chodníky budú odstránené a nahradené novými konštrukčnými vrstvami s mlátovým povrchom, čo dodá parku moderný, no zároveň historický vzhľad.

Revitalizácia parku zahŕňa obnovenie starého anglického parku s monumentálnymi stromami. Park bude vybavený prvkami drobnej architektúry a vznikne tu oddychová zóna pre širokú verejnosť. Zrekonštruovaná bude aj terasová záhrada, pôvodne známa ako japonská záhrada.

Finančné zabezpečenie

Celkové výdavky na rekonštrukciu sú odhadované na 109 942 728 EUR, pričom samotný kaštieľ a priľahlé objekty predstavujú najväčšiu časť nákladov. Vláda SR bude hľadať finančné zdroje na pokrytie rozdielu medzi pôvodnou alokáciou z roku 2019 a súčasnými nákladmi, a to prostredníctvom alternatívnych zdrojov financovania, ako sú fondy EÚ či Plán obnovy a odolnosti SR. Celkové predpokladané výdavky sa oproti roku 2019, kedy bolo financovanie rekonštrukcie schválené uznesením vlády, zvýšili o 14,5 percenta, čo je vo finančnom vyjadrení nárast o 13,958 milióna eur. „Zvýšenie zohľadňuje vysokú mieru inflácie za posledných päť rokov a s tým súvisiaci nárast cien energií, prác a materiálov,“ uviedol Úrad vlády.

Funkčné využitie kaštieľa

Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach je ambicióznym projektom, ktorý nielen zachráni historickú pamiatku, ale aj vytvorí nové možnosti pre kultúrne a spoločenské aktivity. Po rokoch chátrania sa kaštieľ dočká svojho znovuzrodenia a stane sa významným centrom pre obyvateľov aj návštevníkov.

Po dokončení komplexnej rekonštrukcie, sanácii a reštaurovaní, kaštieľ v Rusovciach bude slúžiť ako prestížne miesto pre štátne podujatia, významné medzinárodné návštevy a semináre. Priestor bude poskytovať potrebné technické zázemie pre rôzne typy udalostí, čím sa stane centrom diplomatických a kultúrnych aktivít na najvyššej úrovni.

Rekonštrukcia kaštieľa má za cieľ vytvoriť reprezentatívne a stravovacie priestory, ktoré budú pripravené na organizáciu štátnych podujatí. Tento historický objekt bude tiež poskytovať ubytovanie pre významné zahraničné návštevy a hostiť semináre s účasťou najvyšších ústavných činiteľov.

Rekonštrukcia čeľadníka

Vonkajšie riešenie objektu čeľadníka, ktorý je súčasťou kaštieľového areálu, zachová pôvodný vzhľad fasád a strešného priestoru. Funkcie čeľadníka budú rozdelené do troch hlavných skupín:

  1. Reštaurácia a kaviareň: Tieto priestory budú vybavené moderným technickým zázemím, aby poskytovali kvalitné stravovacie služby.
  2. Komunitné priestory: Čeľadník bude obsahovať miestnosti určené na rôzne aktivity obyvateľov Rusoviec, vrátane obradnej siene, výstavnej siene, viacúčelových miestností a priestorov pre záujmové skupiny.
  3. Správa objektu a parku: Tu budú umiestnené kancelárie, byt správcu, ubytovanie pre zamestnancov a priestory pre údržbu parku.

Kaštieľ v Rusovciach po rekonštrukcii ožije novým leskom. Zrekonštruované priestory budú zahrňovať reprezentačné miestnosti, ako sú sála terrena, rytierska sála, knižnica či prezidentský apartmán. Vonkajšie plochy, vrátane historického parku, budú obnovené a sprístupnené verejnosti, čím sa tento areál stane atraktívnym miestom pre rôzne spoločenské udalosti a podujatia.

  1. Úrad vlády SR – Spustenie realizácie rekonštrukcie NKP Kaštieľ Rusovce
  2. Úrad pre verejné obstarávanie – Rekonštrukcia NKP Rusovce
  3. Bratislavský kraj – Kaštieľ v Rusovciach. Nádherná neogotická stavba čaká na rekonštrukciu desiatky rokov
  4. Mestská časť Bratislava-Rusovce – Rusovský kaštieľ
  5. Bratislava Region tourism – Kaštieľ v Rusovciach

Populárne

Prečítajte si tiež

Minister vnútra ocenil hrdinský čin tínedžera a profesionálneho hasiča

Medailu za hrdinský čin odovzdal minister vnútra SR Matúš...

Turecko bojuje s infláciou zvyšovaním minimálnych miezd

Turecko bojuje s infláciou. Turecko je fascinujúca krajina, ktorá...

Slovensko úspešne zvyšuje mzdy: Sme na tom lepšie ako okolité krajiny

Slovensko úspešne zvyšuje mzdy. Reálne mzdy na Slovensku sa...

Francúzske parlamentné voľby 2024: Možné scenáre a vývoj

Francúzske parlamentné voľby priniesli nečakané výsledky, keď Nový ľudový...