Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Dvadsať rokov zanedbávania pôdy končí: Novela zákona prinesie zjednodušenie výrubu náletových drevín

Zjednodušenie výrubu náletových drevín. Po dvadsiatich rokoch nečinnosti a byrokracie sa Slovensko konečne dočkalo významnej legislatívnej zmeny, ktorá zjednoduší odstraňovanie náletových drevín a kríkov z poľnohospodárskej pôdy. Tento krok je považovaný za zásadný pre zlepšenie potravinovej sebestačnosti krajiny a efektívnejšiu starostlivosť o krajinu. Novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, predloženú podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, schválil parlament. Za zákon hlasovalo 77 poslancov.

Hlavné zmeny a ich význam pre poľnohospodárov

  • Zjednodušenie výrubu náletových drevín a krovín: Novela výrazne zjednodušuje proces výrubu náletových drevín a krovín na poľnohospodárskej pôde, čo uľahčuje poľnohospodárom udržiavanie a využívanie pôdy.
  • Zrušenie byrokratickej záťaže: Zrušením povinnosti žiadať o povolenie na výrub v mnohých prípadoch sa znižuje administratívna záťaž pre poľnohospodárov.
  • Úprava pravidiel pre trvalé trávne porasty: Novela upravuje pravidlá pre obhospodarovanie trvalých trávnych porastov, čo môže mať pozitívny vplyv na produkciu krmovín a zlepšenie podmienok pre chov hospodárskych zvierat.

Koniec byrokracie a začiatok efektívnejšieho hospodárenia

Po dlhom období nečinnosti a komplikovaných byrokratických postupov, ktoré často trvali aj desať rokov, novela zákona prináša zásadnú zmenu. Poľnohospodári, ovocinári a vinohradníci sa už nebudú musieť trápiť zdlhavými správnymi konaniami a obštrukciami zo strany mimovládnych organizácií, ktoré im znemožňovali efektívne obhospodarovať svoje pozemky.

„Ak trvalo niekedy aj desať rokov kvôli správnym konaniam, do ktorých sa nabúravali mimovládne organizácie, získať povolenia, aby poľnohospodár mohol odstrániť náletové dreviny a vyčistiť poľnohospodársku pôdu, tak odkazujete poľnohospodárom, že nechceme, aby ste na pôde pestovali slovenské plodiny, chceme dovážať skleníkové zo zahraničia. Tento prístup hádzania polien pod nohy poľnohospodárom, ovocinárom a vinohradníkom sa skončil,” podčiarkol minister Taraba.

Zjednodušenie výrubu náletových drevín. Konkrétne zmeny a úpravy v zákone

Novela zákona prináša konkrétne úpravy, ktoré výrazne zjednodušia proces odstraňovania náletových drevín:

  1. Výrub stromov s obvodom kmeňa do 90 cm – Stromy s obvodom kmeňa do 90 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, môžu byť odstraňované bez potreby súhlasu orgánu ochrany prírody.
  2. Krovité porasty do výmery 200 m² – Súvislé krovité porasty s výmerou do 200 m² môžu byť odstraňované rovnako bez potreby povolenia.
  3. Vinice a ovocné sady – Nová legislatíva umožňuje efektívne a rýchlo odstraňovať krovité porasty bez ohľadu na ich výmeru vo viniciach, za účelom výsadby nového viniča, a na terasových stupňoch ovocných sadov a viníc.

Zlepšenie potravinovej sebestačnosti a biodiverzity

Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba zdôraznil, že táto novela má prispieť k zlepšeniu potravinovej sebestačnosti Slovenska. Menej byrokracie a rýchlejšie rozhodovanie umožnia poľnohospodárom efektívnejšie využívať svoju pôdu a zvyšovať produkciu miestnych plodín.

„Základná téza musí vždy platiť. Ak je niečo les, nech je les, keď je niečo lúka, nech je lúka, a keď je niečo poľnohospodárska pôda, má byť udržiavaná. Vďaka tomu sa obnoví aj biodiverzita. Práve na jej úbytok upozorňuje Slovensko aj OECD,“ dodal Taraba.

Zjednodušenie výrubu náletov a úprava pravidiel pre trvalé trávne porasty môžu prispieť k zvýšeniu produkcie potravín na Slovensku. Poľnohospodári môžu efektívnejšie využívať pôdu, čo môže viesť k vyššej produkcii plodín a krmovín.

Environmentálne výhody a ochrana biodiverzity: Hoci novela zjednodušuje výrub niektorých drevín, zároveň zavádza opatrenia na ochranu biodiverzity. Napríklad, novela podporuje zachovanie krajinotvorných prvkov, ako sú remízky, vetrolamy a medze, ktoré sú dôležité pre biodiverzitu. Okrem toho novela umožňuje vlastníkom pozemkov vykonávať opatrenia na zlepšenie stavu biotopov a podporu biodiverzity.

Dvadsať rokov zanedbávania pôdy končí Novela zákona prinesie zjednodušenie výrubu náletových drevín - loom.sk
Dvadsať rokov zanedbávania pôdy končí Novela zákona prinesie zjednodušenie výrubu náletových drevín – loom.sk

Preventívne opatrenia na zníženie stretov so zverou

Jednoduchšie odstraňovanie drevín má tiež sprehľadniť krajinu, čo možno považovať za významné preventívne opatrenie na zníženie nebezpečných stretov človeka s medveďom hnedým. Zvýšená prehľadnosť terénu znižuje riziko náhlych stretov a zároveň minimalizuje škody spôsobované zverou na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch.

Novela zákona tiež pomôže pri čistení náletových zón, ktoré prispievajú k sťahovaniu raticovej zveri a medveďov do oblastí, kde môžu spôsobiť problémy. Tieto úpravy sú preto dôležité nielen z hľadiska poľnohospodárstva, ale aj bezpečnosti obyvateľstva.

Novela umožňuje vlastníkom pozemkov vykonávať preventívne opatrenia na ochranu pred škodami spôsobenými zverou, ako sú napríklad medvede. Tieto opatrenia môžu zahŕňať inštaláciu elektrických ohradníkov alebo plašenie zveri.

Zákon sa nevzťahuje na lesy a mestské zelené plochy

Je dôležité zdôrazniť, že nová právna úprava sa nevzťahuje na lesy, mestské parky a iné zelené plochy v mestách. Cieľom zákona je výhradne zlepšenie podmienok pre poľnohospodárske a vinohradnícke využitie pôdy.

Po dvadsiatich rokoch zanedbanej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu Slovensko konečne pristúpilo k zásadnej legislatívnej zmene, ktorá prináša úľavu poľnohospodárom a zlepšuje podmienky pre pestovanie domácich plodín. Schválená novela zákona o ochrane prírody a krajiny odstraňuje zbytočné byrokratické prekážky a umožňuje efektívne odstraňovanie náletových drevín. Tento krok je významným príspevkom k zlepšeniu potravinovej sebestačnosti krajiny, biodiverzity a bezpečnosti obyvateľstva. Zároveň jasne definuje pravidlá pre udržiavanie rôznych typov krajiny, čím prispieva k lepšej starostlivosti o naše prírodné dedičstvo.

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny z roku 2024 prináša viacero zmien s významným dopadom na poľnohospodárov, ochranu životného prostredia a zmiernenie konfliktov medzi človekom a zverou.

Pozemky, na ktoré sa novela nevzťahuje: Novela sa nevzťahuje na pozemky v zastavanom území obce, cintorínoch, mestskej zeleni, lesoch a pozemkoch, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitných predpisov. Tieto výnimky sú zavedené na ochranu zelene v obciach a mestách, ako aj na ochranu cenných prírodných lokalít.

Zhrnutie

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny z roku 2024 prináša významné zmeny, ktoré majú potenciál zlepšiť podmienky pre poľnohospodárov, prispieť k potravinovej sebestačnosti Slovenska, podporiť ochranu biodiverzity a znížiť riziko stretov človeka so zverou. Je však dôležité, aby sa tieto zmeny uplatňovali s ohľadom na princípy udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia.

Richard Takáč: Poľnohospodári a zákon o ochrane prírody a krajiny

1. Čo presne upravuje novela zákona o ochrane prírody a krajiny?

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny upravuje pravidlá pre odstraňovanie náletových drevín a kríkov na poľnohospodárskej pôde, ovocných sadoch, trvalých trávnatých porastoch a vinohradoch. Hlavným cieľom je znížiť administratívnu náročnosť pre poľnohospodárov, ktorí sa často stretávali s byrokratickými prekážkami pri získavaní povolení na výrub týchto drevín. Nové pravidlá umožňujú efektívnejšie spravovanie pôdy a podporujú zlepšenie potravinovej sebestačnosti krajiny.

2. Aké konkrétne zmeny prináša novela zákona pre poľnohospodárov?

Novela zákona zavádza niekoľko kľúčových zmien:
Výrub stromov s obvodom kmeňa do 90 cm (meraným vo výške 130 cm nad zemou) bez potreby súhlasu orgánu ochrany prírody.
Možnosť odstraňovania krovitých porastov do výmery 200 m² bez povolenia.
Umožnenie odstraňovania krovitých porastov vo viniciach a na terasových stupňoch ovocných sadov bez ohľadu na ich výmeru za účelom výsadby nového viniča.
Tieto zmeny zjednodušujú a zrýchľujú proces odstraňovania nežiaducich drevín, čím poľnohospodárom umožňujú lepšie využívať svoje pozemky.

3. Ako novela zákona prispieva k zlepšeniu potravinovej sebestačnosti Slovenska?

Novela zákona znižuje administratívnu záťaž pre poľnohospodárov, čo im umožňuje efektívnejšie spravovať svoje pozemky a zvyšovať produkciu miestnych plodín. Odstraňovanie náletových drevín, ktoré bránia rastu plodín, zlepšuje úrodnosť pôdy a prispieva k vyšším výnosom. Tým sa podporuje potravinová sebestačnosť Slovenska, pretože krajina môže vyprodukovať viac vlastných plodín a znížiť závislosť na dovoze.

4. Aké sú environmentálne výhody novely zákona?

Novela zákona má viacero environmentálnych prínosov:
Obnova a udržiavanie biodiverzity: Efektívnejšie spravovanie poľnohospodárskej pôdy a odstraňovanie náletových drevín prispieva k obnoveniu pôvodných biotopov a zlepšeniu biodiverzity.
Zníženie rizika stretov so zverou: Sprehľadnenie krajiny a čistenie náletových zón znižuje riziko stretov človeka so zverou, najmä s medveďom hnedým, a minimalizuje škody spôsobované zverou na plodinách.

5. Na aké typy pozemkov sa novela zákona nevzťahuje?

Novela zákona sa nevzťahuje na lesy, mestské parky a iné zelené plochy v mestách. Cieľom tejto úpravy je zlepšenie podmienok pre poľnohospodárske a vinohradnícke využitie pôdy, pričom ochrana lesov a mestských zelených plôch zostáva zachovaná.

Zdroje:

  1. Ministerstvo pôdohospodárstva [online] – Zákon o ochrane prírody a krajiny pomôže poľnohospodárom a prispeje k potravinovej sebestačnosti Slovenska
  2. Richard Takáč [online] – Poľnohospodári budú mať lepšie podmienky pre prácu na svojich pozemkoch
  3. Richard Takáč [online] – Ďalšie zavádzanie z produkcie aktualít
  4. Ministerstvo životného prostredia [online] – Parlament schválil Tarabovu legislatívu, ktorá zlepší potravinovú sebestačnosť a starostlivosť o krajinu

Foto: Canva, foto Richard Takáč – FB, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...