Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. júla 2024 na Slovensku: Všetko, čo potrebujete vedieť

Zákon o ochrane spotrebiteľa. Slovenská republika sa pripravuje na značné zmeny v oblasti ochrany spotrebiteľa s nadchádzajúcim novým zákonom, ktorý vstúpi do platnosti 1. júla 2024. Tento zákon, schválený v apríli 2024 po opätovnej revízii a schválení v Národnej rade SR, prichádza s cieľom modernizácie a zosúladenia spotrebiteľskej legislatívy nielen so slovenskými normami, ale aj s predpismi Európskej únie. Aké zmeny prináša tento zákon pre spotrebiteľov?

Zákon o ochrane spotrebiteľa: Modernizácia spotrebiteľských práv a zrušenie starých predpisov

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa má za cieľ zjednodušiť a zefektívniť právne predpisy týkajúce sa spotrebiteľov na Slovensku. Významným krokom je zrušenie viacerých doteraz platných zákonov, vrátane zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, čím sa eliminuje duplicita a zbytočná komplikovanosť v legislatíve.

Zásadné zmeny pre spotrebiteľov

Jednou z kľúčových zmien, ktoré nový zákon prináša, je rozšírenie práv spotrebiteľov v oblasti vrátenia tovaru. Zákazníci budú mať možnosť odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 30 dní, čo je významné predĺženie oproti predchádzajúcej 14-dňovej lehote. Okrem toho zákon posilňuje ochranu spotrebiteľov proti klamlivým obchodným praktikám a zavádza transparentnejšie postupy pri online nákupoch.

Dopady na obchodníkov

Obchodníci sa musia pripraviť na nové povinnosti, ako sú rozšírené informačné povinnosti a zjednodušenie terminológie tým, že pojmy “predávajúci” a “dodávateľ” sa nahradia pojmom “obchodník”. Tieto zmeny majú za cieľ zabezpečiť lepšiu orientáciu a jednotnosť v právnych predpisoch na národnej aj európskej úrovni.

Vplyv na orgány dohľadu

Novela zákona tiež posilňuje role a právomoci orgánov dohľadu, ako je Slovenská obchodná inšpekcia a Národná banka Slovenska. Zmeny majú zabezpečiť efektívnejšie presadzovanie spotrebiteľských práv a ochranu pred nekalými praktikami.

Právne úpravy v Občianskom zákonníku

Súčasťou zmien je aj novelizácia Občianskeho zákonníka, kde dochádza k aktualizácii definícií a zodpovedností v súvislosti s digitálnym obsahom a službami. Toto prispieva k lepšej ochrane spotrebiteľov v digitálnej ére a zohľadňuje rastúci význam e-commerce.

Tento nový zákon predstavuje významný krok k posilneniu práv spotrebiteľov na Slovensku a zároveň vyžaduje od obchodníkov prispôsobenie sa novým reguláciám, čo môže byť výzvou, ale aj príležitosťou pre zlepšenie obchodných praktík a zákazníckej spokojnosti.

Aké výhody prináša nová legislatíva pre spotrebiteľov?

Nová legislatíva v oblasti ochrany spotrebiteľa prichádza s radom opatrení, ktoré majú za cieľ posilniť práva a ochranu spotrebiteľov. Medzi najdôležitejšie benefity patrí:

 1. Predĺžená lehota na vrátenie tovaru: Spotrebiteľom bude poskytnutá možnosť vrátiť tovar do 30 dní bez udania dôvodu, čo im dáva väčšiu flexibilitu a zároveň znižuje riziko nespokojných nákupov.
 2. Lepšia ochrana pred klamlivým marketingom: Zákon kladie veľký dôraz na boj proti klamlivým obchodným praktikám, vrátane falošných zliav a nepresných tvrdení o výrobkoch, ktoré môžu zavádzať spotrebiteľov.
 3. Zákaz geografickej diskriminácie: Nová regulácia zabraňuje praxi, pri ktorej sú spotrebiteľom z jednej krajiny ponúkané tovary za vyššie ceny alebo v nižšej kvalite v porovnaní s inými krajinami EÚ.
 4. Zvýšená transparentnosť v online prostredí: Spotrebiteľom musia byť jasne a transparentne poskytnuté informácie o podmienkach nákupu, vrátane recenzií a hodnotení produktov, ktoré musia byť pravdivé a overené.

Dopady na obchodníkov a prispôsobenie sa novým pravidlám

Obchodníci sa musia pripraviť na sériu zmien, ktoré si vyžadujú aktualizáciu interných systémov a procesov:

 1. Informačné povinnosti: Obchodníci budú musieť poskytovať podrobnejšie informácie o produktoch, vrátane cien, záručných podmienok a možností vrátenia tovaru.
 2. Prispôsobenie reklamných stratégií: Zákaz klamlivých praktík vyžaduje, aby obchodníci revidovali svoje marketingové materiály a zabezpečili ich plnú súladnosť so zákonom.
 3. Zavedenie mechanizmov na rýchlu nápravu: V prípade porušenia práv spotrebiteľa musia obchodníci rýchlo reagovať a ponúknuť efektívne riešenia na nápravu situácie, čo môže zahŕňať vrátenie peňazí, výmenu tovaru alebo iné kompenzácie.

Výzvy a príležitosti pre regulačné orgány

Regulačné orgány, ako Slovenská obchodná inšpekcia, získavajú nové právomoci a zodpovednosti, ktoré im umožňujú účinne dohliadať na dodržiavanie nových predpisov. Rozšírenie ich právomocí a lepšia koordinácia medzi rôznymi agentúrami pomôže zjednodušiť procesy a zvýšiť efektivitu pri riešení spotrebiteľských sťažností.

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa na Slovensku predstavuje významný posun smerom k silnejšej ochrane spotrebiteľov a transparentnejšiemu trhovému prostrediu. Aj keď zavádzanie týchto zmien predstavuje určité výzvy pre obchodníkov, dlhodobý vplyv by mal byť pozitívny pre celú ekonomiku, keďže dôvera v trh a spokojnosť spotrebiteľov sú kľúčové pre udržateľný rast. Obchodníci aj spotrebitelia by mali byť vďaka týmto zmenám lepšie informovaní a chránení, čo umožní spravodlivejšie a efektívnejšie obchodné prostredie.

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý nadobudne účinnosť od 1. júla 2024, prináša viaceré zmeny, ktoré ovplyvnia fungovanie e-shopov na Slovensku a práva spotrebiteľov pri online nákupoch.

Zmeny pre e-shopy a práva spotrebiteľov

 • Transparentnosť cien: Zákon sprísňuje pravidlá zobrazovania zliav, aby sa zabránilo fiktívnym zľavám. E-shopy budú musieť uvádzať najnižšiu cenu za posledných 30 dní pred zľavou.
 • Predĺžená lehota na odstúpenie od zmluvy: Spotrebitelia budú mať 30 dní na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu (v niektorých prípadoch až 1 rok).
 • Ochrana pred nekalými praktikami: Zákon posilňuje ochranu spotrebiteľov pred agresívnymi a klamlivými obchodnými praktikami, najmä v online prostredí.
 • Zodpovednosť za digitálny obsah a služby: Nový zákon zavádza pravidlá pre digitálny obsah a služby, upravuje zodpovednosť predávajúceho za vady a práva spotrebiteľa na aktualizácie.
 • Lepšia informovanosť spotrebiteľa: E-shopy budú musieť poskytovať podrobnejšie informácie o tovare alebo službe, vrátane nákladov na vrátenie tovaru a podmienok reklamácie.

Nové povinnosti obchodníkov

 • Jasné a zrozumiteľné zmluvné podmienky: Obchodníci musia zabezpečiť, aby zmluvné podmienky boli zrozumiteľné a ľahko dostupné pre spotrebiteľa.
 • Rýchlejšie vybavovanie reklamácií: Zákon skracuje lehoty na vybavenie reklamácií a zavádza nové možnosti riešenia sporov.
 • Povinnosť informovať o možnosti alternatívneho riešenia sporov: Obchodníci musia informovať spotrebiteľov o možnosti riešiť spory mimosúdnou cestou.
 • Zodpovednosť za recenzie a hodnotenia: Obchodníci budú musieť zabezpečiť, aby recenzie a hodnotenia boli autentické a overené.

Zmeny v procese reklamácie

 • Predĺžená záručná doba: Zákon predlžuje záručnú dobu na 3 roky pre všetky tovary.
 • Rýchlejšie vybavovanie reklamácií: Obchodníci budú musieť vybaviť reklamáciu do 30 dní.
 • Možnosť odstúpiť od zmluvy v prípade opakovanej vady: Spotrebiteľ bude môcť odstúpiť od zmluvy, ak sa rovnaká vada vyskytne trikrát.

Zrušené zákony

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa nahrádza a ruší viacero starších zákonov a predpisov, čím sa zabezpečí právna jednotnosť a zrozumiteľnosť pre spotrebiteľov aj obchodníkov.

Pre podrobnejšie informácie o konkrétnom vplyve zákona na váš e-shop odporúčam konzultovať s právnikom alebo odborníkom na spotrebiteľské právo.

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa prinesie zákazníkom aj obchodníkom niekoľko výhod (zdroj: Epoch Times Podcasty)

1. Čo znamená predĺženie lehoty na vrátenie tovaru podľa nového zákona?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa na Slovensku prináša významnú zmenu pre spotrebiteľov v možnosti vrátenia zakúpeného tovaru. Od 1. júla 2024 sa lehota na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu predlžuje zo 14 na 30 dní. Toto opatrenie dáva spotrebiteľom viac času na zváženie svojej kúpy a znižuje riziko z náhleho alebo impulzívneho rozhodnutia. V praxi to znamená, že ak spotrebiteľ zakúpi tovar, a ten nespĺňa jeho očakávania alebo si jednoducho rozmyslí kúpu, môže tovar vrátiť predajcovi a získať späť plnú kúpnu cenu. Toto rozšírenie je súčasťou širších snáh o zlepšenie podmienok pre spotrebiteľov a zvýšenie ich dôvery v e-commerce a tradičný obchod.

2. Ako nový zákon chráni spotrebiteľov pred klamlivým marketingom?

Ochrana pred klamlivým marketingom je jednou z hlavných priorít nového zákona. Novela pridáva prísnejšie regulácie proti marketingovým praktikám, ktoré zavádzajú alebo klamú spotrebiteľov. To zahŕňa zákazy nepodložených tvrdení o vlastnostiach produktu, falošných zliav (napríklad pred zvýšením cien pred Black Friday, aby sa potom mohli tváriť ako “výhodné zľavy”), a klamlivého predstavovania produktov. Nové pravidlá sú navrhnuté tak, aby spotrebiteľom poskytli transparentnejšie a pravdivé informácie, čím sa znižuje pravdepodobnosť, že by boli zavedení alebo poškodení klamlivými reklamami.

3. Aké nové povinnosti musia splniť obchodníci podľa nového zákona?

Obchodníci sa musia prispôsobiť niekoľkým novým povinnostiam, ktoré zákon stanovuje s cieľom zabezpečiť vyššiu úroveň transparentnosti a ochrany pre spotrebiteľov. Medzi tieto povinnosti patrí zabezpečenie, že všetky informácie poskytnuté spotrebiteľom o produktoch a službách sú jasné, pravdivé a ľahko dostupné. To zahŕňa podrobnosti o cenách, dostupnosti, záručných podmienkach, možnostiach vrátenia tovaru a sťažností. Obchodníci taktiež musia zabezpečiť, že ich marketingové kampane sú v súlade s pravdivými informáciami o ponúkaných produktoch.

4. Ako je zabezpečená ochrana spotrebiteľov v online prostredí podľa nového zákona?

Nový zákon posilňuje ochranu spotrebiteľov v online prostredí tým, že zavádza prísnejšie pravidlá pre e-shopy a digitálne platformy. Okrem zvýšenej transparentnosti a pravdivosti informácií, zákon tiež kladie dôraz na ochranu pred falošnými recenziami a hodnoteniami. E-shopy budú musieť zabezpečiť, že recenzie produktov sú skutočne od kupujúcich a sú pravdivé. Navyše, novela zvyšuje dohľad nad dodržiavaním týchto pravidiel prostredníctvom posilnených právomocí dohľadových orgánov.

Zdroje:

 1. eCommerce Bridge [online] – Vláda schválila nový zákon o ochrane spotrebiteľa
 2. Danovky [online] – Prehľad zmien, ktoré prináša nový zákon o ochrane spotrebiteľa
 3. MH SR [online] – Legislatíva v oblasti ochrany spotrebiteľa
 4. Podnikajte [online] – Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...