Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Zákon o DPH od 2025: Čo potrebujete vedieť o schválenej novele zákona o DPH

Zákon o DPH od 2025: Do platnosti vstúpi od 1. januára 2025 novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorá prinesie viaceré dôležité zmeny. Tieto zmeny sú reakciou na potrebu harmonizácie slovenskej legislatívy s pravidlami Európskej únie a zameriavajú sa predovšetkým na oblasť registrácie pre DPH, samozdanenia pri dovoze tovarov, ako aj na pravidlá týkajúce sa odpočtu dane.

Zákon o DPH od 2025: Zmeny v registrácii pre DPH

Nové pravidlá registrácie od 1. januára 2025

Od začiatku roku 2025 dojde k úprave podmienok, za ktorých sa osoba stáva platiteľom DPH:

  • Povinnosť registrácie nastane prvým dňom roka po tom, ako hodnota dodaných tovarov alebo služieb bez dane presiahne 50 000 eur.
  • Pri dodaní tovaru alebo služby, ktorým sa presiahne hodnota 62 500 eur, je osoba povinná registrovať sa ihneď.
  • Ďalšie prípady registrácie zahŕňajú napríklad nadobudnutie podniku, stavebné práce alebo preberanie právnych záväzkov zaniknutého platiteľa.

Registrácia zahraničných osôb

Zahraničné osoby budú povinné registrovať sa pre DPH, ak vykonávajú činnosť predmetom dane na Slovensku, bez ohľadu na to, či majú v SR sídlo alebo prevádzkareň.

Samozdanenie pri dovoze tovaru

Od 1. júla 2025 bude možné uplatniť režim samozdanenia pri dovoze tovaru, čo umožní platiteľom DPH odpočítať DPH z dovozu bez nutnosti platiť DPH vopred na colnici. Toto pravidlo sa vzťahuje na tovary prepustené do voľného obehu alebo do colného režimu dočasného použitia.

Odpočet dane a oneskorená registrácia

Zmeny pri odpočte dane

Platiteľ DPH môže uplatniť právo na odpočet dane len v prvom zdaňovacom období po dni, kedy sa stal platiteľom. Táto zmena je navrhnutá tak, aby zabránila zneužívaniu systému.

Dôsledky oneskorenej registrácie

Ak daňovník nevykoná registráciu včas, je povinný za každý mesiac, kedy mal už byť platiteľom, podať daňové priznanie a kontrolný výkaz.

Praktický príklad: Registrácia pre DPH v roku 2025

Spoločnosť ABC predáva topánky a v marci 2025 dosiahne obrat 50 000 eur. Musí najneskôr do 17. marca 2025 podať žiadosť o registráciu pre DPH. Ak by obrat do konca roka presiahol 62 500 eur, musí to spoločnosť bezodkladne oznámiť daňovému úradu.

Miesto dodania služieb

Zmeny sa dotýkajú aj určenia miesta dodania určitých typov služieb, ako sú kultúrne alebo vzdelávacie, kde sa od 1. januára 2025 miesto dodania posúva na miesto, kde má zákazník – končený spotrebiteľ sídlo alebo obvyklé miesto pobytu.

Táto novela zákona o DPH prinesie zásadné zmeny pre všetkých, ktorí sa na Slovensku podieľajú na obchodnej činnosti, či už domáci alebo zahraniční podnikatelia. Dôraz sa kladie na spravodlivosť a efektívnosť daňového systému, s cieľom zjednodušiť procesy a zároveň zabrániť možnému zneužívaniu.

Ďalšie kľúčové legislatívne zmeny v zákone o DPH efektívne od roku 2025

Zníženie limitu pre vystavenie zjednodušenej faktúry

Novela zákona o DPH prinesie od 1. januára 2025 zníženie limitu pre možnosť vystaviť zjednodušenú faktúru. Aktuálne je tento limit nastavený na 1 000 eur, resp. 1 600 eur, no s novou novelou klesne na 400 eur. Toto opatrenie je súčasťou úsilia zjednodušiť administratívne procesy pre malé podniky a zároveň zvýšiť transparentnosť finančných transakcií.

Úprava limitu pre zrušenie registrácie pre DPH

Ďalšou dôležitou zmenou je úprava limitu pri žiadosti o zrušenie registrácie pre DPH. Od 1. januára 2025, daňovníci, ktorých obrat v predchádzajúcom kalendárnom roku nepresiahne 50 000 eur, budú môcť požiadať o zrušenie svojej registrácie. Toto pravidlo je navrhnuté na podporu malých podnikateľov, ktorí by inak mohli čeliť zbytočnej administratívnej záťaži a finančnému zaťaženiu.

Definícia malého podniku a jej vplyv na dodávky do EÚ

Novela zákona zavádza aj novú definíciu malého podniku, ktorá by mala zjednodušiť pravidlá pre cezhraničné dodávky do členských štátov EÚ. Táto zmena uľahčí malým a stredným podnikom účasť na jednotnom trhu a posilní ich konkurencieschopnosť tým, že minimalizuje byrokratické prekážky.

Oprava odpočítanej dane a lehota pri záväzkoch po splatnosti

S účinnosťou od 1. januára 2025 dochádza k úprave vymedzenia lehoty pri oprave odpočítanej dane pri záväzkoch po splatnosti. Zmena z “uplynulo 100 dní” na “nastal 101. deň” poskytuje jasnejší rámec pre platiteľov DPH pri vykonávaní opráv v daňových priznaniach, čo by malo zlepšiť správnosť údajov uvádzaných daňovníkmi a zvýšiť spravodlivosť systému.

Vplyv zmien na podnikateľské prostredie

Tieto zmeny v zákone o DPH sú súčasťou širšieho úsilia vlády reagovať na dynamické ekonomické prostredie a zabezpečiť, že daňový systém ostane spravodlivý, transparentný a efektívny. Zavedenie nových pravidiel a úprava existujúcich bude mať významný dopad nielen na slovenské podniky, ale aj na zahraničné firmy podnikajúce alebo plánujúce podnikať na Slovensku.

Podnikatelia a daňové subjekty by mali venovať osobitnú pozornosť týmto zmenám a prípadne konzultovať s daňovými poradcami, aby sa uistili, že sú v súlade s novými požiadavkami a využívajú príležitosti, ktoré novela zákona poskytuje. S bližším priblížením dátumu účinnosti novely sa odporúča sledovať ďalšie informačné zdroje a usmernenia od Finančnej správy SR, ktoré môžu poskytnúť dodatočné usmernenia a objasnenia týkajúce sa implementácie nových pravidiel.

Ako fungujú podvody s DPH? | Ako funguje DPH? (zdroj: Ekonómia ľudskou rečou)

Čo znamená zmena v samozdanení pri dovoze tovaru?

Od 1. júla 2025, v dôsledku novej novely zákona o DPH, bude možné uplatniť režim samozdanenia pri dovoze tovaru. Táto zmena umožňuje platiteľom DPH uplatniť odpočet DPH z dovozeného tovaru bez predchádzajúcej úhrady dane colnému úradu. V praxi to znamená, že keď platiteľ DPH importuje tovar, môže v daňovom priznaní odpočítať DPH z týchto tovarov súčasne s jej vykázanim, čo eliminuje potrebu platiť DPH vopred pri colnom konaní. Toto opatrenie by malo značne zjednodušiť logistiku a finančnú správu, zlepšiť cash flow firiem tým, že minimalizuje časové oneskorenie medzi úhradou DPH a jej odpočtom.

Ako nová definícia malého podniku ovplyvní dodávky do členských štátov EÚ?

S účinnosťou od 1. januára 2025, novela zákona o DPH zavádza novú definíciu malého podniku, ktorá by mala výrazne uľahčiť prístup k cezhraničnému obchodu v rámci EÚ pre malé a stredné podniky. Táto definícia znižuje administratívne bariéry tým, že poskytuje jednoduchšie pravidlá pre registráciu a povinnosti súvisiace s DPH. Malé podniky, ktoré spĺňajú kritériá definované novou legislatívou, budú môcť jednoduchšie exportovať a importovať tovary bez nutnosti zložitých daňových postupov, ktoré sú typické pre väčšie firmy. To znamená nižšie náklady na správu a možnosť rýchlejšie reagovať na príležitosti na jednotnom trhu.

Aké sú povinnosti podnikov pri prekročení limitu obratu pre DPH?

Podľa novej novely zákona o DPH, ak podnik prekročí limit obratu 50 000 eur, vzniká mu povinnosť zaregistrovať sa ako platiteľ DPH. Táto povinnosť je potrebné splniť do 5 pracovných dní od dosiahnutia limitu. Daňový subjekt musí daňovému úradu podať žiadosť o registráciu pre DPH, v ktorej uvedie deň, keď k prekročeniu limitu došlo. Ak podnik do konca kalendárneho roka dosiahne alebo prekročí vyšší limit 62 500 eur, je povinný o tejto skutočnosti informovať daňový úrad, ktorý na základe toho upraví dátum nástupu platiteľskej povinnosti. Nedodržanie týchto povinností môže viesť k sankciám a pokutám, preto je dôležité, aby podniky dôsledne monitorovali svoje obraty a prípadné prekročenia limitov.

Zdroje:

  1. Podnikajte [online] – Novela zákona o DPH od 1.1.2025 a neskôr: dôležité zmeny
  2. Verejná správa [online] – Prezidentka podpísala novelu zákona o dani z pridanej hodnoty

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...