Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Vodohospodársky podnik v roku 2024. Vláda odklepla jeho stabilizáciu

Vodohospodársky podnik. Dňa 6. marca 2024, vláda SR podnikla kľúčový krok na posilnenie finančnej stability Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Rozhodla o úprave nariadenia, ktoré zabezpečuje presun príjmov z Environmentálneho fondu priamo na účet SVP. Toto rozhodnutie je súčasťou širšieho úsilia o zlepšenie finančného zdravia podniku, ktorý má od roku 2024 významnú úlohu v správe odpadových vôd na Slovensku.

Dlhodobé podfinancovanie a nedostatok finančných zdrojov

 • Vodohospodárstvo v SR trpí dlhodobým podfinancovaním, ktoré vedie k zanedbaniu infraštruktúry a zníženiu úrovne služieb.
 • Nedostatok finančných zdrojov bráni realizácii potrebných investícií do obnovy a modernizácie vodohospodárskych zariadení.
 • Vláda SR síce v posledných rokoch zvýšila financovanie vodohospodárstva, ale stále to nestačí na pokrytie všetkých potrebných investícií.

Vodohospodársky podnik. Následky nestability

 • Zvýšené riziko povodní a sucha.
 • Zhoršenie kvality vôd.
 • Zníženie dostupnosti vody pre zásobovanie obyvateľstva a priemysel.
 • Ohrozenie biodiverzity a ekosystémov.

Možné riešenia

 • Zvýšenie investícií do vodohospodárstva zo strany štátu a súkromného sektora.
 • Zavedenie efektívnejších mechanizmov financovania vodohospodárstva.
 • Zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti vodohospodárstva.

Aktuálne iniciatívy

 • Vláda SR pripravuje nový Vodný zákon, ktorý by mal priniesť systémové zmeny v oblasti vodohospodárstva.
 • Ministerstvo životného prostredia SR spustilo program “Zelená infraštruktúra”, ktorý podporuje aj vodohospodárske projekty.
 • V SR pôsobí viacero mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú problematike vodohospodárstva.

Nestabilita vodohospodárskej politiky v SR je vážny problém, ktorý si vyžaduje urgentné riešenie. Zvýšenie investícií a zavedenie efektívnych mechanizmov financovania sú kľúčové pre zabezpečenie trvalej udržateľnosti vodohospodárstva v SR.

Praktické výhody pre manažment vody

Prehľadná a efektívna správa vodných zdrojov je pre každú krajinu kľúčová. Presun finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na účet SVP, konkrétne približne 13 miliónov eur, predstavuje významnú podporu pre podnik. To mu umožňuje lepšie plánovať a realizovať potrebné činnosti pre zachovanie a ochranu vodných zdrojov. Pre občanov to znamená zvýšenie kvality a dostupnosti vodohospodárskych služieb.

Modernizácia a inovácie v SVP

Ako príklad dobrého postupu môže slúžiť zameranie sa na modernizáciu a inováciu infraštruktúry a služieb SVP. Je dôležité, aby sa podnik neustále snažil o zlepšovanie svojich operácií, využívanie nových technológií a prístupov, ktoré môžu zefektívniť správu vodných zdrojov. Aktívna spolupráca s odborníkmi a výskumnými inštitúciami môže SVP posunúť do popredia v oblasti udržateľného vodného hospodárstva.

V tomto kontexte je aktuálny rok 2024 významným milníkom pre Slovensko v oblasti vodného hospodárstva. Uvedené rozhodnutia a kroky svedčia o zodpovednom prístupe vlády a relevantných inštitúcií k otázkam životného prostredia a udržateľného rozvoja. Práve teraz je vhodný čas pre občanov aj firmy, aby sa viac angažovali v ochrane vodných zdrojov a podporovali iniciatívy smerujúce k trvalo udržateľnému vodnému hospodárstvu.

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) zohráva kľúčovú úlohu v oblasti správy vodných zdrojov na Slovensku. Podnik sa zameriava na množstvo činností, vrátane správy vodných tokov, zabezpečenia dodávok vody, ochrany pred povodňami, ako aj ochrany a monitorovania kvality vody. Prostredníctvom štyroch odštepných závodov pokrýva celé územie Slovenska, čím zabezpečuje efektívnu správu a ochranu vodných zdrojov. Slovensko sa pritom môže pochváliť modelom riadenia vodohospodárskych činností založeným na prirodzených povodiach, čo je koncept, ktorý odporúča aj Európska únia a je považovaný za optimálny v rámci ochrany a využívania vodných zdrojov​​.

Okrem toho, Slovensko sa snaží posilňovať svoje postavenie v oblasti inovácií, čo je kľúčové aj pre sektor vodohospodárstva. Experti odporúčajú zameranie sa na efektívne využitie investícií s cieľom podporovať inovatívne projekty a technológie, ktoré môžu Slovensku priniesť významný pokrok a zlepšenie kvality života obyvateľov​​.

Inteligentná mobilita je ďalším sektorom, v ktorom Slovensko dosahuje pokrok. Rozvoj inteligentných navigačných systémov, modelov správania pre udržateľnú mobilitu a integrovanú mestskú mobilitu predstavuje kroky smerom k modernejšej a udržateľnejšej budúcnosti. Tieto iniciatívy sa zameriavajú na zlepšenie efektivity dopravy, zníženie emisií a podporu ekologickej mobility, čo má pozitívny vplyv aj na vodohospodárstvo z hľadiska zníženia znečistenia vodných zdrojov​​​​.

Aké sú hlavné úlohy Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP)?

Slovenský vodohospodársky podnik sa zameriava na široké spektrum úloh vrátane správy vodných tokov a vodohospodárskych diel, zabezpečenia dodávky vody, ochrany pred nepriaznivými účinkami vôd a monitorovania kvality vodných zdrojov. Podnik má celoštátnu pôsobnosť a prispôsobuje svoje aktivity prirodzeným povodiam, čo je prístup odporúčaný aj Európskou úniou​.

Ako sa Slovensko snaží podporovať inovácie vo vodohospodárstve a iných sektoroch?

Slovensko sa zameriava na efektívne využitie investícií do inovácií a technologického rozvoja. Experti odporúčajú zamerať sa na projekty a technológie, ktoré môžu priniesť pokrok a zlepšenie kvality života. Okrem toho, rozvoj inteligentnej mobility a udržateľnej dopravy poukazuje na snahu Slovenska o inovácie a modernizáciu aj v iných odvetviach​.

Aké sú niektoré konkrétne príklady iniciatív inteligentnej mobility na Slovensku?

Slovensko implementuje rôzne iniciatívy v oblasti inteligentnej mobility, ako sú inteligentné navigačné systémy, plány mestskej mobility, a využívanie inteligentných dopravných systémov. Tieto projekty zahŕňajú analýzu modelov správania, zavedenie moderných technológií pre dynamické rýchlostné obmedzenia a stratégie pre uhlíkovo neutrálnu logistiku, ktoré smerujú k efektívnejšej a ekologickejšej mobilite​.

Zdroj: Slovenský vodohospodársky podnik, Ministerstvo životného prostredia

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...