Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Varovný list. Eurofondy nám zrejme stopnú v 2024

Eurofondy nám zrejme stopnú. V poslednom období sa Slovensko opäť ocitlo v centrálnom zornom poli Európskej komisie, ktorá poukazuje na kritické oblasti v legislatívnych zmenách. Je zrejmé, že adekvátna reakcia a spolupráca s Európskou komisiou sú teraz viac než kedykoľvek predtým kľúčové pre udržanie pozitívneho smerovania krajiny v európskych štruktúrach.

Podrobnejší pohľad na komunikáciu s európskou komisiou

Efektívna a otvorená komunikácia s Európskou komisiou je základným pilierom, na ktorom by mala slovenská vláda stavať. Zvýšenie transparentnosti a dialógu môže významne prispieť k prevencii nedorozumení a nesprávnych interpretácií zámerov a legislatívnych zmien. Slovensko by malo vytvoriť pevné pracovné skupiny, ktoré budú pravidelne informovať Komisiu o postupoch a plánovaných zmenách, čím zabezpečí hladkú spoluprácu a predídze možným sankciám.

Európske fondy. Opatrenia pre zabezpečenie právneho štátu

Na ochranu právneho štátu a finančných záujmov EÚ, Slovensko musí preukázať, že jeho legislatívne procesy sú v súlade s európskymi normami. To zahŕňa rešpektovanie rozhodnutí a odporúčaní európskych inštitúcií, ako aj zabezpečenie, že všetky nové zákony sú transparentné a sú v súlade s hodnotami EÚ. Zriadenie nezávislého orgánu, ktorý by monitoroval implementáciu týchto zásad, by mohlo byť významným krokom k zvýšeniu dôvery zo strany EÚ.

Eurofondy sú pre Slovensko neoceniteľným zdrojom, ktorý umožňuje realizáciu širokého spektra rozvojových projektov. Aby Slovensko mohlo naďalej čerpať tieto prostriedky, je nevyhnutné zachovať dobré pracovné vzťahy s EÚ a zabezpečiť, že všetky projekty financované z európskych fondov sú realizované transparentne a efektívne. Implementácia moderných monitorovacích a evaluačných mechanizmov môže poskytnúť jasný prehľad o využívaní fondov a prispieť k ich efektívnejšiemu využívaniu.

Eurofondy. Na čo ich využívame?

Na Slovensku sa využívanie európskych fondov prejavuje v rôznych oblastiach, napríklad v infraštruktúrnych a inovačných projektoch. Európsky fond pre strategické investície (EFSI) v krajine mobilizoval financovanie vo výške 643 miliónov eur, čo by malo vygenerovať dodatočné investície vo výške 2 miliárd eur. Z týchto projektov možno vyzdvihnúť napríklad financovanie diaľnice D4 okolo Bratislavy s cieľom zlepšiť dopravné toky, bezpečnosť a skrátiť časy jazdy​​.

Európska komisia tiež spustila projekt, ktorý má pomôcť Slovensku zjednodušiť a urýchliť využívanie kohezných fondov. Tento projekt sa sústreďuje na znižovanie byrokracie, zvyšovanie zodpovednosti a posilnenie administratívnej kapacity zúčastnených strán. Podpora zo strany komisie nasleduje po žiadosti slovenskej vlády o využitie technického nástroja podpory komisie (TSI)​​.

Pokiaľ ide o oblasť energie, štúdia organizácie Bankwatch naznačuje, že Slovensko nepriradilo dostatočné zdroje na výskum a vývoj nových energetických technológií alebo testovanie inteligentného riadenia a distribúcie energie. Len 9,6% z celkových kohezných politických fondov bolo pridelených na energetické úspory, efektívnosť a obnoviteľné zdroje​​.

Jedným z pozitívnych príkladov využitia fondov EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov je program ‘Zelená do domácností’, ktorý podporuje inštaláciu fotovoltických systémov, tepelných čerpadiel a kotlov na udržateľnú biomasu pre rodinné domy. V jednej z distribučných kol SIEA rozdelila 1,78 milióna eur prostredníctvom 786 poukážok za menej ako osem minút​​.

Tieto príklady z oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie ukazujú, ako Slovensko využíva európske fondy na podporu svojho rozvoja, avšak zdôrazňujú aj potrebu ďalšieho zlepšovania a efektívnejšieho využívania týchto zdrojov.

Oprávnenie a postupy Európskej komisie pri pozastavení eurofondov

Európska komisia má v rámci ochrany financií EÚ a dodržiavania pravidiel a podmienok čerpania fondov EÚ viacero nástrojov na pozastavenie platieb z eurofondov pre členské štáty. Tieto nástroje sú definované v nariadeniach o fondoch EÚ a v rozpočtových nariadeniach.

Hlavné nástroje:

 • Postup pred začatím konania: Komisia môže v prípade pochybností o dodržiavaní pravidiel vyzvať členský štát na poskytnutie informácií a vysvetlení.
 • Postup pre nadmerný deficit: Ak členský štát porušuje pravidlá Paktu stability a rastu, Komisia môže odporučiť Rade EÚ pozastavenie platieb z fondov EÚ.
 • Postup pre nesprávne hospodárenie: Ak Komisia zistí závažné nedostatky v systéme riadenia a kontroly fondov EÚ v členskom štáte, môže navrhnúť pozastavenie platieb z fondov EÚ.
 • Finančné sankcie: V závažných prípadoch môže Komisia uložiť členskému štátu finančnú sankciu.

Postupy pri pozastavení platieb:

 • Komisia informuje členský štát o svojich zisteniach a o tom, že zvažuje pozastavenie platieb.
 • Členský štát má možnosť sa vyjadriť a predložiť svoje argumenty.
 • Komisia prijme konečné rozhodnutie o pozastavení platieb.
 • Členský štát môže napadnúť toto rozhodnutie na Súdnom dvore EÚ.

Doterajšie príklady:

 • V roku 2013 Komisia pozastavila platby z fondov EÚ pre Maďarsko pre obavy o nezávislosť súdnictva a médií.
 • V roku 2016 Komisia pozastavila platby z fondov EÚ pre Rumunsko pre korupciu a nedostatky v systéme riadenia a kontroly fondov EÚ.
 • V roku 2020 Komisia navrhla pozastaviť platby z fondov EÚ pre Poľsko pre porušovanie zásad právneho štátu.

Dôležité poznámky:

 • Pozastavenie platieb z fondov EÚ je krajnou možnosťou, ktorú Komisia používa len v závažných prípadoch.
 • Cieľom pozastavenia platieb nie je potrestať členský štát, ale prinútiť ho k náprave a dodržiavaniu pravidiel.
 • Členský štát má vždy možnosť sa proti pozastaveniu platieb odvolať na Súdny dvor EÚ.

Aké projekty na Slovensku boli financované z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI)?

Medzi kľúčové projekty financované z EFSI na Slovensku patrí výstavba diaľnice D4 okolo Bratislavy, ktorá má zlepšiť dopravné toky, zvýšiť bezpečnosť a skrátiť časy jazdy. Celkovo EFSI na Slovensku mobilizovalo financovanie vo výške 643 miliónov eur, ktoré by malo generovať dodatočné investície vo výške 2 miliárd eur​.

Ako sa snaží Európska komisia pomôcť Slovensku efektívnejšie využívať kohezné fondy?

Európska komisia spustila projekt v Bratislave s cieľom pomôcť Slovensku zjednodušiť a urýchliť využívanie kohezných fondov. Projekt sa zameriava na zníženie byrokracie, zlepšenie zodpovednosti, posilnenie administratívnej kapacity zainteresovaných strán a lepšie naplnenie potrieb príjemcov fondov EÚ​.

Aký je príklad úspešného využitia európskych fondov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku?

Program ‘Zelená do domácností’ predstavuje úspešný príklad využitia európskych fondov na Slovensku v oblasti obnoviteľnej energie. Tento program podporuje inštaláciu fotovoltických systémov a tepelných čerpadiel v rodinných domoch a distribuoval 1,78 milióna eur prostredníctvom 786 poukážok v jednej z výziev. Takto podporil integráciu obnoviteľných zdrojov do slovenskej energetiky a podporil rodiny pri znižovaní ich energetických nákladov​.

Zdroj: Úrad vlády / Foto: Canva

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...