Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Uplatnenie absolventov. Štát má novú interaktívnu mapu

Uplatnenie absolventov na trhu práce, štát má novú interaktívnu mapu. Význam prístupu k aktualizovaným a relevantným údajom o trhu práce sa v roku 2024 neustále zvyšuje, čo reflektuje aj uvedenie novej interaktívnej aplikácie od Inštitútu sociálnej politiky. Tento inovatívny nástroj poskytuje detailný pohľad na prvý rok absolventov stredných škôl po ich vstupe do dospelosti, ponúkajúc pritom cenné informácie o ich kariérnych rozhodnutiach, či už ide o pokračovanie v štúdiu alebo vstup na trh práce.

Uplatnenie absolventov: Analýza údajov a ich prínos

Táto aplikácia, ktorá začala byť dostupná v roku 2024, zastrešuje širokú škálu údajov vrátane sektorov zamestnania, zamestnanosti, samostatnej zárobkovej činnosti či štúdia ďalej. Tieto informácie umožňujú nielen študentom a ich rodičom, ale aj školám a zamestnávateľom lepšie pochopenie dynamiky trhu práce. Analytický pohľad na preferencie absolventov a ich úspešnosť v rôznych odvetviach môže slúžiť ako cenný nástroj pri tvorbe vzdelávacích a profesijných stratégií.

Praktické tipy pre lepšie rozhodovanie

V kontexte týchto informácií je dôležité zdôrazniť význam aktívneho prístupu k datám a ich aplikácii v praxi. Pre absolventov a ich rodiny je kľúčové:

  1. Porovnávať úspešnosť uplatnenia absolventov z rôznych odborov a regiónov.
  2. Analyzovať trendové odvetvia s vysokou mierou zamestnanosti a adekvátne plánovať vzdelávaciu cestu.
  3. Zvažovať regionálne ekonomické podmienky a dostupnosť pracovných miest pri rozhodovaní o budúcom študijnom odbore.

Táto interaktívna aplikácia neponúka len surové dáta, ale aj možnosť ich hlbšej analýzy a porovnávania, čo poskytuje komplexný prehľad o situácii na trhu práce.

Budúci vývoj a očakávania

Z pohľadu dlhodobého horizontu možno očakávať, že tieto údaje budú slúžiť ako základ pre ďalšie výskumy a zlepšovanie vzdelávacích politík. Inovatívne prístupy k analýze údajov, ako je táto aplikácia, môžu v budúcnosti výrazne prispieť k adaptabilite vzdelávacích systémov na meniace sa požiadavky trhu práce.

Zdôrazniť pozitíva tejto iniciatívy znamená poukázať na jej potenciál nielen informovať, ale aj motivovať a inšpirovať študentov a odbornú verejnosť k proaktívnemu prístupu k plánovaniu budúcnosti. S rastúcou dostupnosťou a kvalitou dát môže byť rozhodovací proces ešte presnejší a cielenejší, čo predstavuje dôležitý krok k optimalizácii vzdelávacích a kariérnych ciest jednotlivcov.

V roku 2024 sa Slovensko a jeho trh práce stretávajú s viacerými výzvami a príležitosťami, ktoré sú zásadné pre absolventov a ich uplatnenie. Podľa analýz Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je zrejmé, že napriek prírastku absolventov vysokých a stredných škôl nebude ich štruktúra plne vyhovovať potrebám trhu práce. Čelíme nedostatku odborníkov v technických a IT oblastiach, zatiaľ čo v niektorých iných sektoroch je absolventov nadbytok​​.

Z hľadiska konkrétnych odborov, ktoré budú v roku 2024 na Slovensku žiadané, sa zdôrazňuje potreba technicky vzdelaných pracovníkov, odborníkov v oblasti informačných technológií, a tiež zamestnancov s environmentálnymi zručnosťami a gramotnosťou. Pozoruje sa vysoká potreba v oblastiach vzdelávania, sociálnych služieb, medicíny, ale aj v maloobchode a gastroslužbách. Čaká sa však pomalý rast miezd, ktorý môže byť ovplyvnený vyšším zdanením práce a nezvládne kopírovať zvyšovanie cien spôsobené infláciou​​​​​​.

V kontexte medzinárodného porovnania sa situácia na Slovensku líši od trendov v niektorých susedných krajinách, ale aj v širšom európskom a globálnom kontexte. V krajinách ako Česko, Poľsko, Maďarsko a Rakúsko sa tiež kladie dôraz na technologické a IT odbory, zároveň však môžu mať odlišné špecifiká v dopyte po určitých profesijných skupinách z dôvodu odlišnej štruktúry ich ekonomík a trhov práce.

Zatiaľ čo v Európskej únii a v Amerike môže mať vplyv na trh práce tiež prebiehajúca digitalizácia a globalizácia, ktoré formujú potrebu nových zručností a profesijných profilov. Dôležité je, aby absolventi sledovali nielen lokálne, ale aj globálne trendy a adaptovali sa na rýchlo meniace sa požiadavky trhu práce.

Poučenie z tohto porovnania je jasné: absolventi by mali venovať pozornosť rozvoju technických zručností a digitálnej gramotnosti, neustále sledovať trendy na trhu práce a byť flexibilní vo svojich kariérnych plánoch, aby zvýšili svoje šance na úspešné uplatnenie.


Štát monitoruje uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce rôznymi spôsobmi:

1. Štatistiky:

2. Prieskumy:

3. Spolupráca so školami:

  • Štátne orgány spolupracujú so strednými školami pri kariérnom poradenstve a pri informovaní absolventov o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce.
  • Školy organizujú pre absolventov burzy práce a stretnutia s potenciálnymi zamestnávateľmi.

4. Monitorovanie médií:

  • Štátne orgány monitorujú médiá a reagujú na informácie o problémoch s uplatnením absolventov stredných škôl na trhu práce.

5. Iné nástroje:

Štát monitoruje uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce rôznymi spôsobmi, aby získal komplexný obraz o tom, ako sa im darí uplatniť sa po skončení štúdia. Tieto informácie sa potom používajú na zlepšenie systému vzdelávania a trhu práce tak, aby absolventi stredných škôl mali lepšiu šancu nájsť si prácu po skončení štúdia.

Situácia na trhu práce sa neustále mení, preto je dôležité, aby sa absolventi stredných škôl aktívne informovali o možnostiach uplatnenia sa a aby si rozvíjali zručnosti a kompetencie, ktoré sú na trhu práce požadované.

Monitorovanie uplatnenia absolventov na trhu práce.

Ktoré odbory a sektory predpokladáme, že budú mať v roku 2024 na Slovensku najväčší dopyt po absolventoch?

V roku 2024 sa očakáva, že najväčší dopyt na Slovensku bude po absolventoch s technickým vzdelaním, odborníkoch v oblasti informačných technológií a pracovníkoch s environmentálnymi zručnosťami. Okrem toho budú žiadaní aj profesionáli v oblastiach vzdelávania, sociálnych a psychologických služieb, medicíny, ako aj v maloobchode a gastroslužbách​.

Aké sú predpoklady pre rast miezd na Slovensku v roku 2024 a ako to ovplyvní absolventov?

Očakáva sa pomalý rast miezd na Slovensku v roku 2024, ktorý nebude pravdepodobne stačiť na pokrytie zvyšovania cien spôsobených infláciou. Tento pomalý rast môže byť ovplyvnený vyšším zdanením práce, čo by mohlo mať negatívny vplyv na rast reálnej mzdy. Tieto okolnosti by mali motivovať absolventov k zameraniu sa na odbory s vyšším očakávaným dopytom a potenciálom pre lepšie platové podmienky​.

Ako môže nedostatok zosúladenosti medzi absolventmi a potrebami trhu práce ovplyvniť uplatnenie absolventov na Slovensku?

Nedostatok zosúladenosti medzi počtom a štruktúrou absolventov a aktuálnymi potrebami trhu práce môže viesť k vyššej nezamestnanosti medzi absolventmi alebo k ich uplatneniu v odvetviach, ktoré nezodpovedajú ich odboru vzdelania. Tento fenomén si vyžaduje, aby absolventi boli flexibilní a otvorení získavaniu skúseností a zručností aj v iných ako pôvodne študovaných oblastiach, čo môže zlepšiť ich šance na úspešné uplatnenie na trhu práce​.

Zdroje

Ministerstvo práce – https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/uplatnenie-stredoskolskych-absolventov-trhu-prace-mapuje-nova-interaktivna-aplikacia.html

Foto: Canva

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...