Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Televízne vysielanie na Slovensku v roku 2024. Konkurencia českých televízií

Televízne vysielanie na Slovensku čelí výzvam. Spor o licenčné práva českých staníc môže obmedziť ponuku pre divákov. Protimonopolný úrad hľadá riešenie, ktoré ochráni autorské práva aj záujmy divákov.

V marci 2024 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) vykonal prieskum v oblasti distribúcie televíznych služieb, zameraný na české televízne stanice vysielané na Slovensku. Hoci prešetrovanie samo o sebe neindikuje porušenie zákonov, cieľom bolo overiť, či sú dôvody na začatie konania. PMÚ reagoval na podnety týkajúce sa možného obmedzenia vysielania určitých českých programov na Slovensku.

Harmonizácia licenčných práv Podstatou sporných otázok bolo vymedzenie licenčných práv a ich teritoriálna exkluzivita. Slovenskí vysielatelia, vo svojej snahe chrániť vlastné licenčné záujmy, požadovali obmedzenie retransmisie obsahu českých staníc, ktoré by konfliktovalo s ich právami na Slovensku. PMÚ analyzoval zmluvné vzťahy a zistil, že niektoré požiadavky môžu byť oprávnené z pohľadu ochrany autorských práv, avšak konečné rozhodnutie v tejto veci prislúcha súdom.

Dopad na divákov a odporúčania PMÚ zdôrazňuje význam udržania rozmanitosti vysielania pre spotrebiteľa, a preto negatívne vníma možné en bloc ukončenie distribúcie českých staníc na Slovensku. Táto situácia by mohla obmedziť prístup divákov k obľúbeným programom, ktoré nie sú predmetom licenčných sporov. PMÚ odporúča, aby operátori hľadali riešenia, ktoré by zohľadňovali ochranu autorských práv, avšak zároveň neobmedzovali celkovú ponuku vysielania.

Praktické tipy pre operátorov a vysielateľov

 1. Transparentnosť a komunikácia: Operátori by mali byť transparentní voči divákom o zmenách v dostupnosti programov a aktívne komunikovať dôvody takýchto zmien.
 2. Hľadanie alternatív: V prípade obmedzenia určitých programov by operátori mali ponúknuť alternatívne obsahy s podobnou tematikou či žánrom.
 3. Právna due diligence: Tanto vysielatelia, ako aj operátori by mali zabezpečiť dôkladné preverenie licenčných práv, aby predišli možným sporom.
 4. Spolupráca a mediacia: V prípade potenciálnych konfliktov odporúčame vyhľadávať cesty mediacie a spolupráce, namiesto priameho obmedzovania obsahu.
 5. Inovácia a adaptácia: V reakcii na dynamické zmeny v mediálnom prostredí by mali byť operátori pripravení prispôsobiť sa novým trendom a potrebám divákov.

V tomto aktualizovanom kontexte roku 2024 je zrejmé, že ochrana autorských práv musí ísť ruka v ruke s udržaním diverzity a kvality televízneho vysielania pre spotrebiteľa. PMÚ tak zohráva kľúčovú úlohu v monitorovaní a zabezpečovaní spravodlivej rovnováhy medzi týmito záujmami na slovenskom trhu.

Spor o licenčné práva českých staníc

 • PMÚ prešetruje možné obmedzenie vysielania českých staníc na Slovensku.
 • Dôvodom sú spory o licenčné práva a teritoriálnu exkluzivitu.
 • PMÚ analyzuje zmluvné vzťahy a hľadá spravodlivé riešenie.

Dopad na divákov a odporúčania PMÚ

 • PMÚ negatívne vníma možné obmedzenie ponuky programov.
 • Odporúča operátorom hľadať alternatívy a zachovať rozmanitosť.
 • Dôležitá je transparentnosť a komunikácia s divákmi.

Budúcnosť televízneho vysielania na Slovensku

 • Vyžaduje si spoluprácu medzi vysielateľmi, operátormi a regulátorom.
 • Kľúčová je transparentnosť, inovácia a zodpovednosť voči divákom.
 • Regulácia má chrániť hospodársku súťaž a kvalitu obsahu.

Slovenské televízne vysielanie sa nachádza na križovatke. Ochrana autorských práv musí ísť ruka v ruke s udržaním rozmanitosti a kvality obsahu pre divákov. Spolupráca a inovácia sú kľúčové pre formovanie budúcnosti slovenského mediálneho priestoru.

Transparentnosť ako kľúč k dôvere Transparentnosť v rámci distribúcie televíznych programov je nevyhnutná pre budovanie dôvery medzi vysielateľmi, operátormi a divákmi. V roku 2024 je o to dôležitejšie, aby všetky strany mali jasný prehľad o tom, ktoré programy sú dostupné a prečo. To pomáha udržiavať pozitívne vzťahy a zabraňuje možným nedorozumeniam alebo frustrácii zo strany divákov. Transparentnosť tiež podporuje vnímanie férovosti a zákonnosti v mediálnom priestore, čo je základom pre slobodné a pluralitné mediálne prostredie.

Spolupráca ako cesta k inováciám Spolupráca medzi vysielateľmi a operátormi je nevyhnutná pre adaptáciu na neustále sa meniace mediálne prostredie. Táto spolupráca môže viesť k inovatívnym riešeniam, ako sú nové formáty programov, spoločné marketingové stratégie alebo dokonca vývoj nových technológií pre distribúciu obsahu. Takéto iniciatívy môžu prispieť k lepšiemu zážitku pre diváka a zároveň otvárať nové príležitosti pre tvorcov obsahu.

Zodpovednosť voči divákom Operátori a vysielatelia nesú veľkú zodpovednosť voči svojim divákom, ktorá sa odzrkadľuje nielen v dodržiavaní licenčných práv, ale aj v zabezpečovaní kvalitného a rozmanitého obsahu. Je dôležité, aby diváci mali prístup k širokému spektru programov, ktoré reflektujú rôznorodosť spoločnosti a ponúkajú vzdelávací, informatívny aj zábavný obsah. Zároveň je kľúčové, aby bol obsah predstavovaný eticky a v súlade s princípmi mediálnej gramotnosti.

Prínos regulácie pre mediálny priestor PMÚ a podobné inštitúcie zohrávajú kľúčovú úlohu v ochrane hospodárskej súťaže aj v ochrane spotrebiteľov, čo má priamy vplyv na kvalitu a rozmanitosť mediálneho obsahu. Ich úlohou je zabezpečiť, aby všetky strany dodržiavali pravidlá a aby bol trh spravodlivý a konkurencieschopný. Regulácia pomáha udržiavať zdravé mediálne prostredie, v ktorom môžu prosperovať inovácie a kde sú chránené práva tvorcov aj divákov.

Budúcnosť mediálneho obsahu na Slovensku V roku 2024 sa mediálny priestor na Slovensku nachádza na križovatke, kde sa stretávajú technologický pokrok, meniace sa spotrebiteľské správanie a potreba zachovať kultúrnu a jazykovú diverzitu. Priaznivý vývoj v tejto oblasti závisí od spolupráce všetkých zainteresovaných strán a od ich ochoty prispôsobiť sa novým výzvam. Pozitívne kroky, ktoré podniknú vysielatelia, operátori a regulátori dnes, môžu formovať budúcnosť slovenského mediálneho priestoru v nadchádzajúcich rokoch, čím prispejú k obohateniu kultúrneho života a demokracie na Slovensku.

Strímovacie služby sú alternatíva k tradičnej televízii

Téma televízneho vysielania a mediálnej regulácie je pomerne zložité a zahŕňa rôzne politiky a praktiky v rôznych krajinách. Napríklad televízna krajina v Českej republike je charakterizovaná kombináciou hlavných vysielacích skupín a menších staníc, čo odráža rozmanité mediálne prostredie, ktoré sa snaží uspokojiť rôznorodé preferencie a záujmy divákov (Wikipedia).

Mediálne politiky v stredoeurópskych krajinách ako Maďarsko, Poľsko, Česká republika a Slovensko boli tiež ovplyvnené širšími regionálnymi a úrovňovými politickými dynamikami v EÚ. Napríklad tieto krajiny ukázali jednotný postoj pri odmietaní určitých smerníc EÚ, ako sú navrhované kvóty na migráciu, čo zdôrazňuje, ako geopolitické a socioekonomické faktory môžu ovplyvniť mediálnu politiku a širšie legislatívne postoje v rámci EÚ (Euronews, Schengen Visa Info).

Na úrovni EÚ môžu právne spory a otázky súladu, ako sú tie týkajúce sa povinností redistribúcie migrantov, nepriamo ovplyvňovať širšie politické a regulačné rámce, čím potenciálne ovplyvňujú reguláciu médií a vysielania tým, že stanovujú precedensy v tom, ako sa zákony a povinnosti vykladajú a presadzujú naprieč členskými štátmi (Library of Congress, Schengen Visa Info).

Tradičným televíziám konkurujú aktuálne najmä:

 • Netflix: Ponúka širokú škálu filmov, seriálov, dokumentov a detských programov.
 • HBO Max: Obsahuje obsah od HBO, Warner Bros., DC Comics, Cartoon Network a ďalších.
 • Amazon Prime Video: Ponúka filmy, seriály, dokumenty a originálny obsah.
 • Apple TV+: Ponúka originálne filmy a seriály, ako aj dokumenty a detské programy.
 • Disney+: Ponúka obsah od Disney, Pixar, Marvel, Star Wars a National Geographic.
 • Voyo: Ponúka slovenské a české filmy a seriály, ako aj vybrané zahraničné programy.
 • SledovanieTV: Ponúka širokú škálu televíznych kanálov v rôznych balíčkoch.
 • Lepšia.TV: Ponúka slovenské a české televízne kanály, ako aj vybrané zahraničné programy.
 • O2 TV: Ponúka televízne kanály, archív a videopotéku v rôznych balíčkoch.
 • Magio TV: Ponúka televízne kanály, archív a videopotéku v rôznych balíčkoch.
 • Skylink: Ponúka televízne kanály v rôznych balíčkoch.
 • UPC TV: Ponúka televízne kanály, archív a videopotéku v rôznych balíčkoch.

Pri výbere strímovacej služby zvážte

Knihy sú vždy vhodnejšie využitie času.

Obsah: Aké filmy, seriály a dokumenty chcete sledovať?

Cena: Koľko ste ochotný platiť za mesačné predplatné?

Funkcie: Aké funkcie sú pre vás dôležité, ako napríklad offline sledovanie alebo počet zariadení, na ktorých môžete službu používať?

Kompatibilita: Na akých zariadeniach chcete službu používať?

Aké sú hlavné mediálne skupiny v Českej republike a ako ovplyvňujú televízne vysielanie?

Hlavné mediálne skupiny v Českej republike zahŕňajú Nova Group, Czech Television a FTV Prima, ktoré majú podstatný podiel na televíznom trhu. Tieto skupiny poskytujú rôznorodý obsah, ktorý odráža rôzne záujmy a preferencie českých divákov. Rôznorodosť a konkurencia medzi týmito skupinami prispievajú k dynamickému a pluralitnému mediálnemu prostrediu.

Aký bol postoj stredoeurópskych krajín k navrhovaným kvótam EÚ na redistribúciu migrantov a ako to súvisí s mediálnou politikou?

Maďarsko, Poľsko, Česká republika a Slovensko vyjadrili spoločný postoj proti navrhovaným kvótam EÚ na redistribúciu migrantov, argumentujúc, že by to obmedzilo ich suverenitu. Tento postoj odráža širšiu politickú dynamiku, ktorá môže mať nepriame dôsledky aj na mediálnu politiku, keďže mediálne zobrazenie a diskurz sú často ovplyvnené národnými politickými postojmi.

Ako súdne rozhodnutia na úrovni EÚ ovplyvňujú mediálne právo a reguláciu v členských štátoch?

Súdne rozhodnutia na úrovni EÚ, ako je napríklad rozhodnutie Súdneho dvora EÚ proti Maďarsku, Poľsku a Českej republike za neplnenie povinností týkajúcich sa presídlenia migrantov, môžu mať vplyv na mediálne právo a reguláciu tým, že stanovujú právne precedensy. Tieto rozhodnutia môžu formovať, ako členské štáty pristupujú k právnym záväzkom a obmedzeniam, čo sa môže odraziť aj v regulácii mediálneho priestoru a obsahu.

Zdroj: Protimonopolný úrad SR, redakcia loom.sk / foto: Canva

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...