Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Nové ihriská v regiónoch. Sociálni demokrati zjednodušili pravidlá pre žiadateľov

Inovácie v inkluzívnych detských ihriskách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vstupuje do nového roku 2024 s očakávanou zmenou, ktorá má pozitívne ovplyvniť životy detí na Slovensku. Pod novým názvom “Ihrisko pre každé dieťa” sa zavádzajú zjednodušené pravidlá pre výstavbu inkluzívnych detských ihrísk. Táto iniciatíva odstraňuje byrokratické prekážky a umožňuje väčšiu kreativitu a flexibilitu v dizajne, zatiaľ čo udržiava záväzok k inklúzii a prístupnosti.

Prispôsobenie sa rôznorodým potrebám

Od roku 2024 neexistujú striktné požiadavky na špecifické materiály alebo prvky. Kľúčovou požiadavkou je zahrnutie minimálne troch inkluzívnych prvkov a zabezpečenie bezbariérového prístupu, čo umožňuje deťom s rôznymi typmi zdravotných postihnutí bezproblémový prístup a zábavu. Cieľom je vytvoriť priestor, kde sa môžu stretávať a spoločne hrať deti bez ohľadu na ich fyzické, zrakové, sluchové či mentálne obmedzenia.

Podpora zo strany štátu

S alokáciou 5 miliónov eur na rok 2024 má ministerstvo v pláne podporiť výstavbu viac ako 100 nových inkluzívnych detských ihrísk. V rámci dotácií, ktorých maximálna výška dosahuje 50 000 eur, sú organizácie a obce povzbudzované k vytváraniu prívetivých a kreatívnych ihrísk, ktoré reagujú na individuálne potreby ich komunít. Od roku 2021 bol na tieto účely rozdelený už viac ako 15 miliónov eur, čím bolo podporených 344 projektov po celom Slovensku.

Viac článkov podobného charakteru nájdete tu >>

Možnosti pre žiadateľov

Organizácie, ktoré obdržali dotácie v predchádzajúcich rokoch 2022 a 2023, ale ešte nezačali s výstavbou, majú možnosť prispôsobiť svoje projekty aktuálnym pravidlám. To im poskytuje flexibilitu a príležitosť optimalizovať svoje ihriská podľa najnovších štandardov a potrieb komunity.

Budúce možnosti a výzvy

Hoci aktuálne nie je možné podávať nové žiadosti o dotácie kvôli vyčerpaniu fondov, ďalšie kolo prijímania žiadostí sa otvorí v novembri 2024. Tento krok umožní ďalším projektom získať finančnú podporu a prispieť k vytváraniu inkluzívnych priestorov pre deti.


Praktické tipy pre realizáciu inkluzívnych ihrísk

Pri plánovaní a výstavbe inkluzívnych detských ihrísk je dôležité zamerať sa na detaily, ktoré skutočne zvyšujú ich dostupnosť a zábavnosť pre všetky deti. Tu sú niektoré praktické tipy, ktoré pomôžu realizovať tieto ihriská efektívne:

  1. Diverzifikácia hracích prvkov: Zahrňte širokú škálu hracích prvkov, ktoré oslovujú rôzne vekové skupiny a schopnosti, vrátane prvkov vhodných pre deti s rôznymi formami zdravotného postihnutia.
  2. Bezpečné povrchy: Investujte do bezpečných, mäkkých povrchov, ktoré zmiernia nárazy a zároveň sú prístupné pre deti na vozíkoch.
  3. Senzorické prvky: Integrujte do ihriska prvky, ktoré stimulujú rôzne zmysly – napríklad taktílne panel, zvukové stanice, či aromatické záhrady, aby sa zapojili aj deti so zrakovými alebo sluchovými obmedzeniami.
  4. Označenie a navigácia: Použite jasné a zrozumiteľné vizuálne, ako aj textové označenia, ktoré uľahčia orientáciu na ihrisku všetkým deťom.
  5. Zóny pre rodičov a opatrovateľov: Vytvorte pohodlné a dobre umiestnené priestory pre rodičov a opatrovateľov, odkiaľ môžu efektívne dohliadať na hrajúce sa deti.

Úspešné príklady a inšpirácie

Pre konkrétne príklady a ďalšie inšpirácie sa môžu organizácie obrátiť na existujúce projekty inkluzívnych ihrísk po celom svete. Napríklad:

  • Morgan’s Wonderland v USA je celosvetovo uznávaný ako jeden z najlepších príkladov inkluzívneho detského ihriska, kde boli všetky prvky navrhnuté s myšlienkou prístupnosti a zábavy pre všetkých.
  • Sensory Garden Playground v Illinois ponúka jedinečnú kombináciu edukačných a interaktívnych zážitkov, ktoré sú prístupné a zábavné pre deti so všetkými druhmi schopností.

Budúcnosť inkluzívnych ihrísk na Slovensku

S výhľadom do budúcnosti je Slovensko na dobrej ceste k vytváraniu inkluzívnejšej a súcitnejšej spoločnosti pre svoje deti. Vďaka zjednodušeným pravidlám a zvýšenej finančnej podpore sa otvárajú nové možnosti pre mnohé obce a organizácie, aby sa zapojili do tohto dôležitého poslania. Je dôležité, aby sa táto pozitívna zmena udržala a naďalej rozvíjala, aby inkluzívne ihriská neboli len výnimkou, ale štandardom.

Pokiaľ ide o inkluzívne ihriská, Slovensko má príležitosť stať sa príkladom pre ostatné krajiny a ukázať, ako investície do verejných priestorov môžu prispieť k lepšej kvalite života pre všetky deti a ich rodiny.

Globálny pohľad na inkluzívne ihriská

Z skúseností Slovenska a jeho susedných štátov – Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska – je zrejmé, že koncepcia inkluzívnych ihrísk sa stáva čoraz významnejšou časťou urbanistického plánovania a spoločenskej zodpovednosti. Každá z týchto krajín pristupuje k vytváraniu inkluzívnych hracích priestorov s odlišným tempom a prístupom, avšak všetky smerujú k zlepšeniu prístupnosti a interaktívnosti pre všetky deti.

V Európskej únii ako celku je zreteľný trend zvyšovania povedomia a finančnej podpory pre projekty, ktoré zvyšujú inkluzivitu verejných priestorov, vrátane detských ihrísk. Členské štáty sú povzbudzované k implementácii najlepších praxí a využívaniu dostupných fondov EU na podporu týchto iniciatív.

Záver a výzva k akcii

Inkluzívne ihriská predstavujú dôležitý krok smerom k inkluzívnejšej spoločnosti, kde sú všetky deti, bez ohľadu na ich fyzické alebo mentálne schopnosti, vítané a podporované. Slovensko a jeho susedné štáty, spolu s celou Európskou úniou, ukazujú, že keď sa politická vôľa spojí s komunitným záväzkom a inováciami, možno vytvoriť priestory, ktoré odrážajú hodnoty súdržnosti, rovnosti a radosti.

Výzvou pre všetky krajiny zostáva nielen udržať tempo vo vývoji a implementácii inkluzívnych ihrísk, ale aj zdieľať osvedčené postupy a učiť sa jeden od druhého. Či už je to cez medzinárodné workshopy, konferencie alebo cez online platformy, výmena znalostí a skúseností môže pomôcť zrýchliť pokrok a inšpirovať ďalšie komunity k vytvoreniu inkluzívnejších a radostnejších prostredí pre naše deti.

Inkluzívne ihriská sú nielen o hrách. Sú to symboly spoločnosti, ktorá hodnotí a podporuje každého svojho člena, a zároveň poskytujú bezpečné a stimulujúce prostredie pre všetky deti, aby mohli rásť, učiť sa a rozvíjať svoj potenciál. Na Slovensku, v susedných štátoch i na celom svete je potrebné pokračovať v tejto ceste a vytvárať inkluzívne ihriská, ktoré budú slúžiť ako základy pre rozvoj šťastnej a zdravej budúcej generácie.

Zdroj: Ministerstvo práce, Foto: Ministerstvo práce

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...