Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Sociálne verejné obstarávanie: ÚVO organizuje online školenie

Sociálne verejné obstarávanie. Úrad pre verejné obstarávanie organizuje online školenie na tému sociálne verejné obstarávanie. Školenie sa uskutoční 4. júna 2024 od 9:00 do 11:00 hod. a je súčasťou národného projektu podporovaného Európskym sociálnym fondom. Účasť je bezplatná a prihlášky je potrebné zaslať do 29. mája 2024.

Cieľ a obsah školenia

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pozýva verejných obstarávateľov a iné obstarávateľské subjekty na školenie zamerané na sociálne verejné obstarávanie. Tento online seminár sa uskutoční 4. júna 2024 od 9:00 do 11:00 hod. prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Cieľom školenia je poskytnúť praktický pohľad na tému prostredníctvom odborných prednášok a prezentácií, ktoré účastníkom priblížia reálne skúsenosti z praxe. Hlavnými témami budú aktuálne zákonné sociálne ustanovenia a praktické inštitúty spojené so sociálnym verejným obstarávaním.

Sociálne verejné obstarávanie je proces, ktorý integruje sociálne aspekty do verejného obstarávania, s cieľom podporiť sociálnu inklúziu, udržateľný rozvoj a zlepšenie pracovných podmienok. Tento prístup umožňuje obstarávateľom využívať verejné zdroje na dosiahnutie širších spoločenských cieľov.

Školitelia a program

Na školení vystúpia:

 • JUDr. Ing. Nikola Kočiščáková, vedúca oddelenia regionálnych centier ÚVO
 • Mgr. Jana Vašičková, oddelenie verejného obstarávania Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Ing. Tibor Taldík, starosta obce Tehla a konateľ TEHLAN, s.r.o., r.s.p.
 • Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce Zborov a konateľ ZBOR – STAV, s. r. o., r. s. p.
 • Matej Plesník, DiS., konateľ POH, s.r.o., registrovaného sociálneho podniku

Program školenia:

08:45 – 09:00 | Prihlasovanie účastníkov na školenie
09:00 – 09:05 | Úvod – privítanie účastníkov, ciele školenia, organizačné informácie
09:05 – 09:35 | Aktuálne inštitúty a zákonné povinnosti ZVO súvisiace s uplatňovaním sociálnych hľadísk vo verejnom obstarávaní (JUDr. Ing. Nikola Kočiščáková)
09:35 – 09:55 | Vplyv existencie RSP na okolie od jeho vzniku po súčasnosť (Mgr. Ján Šurkala, PhD.)
09:55 – 10:15 | Dynamický nákupný systém a vyhradenie zákazky pre RSP (Mgr. Jana Vašičková)
10:15 – 10:35 | Výhody a prípadné úskalia fungovania RSP (Ing. Tibor Taldík)
10:35 – 10:55 | Rozdiel v účasti RSP v štandardných aj vyhradených zákazkách (Matej Plesník, DiS.)
10:55 – 11:00 | Diskusia a záver školenia, inštrukcie k vyplneniu dotazníka na spätnú väzbu

Prihláška a kontakty

Účasť na školení je bezplatná. Prihlásiť sa môžete do 29. mája 2024 prostredníctvom formulára dostupného na stránke úradu. Najneskôr deň pred školením dostanú účastníci email s odkazom na MS Teams.

Prihlášku na školenie nájdete tu: Prihláška

Kontaktné osoby pre školenie:

Význam sociálneho verejného obstarávania

Sociálne verejné obstarávanie umožňuje verejným inštitúciám zabezpečiť, aby verejné zdroje boli vynakladané spôsobom, ktorý podporuje sociálnu inklúziu a udržateľný rozvoj. Tento prístup môže zahŕňať preferovanie dodávateľov, ktorí zamestnávajú znevýhodnené skupiny, alebo tých, ktorí ponúkajú dobré pracovné podmienky a spravodlivé mzdy.

Príklady úspešných projektov

Jedným z úspešných príkladov sociálneho verejného obstarávania je projekt mesta Gothenburg vo Švédsku, kde sa sociálne kritériá využívajú na podporu zamestnanosti ľudí so zdravotným postihnutím. Mesto dokázalo integrovať sociálne aspekty do svojich obstarávacích procesov, čo prispelo k vytvoreniu nových pracovných miest a zlepšeniu kvality života miestnych obyvateľov.

Podobný prístup zvolilo aj mesto Prešov na Slovensku, kde sa prostredníctvom verejného obstarávania podporujú sociálne podniky zamestnávajúce ľudí zo znevýhodnených skupín. Táto iniciatíva nielenže prispieva k sociálnej inklúzii, ale tiež zvyšuje celkovú efektivitu a udržateľnosť verejných výdavkov.

Legislatívne rámce a iniciatívy

Európska únia aktívne podporuje sociálne verejné obstarávanie prostredníctvom rôznych iniciatív a programov. Smernica 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní kladie dôraz na sociálne a environmentálne aspekty vo verejnom obstarávaní. Táto smernica umožňuje členským štátom integrovať sociálne kritériá do svojich národných predpisov a postupov.

Slovensko tiež implementovalo tieto princípy do svojho národného legislatívneho rámca. Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, podporovaný z Európskeho sociálneho fondu, je príkladom úsilia o zvýšenie transparentnosti, efektivity a udržateľnosti verejného obstarávania.

Perspektívy a budúcnosť

Budúcnosť sociálneho verejného obstarávania je sľubná, pričom rastie povedomie o jeho výhodách medzi verejnými obstarávateľmi a širšou verejnosťou. Prístup, ktorý kladie dôraz na sociálne a environmentálne aspekty, má potenciál transformovať verejné obstarávanie na nástroj, ktorý prispieva k dosiahnutiu širších spoločenských cieľov, ako sú zlepšenie pracovných podmienok, sociálna inklúzia a ochrana životného prostredia.

Branislav Ondruš: Sociálna ekonomika. Na prvom mieste je človek, nie zisk

Sociálne verejné obstarávanie je prístup k verejnému obstarávaniu, ktorý zohľadňuje sociálne aspekty počas celého procesu obstarávania. Cieľom je dosiahnuť pozitívne sociálne výsledky, ako napríklad:

 • Zlepšenie sociálneho postavenia marginalizovaných alebo znevýhodnených skupín.
 • Podpora pracovných príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaných, mladých ľudí, atď.
 • Začlenenie sociálne vylúčených osôb do spoločnosti.
 • Dodržiavanie pracovných noriem a podpora dôstojnej práce.

Verejní obstarávatelia môžu uplatniť sociálne hľadiská rôznymi spôsobmi, napríklad:

 • Vyhradením zákaziek pre sociálne podniky, chránené dielne alebo iné subjekty so sociálnym zameraním.
 • Stanovením sociálnych kritérií pri vyhodnocovaní ponúk.
 • Zahrnutím sociálnych požiadaviek do zmluvných podmienok.

Áno, sociálne podniky majú vo verejnom obstarávaní výhody. Verejní obstarávatelia môžu vyhradiť účasť vo verejnom obstarávaní len pre registrované sociálne podniky, integračné sociálne podniky alebo chránené dielne.

Dodržiavanie týchto pravidiel je dôležité pre dosiahnutie cieľov sociálneho verejného obstarávania. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) má za úlohu dohliadať na dodržiavanie pravidiel verejného obstarávania, vrátane sociálnych aspektov.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o sociálnom verejnom obstarávaní, ÚVO organizuje bezplatné online školenie na túto tému 4. júna 2024. Viac informácií a prihlášku nájdete na stránke ÚVO.

Úrad pre verejné obstarávanie: Sociálne verejné obstarávanie – zostrih online prednášky 2020

Čo je sociálne verejné obstarávanie?

Sociálne verejné obstarávanie je proces, ktorý integruje sociálne aspekty do verejných obstarávacích postupov s cieľom podporiť sociálnu inklúziu, udržateľný rozvoj a zlepšenie pracovných podmienok. Tento prístup umožňuje verejným obstarávateľom využívať verejné zdroje na dosiahnutie širších spoločenských cieľov.

Aké sú hlavné výhody sociálneho verejného obstarávania?

Medzi hlavné výhody patrí podpora znevýhodnených skupín, zlepšenie pracovných podmienok, podpora lokálnej ekonomiky a udržateľného rozvoja. Sociálne verejné obstarávanie tiež prispieva k transparentnosti a efektivite verejných výdavkov.

Ako sa môžem prihlásiť na školenie o sociálnom verejnom obstarávaní?

Na školenie sa môžete prihlásiť prostredníctvom online formulára dostupného na stránke ÚVO. Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 29. mája 2024. Deň pred školením dostanete email s odkazom na MS Teams, kde bude školenie prebiehať.

Čo je dynamický nákupný systém a ako funguje?

Dynamický nákupný systém (DNS) je flexibilný spôsob verejného obstarávania, ktorý umožňuje rýchle a efektívne zadávanie zákaziek prostredníctvom elektronickej platformy. DNS umožňuje obstarávateľom vyhradiť zákazky pre registrované sociálne podniky (RSP), čo podporuje sociálnu inklúziu a udržateľný rozvoj.

Aké legislatívne rámce podporujú sociálne verejné obstarávanie v EÚ?

Európska únia podporuje sociálne verejné obstarávanie prostredníctvom rôznych iniciatív a legislatívnych rámcov, ako je Smernica 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní, ktorá kladie dôraz na sociálne a environmentálne aspekty vo verejnom obstarávaní.

Zdroje:

 1. Úrad pre verejné obstarávanie – ÚVO Vás pozýva na on-line školenie Sociálne verejné obstarávanie
 2. Európska Komisia – Social Procurement
 3. Sociálna ekonomika na Slovensku – ÚVO pozýva na školenie Sociálne verejné obstarávanie
 4. Sociálna ekonomika na Slovensku – Zverejnili sme Katalóg sociálnych podnikov na Slovensku!
 5. iSamospráva – Sociálne podniky
 6. Branislav Ondruš – Facebook
 7. ASES – Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku

Foto: Canva – Branislav Ondruš, Ministerstvo práce, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...