Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Sociálna spravodlivosť v 21. storočí: Dôležitosť kolektívneho vyjednávania a sociálneho dialógu

Sociálna spravodlivosť je komplexná téma, ktorá sa nedá pokryť v jednom článku. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová vo svojom príspevku zdôraznila význam kolektívneho vyjednávania a sociálneho dialógu ako nástrojov na dosahovanie sociálnej spravodlivosti. Uhlerová upozornila na to, že odbory hrajú kľúčovú úlohu pri ochrane pracovných a sociálnych práv zamestnancov a pri zlepšovaní pracovných podmienok.

Úloha odborov v sociálnej spravodlivosti

Odbory sú združeniami pracujúcich, ktorých cieľom je obhajovať pracovné a sociálne práva zamestnancov. Jedným z hlavných nástrojov, ktoré majú odbory k dispozícii, je kolektívne vyjednávanie. Prostredníctvom kolektívnych zmlúv môžu odbory vyjednávať lepšie pracovné podmienky a vyššie mzdy pre zamestnancov, než aké sú stanovené zákonom.

koz3

Kolektívne vyjednávanie a jeho výhody

Kolektívne vyjednávanie umožňuje flexibilné prispôsobenie sa aktuálnym podmienkam u konkrétnych zamestnávateľov. Je to nástroj, ktorý dokáže reagovať na ekonomické výsledky zamestnávateľa, sociálno-ekonomickú situáciu regiónu a globálne výzvy. Kolektívna zmluva môže obsahovať lepšie podmienky ako zákon, čo je výhodou pre zamestnancov.

Typy kolektívnych zmlúv na Slovensku

Na Slovensku existujú dva hlavné typy kolektívnych zmlúv: podnikové a zmluvy vyššieho stupňa. Podnikové kolektívne zmluvy sa uzatvárajú priamo u zamestnávateľa a zvyčajne prinášajú lepšie výsledky pre zamestnancov. Zmluvy vyššieho stupňa sa uzatvárajú na úrovni odvetvia a zadefinujú rámec pracovných podmienok pre celé odvetvie.

Výzvy a bariéry kolektívneho vyjednávania

Aj napriek výhodám kolektívneho vyjednávania je pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami na Slovensku nízke, približne 25 %. Na zlepšenie tohto stavu je potrebné odstrániť legislatívne bariéry a posilniť samotné odborové organizácie. Zároveň je dôležité, aby zamestnanci aktívne využívali možnosť kolektívneho vyjednávania na zlepšovanie svojich pracovných podmienok.

koz1

Európska smernica o primeraných minimálnych mzdách

Európska únia pracuje na smernici o primeraných minimálnych mzdách, ktorá bude mať významný vplyv na kolektívne vyjednávanie. Smernica nastavuje isté rámce, v ktorých by sa mala pohybovať minimálna mzda v členských krajinách EÚ, a zároveň vyžaduje tvorbu akčných plánov na zvýšenie pokrytia zamestnancov kolektívnymi zmluvami. Cieľom je dosiahnuť pokrytie na úrovni 80 % a viac.

Kolektívne vyjednávanie ako nástroj sociálnej spravodlivosti

Kolektívne vyjednávanie je efektívnym nástrojom na dosahovanie sociálnej spravodlivosti a zmierňovanie ekonomických a sociálnych nerovností. Prostredníctvom kolektívnych zmlúv môžu zamestnanci priamo participovať na prerozdeľovaní vyprodukovaného bohatstva a dosahovať lepšie pracovné podmienky.

Budúcnosť kolektívneho vyjednávania na Slovensku

Prezidentka Uhlerová zdôraznila potrebu posilniť kolektívne vyjednávanie na úrovni jednotlivých zamestnávateľov. Zároveň je dôležité diskutovať o tom, či sa má posilňovať podnikové kolektívne vyjednávanie alebo sektorové vyjednávanie. Odbory budú musieť čeliť viacerým výzvam a bariéram, aby dosiahli lepšie pracovné podmienky pre zamestnancov.

Sociálna spravodlivosť v 21. storočí je komplexná téma, ktorá vyžaduje aktívnu účasť odborov a zamestnancov. Kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg sú kľúčovými nástrojmi na dosahovanie lepších pracovných podmienok a zmierňovanie sociálnych nerovností. Prostredníctvom kolektívnych zmlúv môžu zamestnanci dosahovať spravodlivejšie prerozdelenie vyprodukovaného bohatstva a zlepšovať svoju sociálno-ekonomickú situáciu.

Monika Uhlerová – Sociálna spravodlivosť, konferencia: Spravodlivosť v 21. storočí

Zdroje:

  1. Pracujúca chudoba [online] – Príspevok “Sociálna spravodlivosť” (Spravodlivosť v 21. storočí)
  2. kozsr.sk [online] – Čo vlastne znamená pojem spravodlivosť?

Video: Pracujúca chudoba

Autor: Marek Bulík

.

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...