Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Richard Raši: Slovensko presadzuje silnejšiu podporu EÚ pre rozvoj regiónov: 3 príklady úspešných projektov

Slovensko presadzuje silnejšiu podporu EÚ. Politika súdržnosti je kľúčová pre ekonomický rozvoj a regionálnu rovnosť v EÚ. Minister Richard Raši na zasadnutí v Luxemburgu zdôraznil potrebu posilnenia jej významu a uviedol konkrétne úspechy Slovenska v tejto oblasti.

Význam politiky súdržnosti pre Slovensko

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši sa 18. júna 2024 zúčastnil na zasadnutí Rady ministrov Európskej únie (EÚ) zodpovedných za politiku súdržnosti v Luxemburgu. Hlavnými témami boli úloha politiky súdržnosti v strategickej agende EÚ 2024-2029 a prepojenie reforiem s investíciami v kohéznej politike. Na zasadnutí prijali Závery Rady ku komunikácii 9. kohéznej správy.

Slovensko víta závery Rady k 9. správe o súdržnosti, najmä s ohľadom na kľúčovú úlohu politiky súdržnosti pri podpore ekonomickej stability a konvergencie medzi regiónmi EÚ,“ uviedol minister Raši.

Prínosy a výzvy kohéznej politiky: Slovensko presadzuje silnejšiu podporu EÚ

Správa o súdržnosti potvrdzuje významnú hospodársku a sociálnu konvergenciu regiónov EÚ v posledných desaťročiach. Politika súdržnosti posilnila jednotný trh a umožnila všetkým regiónom získať benefity z neho plynúce.

Politika súdržnosti bude naďalej kľúčová vzhľadom na potenciálne rozšírenia EÚ, geopolitickú dynamiku a budúce výzvy,“ poznamenal Raši. Zdôraznil potrebu začlenenia všetkých regiónov EÚ prostredníctvom dôsledného uplatňovania princípu subsidiarity s prihliadnutím na špecifické potreby každého regiónu.

Flexibilita a financovanie politiky súdržnosti

Minister Raši pripomenul aj potrebu dostatočného rozpočtu pre budúcu politiku súdržnosti. Je nevyhnutné riešiť súčasné strategické priority, ako sú zelená a digitálna transformácia, priemyselná transformácia a strategická autonómia, ako aj budúce výzvy, akými sú demografické trendy a odliv talentov.

„EÚ čelí novým výzvam v oblasti bezpečnosti a stability, čo posilňuje argument pre flexibilnejšiu a odolnejšiu politiku súdržnosti, najmä v kontexte prebiehajúcej vojny na Ukrajine,“ dodal Raši.

Spolupráca a spoločné deklarácie

Raši tiež spomenul stretnutie ministrov v Prahe zorganizované českým predsedníctvom skupiny V4, kde 11 krajín EÚ podpísalo Spoločnú deklaráciu o budúcnosti kohéznej politiky. Deklarácia zdôrazňuje spoločné priority a ciele pre silnú a odolnú politiku súdržnosti po roku 2027.

Minister investícií zameral pozornosť aj na politické vyhlásenie z Karlových Varov z júna 2023, ktoré vyzýva na pokračovanie špecifickej podpory EÚ pre uhoľné priemyselné regióny prechádzajúce prechodom ku klimatickej neutralite. Raši poukázal na pozitívnu skúsenosť a významný vplyv implementácie Fondu spravodlivej transformácie (FST) v týchto regiónoch.

Prepojenie investícií a reforiem

Diskusia ministrov ukázala, že investície sú nevyhnutné, ale ich samotná existencia nestačí na dosiahnutie hospodárskeho rozvoja. Nedostatočné prepojenie investícií a reforiem bráni štrukturálnemu a udržateľnému rastu. Preto je potrebná väčšia flexibilita v uplatňovaní podmienok a silnejšia komunikácia investícií a reforiem v regiónoch.

SR podporuje prepojenie investícií politiky súdržnosti s reformami a zároveň koherentné prepojenie medzi politikou súdržnosti a inými politikami EÚ tak, aby sa maximalizoval účinok intervencií,“ uzavrel minister Raši.

Úspešné projekty politiky súdržnosti na Slovensku

Slovensko úspešne využilo politiku súdržnosti na realizáciu viacerých projektov, ktoré významne prispeli k regionálnemu rozvoju. Tu sú tri príklady:

  1. Modernizácia železničnej trate Bratislava – Žilina

Projekt modernizácie železničnej trate medzi Bratislavou a Žilinou bol jedným z najväčších projektov realizovaných vďaka politike súdržnosti. Modernizácia zahŕňala zvýšenie kapacity a bezpečnosti železničnej dopravy, čo prispelo k výraznému skráteniu cestovných časov a zníženiu emisií skleníkových plynov. Tento projekt umožnil rýchlejšie a efektívnejšie prepojenie medzi týmito dvoma dôležitými mestami, čo malo pozitívny vplyv na regionálny rozvoj a hospodársky rast.

  1. Revitalizácia centra Košíc

Revitalizácia historického centra Košíc je ďalším príkladom úspešného využitia kohéznej politiky. Tento projekt priniesol nielen estetické vylepšenia, ale aj významnú podporu pre miestny turizmus a ekonomiku. Obnova historických budov, vytvorenie nových verejných priestorov a zlepšenie infraštruktúry prilákali viac turistov a zvýšili kvalitu života obyvateľov Košíc. Projekt tiež vytvoril nové pracovné miesta a podporil miestne podnikanie.

  1. Rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj v Bratislavskom kraji

Investície do rozvoja infraštruktúry pre výskum a vývoj v Bratislavskom kraji výrazne zvýšili konkurencieschopnosť regiónu. Vďaka politike súdržnosti boli vybudované moderné výskumné zariadenia a laboratóriá, ktoré prilákali nové technologické firmy a výskumníkov. Tento projekt podporil inovácie a technologický pokrok, čo malo pozitívny dopad na celkový ekonomický rozvoj regiónu. Výsledkom bolo nielen zvýšenie počtu pracovných miest v oblasti výskumu a vývoja, ale aj zlepšenie spolupráce medzi akademickými inštitúciami a priemyslom.

Budúcnosť

Politika súdržnosti je kľúčovým nástrojom na podporu ekonomickej stability a regionálnej konvergencie v EÚ. Minister Raši zdôraznil potrebu jej zvýšenia v strategickej agende EÚ, dostatočného financovania a flexibilného prístupu pri jej uplatňovaní. Slovensko podporuje silnú a odolnú politiku súdržnosti, ktorá bude schopná čeliť budúcim výzvam a prispieť k dosiahnutiu strategických cieľov EÚ. Uvedené úspešné projekty dokazujú, že politika súdržnosti prináša reálne a hmatateľné výsledky, ktoré pozitívne ovplyvňujú životy obyvateľov a prispievajú k udržateľnému rozvoju regiónov.

EU in my region: New Cohesion policy 2021-2027

1. Čo je politika súdržnosti EÚ a aký je jej cieľ?

Politika súdržnosti EÚ je jedným z hlavných nástrojov Európskej únie na podporu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Jej cieľom je znižovať regionálne rozdiely a podporovať vyvážený rozvoj vo všetkých členských štátoch EÚ. Politika súdržnosti pomáha najmä menej rozvinutým regiónom, aby mohli dobehnúť tie viac rozvinuté, a tým prispieva k celkovému hospodárskemu rastu a stabilite v EÚ.

2. Ako Slovensko využíva politiku súdržnosti EÚ?

Slovensko využíva politiku súdržnosti na realizáciu rôznych projektov, ktoré prispievajú k regionálnemu rozvoju a zlepšeniu kvality života obyvateľov. Medzi najvýznamnejšie projekty patria:
Modernizácia železničnej trate Bratislava – Žilina: Zvýšenie kapacity a bezpečnosti železničnej dopravy, skrátenie cestovných časov a zníženie emisií skleníkových plynov.
Revitalizácia centra Košíc: Obnova historického centra mesta, podpora turizmu a miestnej ekonomiky, vytvorenie nových verejných priestorov.
Rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj v Bratislavskom kraji: Vybudovanie moderných výskumných zariadení, prilákanie nových technologických firiem a podpora inovácií.

3. Aké sú hlavné výhody politiky súdržnosti pre Slovensko?

Politika súdržnosti prináša Slovensku mnoho výhod, vrátane:
Podpora regionálneho rozvoja: Pomáha znižovať regionálne rozdiely a podporuje vyvážený rozvoj v rôznych častiach krajiny.
Zlepšenie infraštruktúry: Financovanie projektov zameraných na modernizáciu dopravnej a výskumnej infraštruktúry.
Podpora hospodárskeho rastu: Investície do rôznych oblastí prispievajú k celkovému hospodárskemu rastu a zvýšeniu konkurencieschopnosti krajiny.
Vytváranie pracovných miest: Projekty financované z politiky súdržnosti vytvárajú nové pracovné miesta, najmä v menej rozvinutých regiónoch.

4. Ako sa určujú priority politiky súdržnosti v EÚ?

Priority politiky súdržnosti sú stanovené na základe strategických cieľov EÚ a potrieb jednotlivých členských štátov a regiónov. Medzi hlavné strategické priority patria:
Zelená a digitálna transformácia: Podpora projektov zameraných na ochranu životného prostredia, energetickú účinnosť a digitalizáciu.
Priemyselná transformácia a strategická autonómia: Podpora inovácií a modernizácie priemyslu.
Riešenie demografických výziev a odlivu talentov: Projekty zamerané na zlepšenie životných podmienok v menej rozvinutých regiónoch a udržanie talentovaných pracovníkov.

5. Aké sú výzvy a budúcnosť politiky súdržnosti?

Politika súdržnosti čelí viacerým výzvam, vrátane potreby flexibilnejšieho prístupu pri uplatňovaní jej podmienok a lepšej komunikácie medzi investíciami a reformami. Budúcnosť politiky súdržnosti bude závisieť od schopnosti EÚ prispôsobiť sa meniacim sa potrebám členských štátov a regiónov, najmä v kontexte nových výziev, ako sú geopolitické zmeny, bezpečnostné otázky a klimatické zmeny.
Na záver, politika súdržnosti bude aj naďalej kľúčovým nástrojom na podporu regionálneho rozvoja a hospodárskej stability v EÚ. Slovensko plánuje pokračovať v jej aktívnom využívaní na dosiahnutie strategických cieľov a zlepšenie kvality života svojich obyvateľov.

Zdroje:

  1. MIRRI – Minister Raši: Podporujeme prominentnejšie postavenie politiky súdržnosti v strategickej agende Európskej únie
  2. TASR – Tlačová agentúra Slovenskej republiky – TASR.skhttps://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2024061800000475
  3. Teraz.sk – R. Raši podpíše v Prahe deklaráciu k budúcnosti politiky súdržnosti

Foto: Canva. Video: YouTube
Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Minister vnútra ocenil hrdinský čin tínedžera a profesionálneho hasiča

Medailu za hrdinský čin odovzdal minister vnútra SR Matúš...

Turecko bojuje s infláciou zvyšovaním minimálnych miezd

Turecko bojuje s infláciou. Turecko je fascinujúca krajina, ktorá...

Slovensko úspešne zvyšuje mzdy: Sme na tom lepšie ako okolité krajiny

Slovensko úspešne zvyšuje mzdy. Reálne mzdy na Slovensku sa...

Francúzske parlamentné voľby 2024: Možné scenáre a vývoj

Francúzske parlamentné voľby priniesli nečakané výsledky, keď Nový ľudový...