Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku, pomáhajú mestám a obciam implementovať európske politiky a projekty. Nová kohézna politika Európskej únie má za cieľ eliminovať regionálne rozdiely a podporiť rozvoj menej rozvinutých oblastí. Výzvou zostáva jednoduchšia a efektívnejšia implementácia fondov.

Európske politiky vo finále aktívne realizujú hlavne samosprávy. Zapájajú sa do výziev zo strany štátnych ministerstiev, ktoré čerpajú prostriedky z eurofondov. Takmer 70 percent európskej legislatívy implementujú mestá a obce do svojich lokálnych všeobecne záväzných nariadení.

Boj proti regionálnym rozdielom

Aj v roku 2024 sa na mape Európy stále nájdu menej rozvinuté regióny. K eliminácii prehlbujúcich sa rozdielov medzi vyspelými metropolitnými a menej vyspelými časťami členských štátov má nová kohézna politika – politika zameraná na regióny. Zameriava sa aj na boj s následkami klimatickej zmeny, ktoré sa týkajú predovšetkým pobrežných oblastí juhu Európy a juhovýchodu EÚ. Ich vplyvom hrozí najviac zasiahnutým krajinám strata až jedného percenta HDP ročne.

Vďaka nej sa má do regiónov, vrátane Slovenska, nasmerovať v rokoch 2021 až 2027 až 392 miliárd eur, čo je takmer tretina celkového rozpočtu Európskej únie. Implementácia európskej politiky pre regióny však musí byť jednoduchšia, dostupnejšia a „používateľsky“ prívetivejšia. Samosprávam musí poskytnúť dostatočné personálne kapacity, aby regióny mohli pripravovať projekty pre čerpanie eurofondov efektívne.

Kohézna politika sa zameraná na regióny a na aj na boj s následkami klimatickej zmeny
Kohézna politika sa zameraná na regióny a na boj s následkami klimatickej zmeny

Potreba zjednodušenia procesu

Až 13 percent celkových štátnych investícií v krajinách EÚ obstaráva práve kohézna politika. V prípade menej vyspelých členských štátov (krajiny s hrubým národným dôchodkom na osobu pod 90 percent priemeru celej EÚ) je to až 51 percent. Z globálneho hľadiska členské štáty EÚ napredujú, napriek tomu sa v rámci nich stále objavujú regionálne rozdiely. Eliminovať ich má nová, modernejšia, ľahšie aplikovateľná a prístupnejšia kohézna politika.

Európska komisia o jej definitívnej podobe vedie diskusie a je si zároveň vedomá základných smerov, ktorými by sa mala uberať. “Každý by mal mať možnosť ťažiť z výhod našej spoločnej ekonomiky. Zároveň by žiadny región nemal mať pocit, že sa naň zabudlo. Pre dosiahnutie plného potenciálu všetkých regiónov treba investície zamerať strategické sektory a priemyselné odvetvia,” uviedla Európska komisia.

Dôležité je, aby regióny mohli čerpať fondy v oblastiach, ktoré ich reálne trápia. To si vyžaduje flexibilitu kohéznej politiky, ktorá by mala reagovať na konkrétne požiadavky regiónov. Zároveň by bolo vhodné posilniť personálne kapacity hlavne menších samospráv, kde euroagendu často vykonáva jeden človek. To je neraz dôvodom, prečo obce nestihnú, resp. nedokážu pripraviť projekty pre žiadosť o europeniaze.

Každý by mal mať možnosť ťažiť z výhod našej spoločnej ekonomiky. Zároveň by žiadny región nemal mať pocit, že sa naň zabudlo.
Každý by mal mať možnosť ťažiť z výhod našej spoločnej ekonomiky. Zároveň by žiadny región nemal mať pocit, že sa naň zabudlo.

Podpora ekológie a digitalizácie

V období rokov 2014 až 2020 smerovali peniaze z kohéznej politiky do troch hlavných oblastí: zelená Európa, výskum a inovácie, a vzdelávanie. Výsledkom bola podľa Európskej komisie podpora pre 4,4 milióna podnikov, vyššia zdravotná starostlivosť pre 63 miliónov Európanov, starostlivosť a vzdelávanie poskytnuté 24 miliónom detí, zvýšenie energetickej výkonnosti pre 550-tisíc domácností, 370-tisíc nových pracovných miest, ochrana pred povodňami ohrozujúcimi 17 miliónov Európanov a lepšie internetové pripojenie pre 7,8 milióna domácností.

V období 2021 až 2027 upravila Európska komisia stanovené ciele tak, aby čo najlepšie prispeli k vyrovnávaniu ekonomických medzier medzi európskymi regiónmi, aj na úrovni členských štátov. Na podporu ekologických opatrení vyčlenila cez sto miliárd eur do infraštruktúry obnoviteľnej energie, udržateľných dopravných sietí a ochrany prírody. Podporiť digitalizáciu a online schopnosti Európanov má 40 miliárd eur. Do roku 2027 chce podporiť vznik 1,3 milióna pracovných miest v oblasti ekológie a digitalizácie.

Časté otázky

Čo je cieľom novej kohéznej politiky?

Nová kohézna politika sa zameriava na elimináciu regionálnych rozdielov a podporu rozvoja menej rozvinutých oblastí v rámci Európskej únie.

Ako budú využité európske fondy v období 2021–2027?

Fondy budú nasmerované na ekologické opatrenia, digitalizáciu, podporu zamestnanosti a vyrovnávanie ekonomických medzier medzi regiónmi.

Aké sú hlavné výzvy implementácie kohéznej politiky?

Výzvou zostáva zjednodušenie a sprístupnenie procesov, posilnenie personálnych kapacít samospráv a zabezpečenie flexibility politiky.

Ako kohézna politika podporuje boj s klimatickými zmenami?

Politika zahŕňa financovanie obnoviteľnej energie, udržateľnej dopravy a ochrany prírody, čím prispieva k znižovaniu dopadov klimatických zmien.

Ako sa rieši problém korupcie pri čerpaní eurofondov?

Dôraz sa kladie na transparentnosť a efektívnu kontrolu využívania fondov, aby sa eliminovala korupcia a zabezpečil maximálny prínos pre regióny.

Zdroje

  1. Európska komisia – Nová kohézna politika
  2. Združenie miest a obcí Slovenska – Výzvy a projekty
  3. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie – Európske fondy
  4. Slovenská sporiteľňa – Index prosperity Slovenska
  5. Európska komisia – Deviata správa o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti
  6. Európsky parlament – Ako EÚ financuje regióny

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...