Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Rýchle dotácie z PPA. Nová éra v podpore slovenských poľnohospodárov

Rýchle dotácie z PPA. Zaznamenávame významný pokrok v procese poskytovania finančnej podpory slovenským poľnohospodárom. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), v úzkej spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV), intenzívne pracuje na zefektívnení a zrýchlení vyplácania priamych platieb. Vďaka zavedeniu nových procesov a neúnavnej práci sa podarilo výrazne zlepšiť situáciu, ktorá predstavuje pokrok oproti minulým rokom.

Rýchle dotácie z PPA. Úspechy, ktoré hovoria samy za seba

Generálny riaditeľ PPA, Marek Čepko, s hrdosťou oznámil, že ku koncu marca bolo v rámci základnej podpory príjmu na plochu (BISS) vydaných 73,72 % rozhodnutí, čo v absolútnych číslach predstavuje 10 755 rozhodnutí z celkového počtu 14 588. Tento úspech nebol možný bez nových efektívnych postupov, ktoré agentúra zaviedla. Celkový objem vydaných rozhodnutí za kampaň 2023 vrátane záloh tak prekročil 266 miliónov eur, z čoho 224 miliónov eur je už priamo na účtoch poľnohospodárov.

Tento úspech je len začiatkom v dlhodobej stratégii transformácie PPA na modernú, efektívne fungujúcu inštitúciu, ktorá bude slúžiť potrebám slovenských poľnohospodárov. Zdôrazňuje to aj Marek Čepko, keď hovorí o odhodlaní pokračovať v úsilí zmodernizovať PPA a zároveň si cení trpezlivosť a porozumenie poľnohospodárov v tejto náročnej dobe.

Výzva adresovaná poľnohospodárom, aby si pravidelne kontrolovali svoje elektronické a poštové schránky, je dôležitým krokom k zabezpečeniu, aby finančné prostriedky boli doručené na účty čo najskôr. Tento krok odzrkadľuje záväzok PPA vytvoriť transparentné a efektívne prostredie pre všetkých zúčastnených.

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v poslednom období urobila významné kroky k modernizácii a optimalizácii svojich interných procesov. Vďaka zavedeniu digitalizácie a automatizácie, ktoré umožnili zrýchlenie a zefektívnenie vyplácania priamych platieb, sa PPA transformuje na modernú a efektívnu inštitúciu. Tento posun je obzvlášť dôležitý v čase, keď sa poľnohospodársky sektor stretáva s rôznymi výzvami, vrátane klimatických zmien a potreby udržateľnej produkcie.

Význam priamych platieb pre stabilizáciu sektora

Priame platby hrajú kľúčovú rolu v stabilizácii príjmov poľnohospodárov, podpore udržateľných poľnohospodárskych praktík a zabezpečení potravinovej bezpečnosti na Slovensku. Sú základným pilierom spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie, ktorá sa zameriava na podporu poľnohospodárov v celej EÚ. Efektívne vyplácanie týchto platieb zabezpečuje, že poľnohospodári môžu pokračovať vo svojej dôležitej práci bez zbytočných finančných prerušení.

Spolupráca s MPRV a dôraz na transparentnosť

PPA úzko spolupracuje s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) pri implementácii týchto zmien. Táto spolupráca je základom pre úspešné zavedenie nových procesov a zabezpečenie, že všetky kroky sú v súlade s legislatívnymi požiadavkami a potrebami poľnohospodárov. Dôraz na transparentnosť a otvorenú komunikáciu s poľnohospodármi je pritom kľúčovým prvkom, ktorý umožňuje vytvorenie vzájomnej dôvery a spolupráce.

Reakcia na výzvy a zaväzok k neustálemu zlepšovaniu

PPA si je vedomá výziev, ktorým čelila v minulosti, najmä pri adaptácii na novú spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ. Reakcia agentúry na tieto výzvy bola promptná a zameraná na zabezpečenie, aby všetky platby oprávneným žiadateľom boli vyplatené včas. Záväzok PPA k neustálemu zlepšovaniu a modernizácii je dôkazom jej odhodlania slúžiť slovenským poľnohospodárom čo najlepšie.

Budúce perspektívy a plány na rozvoj

Vzhľadom na súčasný pokrok a pozitívnu odozvu zo strany poľnohospodárskej komunity, PPA plánuje pokračovať vo svojom úsilí o ďalšiu modernizáciu a zlepšenie procesov. Cieľom je nielen zabezpečiť hladké a rýchle vyplácanie dotácií, ale aj podporiť implementáciu nových technológií a inovatívnych riešení v poľnohospodárstve. Tento prístup by mal výrazne prispieť k udržateľnosti a konkurencieschopnosti slovenského poľnohospodárskeho sektora na medzinárodnej úrovni.

PPA je na dobrej ceste stať sa vzorom efektivity a inovácie v rámci poľnohospodárskych platobných agentúr v Európskej únii. Tento vývoj je dôležitý nielen pre samotných poľnohospodárov, ale aj pre celú slovenskú spoločnosť, keďže silný a stabilný poľnohospodársky sektor je základom pre udržateľnú budúcnosť krajiny.

Výzvy minulosti sa tak stávajú odrazovým mostíkom k novým možnostiam, kde každý úspech PPA je aj úspechom pre slovenské poľnohospodárstvo. S týmto pozitívnym výhľadom do budúcnosti je jasné, že slovenskí poľnohospodári môžu očakávať ešte viac podpory a lepších služieb od svojej platobnej agentúry. Pokrok v modernizácii a efektívnosti vyplácania dotácií tak predstavuje novú kapitolu pre slovenské poľnohospodárstvo, sľubujúcu lepšie zajtrajšky pre všetkých zainteresovaných.

Skúsenosti s rýchlosťou vyplácania európskych dotácií na pôdohospodárstvo v členských krajinách EÚ sa líšia.

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť:

 • Komplexnosť systému: Niektoré krajiny majú komplexnejšie systémy na spracovanie žiadostí o dotácie, čo môže viesť k spomaleniu procesu.
 • Kapacita administratívy: Krajina s nedostatočnou kapacitou administratívy môže mať problémy so spracovaním veľkého počtu žiadostí včas.
 • Kvalita žiadostí: Neúplné alebo chybné žiadosti můžú predĺžiť proces kontroly a vyplatenia.
 • Politické faktory: Niektoré krajiny můžú mať politické záujmy, ktoré ovplyvňujú rýchlosť prideľovania dotácií.

Všeobecné trendy:

 • V posledných rokoch sa rýchlosť vyplácania dotácií v EÚ zlepšila. V roku 2023 bolo v priemere 90% dotácií vyplatených do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom boli podané žiadosti.
 • Existujú však stále značné rozdiely medzi krajinami. V roku 2023 bolo napríklad v Estónsku 99% dotácií vyplatených do konca roka, zatiaľ čo v Rumunsku to bolo len 60%.
 • Najrýchlejšie sa dotácie vyplácajú v severských a západoeurópskych krajinách. Najpomalšie sa dotácie vyplácajú v juhovýchodnej a východnej Európe.

Niektoré príklady:

 • V Estónsku: Systém na spracovanie žiadostí o dotácie je plne digitalizovaný, čo umožňuje rýchle a efektívne spracovanie.
 • V Rumunsku: Administratíva má problémy s kapacitou a spracovaním veľkého počtu žiadostí.
 • V Poľsku: Politické faktory můžú ovplyvňovať rýchlosť prideľovania dotácií.

Kľúčové slová: Pôdohospodárska platobná agentúra, priame platby, efektivita, modernizácia, slovenskí poľnohospodári, finančná podpora.

Video podcast PPA

Čo sú priame platby a aký majú význam pre poľnohospodárov?

Priame platby sú formou finančnej podpory poskytovanej poľnohospodárom s cieľom stabilizovať ich príjmy, podporiť udržateľné poľnohospodárske praktiky a zabezpečiť potravinovú bezpečnosť. Predstavujú základný nástroj spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

Ako nové procesy PPA zefektívňujú vyplácanie?

Nové procesy zavedené PPA zahŕňajú digitalizáciu a automatizáciu administratívnych postupov, vďaka čomu sa skrátil čas potrebný na spracovanie a vyplatenie priamych platieb poľnohospodárom.

Aké sú budúce plány PPA na zlepšenie služieb?

PPA plánuje pokračovať v digitalizácii svojich služieb, zlepšovať komunikáciu s poľnohospodármi a zvyšovať transparentnosť svojich operácií. Cieľom je transformovať PPA na modernú a efektívne fungujúcu inštitúciu, ktorá bude lepšie slúžiť potrebám poľnohospodárov.

Zdroje:

 1. MPaRV  [online] – PPA intenzívne vypláca dotácie pre poľnohospodárov
 2. Vláda SR  [online] – Vláda predstavila kroky pre efektívnejšie čerpanie európskych prostriedkov

Foto: PPA / Video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...