Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Rozvoj nemocníc. Ide to aj bez zvyšovania štátneho dlhu

Rozvoj nemocníc. Nemocnice inovujú a šetria vďaka implementácii garantovaných energetických služieb (GES). Tento krok neprináša len finančné úspory, ale zároveň zvyšuje kvalitu prostredia pre pacientov a personál. Napríklad v Nových Zámkoch bol realizovaný projekt, ktorý ročne šetrí nemocnici až 780-tisíc eur, čo predstavuje významnú úľavu pre jej rozpočet.

Rozvoj nemocníc. Základy energetických služieb

Koncept GES predstavuje revolučný prístup k financovaniu energetických úprav. Nemocnice nemusia investovať vlastné zdroje, ale využívajú úspory z energetických úprav na splácanie investície. To umožňuje nemocniciam, aby sa sústredili na svoju primárnu úlohu – starostlivosť o pacientov – zatiaľ čo infraštruktúra sa modernizuje a stáva sa efektívnejšou.

Projekt v Nových Zámkoch demonštruje, že GES nie sú len o úsporách. Majú priamy vplyv na zlepšenie kvality ovzdušia, zníženie emisií CO2 a zlepšenie energetického hodnotenia budov. Tieto zmeny prispievajú k lepšiemu prostrediu pre pacientov a zamestnancov, čím sa zvyšuje celková spokojnosť a produktivita.

Praktické tipy pre implementáciu GES

 1. Identifikácia potenciálu: Pred začatím projektu je dôležité identifikovať oblasti, kde sú energetické úspory najväčšie.
 2. Výber poskytovateľa: Dôveryhodný poskytovateľ GES je kľúčom k úspechu. Skúsenosti a odbornosť poskytovateľa zabezpečia hladký priebeh projektu.
 3. Komunikácia: Efektívna komunikácia medzi všetkými zainteresovanými stranami je nevyhnutná pre úspech projektu.
 4. Monitorovanie a hodnotenie: Pravidelné monitorovanie a hodnotenie umožňujú zabezpečiť, že projekt dosahuje stanovené ciele.
 5. Reinvestovanie úspor: Úspory by mali byť reinvestované do ďalšej modernizácie a zlepšovania služieb nemocnice.

Pokročilé stratégie a prípadové štúdie, rozvoj nemocníc

Modernizačné projekty vo svete ukazujú, že GES môžu ísť ešte ďalej. Napríklad využitie pokročilých technológií, ako sú inteligentné budovy a obnoviteľné zdroje energie, môže zvýšiť úspory a ekologický prínos. Zahraničné prípadové štúdie by mohli poskytnúť cenné lekcie pre slovenské nemocnice, ako ešte efektívnejšie využívať GES.

V rámci Slovenska existujú významné príklady úspešnej implementácie garantovaných energetických služieb (GES) v nemocniciach, ktoré predstavujú významné úspory a zlepšenie energetických systémov. Napríklad projekt v Nových Zámkoch, najväčší svojho druhu na Slovensku, predstavuje investíciu, ktorá má priniesť úsporu 780 000 eur ročne. Tento projekt zdôrazňuje význam modernizácie energetických systémov aj počas výziev ako pandémia COVID-19 a ukazuje potenciál GES v zlepšovaní efektivity nemocničných operácií a znižovaní prevádzkových nákladov​​.

Energetické úspory a modernizácie neznamenajú len vymenovanie kotlov alebo osvetlenia; ide o komplexný prístup k energetickému manažmentu, ktorý môže zahŕňať decentralizáciu prípravy teplej vody, inštaláciu frekvenčných meničov alebo hydraulické vyregulovania. Takéto zmeny nielenže prispievajú k finančným úsporám, ale aj k zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti​​.

Susedné krajiny tiež preukazujú potenciál GES v zdravotníckom sektore. Napríklad v Českej republike sa realizoval významný projekt v Nemocnici Na Homolce, ktorý vďaka energetickým úsporam a modernizácii umožnil zníženie spotreby energie o takmer 40 % a priniesol ročné úspory približne 30 miliónov korún. Projekt zahrnoval aj integráciu obnoviteľných zdrojov energie, ako je fotovoltaická elektrárna na strechách nemocničných budov, a ukázal cestu k integrácii udržateľnosti a efektivity do nemocničného prostredia​​.

Tieto príklady naznačujú, že GES poskytujú významný potenciál pre zlepšovanie energetických systémov v zdravotníckych zariadeniach nielen na Slovensku, ale aj v širšom medzinárodnom kontexte. Predstavujú model, ako môžu zdravotnícke zariadenia pristupovať k modernizácii svojich zariadení spôsobom, ktorý je ekonomicky výhodný a zároveň prispieva k lepšiemu prostrediu pre pacientov a personál.

Existuje viacero možností, ako financovať rozvoj nemocničného sektora bez zadlžovania krajiny:

1. Zvýšenie verejných výdavkov na zdravotníctvo:

 • Zvýšenie daní: Zvýšenie daní, ako napríklad daní z príjmu alebo spotrebných daní, môže priniesť dodatočné príjmy do štátneho rozpočtu, ktoré by sa mohli použiť na financovanie zdravotníctva.
 • Zníženie výdavkov v iných oblastiach: Vláda by mohla presmerovať financie z iných oblastí, ako napríklad z obrany alebo infraštruktúry, do zdravotníctva.

2. Zvýšenie efektívnosti v zdravotníctve:

 • Zlepšenie riadenia nemocníc: Zlepšenie riadenia nemocníc môže viesť k úspore financií a k efektívnejšiemu využívaniu dostupných zdrojov.
 • Zníženie administratívnej záťaže: Zníženie administratívnej záťaže môže uvoľniť lekárom a sestrám viac času na pacientov a zefektívniť fungovanie nemocníc.
 • Podpora preventívnej starostlivosti: Investícia do preventívnej starostlivosti môže pomôcť predchádzať chorobám a znížiť tak náklady na liečbu v budúcnosti.

3. Zapojenie súkromného sektora:

 • Súkromné investície: Vláda môže stimulovať súkromné investície do zdravotníctva, napríklad daňovými úľavami alebo grantami.
 • Verejno-súkromné partnerstvá: Vláda môže spolupracovať so súkromným sektorom na financovaní a prevádzkovaní nemocníc.

4. Zvýšenie platieb za zdravotnú starostlivosť:

 • Zvýšenie poplatkov za pacientov: Zvýšenie poplatkov za pacientov môže priniesť dodatočné príjmy do systému zdravotníctva.
 • Zvýšenie poistného: Zvýšenie poistného pre verejné zdravotné poistenie môže priniesť dodatočné príjmy do systému zdravotníctva.

5. Iné možnosti:

 • Využitie crowdfundingových platforiem na financovanie konkrétnych projektov v zdravotníctve.
 • Podpora filantropie v oblasti zdravotníctva.

Výber najvhodnejších možností financovania rozvoja nemocničného sektora závisí od konkrétnych podmienok v danej krajine. Dôležité je, aby sa financovanie riešilo komplexne a s ohľadom na udržateľnosť systému zdravotníctva.

Dôležité je poznamenať, že neexistuje univerzálne riešenie a každá krajina má svoje vlastné špecifické problémy a potreby.

Tu je niekoľko príkladov, ako sa tieto možnosti financovania používajú v praxi:

 • Zvýšenie verejných výdavkov na zdravotníctvo: V roku 2022 zvýšilo Slovensko výdavky na zdravotníctvo o 5,4 %.
 • Zvýšenie efektívnosti v zdravotníctve: V roku 2023 zaviedla Slovenská republika reformu nemocníc, ktorej cieľom je zefektívniť ich fungovanie a zlepšiť kvalitu starostlivosti o pacientov.
 • Zapojenie súkromného sektora: V roku 2024 sa na Slovensku plánuje výstavba novej nemocnice v spolupráci so súkromným sektorom.
 • Zvýšenie platieb za zdravotnú starostlivosť: V roku 2025 sa na Slovensku plánuje mierne zvýšenie poplatkov za pacientov.
Rozvoj nemocníc. Na Slovensku je možný

Aké sú finančné výhody využívania garantovaných energetických služieb (GES) v nemocniciach?

Nemocnice môžu vďaka GES dosiahnuť významné ročné úspory, ako ukazuje príklad z Nových Zámkov, kde modernizačný projekt priniesol ročné úspory až 780 000 eur. Tieto úspory umožňujú nemocniciam reinvestovať ušetrené prostriedky do ďalšieho zlepšovania starostlivosti o pacientov a modernizácie vybavenia​.

Aké konkrétne zlepšenia môžu byť realizované v rámci GES projektov v nemocniciach?

V rámci projektov GES môže dôjsť k výmene zastaraných kotlov, modernizácii vzduchotechniky, inštalácii efektívnejších osvetlení a vodných systémov, ako aj k implementácii obnoviteľných zdrojov energie, napríklad fotovoltaických panelov. Tieto zlepšenia nielenže znižujú spotrebu energie a náklady, ale tiež zlepšujú kvalitu prostredia pre pacientov a personál​.

Ako GES projekty prispievajú k udržateľnosti a ochrane životného prostredia v nemocniciach?

GES projekty prispievajú k zníženiu spotreby fosílnych palív a emisií CO2 vďaka efektívnejšiemu využívaniu energie a integrácii obnoviteľných zdrojov. Napríklad v Nemocnici Na Homolce v Českej republike bol súčasťou projektu inštalovaný fotovoltaický systém, ktorý znižuje závislosť nemocnice od externých zdrojov energie a prispieva k zníženiu jej uhlíkovej stopy​.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva / Foto: Canva

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...