Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Rovnaké odmeňovanie žien, Ministerstvo práce predstavilo nové podmienky

Odmeňovanie žien. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo verejnosti nový európsky právny predpis – smernicu Európskeho parlamentu a Rady na podporu väčšej rovnoprávnosti v odmeňovaní mužov a žien na trhu práce. 

“V spolupráci s odborníkmi, zamestnávateľmi a odborármi vytvoríme pracovnú skupinu, ktorej cieľom bude, aby rovnaké odmeňovanie sa uplatňovalo a dodržiavalo aj v praxi. Zavedením spomínanej smernice by sa právo na rovnakú mzdu malo posilniť prostredníctvom odstránenia priamej a nepriamej diskriminácie v odmeňovaní,” uviedol štátny tajomník ministerstva Branislav Ondruš.

Čo prinesú nové pravidlá

  • Odstránenie priamej aj nepriamej diskriminácie v odmeňovaní
  • Povinnosť zamestnávateľov stanoviť jasné, zrozumiteľné a transparentné pravidlá
  • Garancia prístupu k informáciám
  • Právo na náhradu za nespravodlivé odmeňovanie
  • Mzda nesmie byť nižšia ako v pracovnom inzeráte
  • Zákaz pýtať sa kandidáta na pohovore na predošlú mzdu

Ženy zarábajú o 18% menej ako muži. To sa musí zmeniť

“Na Slovensku tzv. mzdový rodový rozdiel dosahuje zhruba 18 percent v neprospech žien. Jeho postupným znižovaním dosiahneme pozitívne dopady na celú spoločnosť,” upozornil Ondruš.

Zavedenými opatreniami, ktoré sú súčasťou európskej smernice, chce ministerstvo práce zvýšiť rast hrubého domáceho produktu a zlepšiť životnú úroveň najmä v domácnostiach s jedným rodičom. Zároveň sa tým zníži pokles chudoby v starobe a v sociálnej odkázanosti.

Rovnaké odmeňovanie žien, pozrite si video z tlačovej konferencie:

Férové pravidlá pri odmeňovaní

Nová legislatíva bude v praxi vyzerať tak, že zamestnávateľ bude povinný stanoviť jasné, zrozumiteľné a transparentné pravidlá pri odmeňovaní zamestnancov vo firme. Garancia prístupu k informáciám bude povinnosťou.

Uplatnením novej smernice pribudnú aj dôležité práva zamestnancom, ako napríklad právo na náhradu za nespravodlivé odmeňovanie. Keď zamestnanec zistí, že je nespravodlivo odmeňovaný, bude môcť spätne vymáhať od svojho zamestnávateľa doplatenie nespravodlivo nízko vyplácanej mzdy.

V zákone o službách zamestnanosti je aktuálne stanovená povinnosť zamestnávateľov zverejňovať ponúkanú mzdu a zákaz uzavrieť pracovnú zmluvu, v ktorej by bola uvedená nižšia mzda ako bola ponúkaná v pracovnom inzeráte. Táto smernica tiež zakazuje zamestnávateľom, aby sa potenciálneho kandidáta na pohovore pýtali na predošlú mzdu.

“Aby tieto pravidlá fungovali, bude potrebné prijať rozsiahle množstvo podporných a informačných opatrení. Ich súčasťou budú aj sankcie, ktoré nadobudnú odrádzajúci charakter, napríklad vo forme pokuty, či vylúčenia daného zamestnávateľa z verejného obstarávania,” doplnil Branislav Ondruš.

Martina Novotná, ambasádorka iniciatívy Equal Pay Day a zakladateľka občianskeho združenia Akčné ženy
Martina Novotná, ambasádorka iniciatívy Equal Pay Day a zakladateľka občianskeho združenia Akčné ženy

Ako priblížila Martina Novotná, ambasádorka iniciatívy Equal Pay Day a zakladateľka občianskeho združenia Akčné ženy„Želáme si viac príležitostí pre ženy. Celosvetovou iniciatívou Equal Pay Day je vyvolať spoločenskú diskusiu o rovnocennom a spravodlivom odmeňovaní medzi mužmi a ženami na trhu práce. Chceme priniesť platformu, vďaka ktorej budeme zamestnávateľom a zamestnancom nápomocné pri odstraňovaní platovej nerovnosti. Veľmi si vážime snahu ministerstva práce, že nás prizvali k spolupráci na implementácii novej smernice do praxe.“

Čo je cieľom novej európskej smernice predstavenej pri príležitosti Medzinárodného dňa žien?

Cieľom smernice je podpora väčšej rovnoprávnosti v odmeňovaní mužov a žien na trhu práce tým, že sa zameriava na odstránenie priamej a nepriamej diskriminácie v odmeňovaní.

Kto bude zodpovedný za implementáciu novej smernice?

Za implementáciu smernice bude zodpovedná pracovná skupina, ktorú tvoria odborníci, zamestnávatelia a odborári, s cieľom zabezpečiť uplatňovanie a dodržiavanie pravidla rovnakého odmeňovania v praxi.

Aký je aktuálny mzdový rodový rozdiel na Slovensku a aké sú očakávané dopady smernice?

Na Slovensku dosahuje mzdový rodový rozdiel približne 18% v neprospech žien. Očakáva sa, že smernica prispeje k postupnému znižovaniu tohto rozdielu, čo bude mať pozitívny vplyv na celú spoločnosť, vrátane zvýšenia HDP a zlepšenia životnej úrovne.

Ako bude v praxi vyzerať nová legislatíva týkajúca sa odmeňovania?

Zamestnávatelia budú povinní stanoviť jasné, zrozumiteľné a transparentné pravidlá odmeňovania, zabezpečiť prístup k informáciám o mzdách a umožniť zamestnancom vymáhať náhradu za nespravodlivé odmeňovanie.

Ako sa nová smernica postaví k otázke zverejňovania mzdy a predchádzajúceho platu kandidátov?

Smernica zakazuje zamestnávateľom pýtať sa potenciálnych kandidátov na ich predchádzajúcu mzdu a vyžaduje, aby zamestnávatelia zverejňovali ponúkanú mzdu v pracovných inzerátoch.

Aké opatrenia podporia dodržiavanie novej smernice?

Okrem informačných a podporných opatrení budú zavedené sankcie pre zamestnávateľov, ktorí nové pravidlá porušia, vrátane pokút alebo vylúčenia z verejného obstarávania, aby sa zabezpečilo dodržiavanie smernice.

Ako iniciatíva Equal Pay Day prispieva k implementácii smernice?

Iniciatíva Equal Pay Day, reprezentovaná Martinou Novotnou, si kladie za cieľ vyvolávať spoločenskú diskusiu o rovnakom odmeňovaní a prinášať platformu pre zamestnávateľov a zamestnancov, ako odstrániť platovú nerovnosť, pričom spolupracuje s ministerstvom na praktickej implementácii smernice.

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...