Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Richard Raši: Úspešne šetríme, vďaka kvalifikovaným manažérom

Richard Raši. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) pod vedením Richarda Rašiho ušetrí takmer 200 000 eur ročne iba na notifikačných SMS správach. Toto rozhodnutie nadväzuje na úspech v zabezpečení efektívnej správy finančných prostriedkov, ktoré predchádzajúce vedenie pod vedením pani Remišovej plytvalo.

Efektívne využitie notifikačných SMS správ

Pod vedením ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho NASES implementovala úsporné opatrenia, ktoré viedli k významným úsporám v oblasti notifikačných SMS správ. Tieto opatrenia zahŕňali optimalizáciu procesov a zrušenie zbytočných výdavkov, čo v konečnom dôsledku viedlo k mesačným úsporám vo výške 15 000 eur. Takýto prístup nie len zlepšuje finančnú situáciu agentúry, ale tiež zvyšuje transparentnosť a zodpovednosť voči daňovým poplatníkom.

Richard Raši: Noví riaditelia priniesli česrtvý vierto do plachiet a hlavne úspory

Ďalším príkladom efektívneho riadenia financií je prípad štátnej IT spoločnosti Slovensko IT. Nový riaditeľ Tomáš Olex demonštroval svoju schopnosť identifikovať a implementovať úsporné opatrenia, ktoré viedli k významným úsporám pre štát. Jedným z jeho kľúčových úspechov bolo zníženie nájomného za rovnaké priestory, čím štátu ušetril neuveriteľných 120 000 eur za pol roka. Tieto úspory nie len zlepšujú finančnú stabilitu spoločnosti, ale tiež posilňujú dôveru verejnosti vo verejný sektor.

Príklady NASES a Slovensko IT jasne demonštrujú, že systematické hodnotenie a implementácia úsporných opatrení môže mať významný dopad na efektívnosť a finančnú stabilitu organizácií. Preto je dôležité, aby riadiace pracovníci v štátnom IT a iných verejných inštitúciách neustále monitorovali svoje výdavky a hľadali možnosti na zlepšenie. Týmto spôsobom môžu prispieť k lepšiemu využitiu verejných finančných prostriedkov a zvýšiť hodnotu pre občanov a daňových poplatníkov.

Richard Raši: Za Remišovej sa extrémne plytvalo, štát riadili amatéri

Efektívne riadenie finančných prostriedkov je kľúčovým aspektom úspechu všetkých organizácií, nielen v štátnom sektore. Príklady úsporných opatrení nájdeme nielen na Slovensku, ale aj vo susedných krajinách a po celom svete.

Slovensko:

V Slovenskej republike bolo dosiahnutých niekoľko úspechov v oblasti efektívneho riadenia finančných prostriedkov. Jedným z príkladov je zavádzanie moderných technológií a digitálnych riešení v štátnej správe, čo viedlo k zlepšeniu efektívnosti a zníženiu nákladov. Konkrétny príklad môžeme vidieť v implementácii elektronických notifikačných systémov a digitalizácii procesov, čo pomohlo znižovať administratívne náklady a zvýšiť transparentnosť verejných financií.

Česko:

Česká republika sa tiež zaoberá efektívnym riadením finančných prostriedkov. Jedným z príkladov je reforma verejného obstarávania, ktorá má za cieľ zvýšiť transparentnosť a konkurenciu medzi dodávateľmi. Tieto kroky vedú k lepšiemu využitiu verejných zdrojov a minimalizácii korupčných rizík.

Poľsko:

V Poľsku sa vláda snaží zefektívniť verejné financie prostredníctvom reforiem v oblasti daňového systému a verejných výdavkov. Jedným z opatrení je zavedenie elektronického fakturácie a centralizovaného systému správy verejných financií, čo pomáha eliminovať byrokratické prekážky a znížiť administratívne náklady.

Maďarsko:

Maďarsko sa snaží zlepšiť riadenie verejných financií prostredníctvom reformy verejného sektora a zvyšovania transparentnosti. Jedným z príkladov je zavedenie centralizovaného systému riadenia financií a elektronického dohľadu, čo umožňuje lepšiu kontrolu výdavkov a minimalizuje riziko korupcie.

Rakúsko:

V Rakúsku sa uplatňuje prístup zameraný na optimalizáciu výdavkov a zlepšenie efektívnosti verejnej správy. Jedným z opatrení je digitalizácia procesov a zjednodušenie administratívy, čo umožňuje úspory času a nákladov.

Celkovo môžeme vidieť, že prístupy k riadeniu finančných prostriedkov sa líšia v závislosti od krajiny, ale cieľom je vždy dosiahnutie maximálnej efektívnosti a transparentnosti. Podobné reformy a iniciatívy sú pozorované aj v Európskej únii, Amerike a ďalších častiach sveta, kde sa snažia vytvárať podmienky pre hospodársku prosperitu a lepšiu správu verejných financií.

Schopný manažér prinesie úspory

Získavanie zdrojov:

 • Strategické plánovanie a granty: Schopný manažér dokáže identifikovať dostupné granty a programy financovania, ktoré sú relevantné pre ciele organizácie. Následne vie efektívne pripraviť a podať žiadosti o granty, čím zvyšuje šance na ich schválenie a získanie finančných prostriedkov.
 • Fundraising a partnerstvo: Schopný manažér vie budovať a udržiavať vzťahy s kľúčovými partnermi, ako sú súkromné firmy, filantropi a nadácie. Vďaka tomu vie efektívne oslovovať potenciálnych darcov a sponzorov a získavať tak finančné a materiálne dary pre organizáciu.
 • Efektívne riadenie existujúcich zdrojov: Schopný manažér vie efektívne riadiť existujúce zdroje organizácie, čím minimalizuje plytvanie a maximalizuje ich využitie. To môže zahŕňať optimalizáciu procesov, zavádzanie efektívnych kontrolných mechanizmov a hľadanie úspor v rôznych oblastiach.

Úspora zdrojov:

 • Optimalizácia procesov: Schopný manažér vie analyzovať a optimalizovať procesy v organizácii, čím zefektívňuje jej fungovanie a znižuje náklady. To môže zahŕňať automatizáciu úloh, elimináciu redundancií a zjednodušenie administratívnych procesov.
 • Zavádzanie efektívnych kontrolných mechanizmov: Schopný manažér vie zaviesť efektívne kontrolné mechanizmy, ktoré zabraňujú plytvaniu a podvodom. To môže zahŕňať zavedenie interných kontrolných štandardov, pravidelnú kontrolu a audity a investovanie do kontrolných technológií.
 • Hľadanie úspor v rôznych oblastiach: Schopný manažér vie hľadať úspory v rôznych oblastiach, ako sú nákupy, energie, mzdy a cestovné. To môže zahŕňať vyjednávanie o lepších cenách s dodávateľmi, zavádzanie energeticky efektívnych riešení, optimalizáciu mzdovej politiky a využívanie alternatívnych foriem dopravy.

Okrem týchto oblastí môže schopný manažér priniesť verejnej organizácii aj mnoho ďalších benefitov, ako je napríklad zlepšenie kvality služieb, zvýšenie produktivity a motivácie zamestnancov a posilnenie reputácie organizácie.

Dôležité vlastnosti:

Schopný manažér, ktorý dokáže verejnej organizácii priniesť zdroje a úspory, by mal mať nasledovné vlastnosti:

 • Strategické myslenie: Schopnosť analyzovať prostredie, identifikovať príležitosti a stanoviť si ciele, ktoré sú v súlade s poslaním a stratégiou organizácie.
 • Vedúce schopnosti: Schopnosť motivovať a viesť tím zamestnancov, delegovať úlohy a efektívne komunikovať s rôznymi stakeholders.
 • Finančná gramotnosť: Schopnosť porozumieť finančným výkazom, spravovať rozpočet a efektívne riadiť finančné zdroje organizácie.
 • Znalosti o verejnej správe: Schopnosť orientovať sa v systéme verejnej správy, poznať relevantné legislatívne normy a postupy a efektívne spolupracovať s verejnými inštitúciami.
 • Inovatívnosť a kreativita: Schopnosť hľadať nové a efektívne riešenia problémov a neustále zlepšovať fungovanie organizácie.
Richard Raši: Brali ako po nebohom.

Aké sú kľúčové prvky efektívneho riadenia finančných prostriedkov v štátnom sektore?

Kľúčové prvky zahŕňajú implementáciu moderných technológií a digitálnych riešení, reformu verejného obstarávania, centralizované riadenie financií a zvýšenú transparentnosť verejných výdavkov.

Aké konkrétne opatrenia boli prijaté na Slovensku na zlepšenie riadenia finančných prostriedkov v štátnom IT?

Na Slovensku boli prijaté opatrenia ako digitalizácia procesov, implementácia elektronických notifikačných systémov a zavedenie moderných technológií na minimalizáciu administratívnych nákladov.

Ako sa zahraničné krajiny, ako napríklad Česko, Poľsko, Maďarsko a Rakúsko, snažia zlepšiť riadenie verejných financií?

Zahraničné krajiny uplatňujú rôzne prístupy vrátane reforiem v oblasti verejného obstarávania, digitalizácie procesov, zlepšenia transparentnosti a optimalizácie výdavkov.

Zdroje

Ministerstvo investícií – https://mirri.gov.sk/aktuality/digitalna-agenda/r-rasi-dobri-manazeri-usetria-statisice-ktore-remisovej-nominanti-vyhadzovali-do-vzduchu/

Foto: MIRRI / Canva

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...