Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Richard Raši: Nový model komunikácie s regiónmi

Richard Raši. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) pod vedením Richarda Rašiho iniciovalo vznik novej Rady vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie. Táto inovácia predstavuje významný krok smerom k posilneniu spolupráce a dialógu medzi centrálnou vládou a regionálnymi samosprávami. Zameriavajúc sa na efektívnejšie využívanie eurofondov, Rada má potenciál transformovať spôsob, akým sa realizujú regionálne projekty a iniciatívy.

Richard Raši. Zapojenie regiónov do rozhodovacieho procesu

Približovanie rozhodovacieho procesu k občanom a zástupcom regiónov má kľúčový význam pre demokratickú legitimitu a efektivitu vládneho konania. Regularné konzultácie s regionálnymi lídrami, ako aj zapojenie širšej verejnosti a miestnych samospráv, prispejú k tvorbe politík, ktoré reálne odrážajú potreby a priority jednotlivých regiónov. Tento inkluzívny prístup umožní identifikovať a riešiť špecifické výzvy, s ktorými sa jednotlivé regióny stretávajú.

Praktické tipy pre zapojenie do procesu regionálneho rozvoja

  1. Vytvorte sieť kontaktov s ostatnými regionálnymi aktérmi a vymieňajte si s nimi skúsenosti a osvedčené postupy.
  2. Aktívne sledujte vyhlásenia a výzvy od MIRRI SR a Európskej únie, aby ste boli informovaní o najnovších príležitostiach a zmenách.
  3. Udržujte otvorený komunikačný kanál s občanmi vašej komunity, získavajte ich spätnú väzbu a zapájajte ich do plánovania a realizácie projektov.
  4. Organizujte workshopy a školiace kurzy pre miestnych zástupcov a občanov, aby lepšie pochopili možnosti financovania z eurofondov a vedeli ich využiť v prospech svojich oblastí.
  5. Vyvíjajte strategické partnerstvá s akademickými inštitúciami a výskumnými organizáciami, ktoré môžu poskytnúť cenné vstupy a odborné znalosti pre vaše projekty.

Inovácie a udržateľný rozvoj ako priorita

V kontexte rastúcich globálnych výziev, ako sú zmena klímy a digitálna transformácia, je nevyhnutné, aby regionálny rozvoj reflektoval udržateľnosť a inovácie. Rada by mala preto klásť dôraz na projekty, ktoré integrujú zelené technológie, podporujú digitálnu gramotnosť a prispievajú k ekonomickej odolnosti regiónov. Spolupráca s univerzitami a výskumnými centrami môže podporiť transfer vedomostí a inovácií do praxe, čím sa zvýši konkurencieschopnosť a atraktivita regiónov.

Vznik Rady vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ je dôležitým míľnikom na ceste k efektívnejšiemu a inkluzívnejšiemu modelu regionálneho rozvoja na Slovensku. Posilnením spolupráce medzi rôznymi úrovňami vlády a samospráv, ako aj zapojením občianskej spoločnosti, sa otvárajú nové možnosti pre tvorbu politík, ktoré sú citlivé na regionálne špecifiká a zároveň reagujú na globálne výzvy. Tento prístup prispeje k udržateľnému rastu a prosperite celého Slovenska, posilní jeho regionálnu identitu a zabezpečí rovnováhu medzi mestskými a vidieckymi oblasťami.

V kontexte regionálneho rozvoja Slovenska je dôležité poznamenať, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) hraje kľúčovú úlohu v štruktúrovaní a implementácii stratégií zameraných na znižovanie regionálnych nerovností a podporu trvalo udržateľného rozvoja. Medzi prioritami MIRRI SR sú zabezpečenie prístupu ku kľúčovým verejným službám, zvyšovanie produktivity a konkurencieschopnosti regiónov, posilňovanie kapacít na národnej a miestnej úrovni a zlepšenie viacúrovňového riadenia​​.

Regionálne centrá zriadené MIRRI SR poskytujú podporu v oblasti prípravy a realizácie projektov financovaných z EU fondov, čím napomáhajú rozvoju samospráv a regiónov. Tieto centrá ponúkajú širokú škálu služieb vrátane poradenstva, pomoc pri identifikácii vhodných výziev a podpory pri riešení problémov súvisiacich s prípravou projektových žiadostí​​.

Okrem vnútroštátnej perspektívy je dôležité zdôrazniť aj medzinárodný kontext, kde Slovensko spolupracuje s európskymi inštitúciami na formulovaní a implementácii politík EÚ zameraných na regionálny rozvoj. Takáto spolupráca zahŕňa analýzu a aplikáciu politík sociálnej a regionálnej súdržnosti a kohéznej politiky EÚ, čo umožňuje lepšie využitie pridaných hodnôt, ktoré EÚ prináša​.

Efektívna komunikácia štátu voči občanom

Efektívna komunikácia štátu voči občanom je kľúčová pre budovanie dôvery a predchádzanie zbytočným vášňam. Tu je niekoľko tipov, ako to dosiahnuť:

Transparentnosť: Štát by mal byť transparentný vo svojich aktivitách a decision-making procesoch. To zahŕňa sprístupňovanie informácií verejnosti, jasné vysvetľovanie rozhodnutí a zdôvodňovanie politiky.

Otvorenosť: Štát by mal byť otvorený spätnej väzbe od občanov a mal by sa snažiť o dialóg s nimi. To zahŕňa organizovanie verejných diskusií, zhromažďovanie pripomienok k návrhom politiky a aktívne počúvanie obáv občanov.

Jazyk: Štát by mal používať jasný a zrozumiteľný jazyk, ktorý je prístupný všetkým občanom. To zahŕňa vyhýbanie sa žargónu a technickej terminológii, ako aj používanie príkladov a ilustrácií na vysvetlenie zložitých konceptov.

Empatia: Štát by mal prejavovať empatiu voči občanom a mal by sa snažiť pochopiť ich obavy a potreby. To zahŕňa aktívne počúvanie, uznanie oprávnených obáv a ponúkanie riešení, ktoré sú pre občanov prospešné.

Dôslednosť: Štát by mal byť dôsledný vo svojej komunikácii a mal by sa snažiť dodržiavať svoje sľuby. To zahŕňa dodržiavanie časových harmonogramov, informovanie verejnosti o vývoji a dodržiavanie záväzkov.

Okrem týchto tipov je dôležité, aby štát komunikoval s občanmi prostredníctvom rôznych kanálov, aby oslovil čo najširšie publikum. To môže zahŕňať tradičné médiá, sociálne médiá, webové stránky štátnych inštitúcií a verejné podujatia.

Efektívna komunikácia štátu voči občanom je zložitá úloha, ale je to nevyhnutná podmienka pre fungujúcu demokraciu. Dodržiavaním týchto tipov môže štát budovať dôveru s občanmi a predchádzať zbytočným vášňam.

https://www.youtube.com/watch?v=EcdjtB7Ri_Y
Štát má vedieť komunikovať na úrovni. Richard Raši.

Aké sú hlavné priority Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) v oblasti regionálneho rozvoja?

Hlavnými prioritami MIRRI SR sú zabezpečenie prístupu ku kľúčovým verejným službám a infraštruktúre, zvyšovanie produktivity a konkurencieschopnosti regiónov, posilňovanie kapacít na národnej a miestnej úrovni, zlepšenie kvality viacúrovňového riadenia a podpora sociálno-ekonomického rozvoja na regionálnej úrovni​.

Akú úlohu zohrávajú regionálne centrá zriadené MIRRI SR a aké služby poskytujú?

Regionálne centrá zriadené MIRRI SR pomáhajú pri príprave a implementácii kvalitných projektov financovaných z EU fondov. Poskytujú poradenstvo v oblasti identifikácie vhodných výziev, oprávnených aktivít, podpory pri práci s IT systémami, vyhľadávaní partnerov a organizovaní školení. Týmto prístupom podporujú regionálny rozvoj a pomáhajú zvyšovať efektivitu využívania dostupných európskych zdrojov​.

Ako Slovensko spolupracuje s európskymi inštitúciami v kontexte regionálneho rozvoja a aký je vplyv tejto spolupráce?

Slovensko spolupracuje s európskymi inštitúciami pri formulácii a implementácii európskej politiky s dôrazom na regionálny rozvoj. Táto spolupráca zahŕňa analýzu a aplikáciu politík sociálnej a regionálnej súdržnosti a kohéznej politiky EÚ, čo pomáha zlepšovať účinnosť regionálnych rozvojových stratégií a zvyšovať pridanú hodnotu, ktorú EÚ predstavuje pre Slovensko. Efektívne využívanie fondov EÚ a koordinácia s európskymi politikami prispievajú k udržateľnému a inkluzívnemu rastu regiónov​.

Zdroj: Ministerstvi invistícií / Foto: Ministerstvo investícií

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...