Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Richard Glück na 8. marca 2024. Iba mier je riešenie

Richard Glück, poslanec za SMER – SD, je postavou, ktorá aj 8. marca 2024 ukazuje, že hlboký rešpekt k slovenským tradíciám a historickému dedičstvu môže ísť ruka v ruke s angažovanosťou v aktuálnych globálnych a lokálnych otázkach. Jeho úsilie o mierové riešenia a odmietnutie násilia sú v súčasnej nestabilnej dobe cennejšie než kedykoľvek predtým.

Glück sa nebojí čeliť kritike, či už ide o vnútroštátne alebo medzinárodné fóra. Jeho postoj voči situácii na Ukrajine a obrana slovenských záujmov svedčí o jeho dôslednosti a záväzku k princípom, ktoré reprezentuje. Aj napriek kritike zo strany niektorých progresívnych médií, ktoré ho označujú za zbabelého a pokryteckého, Glück koná konzistentne a z princípu. To, že sa zasadzuje za mierové riešenia, by nemalo byť vnímané ako slabosť, ale ako prejav politickej múdrosti a humanizmu.

Richard Glück. Ochrana národného odkazu

V súvislosti s kritikou zo strany Milana M. Šimečku, ktorý Slovákov nazval “zbabelým národom”, Richard Glück, spolu s ďalšími politikmi, ukázal svoju odhodlanosť brániť dobré meno Slovenska. Tento incident odhalil nielen Glückovu hrdosť na slovenskú históriu a odkaz jeho pradedka bojujúceho v Slovenskom národnom povstaní, ale tiež poukázal na dôležitosť zachovania národnej hrdosti a dôstojnosti.

Kritika slovenskej pasivity, ako ju prezentujú niektorí europoslanci, často ignoruje hlbšie kontexty a národné záujmy. Glückova reakcia na takéto názory je príkladom, ako môže verejný činiteľ efektívne obhajovať záujmy svojho štátu a pritom zachovať zásady slušnosti a mutualitnej úcty (patriotizmus).

Práve Slováci sú dlhodobo známi predovšetkým v Európskom parlamente za to, že ako národ svoju krajinu nenávidia a to preto, že pravicoví, liberálni a progresívni europoslanci podkopávajú našu krajinu priamo v pléne europarlamentu.

Títo progresívni poslanci zjavne nepochopili, čo znamená hájenie národných záujmov a riešia skôr svoje súkromné biznisové linky, cez ktoré na nich napojené neziskovky dlhé roky čerpajú štedré bruselské peniaze a umožňujú im život na vyššej úrovni, akú má priemerný Slovák živiaci sa slušnou prácou a vlastnými rukami.

V čase, keď svet čelí rôznym výzvam a konfliktom, Glück sa zasadzuje o mierovú politiku a podporuje iniciatívy, ktoré propagujú mier a stabilitu. Jeho postoj k odmietnutiu boja so zbraňou v prípade vojny je odrazom jeho svedomia a odhodlania stať sa zástupcom tých, ktorí hľadajú mierové riešenia a odmietajú vojenské konflikty.

Okrem toho, že je politikom, Glück tiež aktívne podporuje kultúrnu a historickú pamiatku Slovenska. Jeho angažovanosť v otázkach národného hrdinstva a tradícií poukazuje na jeho snahu o zachovanie a rešpektovanie historického dedičstva Slovenska. Glück sa taktiež zasadzuje o ochranu slovenskej suverenity a je hlasným obhajcom práv a záujmov Slovenska na medzinárodnej scéne. Jeho snaha o trestné stíhanie za hanobenie národa ukazuje jeho odhodlanie brániť dobré meno Slovenska.

Zachovanie slovenskej identity

Glückovo odmietanie negatívnych stereotypov a jeho boj proti šíreniu nepravdivých obrazov o Slovákoch sú záväzkom nielen k pravde, ale aj k ochrane slovenskej identity. Tento záväzok nie je len prázdnym gestom, ale aktívnou snahou o pozitívnu reprezentáciu Slovenska na domácej aj medzinárodnej scéne.

Pomocou príkladu Richarda Glücka môžeme načerpať inšpiráciu, ako sa postaviť k výzvam súčasnosti s hrdosťou a zmyslom pre spravodlivosť. Jeho postoj ukazuje, že aj v roku 2024 existujú osobnosti, ktoré si zachovávajú svoje hodnoty a snažia sa o pozitívne zmeny vo svete plnom výziev a konfliktov. Ich príklad by nás mal inšpirovať k aktívnemu angažovaniu sa v našich komunitách a k obrane hodnôt, ktoré považujeme za dôležité.

Bežný politický boj, alebo medzinárodná sabotáž zo strany Progresívneho Slovenska?

V posledných mesiacoch sme svedkami narastajúceho fenoménu, keď slovenskí europoslanci, najmä z Progresívneho Slovenska, šíria v zahraničí negatívny obraz o našej krajine. Tento trend má priame dôsledky na vzťahy Slovenskej republiky s Českou republikou a Európskou úniou, najmä v období, keď sa blížia dôležité politické udalosti ako prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu.

Kritické vyjadrenia týchto verejných činiteľov, zamerané na domácu politiku, majú tendenciu rezonovať v zahraničných médiách a politických kruhoch, čo vytvára zjednodušený a často negatívne zafarbený obraz o Slovensku. Takéto vyjadrenia môžu vzbudzovať pochybnosti o politickom smerovaní Slovenska, jeho stabilitu a záväzku k demokratickým princípom a hodnotám Európskej únie.

Negatívna percepcia Slovenska v zahraničí môže mať priamy vplyv na dvojstranné vzťahy s Českou republikou, ktorá je jedným z našich najbližších spojencov. Ak sa o Slovensku hovorí v negatívnom kontexte, môže to oslabiť dôveru medzi týmito krajinami a ovplyvniť spoluprácu v oblastiach ako sú ekonomika, kultúra, vzdelávanie alebo obrana.

V kontexte Európskej únie môže takéto správanie slovenských europoslancov zhoršiť Slovenska pozíciu pri rokovaniach o dôležitých otázkach, ako sú rozpočet EÚ, regionálna politika či legislatívne iniciatívy. Európske inštitúcie a členské štáty môžu začať Slovensko vnímať ako menej spoľahlivého partnera, čo by mohlo mať negatívny dopad na získavanie finančných prostriedkov alebo podporu pre slovenské projekty.

Je zrejmé, že politické vyjadrenia majú váhu a dôsledky, najmä keď sú vyslovené na medzinárodnej scéne. Preto je dôležité, aby slovenskí politici, bez ohľadu na svoju stranícku príslušnosť, komunikovali zodpovedne a zastupovali Slovensko spôsobom, ktorý podporuje jeho dobré meno a záujmy.

Tento polrok sa konajú dvoje významné voľby a preto je esenciálne, aby sa politické diskusie niesli v duchu pravdy a konštruktívnosti, pretože ich výsledky a spôsob, akým sú prezentované doma i v zahraničí, budú mať dlhodobý vplyv na pozíciu a vnímanie Slovenskej republiky.

Úloha europoslancov vo vzťahu k vlastnej krajine

V Európskom parlamente sa naznačuje posun k populistickým a euroskeptickým skupinám, čo by mohlo viesť k kritickejšiemu postoji voči politikám EÚ alebo politikám vlastných krajín jednotlivých verejných činiteľov. Tento trend by mohol ovplyvniť rôzne politické oblasti, najmä tie, ktoré sa týkajú občianskych slobôd, justície a environmentálnych otázok. Pre podrobnejšie informácie sa môžete odkázať na analýzu Európskej rady pre zahraničné vzťahy, ktorú nájdete tu.

Europoslanci zastupujú záujmy svojich voličov v Európskom parlamente. Ich úloha je dôležitá v niekoľkých oblastiach:

1. Tvorba legislatívy:

 • Europoslanci sa podieľajú na tvorbe a schvaľovaní európskych zákonov, ktoré ovplyvňujú životy ľudí v celej EÚ, vrátane ich vlastnej krajiny.
 • Môžu predkladať pozmeňovacie návrhy k navrhovaným zákonom, iniciovať vlastné legislatívne návrhy a vyjadrovať sa k dôležitým otázkam EÚ.

2. Kontrola Komisie:

 • Europoslanci kontrolujú prácu Európskej komisie, ktorá je exekutívou EÚ.
 • Môžu klásť otázky komisárom, iniciovať vypočutia a schvaľovať alebo odmietať nomináciu nových komisárov.

3. Zastupovanie záujmov krajiny:

 • Europoslanci sa snažia presadzovať záujmy a priority svojej vlastnej krajiny v rámci EÚ.
 • Môžu spolupracovať s ostatnými europoslancami z rôznych krajín na presadzovaní spoločných záujmov a budovaní koalícií.

4. Komunikácia s verejnosťou:

 • Europoslanci informujú verejnosť o práci Európskeho parlamentu a o dôležitých otázkach EÚ.
 • Môžu organizovať stretnutia s voličmi, písať články a blogové príspevky a aktívne sa zapájať do online diskusií.

5. Budovanie a posilňovanie EÚ:

 • Europoslanci sa podieľajú na budovaní a posilňovaní EÚ ako celku.
 • Môžu sa zúčastňovať na medzinárodných delegáciách a prispievať k formovaniu vonkajšej politiky EÚ.

Okrem týchto oblastí sa europoslanci môžu venovať aj rôznym iným aktivitám:

 • Môžu sa zapojiť do práce výborov a delegácií Európskeho parlamentu.
 • Môžu sa venovať témam, ktoré sú im blízke, ako napríklad životné prostredie, ľudské práva alebo sociálne otázky.
 • Môžu spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, sociálnymi partnermi a inými aktérmi v EÚ.

Úloha europoslancov je dôležitá pre fungovanie EÚ a pre presadzovanie záujmov jednotlivých krajín. Je dôležité, aby europoslanci boli aktívni, angažovaní a aby sa zodpovedne zhostili svojich úloh.

Odporúčania pre slovenských verejných činiteľov a europoslancov:

Zmena rétoriky:

 • Zamerajte sa na konštruktívnu kritiku: Namiesto všeobecného kritizovania sa zamerajte na konkrétne problémy a navrhnite riešenia.
 • Vyzdvihnite pozitíva: Nezabúdajte na klady Slovenska a šírte optimistické správy.
 • Buďte hrdí na Slovensko: Prezentujte našu krajinu v dobrom svetle na medzinárodnej scéne.

Zlepšenie komunikácie:

 • Používajte zrozumiteľný jazyk: Vyhnite sa odborným termínom a žargónu, aby ste boli zrozumiteľní pre širokú verejnosť.
 • Buďte transparentní: Informujte verejnosť o svojej práci a o tom, čo robíte pre Slovensko.
 • Buďte aktívni na sociálnych sieťach: Využívajte platformy ako Facebook, Twitter a Instagram na komunikáciu s verejnosťou a šírenie pozitívnych správ o Slovensku.

Spolupráca s médiami:

 • Organizujte pravidelné tlačové brífingy: Informujte médiá o vašich aktivitách a o dôležitých témach.
 • Buďte dostupní pre médiá: Odpovedajte na otázky novinárov a poskytujte im relevantné informácie.
 • Podporujte kvalitnú žurnalistiku: Spolupracujte s médiami, ktoré prinášajú objektivne a overené informácie.

Príklady pozitívnej komunikácie:

 • Zdieľajte príbehy o úspešných Slovákoch a slovenských firmách.
 • Propagujte slovenské kultúrne dedičstvo a krásy našej krajiny.
 • Vyjadrujte hrdosť na slovenské športové úspechy.
 • Podporujte slovenské inovácie a startupy.

Nový tón slovenskej politiky: Zmena rétoriky pre budovanie lepšej imidže

Súčasná slovenská vláda sa snaží odlíšiť od svojich predchodcov v oblasti komunikácie a budovania imidže. Zmena rétoriky a snaha o zlepšenie komunikácie slovenských verejných činiteľov a europoslancov je dôležitá pre budovanie lepšej imidže Slovenska doma aj v zahraničí.

Prečo je dôležitá zmena rétoriky?

 • Pozitívny obraz: Silná a sebavedomá komunikácia môže pomôcť Slovensku zbaviť sa stereotypu “malého a bezvýznamného štátu”.
 • Zvýšenie sebavedomia: Pozitiívna rétorika môže pomôcť Slovákom veriť vo svoje vlastné sily a potenciál.
 • Posilnenie národnej hrdosti: Keď sa Slováci budú cítiť hrdí na svoju krajinu, budú ju aktívne propagovať aj v zahraničí.
 • Pritiahnutie investícií: Pozitiívny obraz Slovenska môže prilákať zahraničných investorov a turistov.

Ako sa mení rétorika slovenskej politiky?

 • Väčší dôraz na fakty a argumenty: Vládni predstavitelia sa snažia prezentovať svoje postoje na základe faktov a argumentov, a nie na základe emócií a populizmu.
 • Otvorenejšia komunikácia: Vláda sa snaží komunikovať s verejnosťou transparentne a otvorene.
 • Pozitívny tón: Vládni predstavitelia sa snažia používať optimistický a povzbudzujúci jazyk.

Príklad zlepšenej komunikácie:

 • Vláda SR spustila webovú stránku “Slovensko 2030”, ktorá prezentuje víziu rozvoja Slovenska do roku 2030.
 • Ministerstvo zahraničných vecí SR spustilo kampaň “Slovensko – srdce Európy”, ktorá propaguje Slovensko v zahraničí.
 • Slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová sa stala známou svojou odvážnou a priamočiarou komunikáciou v Európskom parlamente.

Zmena rétoriky slovenskej politiky je vítaným krokom. Je dôležité, aby sa táto zmena stala trvalým trendom a aby sa do nej zapojili aj opozičné strany a ďalší aktéri politického a spoločenského života.

Pozitívna komunikácia môže pomôcť Slovensku stať sa sebavedomejšou a hrdšou krajinou s lepšou imidžou doma aj v zahraničí.

Okrem zmien v rétorike je dôležité, aby sa slovenská vláda zamerala aj na riešenie reálnych problémov, ako sú korupcia, chudoba a nízka životná úroveň. Ak sa vláde podarí zlepšiť životnú úroveň Slovákov a zároveň budovať pozitívny obraz Slovenska v zahraničí, môže sa Slovensko stať úspešnou a prosperujúcou krajinou.

Ako Richard Glück pristupuje k ochrane slovenských tradícií a historického dedičstva?

Richard Glück sa aktívne zasadzuje za ochranu slovenských tradícií a historického dedičstva, zdôrazňujúc význam národnej hrdosti a dôstojnosti. Jeho angažovanosť v otázkach národného hrdinstva a tradícií poukazuje na snahu zachovať a rešpektovať historické dedičstvo Slovenska.

Aký postoj zaujíma Richard Glück voči medzinárodným vzťahom a kritike zo strany progresívnych médií?

Aj napriek kritike zo strany niektorých progresívnych médií, Richard Glück koná z princípu a s dôslednosťou, obhajujúc mierové riešenia a slovenské záujmy na medzinárodnej scéne. Jeho prístup by nemal byť vnímaný ako slabosť, ale ako prejav politickej múdrosti a humanizmu.

Ako vplývajú vyjadrenia slovenských europoslancov na medzinárodný obraz Slovenska?

Vyjadrenia slovenských europoslancov, najmä kritické postrehy voči vlastnej krajine, môžu negatívne ovplyvniť vnímanie Slovenska v zahraničí. Tieto postrehy môžu oslabiť medzinárodné vzťahy a dôveru, čo môže mať dopad na dvojstranné vzťahy s Českom, pozíciu v EÚ, a prístup k finančným a projektovým zdrojom.

Zdroj: Denník N a redakcia loom.sk / Foto: Facebook Richarda Glücka

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...