Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Reformy: Nový prístup k eurofondom po roku 2028

Reformy. Európska únia, ako jeden z najvýznamnejších zdrojov financovania rozvojových a infraštruktúrnych projektov na Slovensku, plánuje po roku 2028 výrazne zmeniť prístup k prideľovaniu eurofondov. Tento nový model, inšpirovaný úspechom Plánu obnovy, by mal zabezpečiť, že fondy pôjdu na projekty s jasným a merateľným prínosom pre spoločnosť a ekonomiku. Zámerom je zvýšiť efektivitu využitia európskych peňazí a stimulovať členské štáty k zavádzaniu potrebných reforiem.

Reformy. Súčasný stav eurofondov a plánované zmeny

V súčasnosti sa eurofondy distribuujú na základe Partnerskej dohody medzi krajinou a Európskou komisiou. Tento proces je často vnímaný ako administratívne náročný a nie vždy smerujúci finančné prostriedky tam, kde môžu priniesť najväčší benefit. Nový systém by priniesol viac flexibility, zároveň by ale vyžadoval od členských štátov konkrétne záväzky a reformy v oblastiach, ako je ochrana životného prostredia, digitalizácia, alebo zlepšovanie infraštruktúry.

Pre Slovensko, ktoré od vstupu do EÚ získalo z eurofondov významné finančné zdroje, je dôležité, aby sa tieto prostriedky využívali čo najefektívnejšie. Silnejšie podmienenie (kondicionalita) a prepojenie európskych peňazí s reformami by mohlo zlepšiť kvalitu a udržateľnosť financovaných projektov.

Výzvy a možnosti. Hoci sa nový model stretáva s určitými výzvami, ako je riziko zvýšenia byrokracie, prináša aj možnosti pre zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti v procese využívania eurofondov. Členské štáty budú motivované k implementácii reforiem, ktoré nie len že zabezpečia prístup k fondom, ale aj prinesú dlhodobé zlepšenia v kvalite života ich občanov.

Ako reálne je zmrazenie eurofondov? Aj keď sa objavujú obavy z možného zmrazenia eurofondov v prípade nesplnenia reformných záväzkov, Slovensko má príležitosť tieto obavy rozptýliť aktívnou prípravou a realizáciou plánovaných reforiem.

Aký vplyv bude mať nový systém na Slovensko? Zmena v prístupe k eurofondom môže Slovensku priniesť významný posun smerom k efektívnejšiemu a udržateľnejšiemu rozvoju. Kľúčom k úspechu bude aktívna spolupráca medzi vládou, miestnymi komunitami a Európskou komisiou.

Čo nasleduje? Proces schvaľovania a implementácie nového modelu bude vyžadovať jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov. Diskusie a prípravy na tieto zmeny sú preto kľúčové v nasledujúcich rokoch.

Reforma v prístupe k eurofondom predstavuje pre Slovensko príležitosť posunúť sa smerom k transparentnejšiemu a efektívnejšiemu využívaniu európskych financií. Pri správnom prístupe a zavádzaní potrebných reforiem môže byť Slovensko vzorom v efektívnom využívaní eurofondov, čím prispeje nielen k vlastnému rozvoju, ale aj k posilneniu idey európskej solidarity a spolupráce.

Reformy v rámci eurofondov predstavujú významný krok smerom k efektívnejšiemu využívaniu finančných prostriedkov Európskej únie. Pri pohľade na skúsenosti Slovenska a jeho susedov, ako aj na príklady z celého sveta, môžeme nájsť cenné lekcie a inšpirácie pre budúcnosť.

Slovensko a Eurofondy: Efektívne využitie na lokálnej úrovni

Slovensko, vďaka svojej strategicko-politickej orientácii na európske hodnoty a fondy, realizovalo viaceré úspešné projekty zamerané na modernizáciu infraštruktúry a podporu regionálneho rozvoja. Jedným z príkladov môže byť využitie eurofondov na rekonštrukciu a modernizáciu železničnej infraštruktúry, ktorá je kľúčová pre zlepšenie dopravnej dostupnosti a ekologickej udržateľnosti.

Česko: Inovácie a výskum. Česká republika ukázala, ako môžu byť eurofondy efektívne využité v oblasti vedy a výskumu. Projekty zamerané na podporu inovačných technologických parkov a výskumných centier prispievajú nielen k posilneniu domácej ekonomiky, ale aj k lepšej integrácii Česka do európskeho výskumného priestoru.

Poľsko: Rozvoj vidieka a ekologické projekty. Poľsko využilo eurofondy na podporu udržateľného rozvoja vidieckych oblastí a ekologických projektov. Projekty zahŕňajúce modernizáciu poľnohospodárskej produkcie, podporu obnoviteľných zdrojov energie a ochranu biodiverzity sú príkladom toho, ako môžu fondy EÚ prispieť k ekologickejšej a udržateľnejšej budúcnosti.

Maďarsko: Investície do vzdelávania a zamestnanosti. Maďarsko sa zameriava na projekty podporované eurofondmi, ktoré adresujú vzdelávanie, odbornú prípravu a zamestnanosť. Programy zamerané na zlepšovanie prístupu k vzdelávaniu a trhu práce pre znevýhodnené skupiny ukazujú, ako môžu eurofondy prispieť k sociálnej inklúzii a ekonomickej diverzifikácii.

Rakúsko: Udržateľný rozvoj a inovácie v energetike. Rakúsko vyniká využitím eurofondov na podporu projektov udržateľného rozvoja, najmä v oblasti energetiky. Investície do zelenej energie, energetického zefektívnenia budov a rozvoja inteligentných mestských infraštruktúr sú príkladom angažovanosti Rakúska v európskom trende znižovania uhlíkovej stopy.

Globálne perspektívy: Európska únia a USA. Európska únia, cez rôzne programy a iniciatívy ako je napríklad Zelená dohoda, ukazuje, že eurofondy sú kľúčovým nástrojom na dosiahnutie ambicióznych ekologických a ekonomických cieľov. Na druhej strane, v USA, federálne a štátne granty podporujú projekty v oblastiach ako obnoviteľná energia, infraštruktúra a vzdelávanie, čím poskytujú model pre efektívne využívanie verejných zdrojov na podporu inovácií a udržateľného rozvoja.

Tieto príklady z domova i zo zahraničia ukazujú, že reformy v systéme eurofondov a ich efektívne využitie môžu výrazne prispieť k dosiahnutiu udržateľného rozvoja, ekonomickej prosperity a sociálnej spravodlivosti. Slovensko má príležitosť čerpať inšpiráciu z týchto úspechov a využiť eurofondy na dosiahnutie svojich rozvojových cieľov v nadchádzajúcom období.

V rámci Európskej komisie prebieha diskusia o tom, či by v nasledujúcom programovom období 2028-2034 boli eurofondy podmienené národnými štrukturálnymi reformami. Cieľom tejto diskusie je posilniť väzbu medzi financovaním EÚ a reformami, ktoré sú potrebné na podporu hospodárskeho rastu a súdržnosti v členských štátoch.

Zástancovia tejto myšlienky argumentujú, že podmienenie eurofondov reformami by pomohlo zaručiť, že financie EÚ sú investované efektívne a že sa dosahujú požadované výsledky. Poukazujú na to, že v minulosti sa financovanie EÚ nie vždy používalo efektívne a že niektoré členské štáty nedokázali dosiahnuť ciele, ktoré si stanovili.

Odporcovia tejto myšlienky sa obávajú, že podmienenie eurofondov reformami by mohlo viesť k strate suverenity členských štátov a že by mohlo mať negatívny vplyv na tie členské štáty, ktoré už teraz čelia hospodárskym ťažkostiam. Argumentujú tiež, že existuje už aj viacero mechanizmov, ktoré zabezpečujú, že financovanie EÚ sa používa efektívne.

Diskusia o podmienení eurofondov reformami je stále v ranom štádiu a nie je jasné, aké bude konečné rozhodnutie. Je však pravdepodobné, že táto otázka bude hrať dôležitú úlohu v rokovaniach o budúcom viacročnom finančnom rámci EÚ.

Budúcnosť kohéznej politiky EÚ po 2028

Ako môžu eurofondy prispieť k udržateľnému rozvoju Slovenska?

Eurofondy ponúkajú Slovensku finančné zdroje na realizáciu projektov zameraných na modernizáciu infraštruktúry, ochranu životného prostredia, podporu inovácií a zlepšovanie kvality života občanov. Efektívne využitie týchto fondov môže výrazne prispieť k ekologickej udržateľnosti, ekonomickej prosperite a sociálnej inklúzii.

Aké sú hlavné výzvy spojené s reformou eurofondov po roku 2028?

Hlavnými výzvami sú zvýšenie byrokracie, potreba jednomyseľného súhlasu všetkých členských štátov pre prijatie reformy a potenciálne obavy členských štátov zo straty kontroly nad časťou verejných financií. Tieto výzvy vyžadujú dôkladnú prípravu, transparentnosť a spoluprácu medzi členskými štátmi a Európskou komisiou.

Ako môže Slovensko zabezpečiť efektívne využitie eurofondov?

Slovensko by malo klásť dôraz na dôkladnú prípravu projektov, zabezpečenie transparentnosti a kontrolu nad ich realizáciou. Zároveň by sa mali posilniť kapacity pre správu fondov a podporiť zapojenie miestnych komunít a zainteresovaných strán do procesu plánovania a implementácie projektov. Aktívna spolupráca so zainteresovanými stranami a zameranie sa na projekty s jasným a merateľným prínosom môže výrazne zvýšiť efektivitu využitia eurofondov.

Zdroje:

  1. Euractiv [online] – V budúcnosti môžu byť eurofondy podmienené reformami
  2. Európska Komisia [online] – EU Cohesion Policy beyond 2027: Commission establishes High-Level Reflection Group

Foto: Canva, Video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...