Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Reforma reedukačných centier: Ministerstvo školstva zlepšuje situáciu v špeciálnych výchovných zariadeniach

Reforma reedukačných centier. Ministerstvo školstva, výskumu, vedy a športu predstavilo komplexnú reformu reedukačných centier, ktorá prinesie zlepšenie v diagnostike, vzdelávaní, postavení zamestnancov a zároveň poskytne modernejší právny rámec. Na základe alarmujúcej správy Generálnej prokuratúry SR o dlhodobo zanedbávanom stave špeciálnych výchovných zariadení, ministerstvo konalo a zaviedlo niekoľko opatrení, ktoré majú situáciu zlepšiť.

Alarmujúci stav reedukačných centier vyžadoval okamžitú reakciu

Nedostatok kvalifikovaného personálu a dlhodobo zanedbávané investície

Správa Generálnej prokuratúry SR odhalila závažné nedostatky v reedukačných centrách. Tieto zariadenia sa dlhodobo stretávajú s nedostatkom kvalifikovaného personálu, ktorý dosahuje len 79 % potrebného stavu. Okrem toho sa dlhodobo zanedbávali investície do modernizácie a vybavenia centier, čo viedlo k zhoršeniu podmienok pre deti aj zamestnancov.

Správa Generálnej prokuratúry SR odhaľuje vážne nedostatky

V správe pre Národnú radu SR ministerstvo školstva poukázalo na zistenia Generálnej prokuratúry, ktorá upozornila na zastaraný rámec fungovania reedukačných centier, nedostatočné materiálno-technické vybavenie a hygienické štandardy, ako aj nedostatočnú diagnostiku a kategorizáciu detí.

Zlepšenie podmienok a nová vízia pre reedukačné centrá

Okamžité opatrenia ministerstva školstva

Od januára 2024 ministerstvo prijalo okamžité opatrenia na zlepšenie situácie. Počas štyroch mesiacov poskytlo viac ako 1,2 mil. € na odstránenie materiálno-technických nedostatkov, čo je takmer dvojnásobok sumy poskytnutej za celý predchádzajúci rok. Taktiež sa znížili kapacitné možnosti reedukačných centier o 47 miest, aby sa zabezpečilo kvalitnejšie poskytovanie služieb.

Vyradenie neefektívnych centier a zavedenie nového programu

Ministerstvo sa rozhodlo vyradiť dve reedukačné centrá zo siete – konkrétne Reedukačné centrum v Trstíne a Reedukačné centrum Chalmová-Bystričany. Tieto zariadenia mali dlhodobo neefektívny výkon. Okrem toho Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravuje Individuálny reedukačný program, ktorý zlepší monitorovanie a hodnotenie postupov v reedukačných zariadeniach. Program sa začne pilotne testovať v septembri 2024 a bude plne implementovaný od januára 2025.

Zavedenie nového individuálneho reedukačného programu

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravuje metodiku

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) pripravuje metodiku Individuálneho reedukačného programu, ktorá zlepší proces monitorovania a hodnotenia postupov. Program sa zameria na individuálne potreby každého dieťaťa a prinesie lepšiu diagnostiku a vzdelávanie.

Pilotné testovanie a plné nasadenie programu

Program sa začne pilotne testovať v septembri 2024 a jeho plné nasadenie sa očakáva od januára 2025. Počas roku 2024 prebiehajú konzultácie s riaditeľmi špeciálnych výchovných zariadení a školenia pre zamestnancov. Tiež sa vytvorí linka pomoci pre deti v zariadeniach.

Komplexná reforma špeciálnych výchovných zariadení

Medzirezortná skupina pripravuje zmeny v legislatíve

Rezort školstva pripravuje komplexnú reformu špeciálnych výchovných zariadení, keďže ide o problematiku, ktorá zasahuje viaceré rezorty. Návrh zmien bude vypracovaný medzirezortnou skupinou s cieľom predložiť ho do septembra 2024.

Nové pravidlá a zaradenie detí na základe diagnózy

Súčasný systém zaraďovania detí do reedukačných centier na základe geografického kritéria sa ukázal ako neefektívny. Navrhované zmeny umožnia kategorizovať deti podľa ich správania a diagnóz. Zmena pravidiel tiež umožní vzdelávanie pre deti so špeciálnymi potrebami.

Zmeny v školskom zákone: lepšia diagnostika a práva detí

Novela školského zákona a súvisiace predpisy

Ministerstvo školstva pripravuje novú verziu školského zákona a súvisiacich právnych predpisov do septembra 2024. Cieľom je integrovať špeciálne vzdelávacie zariadenia do spoločnosti, urýchliť zaradenie detí so špeciálnymi potrebami do bežného života a zapojiť rodiny do reedukačného procesu.

Lepšia diagnostika a zapojenie rodín do reedukačného procesu

Novela školského zákona zmení proces prijímania detí na základe diagnostiky a skráti dobu diagnostiky na 8 týždňov. Nové pravidlá tiež umožnia lepšiu spoluprácu rodín s reedukačnými centrami.

Podpora zamestnancov a modernejší právny rámec

Povinné a odporúčané pracovné pozície

Nové pravidlá určia povinné a odporúčané pracovné pozície a počty zamestnancov pre špeciálne vzdelávacie zariadenia. Zamerajú sa na zvýšenie počtu personálu a zabezpečenie zdravotníckeho personálu.

Rekondičné pobyty a psychosociálny tréning

Ministerstvo zavádza povinnosť absolvovať kurz prvej pomoci a psychosociálneho tréningu pre pedagogických a odborných zamestnancov. Zamestnávatelia budú motivovať zamestnancov poskytovaním pracovného voľna a rekondičného pobytu po siedmich rokoch práce.

Integrované zariadenia pre špeciálne vzdelávanie a terapia

Zameranie VÚDPaP a NIVaM na terapeuticko-výchovnú činnosť

Organizácie ako VÚDPaP a NIVaM sa zamerajú na terapeuticko-výchovnú činnosť s dôrazom na terapiu vzťahov, výchovné prístupy, rehabilitáciu a psychologickú prevenciu.

Revízia vzdelávacieho programu pre žiakov s poruchami správania

NIVaM plánuje revíziu vzdelávacieho programu pre žiakov s poruchami správania. Účinnosť zmien sa očakáva od školského roku 2026/2027.

Čo sa zmení: Reforma reedukačných centier

Ministerstvo školstva predstavilo komplexnú reformu reedukačných centier na Slovensku, s cieľom zlepšiť životné podmienky detí v týchto zariadeniach a zefektívniť systém starostlivosti o ne. Reforma pozostáva z nasledovných kľúčových bodov:

Okamžité kroky

 • Odstránenie hygienických a materiálno-technických nedostatkov v reedukačných centrách.
 • Zníženie kapacity reedukačných centier o 47 miest.
 • Zatvorenie Reedukačného centra v Trstíne a Reedukačného centra Chalmová-Bystričany do konca augusta 2024.
 • Príprava Individuálneho reedukačného programu s pilotným testovaním v septembri 2024 a plným nasadením od januára 2025.
 • Konzultácie s riaditeľmi reedukačných centier, školenia pre zamestnancov a zriadenie linky pomoci pre deti v zariadeniach.

Dlhodobé zmeny

 • Vypracovanie komplexnej reformy špeciálnych výchovných zariadení do septembra 2024.
 • Kategorizácia detí do reedukačných centier podľa správania a diagnóz namiesto geografického kritéria.
 • Možnosť vzdelávania pre deti so špeciálnymi potrebami v liečebno-výchovných sanatóriách.
 • Vytvorenie nových špecializovaných zariadení pre deti s vážnymi diagnózami v spolupráci s rezortom zdravotníctva.
 • Nová verzia školského zákona a súvisiacich právnych predpisov do septembra 2024 s cieľom:
  • Integrovať špeciálne vzdelávacie zariadenia do spoločnosti.
  • Rýchlejšie začleniť deti so špeciálnymi potrebami do bežného života.
  • Zlepšiť zapojenie rodín do reedukačného procesu.
  • Skrátiť dobu diagnostiky na prijatie do zariadenia na 8 týždňov.
  • Určiť minimálny vek a počet detí v skupinách.
  • Zlepšiť informačný systém o voľných miestach v zariadeniach.
  • Upraviť materiálne-technické vybavenie, práva a povinnosti detí a ich zástupcov a požiadavky na úpravy zariadení.
 • Nové pravidlá pre personál v reedukačných centrách:
  • Určenie povinných a odporúčaných pracovných pozícií a počtu zamestnancov.
  • Zvýšenie počtu zamestnancov a zabezpečenie zdravotníckeho personálu.
  • Povinnosť kurzu prvej pomoci a psychosociálneho tréningu pre pedagogických a odborných zamestnancov.
  • Motivačný program pre zamestnancov formou pracovného voľna a rekondičného pobytu po 7 rokoch práce.
 • Vypracovanie metodiky individuálneho vzdelávacieho programu Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.
 • Zameranie sa na terapeuticko-výchovnú činnosť s dôrazom na terapiu vzťahov, výchovné prístupy, rehabilitáciu a psychologickú prevenciu.
 • Revízia vzdelávacieho programu pre žiakov s poruchami správania od školského roka 2026/2027.

Drucker: Reedukačné centrá musíme špecializovať, situácia v nich sa roky neriešila (zdroj: Braňo Závodský naživo)

Čo prináša reforma reedukačných centier?

Reforma reedukačných centier, ktorú predstavilo Ministerstvo školstva, výskumu, vedy a športu, zahŕňa komplexné zlepšenia v diagnostike, vzdelávaní a právnom rámci špeciálnych výchovných zariadení. Nový individuálny reedukačný program zlepší monitorovanie a hodnotenie postupov v reedukačných zariadeniach a zameria sa na individuálne potreby každého dieťaťa. Okrem toho reforma poskytuje:
Podporu zamestnancov: Nové pravidlá určia povinné a odporúčané pracovné pozície, zvýšia počet personálu a zabezpečia zdravotnícky personál.
Legislatívne zmeny: Novela školského zákona zmení pravidlá pre prijímanie detí na základe diagnostiky a zapojí rodiny do reedukačného procesu.
Materiálno-technické zlepšenia: Poskytnutie 1,2 mil. € na odstránenie materiálno-technických nedostatkov.

Ako bude zavedený nový individuálny reedukačný program?

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravuje metodiku Individuálneho reedukačného programu, ktorý zlepší proces monitorovania a hodnotenia postupov. Pilotné testovanie programu sa začne v septembri 2024 a plné nasadenie je naplánované od januára 2025. Program sa zameria na individuálne potreby každého dieťaťa a prinesie:
Lepšiu diagnostiku: Zlepšené diagnostické postupy umožnia lepšiu kategorizáciu detí podľa ich správania a diagnóz.
Školenia zamestnancov: Počas roku 2024 prebiehajú konzultácie s riaditeľmi špeciálnych výchovných zariadení a školenia pre zamestnancov.
Podpora detí: Vytvorenie linky pomoci pre deti v zariadeniach.

Aké opatrenia prijalo ministerstvo na zlepšenie podmienok v špeciálnych výchovných zariadeniach?

Ministerstvo školstva prijalo okamžité opatrenia na zlepšenie situácie v špeciálnych výchovných zariadeniach. Od januára 2024 poskytlo viac ako 1,2 mil. € na odstránenie materiálno-technických nedostatkov, čo je takmer dvojnásobok sumy poskytnutej za celý predchádzajúci rok. Okrem toho ministerstvo:
Znížilo kapacitné možnosti reedukačných centier o 47 miest na zabezpečenie kvalitnejšieho poskytovania služieb.
Vyradilo dve reedukačné centrá zo siete – konkrétne Reedukačné centrum v Trstíne a Reedukačné centrum Chalmová-Bystričany.
Pripravilo nový legislatívny rámec na zlepšenie podmienok pre deti aj zamestnancov v špeciálnych výchovných zariadeniach.

Zdroje:

 1. MŠVVaŠ [online] – Ministerstvo školstva predstavilo reformu reedukačných centier
 2. Ženský web [online] – Ministerstvo školstva pripravuje komplexnú reformu reedukačných centier
 3. PP Verejná správa [online] – Ministerstvo školstva predstavilo reformu reedukačných centier

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...