Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Rating od Fitch. Slovensko si udržalo rating A-, závislosť na automobilovom priemysle zostáva

Rating od Fitch. Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings zverejnila svoje najnovšie hodnotenie Slovenskej republiky, ktorá si udržala nezmenený rating na úrovni A- so stabilným výhľadom. Ministerstvo financií SR zdôrazňuje význam členstva v EÚ a eurozóne, ale Fitch varuje pred závislosťou Slovenska na automobilovom priemysle.

Fitch potvrdzuje stabilný výhľad

Ratingová agentúra Fitch Ratings uverejnila najnovšie hodnotenie Slovenskej republiky, ktorá si udržala rating na úrovni A- so stabilným výhľadom. Podľa Ministerstva financií SR je hodnotenie podporené členstvom Slovenska v Európskej únii a eurozóne, stabilnou makroekonomickou politikou, konkurencieschopnosťou exportu a stabilnými priamymi zahraničnými investíciami. Členstvo v eurozóne poskytuje Slovensku prístup k jednotnej mene a jednotnému trhu, čo prispieva k ekonomickej stabilite a rastu.

Očakávaný rast HDP v nasledujúcich rokoch

Fitch predpovedá, že slovenská ekonomika porastie v roku 2024 o 2,5 %, čo je výrazne viac ako 1,6 % v roku 2023. Na rok 2025 sa očakáva ešte rýchlejší rast, a to až 3 %. „Tento vývoj by mal byť podporený ďalším rastom spotreby, vyšším čerpaním eurofondov a oživením externého dopytu,“ uviedol rezort financií. Rast HDP je dôležitý pre zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov a celkový ekonomický rozvoj krajiny.

Inflácia a regulované ceny energií

V správe Fitch sa uvádza, že priemerná inflácia v roku 2024 by mala byť na úrovni 3 %, pričom v roku 2025 by mohla vzrásť na 3,9 % kvôli očakávanému rastu regulovaných cien energií pre domácnosti. Rast cien energií môže mať významný vplyv na životné náklady obyvateľov a ekonomickú stabilitu domácností.

Fiškálny deficit a zahraničný dlh

Stabilný výhľad odzrkadľuje aj fiškálny deficit a zvýšený čistý zahraničný dlh Slovenska. Napriek týmto faktorom agentúra Fitch varuje pred strednodobou zraniteľnosťou vyplývajúcou z relatívne vysokej závislosti krajiny od sektora výroby automobilov. Automobilový priemysel je síce hlavným motorom slovenskej ekonomiky, ale jeho dominancia tiež predstavuje riziko v prípade globálnych ekonomických výkyvov alebo technologických zmien.

Rating od Fitch. Možné zlepšenie ratingu

Ako uvádza agentúra Fitch, k zlepšeniu ratingu by mohla viesť konzistentná fiškálna konsolidácia a pokles dlhu verejnej správy. To zahŕňa efektívne riadenie verejných financií, znižovanie dlhu a zavedenie udržateľných rozpočtových opatrení. „Zníženie závislosti na automobilovom priemysle a diverzifikácia ekonomiky by tiež mohli prispieť k pozitívnemu hodnoteniu,“ dodáva Fitch.

Potvrdenie ratingu od S&P

V apríli tohto roku potvrdila rating Slovenska aj ďalšia z veľkých ratingových agentúr, Standard & Poor’s. Agentúra S&P ponechala Slovensku rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Viac informácií o hodnotení agentúry S&P nájdete v našom predchádzajúcom článku.

Význam ratingu pre krajinu

Rating má pre krajinu zásadný význam, pretože ovplyvňuje jej schopnosť požičiavať si na medzinárodných trhoch a celkovú dôveryhodnosť v očiach zahraničných investorov. Vyšší rating znižuje náklady na pôžičky, pretože signalizuje nižšie riziko nesplácania dlhov. To znamená, že krajina môže získať finančné prostriedky za výhodnejších podmienok, čo je kľúčové pre financovanie verejných projektov a infraštruktúry. Rating tiež poskytuje dôležitú spätnú väzbu pre vládu ohľadom efektívnosti jej hospodárskej politiky a stability ekonomiky. Pre investorov je rating indikátorom stability a predvídateľnosti ekonomického prostredia v krajine, čo môže prispieť k zvýšeniu priamych zahraničných investícií.

História Slovenského ratingu od Fitch: Cesta k stabilite a dôveryhodnosti

Slovenská republika má za sebou bohatú históriu hodnotenia ratingov od medzinárodných agentúr, ako je Fitch Ratings. Ratingy sú kľúčovým ukazovateľom ekonomickej stability a dôveryhodnosti krajiny na medzinárodnom finančnom trhu. Fitch Ratings, jedna z najvýznamnejších ratingových agentúr na svete, pravidelne hodnotí Slovensko už od jeho vzniku v roku 1993. Poďme sa pozrieť na vývoj a význam týchto hodnotení.

Prvé roky po rozdelení ČSFR

Po rozdelení Československa v roku 1993 sa Slovenská republika ocitla v novej situácii ako samostatný štát. Fitch Ratings začala sledovať Slovensko ako novú nezávislú entitu, ktorá musela čeliť mnohým ekonomickým a politickým výzvam. V prvých rokoch sa slovenské ekonomické prostredie len postupne stabilizovalo a transformovalo z centrálne plánovaného hospodárstva na trhovú ekonomiku.

V polovici 90. rokov Slovensko dosahovalo mierny hospodársky rast, avšak čelilo aj vysokému deficitu štátneho rozpočtu a rastúcemu zahraničnému dlhu. Tieto faktory mali vplyv na prvotné hodnotenia Fitch Ratings, ktoré zohľadňovali politickú neistotu a ekonomickú nestabilitu.

Obdobie ekonomických reforiem a vstup do EÚ

Začiatkom 21. storočia Slovensko podstúpilo sériu ekonomických reforiem, ktoré výrazne ovplyvnili jeho makroekonomickú stabilitu. Reformy zahŕňali privatizáciu štátnych podnikov, liberalizáciu trhu a zlepšenie podnikateľského prostredia. Tieto opatrenia pomohli znížiť fiškálny deficit a zlepšiť hospodársky rast. Významným krokom bola aj daňová reforma, ktorá zaviedla rovnú daň a prilákala zahraničné investície.

Vstup Slovenska do Európskej únie v roku 2004 a následné prijatie eura v roku 2009 boli kľúčovými momentmi, ktoré posilnili dôveryhodnosť krajiny. Členstvo v eurozóne poskytlo Slovensku väčšiu finančnú stabilitu a prístup k jednotnej mene, čo znížilo riziká spojené s menovými kurzami a infláciou. Tieto kroky boli pozitívne prijaté ratingovými agentúrami, vrátane Fitch Ratings, čo sa premietlo do zlepšenia ratingu Slovenska.

Finančná kríza a následné oživenie

Finančná kríza v roku 2008 zasiahla globálne ekonomiky a Slovensko nebolo výnimkou. Kríza viedla k poklesu hospodárskeho rastu a zvýšeniu nezamestnanosti. Fitch Ratings, rovnako ako iné agentúry, museli reagovať na tieto výzvy a zohľadniť ich vo svojich hodnoteniach. Slovensko však preukázalo schopnosť rýchleho zotavenia, a to vďaka silným makroekonomickým základom a stabilnej fiškálnej politike.

V rokoch po kríze Slovensko zaznamenalo postupné oživenie hospodárstva, čo sa odrazilo aj v hodnoteniach Fitch Ratings. Stabilný hospodársky rast, nízka inflácia a zdravý finančný sektor prispeli k udržaniu a zlepšeniu ratingov. Slovensko sa stalo atraktívnym cieľom pre zahraničné investície, najmä v automobilovom priemysle, ktorý sa stal hlavným motorom ekonomiky.

Súčasné hodnotenia a výzvy do budúcnosti

V posledných rokoch Fitch Ratings pravidelne potvrdzuje stabilné hodnotenie Slovenska. Napríklad, v roku 2020 Fitch potvrdila rating Slovenska na úrovni A+ so stabilným výhľadom, čo odzrkadľovalo silné makroekonomické základy a členstvo v eurozóne. Rating bol podporený aj stabilným bankovým sektorom a konkurencieschopnosťou exportu.

Avšak, Slovensko čelí aj novým výzvam, ktoré môžu ovplyvniť jeho budúce hodnotenia. Medzi hlavné patrí demografická zmena, starnutie populácie a potreba diverzifikácie ekonomiky. Závislosť na automobilovom priemysle predstavuje potenciálne riziko, najmä v prípade globálnych zmien v dopyte alebo technológiách. Fitch Ratings zdôrazňuje potrebu fiškálnej disciplíny a pokračovania v reformách na zlepšenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

V kontexte globálnej pandémie COVID-19 Slovensko preukázalo odolnosť svojej ekonomiky, hoci krátkodobé výkyvy a zvýšené verejné výdavky mali vplyv na ekonomickú stabilitu. Fitch Ratings sledovala reakciu vlády na pandémiu a hodnotila opatrenia prijaté na podporu ekonomiky.

Simple explain: Fitch Ratings: Definition, Uses, and Rating Scale

1. Čo znamená rating A- od Fitch pre Slovensko?

Rating A- od Fitch znamená, že Slovensko má relatívne stabilnú a dôveryhodnú ekonomiku. Tento rating naznačuje nízke riziko nesplácania dlhov, čo môže prilákať zahraničných investorov a zlepšiť podmienky pre financovanie verejných projektov. Vyšší rating taktiež znamená nižšie úroky na pôžičky, čo môže štátu ušetriť značné finančné prostriedky.

2. Prečo je závislosť na automobilovom priemysle považovaná za zraniteľnosť?

Závislosť na jednom odvetví, ako je automobilový priemysel, znamená, že ekonomika môže byť výrazne ovplyvnená akýmikoľvek problémami alebo poklesmi v tomto sektore. Diverzifikácia hospodárstva môže znížiť riziko a zlepšiť stabilitu ekonomiky. Ak by došlo k poklesu dopytu po automobiloch alebo technologickým zmenám, ktoré by ovplyvnili automobilový priemysel, slovenská ekonomika by mohla čeliť vážnym problémom.

3. Ako môže Slovensko zlepšiť svoj rating?

Podľa agentúry Fitch by k zlepšeniu ratingu Slovenska mohla prispieť konzistentná fiškálna konsolidácia a pokles dlhu verejnej správy. To zahŕňa efektívne riadenie verejných financií a znižovanie dlhu prostredníctvom udržateľných rozpočtových opatrení. Ďalej by zníženie závislosti na automobilovom priemysle a rozvoj iných sektorov mohli prispieť k pozitívnemu hodnoteniu.

4. Aký je výhľad ekonomického rastu Slovenska podľa Fitch?

Agentúra Fitch predpovedá, že slovenská ekonomika porastie v roku 2024 o 2,5 % a v roku 2025 dokonca o 3 %. Tento rast by mal byť podporený rastom spotreby, čerpaním eurofondov a oživením externého dopytu. Tieto faktory naznačujú pozitívny výhľad pre slovenskú ekonomiku v nasledujúcich rokoch.

5. Ako sa očakáva vývoj inflácie na Slovensku v najbližších rokoch?

Podľa Fitch by priemerná inflácia v roku 2024 mala byť na úrovni 3 %, pričom v roku 2025 môže vzrásť na 3,9 % kvôli očakávanému rastu regulovaných cien energií pre domácnosti. Rast inflácie môže ovplyvniť životné náklady obyvateľov a celkovú ekonomickú stabilitu.

Zdroje:

  1. RTVS – Agentúra Fitch ponechala Slovensku nezmenený rating
  2. oPeniazoch – Ďalšia z ratingových agentúr zhodnotila Slovensko: Poukázala na zraniteľné miesto!
  3. HNonline – Agentúra Fitch ponechala Slovensku nezmenený rating A- so stabilným výhľadom

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...