Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Progresívne médiá manipulujú s pravdou: Prípad Voice of Europe a sankčný zoznam EÚ (Juraj Blanár)

Progresívne médiá manipulujú s pravdou, Juraj Blanár. V nedávnych dňoch sa progresívny český Deník N a jeho slovenský ekvivalent Denník N, pokúsili šíriť zavádzajúce informácie o údajnom blokovaní zaradenia portálu Voice of Europe na sankčný zoznam EÚ zo strany Slovenska.

Tieto médiá tvrdili, že Bratislava údajne zablokovala český návrh zaradiť portál na sankčný zoznam Európskej únie. Tento údajný zásah sa týkal aj dvoch fyzických osôb prepojených s touto platformou. Správy, ktoré médiá prezentovali, sa odvolávali najskôr na nemenovaný diplomatický zdroj, a neskôr na českú eurokomisárku Věru Jourovú.

Aby sme lepšie pochopili celý proces zaraďovania na sankčný zoznam, je potrebné zhrnúť a vysvetliť celý postup. Na Slovensku je táto téma citlivá kvôli skúsenosti s občanom J. Hambálkom, ktorý sa za minulých vlád ocitol na sankčnom zozname EÚ.

Citlivé sankcionovanie na Slovensku: Prípad J. Hambálka

J. Hambálek bol za minulých vlád zaradený na sankčný zoznam EÚ, čo viedlo nielen k pokusu o jeho podnikateľské a finančné zruinovanie, ale aj k obmedzeniu jeho základných ľudských práv. Vlastný občan sa tak ocitol vo vlastnom štáte i celej Únii ako občan druhej kategórie. Súčasné vedenie Ministerstva zahraničných vecí spolu s predsedom vlády a ďalšími predstaviteľmi štátu preto vyvinulo maximálne úsilie, aby bol zbavený tohto nezmyselného šikanovania. Nakoniec sa podarilo dosiahnuť jeho vyradenie zo zoznamu, keď sa s týmto krokom stotožnili všetky členské štáty EÚ.

Zaradenie cudzích občanov na sankčný zoznam: Proces a nepravdy progresívnych médií

Čo sa týka aktuálneho návrhu českej strany na zaradenie dvoch cudzích štátnych príslušníkov na sankčný zoznam EÚ, je potrebné zdôrazniť, že rokovania v pracovných formátoch EÚ nie sú verejné. Návrhy, o ktorých členské štáty rokujú, sa až do okamihu ich prijatia považujú za dôverné a v niektorých prípadoch podliehajú stupňu utajenia. EÚ nemá presne predpísanú procedúru ani lehotu na posudzovanie návrhov, pričom každý členský štát má vlastný interný mechanizmus schvaľovania návrhov sankcií i posudzovania ich dopadov na štátne záujmy.

Progresívne médiá manipulujú s pravdou Prípad Voice of Europe a sankčný zoznam EÚ (Juraj Blanár) - loom.sk
Progresívne médiá manipulujú s pravdou Prípad Voice of Europe a sankčný zoznam EÚ (Juraj Blanár) – loom.sk

Z tohto dôvodu je bežnou praxou, že členský štát požiada o dodatočný čas na dôkladné posúdenie návrhov. Nie je preto pravda, že Slovenská republika blokovala prijímanie sankcií. Len informovala o prebiehajúcom posudzovaní predmetných návrhov slovenskými štátnymi inštitúciami.

Ďalší z členských štátov zároveň prejavil záujem priniesť upravený návrh, na čo bolo potrebné počkať. Po dôkladnom posúdení návrhov slovenská strana v piatok 3.5.2024 komunikovala inštitúciám EÚ aj ďalším členským štátom svoje oficiálne stanovisko k návrhom.

Manipulácia a úniky informácií ohrozujú dôveru medzi členskými štátmi

Podobné manipulovanie informáciami, nepodložené úniky a vyjadrenia v tomto prípade z českého prostredia znižujú dôveru medzi spolupracujúcimi členskými štátmi. Pre budovanie dôvery je preto potrebné okolnosti úniku a manipulácie faktami dôkladne vyšetriť.

Vo svetle týchto udalostí je jasné, že progresívne médiá nielenže prekrúcajú pravdu, ale svojimi nepodloženými správami a špekuláciami nebezpečne manipulujú s verejnou mienkou a ohrozujú spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ.

Čo si myslíte o progresívnych médiách a ich manipuláciách?

Súhlasíte so šírením podobných neoverených a skreslených informácií zo strany progresívnych médií, alebo považujete za dôležité prezentovať fakty bez zavádzania? Napíšte nám svoj názor a diskutujte o tejto téme na našich sociálnych sieťach.

Hľadanie pravdy a falše v dnešnom informačnom priestore: progresívne ale manipulatívne

Progresívne médiá ako Denník N často obhajujú svoju rolu v spoločnosti ako “kvázi” strážcovia demokracie a pluralizmu názorov. Ich cieľom je odhaľovať korupciu a manipulácie zo strany politikov, no keď sa tak deje v opačnom smere, otázky ich zodpovednosti za zverejňovanie neoverených informácií zostávajú často nezodpovedané.

Progresívne médiá manipulujú s pravdou Prípad Voice of Europe a sankčný zoznam EÚ (Juraj Blanár) - loom.sk
Progresívne médiá manipulujú s pravdou Prípad Voice of Europe a sankčný zoznam EÚ (Juraj Blanár) – loom.sk

Hľadanie pravdy vs. manipulácia faktami

Základným kameňom kvalitnej žurnalistiky je hľadanie a prezentácia pravdy. V prípade údajného blokovania návrhu zaradiť Voice of Europe na sankčný zoznam EÚ sa však zdá, že progresívne médiá manipulovali s faktami. Tu je niekoľko príkladov:

 • Nepresné zdroje: Denník N najskôr citoval anonymný diplomatický zdroj a následne sa odvolával na českú eurokomisárku Věru Jourovú. Prezentované informácie však neboli overené viacerými nezávislými zdrojmi.
 • Zámerná selekcia faktov: Médiá opomenuli uviesť celý kontext procesu zaradenia na sankčný zoznam, čo vytvára zavádzajúci obraz o slovenskej diplomacii.
 • Interpretácia bez dôkazov: Obvinenie, že Slovensko blokovalo návrh, nie je podložené žiadnym konkrétnym dôkazom.

Dopady manipulácie na spoločnosť

Zavádzajúce informácie majú negatívny vplyv na spoločnosť a medzinárodné vzťahy:

 • Narušenie dôvery: Nepodložené správy narušujú dôveru medzi štátmi a oslabujú kooperáciu v rámci EÚ.
 • Polarizácia verejnosti: Prekrútené informácie vedú k zbytočnému konfliktu medzi politickými skupinami a zvyšujú polarizáciu v spoločnosti.
 • Podkopávanie autorít: Týmto spôsobom sa podrýva dôvera v inštitúcie a autority, čo môže mať dlhodobé dôsledky na stabilitu spoločnosti.

Ako sa brániť dezinformáciám?

 • Overujte zdroje: Pri čítaní článkov vždy overujte, či sú zdroje informácií jasne uvedené a či sú dôveryhodné.
 • Čítajte kriticky: Skúste identifikovať manipulačné techniky, ako sú emocionálne nabité titulky, selektívna prezentácia faktov či jednostranné informácie.
 • Hľadajte alternatívne zdroje: Pre získanie uceleného obrazu o danej téme čítajte články z rôznych médií s rôznou politickou orientáciou.

Úloha verejnosti v náprave mediálneho prostredia

Verejnosť má v dnešnom mediálnom prostredí dôležitú úlohu. Je potrebné vytvárať tlak na médiá, aby dodržiavali štandardy žurnalistiky a poskytovali pravdivé informácie. Tu je niekoľko spôsobov, ako to dosiahnuť:

 • Diskusia a spätná väzba: Aktívne diskutujte o problematických článkoch na sociálnych sieťach a zdieľajte spätnú väzbu s autormi a redakciami.
 • Podpora kvalitnej žurnalistiky: Podporujte nezávislé médiá a novinárov, ktorí dodržiavajú etické zásady.
 • Vzdelávanie a mediálna gramotnosť: Venujte čas zlepšovaniu svojej mediálnej gramotnosti a šíreniu povedomia o manipulačných technikách v médiách.

Progresívne médiá manipulujú s pravdou: Prečo záleží na pravdivých informáciách

Pravdivé informácie sú základným pilierom demokracie a dobre informovanej verejnosti. Manipulácia médií môže viesť k destabilizácii spoločnosti a oslabiť vieru vo verejné inštitúcie. Preto je dôležité kriticky čítať správy a vyžadovať od médií najvyššie štandardy žurnalistiky.

Manipulácia informáciami zo strany progresívnych médií v prípade zaradenia portálu Voice of Europe na sankčný zoznam EÚ ukazuje, aká krehká je dôvera medzi štátmi a verejnosťou. Vyjadrite svoj názor na túto tému a diskutujte s nami na sociálnych sieťach. Máte osobnú skúsenosť s manipulatívnymi médiami? Aké kroky by podľa vás mali médiá podniknúť, aby si získali dôveru verejnosti?

JURAJ BLANÁR A OPÄŤ ĎALŠÍ PEKNÝ PRÍKLAD AKO MÉDIÁ ZAVÁDZAJÚ A KLAMÚ! (zdroj: Spravodajstvo)

Ako prebieha proces zaradenia subjektov na sankčný zoznam EÚ?

Proces zaradenia na sankčný zoznam EÚ prebieha v niekoľkých krokoch:
Návrh: Jeden alebo viac členských štátov predkladá návrh na zaradenie konkrétneho subjektu na sankčný zoznam EÚ.
Posúdenie: Každý členský štát má interný mechanizmus na schvaľovanie návrhov sankcií a posudzovanie ich dopadov na štátne záujmy.
Dohoda: Členské štáty spolu diskutujú o návrhu, pričom rokovania prebiehajú v neverejných formátoch.
Schválenie: Po dosiahnutí konsenzu je návrh oficiálne schválený a subjekty sa zaradia na sankčný zoznam.
EÚ nemá presne predpísanú lehotu na posudzovanie návrhov, takže štáty môžu požiadať o dodatočný čas na dôkladné posúdenie návrhov.

Aké zdroje používali progresívne médiá pri informovaní o údajnom blokovaní zo strany Slovenska?

Progresívne médiá, konkrétne Denník N a jeho český ekvivalent Deník N, sa odvolávali na:
Anonymný diplomatický zdroj
Českú eurokomisárku Věru Jourovú
Ich správy však neboli overené viacerými nezávislými zdrojmi a opomenuli celý kontext procesu zaradenia na sankčný zoznam.

Aké dôsledky má manipulácia informáciami medzi členskými štátmi EÚ?

Manipulácia informáciami môže mať viacero negatívnych dopadov:
Narušenie dôvery: Nepodložené správy znižujú dôveru medzi členskými štátmi.
Polarizácia verejnosti: Zavádzajúce informácie vedú k zvýšeniu polarizácie v spoločnosti.
Podkopávanie autorít: Zníženie dôvery v inštitúcie a autority môže mať dlhodobé dôsledky na stabilitu spoločnosti.

Aké opatrenia prijala slovenská vláda v prípade zaradenia portálu Voice of Europe na sankčný zoznam EÚ?

Slovenská vláda prijala nasledovné opatrenia:
Dôkladné posúdenie návrhu zaradenia portálu Voice of Europe na sankčný zoznam štátnymi inštitúciami
Vyžiadanie dodatočného času na posúdenie dopadov sankcií
Komunikácia oficiálneho stanoviska európskym inštitúciám a členským štátom 3.5.2024

Ako môže verejnosť identifikovať a brániť sa proti manipulácii progresívnymi médiami?

Na identifikáciu a obranu proti manipulácii médiami môžu ľudia nasledovať tieto kroky:
Overovať zdroje: Skontrolujte, či sú zdroje informácií uvedené a dôveryhodné.
Čítať kriticky: Identifikujte manipulačné techniky, ako emocionálne nabité titulky či selektívna prezentácia faktov.
Hľadať alternatívne zdroje: Čítajte články z rôznych médií s rôznou politickou orientáciou pre ucelený obraz.
Diskutovať: Diskutujte o problematických článkoch na sociálnych sieťach a zdieľajte spätnú väzbu s autormi a redakciami.

Zdroje:

 1. Juraj Blanár, FB [online] – AKO PROGRESÍVNE MÉDIÁ PREKRÚCAJÚ PRAVDU

Foto: Canva, Juraj Blanár – FB, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...