Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Príspevok za ubytovanie odídencov bude od júla 2024 už len v kompetencii Ministerstva vnútra SR

Príspevok za ubytovanie odídencov. Od 1. júla 2024 bude Ministerstvo vnútra SR (MV SR) zodpovedné za vyplácanie príspevkov na ubytovanie odídencov z Ukrajiny pre podnikateľov. Táto zmena prichádza s cieľom zjednotiť a zefektívniť poskytovanie príspevkov pod jednou strechou, keďže doteraz túto úlohu plnilo Ministerstvo dopravy SR (MD SR). Pre prenajímateľov domov a bytov už príspevky vypláca MV SR, a teraz sa k nim pridajú aj podnikatelia.

Príspevok za ubytovanie odídencov: Prečo došlo k zmene

Zjednotenie systému vyplácania príspevkov Ministerstvo vnútra SR preberá od 1. júla 2024 zodpovednosť za vyplácanie príspevkov na ubytovanie odídencov z Ukrajiny pre podnikateľov. Tým sa systém poskytovania príspevkov zjednotí pod jednu inštitúciu, čo má zvýšiť efektívnosť a transparentnosť tohto procesu.

Prechod kompetencií z Ministerstva dopravy SR

Spolupráca medzi rezortmi Ministerstvo dopravy SR bolo od začiatku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine partnerom MV SR pri riešení humanitárnych a krízových aktivít. Aktuálne sa situácia s prílevom odídencov stabilizovala, čo umožnilo MV SR prevziať plnú zodpovednosť za túto agendu.

Doterajší vývoj poskytovania príspevkov

Riešenie krízovej situácie Vojenský konflikt na Ukrajine, ktorý vypukol vo februári 2022, spôsobil masový prílev ukrajinských utečencov do susedných krajín vrátane Slovenska. V tejto kritickej situácii bolo potrebné rýchlo a efektívne zabezpečiť základné potreby prichádzajúcich odídencov, vrátane ubytovania. Ministerstvo dopravy SR bolo poverené koordináciou a vyplácaním príspevkov na ubytovanie, aby sa zaistilo, že odídenci budú mať strechu nad hlavou.

Mechanizmus poskytovania príspevkov

Podpora podnikateľov a prenajímateľov Príspevky na ubytovanie boli poskytované podnikateľom a fyzickým osobám, ktoré poskytli ubytovanie odídencom. Tento mechanizmus zahŕňal priamu finančnú podporu, ktorá bola určená na pokrytie nákladov spojených s ubytovaním a základnými potrebami odídencov. Príspevky boli vyplácané na základe zmlúv medzi poskytovateľmi ubytovania a štátnymi inštitúciami.

Ako príspevky pomohli

Zabezpečenie základných potrieb Finančné príspevky na ubytovanie výrazne prispeli k stabilizácii situácie a zabezpečeniu základných potrieb pre tisíce ukrajinských odídencov. Tým, že štát poskytol finančnú podporu prenajímateľom a podnikateľom, sa podarilo vytvoriť dostatočné kapacity pre ubytovanie prichádzajúcich utečencov a zabezpečiť, že mali kde bývať a mohli sa sústrediť na integráciu do spoločnosti.

Podpora lokálnych ekonomík

Prínos pre miestnych podnikateľov Okrem pomoci samotným odídencom mali príspevky na ubytovanie pozitívny dopad aj na lokálne ekonomiky. Miestni podnikatelia a prenajímatelia, ktorí poskytli ubytovanie, dostali finančnú podporu, čo im pomohlo udržať ich podniky v chode a zabezpečiť pracovné miesta pre miestnych obyvateľov. Tým sa znížil ekonomický dopad krízy na lokálne komunity.

Dôležité informácie pre podnikateľov

Spracovanie príspevkov za obdobie do júna 2024 Všetky príspevky za ubytovanie, ktoré podnikatelia poskytli do konca júna 2024, budú ešte spracované Ministerstvom dopravy SR. Aktuálne prebieha prijímanie návrhov zmlúv o vyplatení príspevkov za mesiace apríl až jún 2024.

Návrhy zmlúv a vyplatenie príspevkov

Prijímanie návrhov Podnikatelia, ktorí poskytli ubytovanie odídencom v mesiacoch apríl až jún 2024, majú možnosť predkladať návrhy zmlúv na vyplatenie príspevkov. Tieto návrhy spracuje MD SR do konca júna, kedy prevezme agendu MV SR.

Budúcnosť vyplácania príspevkov

Efektívnejší systém pod jedným rezortom Prechodom kompetencií na MV SR sa očakáva zlepšenie koordinácie a zjednodušenie procesu vyplácania príspevkov. Ministerstvo vnútra SR má už skúsenosti s vyplácaním príspevkov pre fyzické osoby – prenajímateľov, čo by malo prispieť k plynulejšiemu prechodu a minimalizovaniu problémov.

Výhody pre podnikateľov

Rýchlejšie a jednoduchšie vyplácanie Jednotný systém má za cieľ zrýchliť a zjednodušiť proces vyplácania príspevkov, čím by sa mali znížiť administratívne náklady a časové zaťaženie pre podnikateľov poskytujúcich ubytovanie odídencom.

Výhľad do budúcnosti

Posilnenie integračných opatrení Prechod na MV SR umožní lepšie prepojenie s ďalšími integračnými opatreniami a programami, ktoré rezort realizuje. To by malo viesť k ešte efektívnejšej pomoci odídencom pri ich integrácii do spoločnosti, vrátane prístupu k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a pracovným príležitostiam.

Záver

Zjednodušenie a zefektívnenie Prechod kompetencií na Ministerstvo vnútra SR je logickým krokom smerom k zjednodušeniu a zefektívneniu systému poskytovania príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny. Táto zmena by mala priniesť pozitívne výsledky pre všetky zúčastnené strany a zabezpečiť hladký prechod kompetencií bez narušenia poskytovania pomoci.

TV MOldava: Príspevok za ubytovanie odídencov

Kto bude od júla 2024 zodpovedný za vyplácanie príspevkov za ubytovanie odídencov?

Od 1. júla 2024 bude vyplácanie príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny pre podnikateľov v kompetencii Ministerstva vnútra SR.

Prečo dochádza k zmene v kompetenciách vyplácania príspevkov?

Cieľom zmeny je zjednotiť a zefektívniť systém poskytovania príspevkov za ubytovanie odídencov pod jeden rezort, čo má zvýšiť efektívnosť a transparentnosť procesu.

Ako budú spracované príspevky za obdobie do júna 2024?

Príspevky za ubytovanie poskytnuté do konca júna 2024 budú spracované Ministerstvom dopravy SR. Podnikatelia majú možnosť predkladať návrhy zmlúv o vyplatení príspevkov za mesiace apríl až jún 2024.

Aké výhody prinesie zmena pre podnikateľov?

Jednotný systém pod Ministerstvom vnútra SR by mal zrýchliť a zjednodušiť proces vyplácania príspevkov, čím sa zníži administratívne zaťaženie a časová náročnosť pre podnikateľov.

Ako bude prebiehať prechod kompetencií?

Prechod kompetencií bude prebiehať plynulo, pričom Ministerstvo dopravy SR dokončí spracovanie príspevkov za obdobie do konca júna 2024 a následne prevezme agendu Ministerstvo vnútra SR.

Zdroje:

  1. Ministerstvo dopravy – Príspevok za ubytovanie odídencov bude od júla vyplácať už len Ministerstvo vnútra SR
  2. Ministerstvo vnútra – Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...