Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším prípadom perzekúcie a prepúšťania ich predstaviteľov. Zamestnávatelia, ako napríklad v KIA Motors a BPC, využívajú svoju moc na potláčanie odborových aktivít. Na zlepšenie situácie je nevyhnutné posilniť právne mechanizmy ochrany a podporiť solidaritu medzi zamestnancami.

Potieranie odborov na Slovensku sa stáva čoraz väčším problémom, keďže v posledných rokoch došlo k viacerým prípadom prepúšťania odborových predstaviteľov. Napriek tomu, že takéto praktiky by v západnej Európe vyvolali protesty a štrajky, na Slovensku chýba tradícia silnej odborovej ochrany. Situácia sa musí zmeniť. Slovensko si čím skôr musí uvedomiť, že to nie sú politici, ktorí vybojujú dôstojné podmienky. Sú len časťou riešenia. Primárnou silou v tomto boji je jednoznačne zamestnanec.

Séria útokov na odborárov pokračuje

Prepúšťanie odborových predstaviteľov na Slovensku sa stáva alarmujúcim trendom. V roku 2010 bola vyhodená predsedníčka odborov vo firme YURA v Rimavskej Sobote, čo viedlo k zániku odborovej organizácie. Podobné incidenty sa odvtedy množia, pričom sa často stretávajú s minimálnym odporom alebo verejnou podporou.

YURA, Rimavská Sobota (2010)

YURA Corporation Slovakia v Rimavskej Sobote sa dostala do pozornosti, keď v roku 2010 prepustila predsedníčku odborov. Tento krok viedol k úplnému zániku odborovej organizácie v spoločnosti. Predsedníčka odborov kritizovala pracovné podmienky a odmietla súhlas s nadčasmi, čo viedlo k jej prepusteniu. Tento prípad poukazuje na slabosť právnej ochrany odborových predstaviteľov na Slovensku a na to, ako ľahko môžu byť odbory potlačené v prípade nesúhlasu s podmienkami zamestnávateľov.

Tu by som sa na malí moment pozastavil nad tým že v rámci zdrojovania a potvrdzovania faktov v článku som narazil na texty našich médií a to sú jednoducho exemplárne manipulácie na každom kroku keď napr. Hospodárske dali rozhovor iba generálnemu riediteľovy firmy a v pohode mu zverejnili “Podľa neho je väčšina zamestnancov na Slovensku pracovitá a aj flexibilná, no sú aj takí, ktorí často absentujú a sú dlhodobo práceneschopní. “V Kórey je pracovná morálka iná. Ľudia si vážia svoje miesta a stoja za svojím zamestnávateľom. Chápu aj problémy firmy, no tu to tak nie je,” potvrdil generálny riaditeľ.” Ak budete hľadať v článku priestor pre odborárov ktorých myslel, tak zabudnite. Hospodárske gratulujem dodatočne k výbornej investigatíve.

Gabor, Bánovce nad Bebravou (2017)

V roku 2017 sa predsedníčka odborov vo firme Gabor ocitla na týždeň mimo fabriky kvôli jej nesúhlasu s nadčasmi počas víkendov. Zamestnanci ju však podržali a zamestnávateľ nakoniec prestal s perzekúciou odborárky. Tento prípad ukázal silu kolektívnej spolupráce a potrebu solidarity medzi zamestnancami. Napriek tomu, že zamestnanci stáli za svojou predsedníčkou, situácia poukazuje na riziko, ktorému čelia odboroví predstavitelia, keď sa snažia chrániť práva zamestnancov. Bez silnej odborovej ochrany sú odborári vystavení tlaku a často nemajú dostatočné prostriedky na obranu.

Náš mýtický chlebodárca  je rovnyký ako antický boh. Arogantný a bez záujmu o bežného človeka.
Náš mýtický chlebodárca je rovnyký ako antický boh. Arogantný a bez záujmu o bežného človeka.

KIA, Žilina (2019)

V roku 2019 prepustila žilinská KIA Motors Slovakia celé vedenie odborovej organizácie. Odborová organizácia v KIA mala silný vplyv a opakovane sa stavala proti nadmerným pracovným hodinám a neprimeraným podmienkam. Tento krok bol pre mnohých šokom a poukázal na zraniteľnosť odborov na Slovensku. Prepustenie celého vedenia odborov v KIA vzbudilo pozornosť médií, no napriek tomu nevyvolalo širšiu verejnú odozvu. Situácia v KIA Motors Slovakia ukázala, ako rýchlo môžu byť odbory oslabené, keď chýba podpora zo strany verejnosti a zákonodarstva.

Eskalácia v rokoch 2023 – 2024

Pôdohospodárska platobná agentúra (2022/2023)

Na prelome rokov 2022/2023 zažili podobný útok aj odborári Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Perzekúcia sa začala po tom, čo odbory začali upozorňovať na korupciu a neefektívnosť v agentúre. Tento prípad poukazuje na potrebu transparentnosti a ochrany zamestnancov, ktorí sa snažia zlepšiť pracovné podmienky. Odborári čelili tlaku zo strany vedenia, ktoré sa snažilo umlčať kritické hlasy. Napriek ich odvahe a snahám o zlepšenie situácie, zostali ich hlasy často nepočuté a bez adekvátnej podpory.

Arriva, Slovensko (2023)

V roku 2023 dostal výpoveď predseda odborov a vodič autobusu v jednej pobočke Arriva Slovakia. Tento prípad bol ďalším dôkazom toho, ako zamestnávatelia môžu využiť svoju moc na potláčanie odborových činností. Napriek snahám odborov o lepšie pracovné podmienky pre vodičov autobusov, zamestnávateľ odmietal spoluprácu. Zamestnanci sa pokúsili o protesty, no ich snahy neboli dostatočne silné na to, aby prinútili vedenie zmeniť svoj postoj. Prípad v Arriva Slovakia zdôraznil, aké ťažké je dosiahnuť zmenu bez silnej verejnej a právnej podpory.

BPC, Beluša (2023)

V roku 2023 dopadol rovnako predseda odborov v belušskej BPC. Prepustenie nasledovalo po jeho verejnej kritike pracovných podmienok a bezpečnosti v závode. Tento incident ukazuje, ako zamestnávatelia môžu reagovať na oprávnenú kritiku tým, že potláčajú hlasy zamestnancov. Odborový predstaviteľ sa snažil získať podporu verejnosti a médií, no jeho snahy boli do veľkej miery ignorované. Bez širšej verejnej odozvy a silnej právnej ochrany zostávajú snahy odborárov často neúčinné.

DELL (2023/2024)

Na prelome rokov 2023/2024 sa podobne zachovalo aj vedenie firmy DELL, ktoré dalo postupne výpoveď viacerým členom výboru a nakoniec aj predsedovi firemných odborov. Firma DELL sa bránila tým, že išlo o reorganizáciu, no odbory tvrdia, že išlo o jasný pokus oslabiť ich vplyv a potlačiť kritické hlasy. Tento prípad ukazuje, ako zamestnávatelia môžu využívať právne medzery na potláčanie odborovej činnosti. Napriek pokusom o zmenu a ochranu práv zamestnancov, zostávajú odborári často v nevýhode bez dostatočnej podpory a ochrany.

Štátni tajomník ministerstva práce Braňo Ondruš reaguje na despotické vedenie korporátu rázne.

Javorina, Trenčín (2024)

Na jar 2024 pribudol ďalší prípad v zariadení pre seniorov Javorina v Trenčíne, kde bol prepustený predseda odborov po tom, čo poukázal na nedostatočné personálne zabezpečenie a nepriaznivé pracovné podmienky. Tento krok vyvolal rozhorčenie medzi zamestnancami, no bez výraznejšej podpory zo strany verejnosti. Odborový predstaviteľ sa snažil poukázať na problémy v zariadení, no bol potlačený kvôli jeho snahe zlepšiť podmienky pre všetkých zamestnancov. Prípad v Javorine ukázal, aké dôležité je zabezpečiť adekvátnu podporu a ochranu pre tých, ktorí sa snažia o zmenu.

Zeocem (leto 2024)

Aktuálne v lete 2024 dostal výpoveď predseda odborov vo firme Zeocem, ktorý kritizoval vedenie a upozornil na pochybenia zamestnávateľa, ktoré potvrdil inšpektorát práce (13 porušení zákona). Tento prípad opäť poukázal na zraniteľnosť odborových predstaviteľov a potrebu silnejšej právnej ochrany. Odborový predstaviteľ sa snažil zabezpečiť spravodlivé podmienky pre všetkých zamestnancov, no narazil na silný odpor vedenia spoločnosti. Prípad vo firme Zeocem zdôraznil potrebu posilnenia právnych mechanizmov a verejnej podpory pre odborové aktivity.

Buď sa za seba postavíme, alebo budeme chudobní. Jednoduché.
Buď sa za seba postavíme, alebo budeme chudobní. Jednoduché.

Západná Európa verzus Slovensko: Rozdiely v odborovej ochrane

V krajinách západnej Európy by prepustenie alebo perzekúcia funkcionára odborov vyvolala protesty aj štrajky zamestnancov. V niektorých krajinách je takýto postup dokonca trestným činom. Na Slovensku takáto tradícia chýba, čo umožňuje zamestnávateľom pokračovať v potláčaní odborovej činnosti bez väčších následkov. V západných krajinách majú odbory často väčšiu podporu zo strany verejnosti a silnejšie právne mechanizmy na svoju ochranu.

Silné odbory sú kľúčové pre ochranu práv zamestnancov a zabezpečenie spravodlivých pracovných podmienok. Na Slovensku však chýba podpora pre odborovú činnosť, čo vedie k oslabeniu ich pozície a umožňuje zamestnávateľom zneužívať svoju moc. Bez silných odborov nemajú zamestnanci dostatočnú silu na to, aby bojovali za svoje práva a zlepšenie pracovných podmienok.

Dokedy so sebou necháme zametať?

Na zlepšenie situácie odborov na Slovensku je potrebné zaviesť silnejšie právne mechanizmy na ochranu odborových predstaviteľov a zabezpečiť, aby zamestnávatelia nemohli beztrestne potláčať odborovú činnosť. Je tiež dôležité zvýšiť povedomie medzi zamestnancami o význame odborov a podporiť ich aktívnu účasť na odborovej činnosti. Kolektívna spolupráca je kľúčová pre úspech odborov a zlepšenie pracovných podmienok pre všetkých zamestnancov.

Je najvyšší čas, aby sa situácia zmenila. Slovenskí zamestnanci si zaslúžia silné a aktívne odbory, ktoré budú schopné brániť ich práva a bojovať za lepšie pracovné podmienky. Potrebujeme spoločne vystúpiť proti praktikám, ktoré potláčajú odborovú činnosť a zamedziť tomu, aby sa zamestnávatelia správali beztrestne. Solidárne úsilie zamestnancov môže výrazne prispieť k ochrane ich práv a zlepšeniu pracovných podmienok. To znamená pristupovať aktívne smerom k odborom, ale predovšetkým voliť svojich predstaviteľov s rozumom no ak v procese zistíte, že žiaden kandidát nevyhovuje vašim požiadavkám dobrého odborára, možno treba prehodnotiť aj vlastnú kandidatúru.

Čo sú odbory a prečo sú dôležité?

Odbory sú organizácie, ktoré združujú zamestnancov s cieľom chrániť a presadzovať ich pracovné a sociálne práva. Sú dôležité, pretože poskytujú zamestnancom kolektívnu silu pri vyjednávaní s vedením a zabezpečujú spravodlivé pracovné podmienky. Odbory tiež môžu poskytnúť právnu a morálnu podporu zamestnancom v sporoch so zamestnávateľmi.

Ako môžu zamestnanci podporiť odbory?

Zamestnanci môžu podporiť odbory tým, že sa stanú členmi, aktívne sa zúčastňujú na odborových aktivitách a stojí za svojimi kolegami, ktorí sú odborovými predstaviteľmi. Spoločná podpora a solidarita sú kľúčové pre úspech odborových činností. Zamestnanci môžu tiež šíriť informácie o dôležitosti odborov a podieľať sa na kampaniach za lepšie pracovné podmienky.

Aké sú právne ochrany pre odborových predstaviteľov na Slovensku?

Na Slovensku existujú právne mechanizmy na ochranu odborových predstaviteľov, no v praxi často nie sú dostatočne efektívne. Je potrebné zaviesť prísnejšie zákony a zabezpečiť ich dôsledné uplatňovanie, aby sa odboroví predstavitelia mohli bezpečne angažovať v odborovej činnosti. Posilnenie právnych ochranných mechanizmov môže zlepšiť postavenie odborov a zabezpečiť spravodlivejšie pracovné podmienky.

Čo by mali robiť odbory, ak sa ich predstaviteľ stane terčom perzekúcie?

Odbory by mali okamžite konať, mobilizovať svojich členov na podporu perzekuovaného predstaviteľa a využiť všetky dostupné právne prostriedky na jeho ochranu. Dôležité je aj informovať verejnosť a získať podporu širšej komunity. Odbory by mali spolupracovať s nezávislými organizáciami a inými odbormi na zabezpečenie spravodlivosti a ochrany práv zamestnancov.

Ako môže verejnosť podporiť odbory a boj proti ich potieraniu?

Verejnosť môže podporiť odbory tým, že sa angažuje v kampaniach na ochranu odborových práv, šíri informácie o dôležitosti odborov a podporuje iniciatívy zamerané na zlepšenie pracovných podmienok. Každý jednotlivec môže prispieť k zmene tým, že prejaví solidaritu a podporí spravodlivý boj za práva zamestnancov. Verejnosť môže tiež podporovať legislatívne zmeny, ktoré posilnia ochranu odborov.

Zdroj:

hnonline.sk – Yura Corporation zvažuje odchod zo Slovenska

TASR – Spoločnosť Gabor mala porušiť Zákonník práce, tvrdia odbory

SITA – Žilinská Kia prepustila vedenie odborov, spor oboch strán sa zrejme skončí na súde

branoondrus.sk – Americká korporácia Dell si z našich zákonov robí trhací kalendár a likviduje zamestnancov

apa.sk – protikorupčná politika

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marek Bulík

Populárne

Prečítajte si tiež

Minister vnútra ocenil hrdinský čin tínedžera a profesionálneho hasiča

Medailu za hrdinský čin odovzdal minister vnútra SR Matúš...

Turecko bojuje s infláciou zvyšovaním minimálnych miezd

Turecko bojuje s infláciou. Turecko je fascinujúca krajina, ktorá...

Slovensko úspešne zvyšuje mzdy: Sme na tom lepšie ako okolité krajiny

Slovensko úspešne zvyšuje mzdy. Reálne mzdy na Slovensku sa...

Francúzske parlamentné voľby 2024: Možné scenáre a vývoj

Francúzske parlamentné voľby priniesli nečakané výsledky, keď Nový ľudový...