Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Peniaze pre školy: Značné zlepšenia vo financovaní a podpore detí v slovenských školách

Peniaze pre školy. V posledných rokoch sme svedkami zásadných zmien vo financovaní slovenského školstva. Dotácie z Európskej únie, ktoré dlhé roky podporovali školský systém, postupne ustupujú financovaniu z domáceho štátneho rozpočtu. Tento strategický posun prichádza v čase, keď sa vzdelávacie potreby dynamicky menia a školy čelia novým výzvam. Ako boli financie distribuované v minulosti a aké nové možnosti otvára tento prechod?

Ministerstvo školstva oznámilo významné zmeny vo financovaní podporných opatrení pre deti a žiakov v školskom roku 2024/2025. Cieľom týchto zmien je posilniť inklúziu a zabezpečiť, aby každé dieťa malo prístup k vzdelaniu a podpore, ktorú potrebuje.

Kľúčové body:

  • Zvýšené financovanie: Rozpočet na podporné opatrenia sa výrazne zvýši, pričom väčšina finančných prostriedkov bude pochádzať zo štátneho rozpočtu namiesto európskych fondov.
  • Viac podporných profesií: Počet pedagogických asistentov, členov školských podporných tímov a nepedagogických zamestnancov sa výrazne zvýši. To znamená viac individuálnej podpory pre žiakov so špeciálnymi potrebami a lepšiu starostlivosť o ich duševné zdravie.
  • Nový systém prideľovania úväzkov: Školy budú mať možnosť požiadať o dodatočné úväzky pre pedagogických asistentov na základe individuálnych potrieb žiakov.

Peniaze pre školy: Prechod na financovanie zo štátneho rozpočtu

Predtým, ako sa Slovensko začalo viac spoliehať na štátne zdroje, bolo financovanie školstva silne závislé od externých, najmä európskych fondov. Tieto fondy boli často viazané na konkrétne projekty a programy, čo niekedy viedlo k nepružnosti v riešení aktuálnych potrieb škôl. S novým modelom financovania sa očakáva, že školy získajú väčšiu kontrolu nad použitím prostriedkov, čo umožní flexibilnejšie reagovať na meniace sa požiadavky vzdelávacích inštitúcií.

V školskom roku 2024/2025 bude v dôsledku tohto prechodu výrazne zvýšený počet pedagogických asistentov a pomocného personálu. Počet pedagogických asistentov sa zvýši na 9 498, čo predstavuje nárast o dvetisíc oproti predchádzajúcemu roku. Počet členov školských podporných tímov vzrastie na 2 892, čo je nárast o viac ako 1 500 pozícií.

Lepšia podpora žiakov so špeciálnymi potrebami

Nové financovanie má priamy dopad na zlepšenie podmienok pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. S väčším počtom pedagogických asistentov a špecializovaných pracovníkov sa školy môžu lepšie venovať individuálnym potrebám študentov. Príklady z praxe ukazujú, že s adekvátnou podporou sa zlepšujú akademické výsledky aj sociálne interakcie týchto žiakov.

Proces žiadosti o financie

Školy, ktoré majú záujem o dodatočné financie, môžu podávať žiadosti prostredníctvom webovej aplikácie, ktorá je k dispozícii na vykazy.sk. Proces je navrhnutý tak, aby bol čo najtransparentnejší a zabezpečil spravodlivé rozdelenie prostriedkov. Každá škola musí predložiť podrobný plán využitia financií, vrátane opisov projektov, ktoré majú priamy vplyv na zlepšenie vzdelávania.

Vplyv na pedagogických pracovníkov

Nový systém financovania prináša nielen viac pracovných príležitostí, ale aj výzvy pre učiteľov a pedagogických asistentov. Mnohí z nich uvádzajú, že zvýšenie počtu kolegov a zdrojov im umožňuje lepšie rozložiť pracovné zaťaženie a zamerať sa na kvalitu výučby. V diskusiách pedagógov rezonuje pozitívny vplyv na ich profesijný rozvoj a možnosť realizovať inovatívne pedagogické metódy.

Reakcie komunity

Rodinné prípady a príbehy z praxe často spomínajú, ako nové financovanie pozitívne ovplyvnilo vzdelávanie ich detí. Rodičia a učitelia sa zhodujú na zlepšení školského prostredia a na väčšej dostupnosti potrebných zdrojov. Napriek tomu sa objavujú obavy týkajúce sa dlhodobej udržateľnosti týchto financií, s dôrazom na potrebu pravidelného hodnotenia efektivity rozdelených prostriedkov.

Budúcnosť financovania v slovenskom školstve

S prihliadnutím na všetky tieto zmeny sa očakávajú ďalšie diskusie o budúcnosti financovania. Experti a politici sa zameriavajú na vytvorenie udržateľného modelu, ktorý bude podporovať inovácie a zároveň reagovať na potreby študentov. Zhrnutie kľúčových bodov článku zdôrazňuje dôležitosť adaptability a pružnosti vo financovaní, ktoré sú nevyhnutné pre moderné vzdelávanie v meniacom sa svete.

Najnovšie trendy vo financovaní škôl v globálnom meradle a porovnanie so zmenami na Slovensku

Globálne trendy vo financovaní škôl sa líšia v závislosti od ekonomických, politických a sociálnych podmienok jednotlivých krajín. V mnohých rozvinutých krajinách je štát hlavným zdrojom financovania, pričom niektoré krajiny využívajú aj iné mechanizmy, ako sú miestne dane, školné alebo filantropické dary. V rozvojových krajinách je často financovanie škôl závislé od medzinárodnej pomoci a rozvojových programov.

Na Slovensku sa tradične využívali európske fondy na financovanie podporných opatrení pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Avšak, nedávna zmena priniesla presun financovania na štátny rozpočet. Tento krok je v súlade s trendom v mnohých krajinách EÚ, ktoré sa snažia posilniť svoju autonómiu vo financovaní školstva a zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť podporných opatrení.

Efektívnosť štátneho financovania v porovnaní s financovaním EÚ

Štúdie porovnávajúce efektívnosť štátneho financovania a financovania EÚ v oblasti školstva sú obmedzené. Niektoré výskumy naznačujú, že štátne financovanie môže byť efektívnejšie z hľadiska dlhodobej udržateľnosti a flexibility, zatiaľ čo financovanie EÚ môže priniesť výhody v podobe prístupu k inovatívnym projektom a medzinárodnej spolupráci. Je však dôležité poznamenať, že efektívnosť financovania závisí od konkrétneho kontextu a implementácie jednotlivých programov.

Dlhodobé dopady zvýšeného počtu zamestnancov v školách

Zvýšenie počtu zamestnancov v školách, najmä pedagogických asistentov a špeciálnych pedagógov, má potenciál priniesť pozitívne dlhodobé dopady na kvalitu vzdelávania a výsledky žiakov. Štúdie ukazujú, že školy s dostatočným počtom podporného personálu majú nižšiu mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky, lepšie výsledky žiakov v štandardizovaných testoch a vyššiu mieru spokojnosti medzi učiteľmi a žiakmi.

Výzvy pri prechode z európskeho na štátne financovanie a ich riešenia

Prechod z európskeho na štátne financovanie môže priniesť pre školy niekoľko výziev, najmä v oblasti plánovania a riadenia rozpočtu, administratívnych procesov a zabezpečenia kontinuity podporných opatrení. Na zmiernenie týchto výziev je dôležité, aby školy mali dostatočnú podporu zo strany štátu, najmä v podobe jasných usmernení, školení a finančnej pomoci. Dôležité je tiež zabezpečiť transparentnosť a efektívne využívanie štátnych prostriedkov.

Vzdelávacie politiky na Slovensku v porovnaní s medzinárodnými osvedčenými postupmi

Vzdelávacie politiky na Slovensku sa v mnohých ohľadoch zhodujú s medzinárodnými osvedčenými postupmi, najmä pokiaľ ide o dôraz na inklúziu, individualizáciu vzdelávania a podporu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Avšak, stále existuje priestor na zlepšenie, najmä v oblasti financovania a odmeňovania učiteľov, znižovania administratívnej záťaže škôl a posilňovania autonómie škôl pri rozhodovaní o využití finančných prostriedkov.

Prečo sú tieto zmeny dôležité?

Podporné opatrenia sú kľúčové pre zabezpečenie kvalitného vzdelania pre všetkých žiakov, najmä pre tých, ktorí čelia rôznym prekážkam. Pedagogickí asistenti a ďalší odborníci zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri vytváraní inkluzívneho prostredia, v ktorom sa každé dieťa cíti akceptované a podporované.

Čo to znamená pre školy a žiakov?

Zvýšené financovanie a viac podporných pracovníkov prinesie školám viac možností, ako prispôsobiť výučbu individuálnym potrebám každého žiaka. Žiaci so špeciálnymi potrebami budú mať lepší prístup k personalizovanej podpore a budú môcť naplno rozvinúť svoj potenciál.

Vyjadrenie ministra školstva

Minister školstva Tomáš Drucker zdôraznil, že tieto opatrenia sú dôležitým krokom k vytvoreniu inkluzívneho vzdelávacieho systému, v ktorom každé dieťa dostane šancu uspieť.

“Rozšírené a zvýšené financovanie podporných opatrení pomôže školám zvládať náročné situácie pri vytváraní podmienok na vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami a v zlepšovaní duševného zdravia.”

Tomáš Drucker

Ďalšie kroky

Ministerstvo školstva bude v spolupráci so školami a odborníkmi naďalej pracovať na zlepšovaní systému podporných opatrení. Cieľom je zabezpečiť, aby každé dieťa malo prístup k vzdelaniu a podpore, ktoré potrebuje pre svoj rozvoj.

Katarína Kalašová – Financovanie regionálneho školstva (zdroj: FMFI UK)

Otázka 1: Ako bude zmena financovania ovplyvňovať prístup škôl k finančným prostriedkom?

Odpoveď: Nové usmernenia umožňujú školám lepší prístup k finančným zdrojom priamo zo štátneho rozpočtu, čím sa eliminuje závislosť na európskych fondoch. Tento krok zabezpečuje stabilnejšie a predvídateľnejšie financovanie, ktoré môže byť prispôsobené lokálnym potrebám a prioritám.

Otázka 2: Aký bude mať zvýšený počet úväzkov vplyv na kvalitu vzdelávania?

Odpoveď: Zvýšenie počtu úväzkov, najmä pedagogických asistentov a členov podporného tímu, priamo prispieva k zlepšeniu individuálnej podpory pre žiakov, zvýšeniu efektivity vyučovacích hodín a lepšiemu zvládaniu špeciálnych vzdelávacích potrieb. To by malo viesť k výraznému zlepšeniu kvality vzdelávania.

Otázka 3: Ako môžu školy efektívne využiť zvýšené financovanie?

Odpoveď: Školy by mali strategicky plánovať využitie zvýšených finančných zdrojov na rozvoj infraštruktúry, zlepšenie vzdelávacích programov a zabezpečenie potrebných materiálov a technológií. Je dôležité, aby riaditelia škôl a ich tím podrobne analyzovali potreby svojich inštitúcií a zameriavali sa na dlhodobé ciele vzdelávania.

Otázka 4: Aké sú názory pedagogov na nové financovanie?

Odpoveď: Mnohí pedagógovia a školskí pracovníci vnímajú nové financovanie ako kľúčový krok k zabezpečeniu lepších pracovných podmienok a kvalitnejšieho vzdelávania. Vítajú najmä zvýšenie počtu pedagogických asistentov, ktoré umožní lepšiu individualizáciu vzdelávania a zameranie sa na potreby jednotlivých žiakov.

Zdroje:

  1. MŠVVaŠ SR [online] – Školstvo čakajú ďalšie významné zlepšenia vo financovaní podporných opatrení pre deti a žiakov
  2. eReport [online] – Drucker: Školstvo čakajú ďalšie významné zlepšenia vo financovaní podporných opatrení pre deti a žiakov
  3. EK [online] – Podporné opatrenia pre žiakov v predškolskom a školskom vzdelávaní
  4. Topky [online] – Rezort školstva zvýši finančné prostriedky: Na akú pomoc sú určené?

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...