Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Zákon na ochranu lesov: EÚ prijala opatrenia proti odlesňovaniu

Opatrenia proti odlesňovaniu sú základným kameňom nového zákona, ktorý implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1115. Tento návrh zákona sa zameriava na obmedzenie obchodu s komoditami, ktoré prispievajú k odlesňovaniu a degradácii lesov, a prináša jasné procesy a sankcie na zabezpečenie súladu s touto legislatívou.

Odlesňovanie má katastrofické dôsledky pre biodiverzitu, klímu a miestne komunity. V Európskej únii sa preto prijímajú prísne opatrenia na zníženie importu a exportu produktov, ktoré prispievajú k tomuto problému. Nový návrh zákona v Slovenskej republike je krokom vpred v implementácii týchto opatrení na národnej úrovni.

Implementácia nariadenia EÚ 2023/1115: Opatrenia proti odlesňovaniu

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1115 je súčasťou širšieho úsilia Európskej únie bojovať proti globálnemu odlesňovaniu a degradácii lesov. Toto nariadenie zvyšuje požiadavky na transparentnosť a sledovateľnosť dodávateľských reťazcov a stanovuje prísne kritériá pre dovoz a vývoz určitých komodít, ktoré sú identifikované ako hlavné faktory odlesňovania. Implementácia tohto nariadenia na Slovensku znamená prijatie konkrétnych legislatívnych opatrení, ktoré zabezpečia jeho efektívne uplatňovanie na národnej úrovni.

Ciele a rozsah nariadenia

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1115 sa zameriava na obmedzenie obchodu s určitými komoditami, ktoré prispievajú k odlesňovaniu a degradácii lesov. Tento legislatívny akt nahrádza predchádzajúce nariadenie (EÚ) č. 995/2010. Cieľom je zabezpečiť, aby na trh Európskej únie neboli uvádzané produkty, ktoré spôsobujú odlesňovanie.

Nariadenie zahŕňa komplexné opatrenia zamerané na sledovateľnosť a transparentnosť dodávateľských reťazcov. Hospodárske subjekty budú musieť preukázať, že produkty uvádzané na trh nepochádzajú z oblastí postihnutých odlesňovaním. Toto opatrenie je dôležité pre ochranu globálnych lesov a biodiverzity.

Komodity podliehajúce regulácii

Nariadenie sa vzťahuje na hospodárske subjekty a obchodníkov, ktorí uvádzajú na trh EÚ alebo vyvážajú z EÚ výrobky obsahujúce komodity ako hovädzí dobytok, kakao, káva, palma olejná, kaučuk, sója alebo drevo. Tieto komodity boli identifikované ako hlavné prispievatele k odlesňovaniu.

Každá z týchto komodít má významný dopad na globálne odlesňovanie. Napríklad produkcia palmového oleja často vedie k odlesňovaniu v tropických oblastiach, čo má devastujúce účinky na miestne ekosystémy a komunity. Regulácia týchto komodít je preto kľúčová pre zníženie negatívnych environmentálnych dopadov.

Úloha príslušných orgánov pri vykonávaní zákona

Na zabezpečenie efektívneho vykonávania zákona je nevyhnutné, aby boli jednoznačne určené príslušné orgány, ktoré budú zodpovedné za dohľad nad dodržiavaním nariadenia. Tieto orgány budú vykonávať kontroly a audity, aby sa zabezpečilo, že hospodárske subjekty a obchodníci plnia svoje povinnosti. Príslušné orgány budú tiež poskytovať usmernenia a podporu subjektom, ktoré sa snažia dodržiavať nové pravidlá.

Identifikácia a zodpovednosti príslušných orgánov

Návrh zákona identifikuje príslušné orgány, ktoré budú zodpovedné za dohľad nad plnením povinností stanovených nariadením. Medzi tieto orgány patria inšpekčné a kontrolné orgány, ktoré budú zabezpečovať, že hospodárske subjekty a obchodníci dodržiavajú pravidlá stanovené nariadením.

Príslušné orgány budú musieť preukázať vysokú mieru transparentnosti a efektívnosti pri vykonávaní svojich povinností. To zahŕňa pravidelné školenia a aktualizácie, aby sa zabezpečilo, že sú aktuálne s najnovšími požiadavkami a normami.

Postupy kontroly a dohľadu

Príslušné orgány budú vykonávať pravidelné kontroly a audity hospodárskych subjektov a obchodníkov. Tieto kontroly budú zahŕňať preverovanie pôvodu komodít, sledovanie ich cesty na trh a zabezpečenie súladu s environmentálnymi normami.

Kontroly budú vykonávané na mieste aj prostredníctvom administratívnych postupov, aby sa zabezpečilo, že všetky subjekty dodržiavajú stanovené pravidlá. Okrem toho budú orgány spolupracovať s medzinárodnými partnermi a inštitúciami na zdieľanie informácií a osvedčených postupov.

Sankcie za porušenie povinností

Jedným z kľúčových aspektov návrhu zákona sú sankcie za porušenie povinností. Sankcie sú navrhnuté tak, aby odrádzali od porušovania pravidiel a zabezpečili vysokú mieru dodržiavania zákona. Sankcie budú zahŕňať finančné pokuty, obmedzenia v obchodnej činnosti a ďalšie opatrenia, ktoré budú mať za cieľ zabezpečiť súlad s nariadením.

Definícia sankcií podľa nariadenia

Návrh zákona tiež presne definuje sankcie za porušenie povinností hospodárskych subjektov a obchodníkov. Sankcie sú stanovené v súlade s rámcovými požiadavkami nariadenia a sú navrhnuté tak, aby efektívne odrádzali od porušovania pravidiel.

Sankcie budú zahrňovať rôzne úrovne finančných pokút, ktoré budú závisieť od závažnosti porušenia. Okrem toho budú zavedené opatrenia na obmedzenie obchodnej činnosti subjektov, ktoré opakovane porušujú pravidlá.

Dôsledky pre hospodárske subjekty a obchodníkov

Hospodárske subjekty a obchodníci, ktorí porušia povinnosti stanovené nariadením, budú čeliť prísnym sankciám, vrátane finančných pokút a obmedzení v obchodnej činnosti. Tieto sankcie majú zabezpečiť, že všetky subjekty na trhu budú dodržiavať environmentálne normy a prispievať k ochrane lesov.

Prísne sankcie majú za cieľ nielen odradiť od porušovania pravidiel, ale aj motivovať subjekty k prijatiu proaktívnych opatrení na ochranu lesov. Tieto opatrenia môžu zahŕňať implementáciu lepších sledovacích systémov a investície do udržateľných postupov.

Úpravy existujúcej legislatívy v kontexte nového zákona

Na zabezpečenie hladkej implementácie nového zákona bude potrebné vykonať úpravy existujúcej legislatívy. Tieto úpravy zabezpečia, že všetky relevantné právne predpisy budú v súlade s novým nariadením a podporia jeho efektívne uplatňovanie.

Zrušenie zákona č. 113/2018 Z. z.

V rámci návrhu sa ruší uplatňovanie zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh, s výnimkou jeho pôsobnosti do 31. decembra 2027 pre drevo vyprodukované do 29. júna 2023. Tento krok je nevyhnutný pre harmonizáciu s novým nariadením EÚ.

Zrušenie tohto zákona zabezpečí, že všetky právne predpisy budú v súlade s novým nariadením a umožní efektívnejšiu správu lesných zdrojov.

Doplnky k zákonu č. 326/2005 Z. z. o lesoch

Návrh zákona tiež mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch s cieľom zjednodušiť povinnosti pri obhospodarovaní lesa. Tieto úpravy majú za cieľ uľahčiť správu lesov a zabezpečiť ich udržateľné využívanie.

Úpravy zahŕňajú zjednodušenie administratívnych postupov a zavedenie nových technológií na monitorovanie a správu lesných zdrojov. Tieto opatrenia podporia udržateľné hospodárenie a ochranu lesov na Slovensku.

Proces konzultácií a zapojenie verejnosti

Jednou z kľúčových častí návrhu zákona je proces konzultácií a zapojenie verejnosti. Tento proces je navrhnutý tak, aby zabezpečil transparentnosť a participáciu všetkých relevantných zainteresovaných strán. Konzultácie poskytujú príležitosť pre hospodárske subjekty a obchodníkov vyjadriť svoje pripomienky a návrhy, čím sa zabezpečí, že zákon bude efektívne a spravodlivo implementovaný.

Harmonogram a forma konzultácií

Konzultácie k návrhu zákona prebiehajú od 24. mája 2024 do 24. júna 2024. Zástupcovia dotknutých hospodárskych subjektov a obchodníkov budú prizvaní na pracovné skupiny, kde budú mať možnosť vyjadriť svoje pripomienky a návrhy. Tento proces je otvorený a transparentný, aby sa zabezpečilo, že všetky relevantné názory budú zohľadnené.

Konzultácie budú zahŕňať aj verejné stretnutia a diskusie, kde budú môcť občania a zainteresované strany diskutovať o návrhu zákona a jeho dopadoch. Tieto stretnutia poskytnú platformu pre otvorený dialóg a zabezpečia, že všetky hlasy budú vypočuté.<h3>Možnosti zapojenia dotknutých subjektov</h3>

Dotknuté subjekty sa môžu zapojiť aj formou zasielania podnetov na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Tento spôsob zapojenia umožňuje širšiu participáciu a zabezpečuje, že všetky hlasy budú vypočuté.

Ministerstvo poskytne všetky potrebné informácie a usmernenia, aby zabezpečilo, že subjekty budú mať jasný prehľad o svojich povinnostiach a možnostiach zapojenia sa do procesu konzultácií.

Význam zákona pre ochranu životného prostredia

Návrh zákona na zmiernenie globálneho odlesňovania predstavuje dôležitý krok k ochrane našich lesov a životného prostredia. Implementácia nariadenia EÚ 2023/1115 zabezpečí, že Slovenská republika bude plniť svoje záväzky voči Európskej únii a prispeje k celosvetovému úsiliu o udržateľnú správu lesov.

Prínosy pre globálne úsilie proti odlesňovaniu

Návrh zákona na zmiernenie globálneho odlesňovania predstavuje dôležitý krok k ochrane našich lesov a životného prostredia. Implementácia nariadenia EÚ 2023/1115 zabezpečí, že Slovenská republika bude plniť svoje záväzky voči Európskej únii a prispeje k celosvetovému úsiliu o udržateľnú správu lesov.

Nové opatrenia podporia ochranu biodiverzity, zníženie emisií skleníkových plynov a zlepšenie kvality života miestnych komunít, ktoré sú závislé od lesných zdrojov.

Lokálne dopady a prínosy pre Slovenskú republiku

Zákon bude mať pozitívne dopady aj na lokálnej úrovni, vrátane ochrany domácich lesov a podpory udržateľného hospodárenia. Tento prístup prispeje k ochrane biodiverzity, zlepšeniu kvality života a udržateľnému rozvoju vidieka.

Implementácia tohto zákona posilní postavenie Slovenska ako lídra v oblasti environmentálnej politiky a udržateľného rozvoja, čím sa zvýši jeho medzinárodná prestíž a prínos k ochrane globálneho životného prostredia.

Kontakt na zasielanie pripomienok a návrhov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Sekcia poľnohospodárstva
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
telefón: +421 2 59 266 521/509
email: eva.hustakova@land.gov.sk, lubomir.hilovsky@land.gov.sk

iMeteo: Odlesňovanie na Orave

1. Aké sú hlavné ciele návrhu zákona na ochranu lesov?

Návrh zákona má za cieľ implementovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1115, ktoré sa zameriava na obmedzenie obchodu s komoditami, ktoré prispievajú k odlesňovaniu a degradácii lesov. Cieľom je zabezpečiť, aby produkty uvádzané na trh EÚ nepochádzali z oblastí postihnutých odlesňovaním, a podporiť ochranu biodiverzity a udržateľné hospodárenie s lesmi.

2. Ktoré komodity sú regulované týmto zákonom?

Zákon sa vzťahuje na komodity ako hovädzí dobytok, kakao, káva, palma olejná, kaučuk, sója a drevo. Tieto komodity boli identifikované ako hlavné prispievatele k odlesňovaniu a ich obchod je regulovaný s cieľom zabezpečiť sledovateľnosť a transparentnosť dodávateľských reťazcov.

3. Aké sú povinnosti príslušných orgánov pri vykonávaní tohto zákona?

Príslušné orgány sú zodpovedné za vykonávanie kontrol a auditov hospodárskych subjektov a obchodníkov, aby zabezpečili súlad s nariadením. Ich povinnosti zahŕňajú preverovanie pôvodu komodít, sledovanie ich cesty na trh a poskytovanie usmernení a podpory subjektom, ktoré sa snažia dodržiavať nové pravidlá.

4. Aké sankcie sú stanovené za porušenie povinností podľa tohto zákona?

Za porušenie povinností sú stanovené prísne sankcie, vrátane finančných pokút a obmedzení v obchodnej činnosti. Výška sankcií závisí od závažnosti porušenia a cieľom je odradiť od nedodržiavania pravidiel a podporiť dodržiavanie environmentálnych noriem.

5. Ako návrh zákona mení existujúcu legislatívu?

Návrh zákona ruší uplatňovanie zákona č. 113/2018 Z. z. a mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Zrušenie a úpravy sú nevyhnutné pre harmonizáciu s novým nariadením EÚ a na podporu udržateľného hospodárenia s lesmi.

Zdroje:

  1. Ministerstvo pôdohospodárstva – Podklad pre konzultácie
  2. EÚ: rada Európskej únie – Najnovšie politické opatrenia EÚ v oblasti zmeny klímy
  3. Wikipedia – Odlesňovanie
  4. Ecohero – ODLESŇOVANIE: UBLIŽOVANIE JEDNÉMU Z NAŠICH NAJLEPŠÍCH PRIATEĽOV

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...