Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Novela trestného zákona 11.03.2024. Zverejnená v lehote

Novela trestného zákona bola 11. marca 2024 zverejnená v lehote v Zbierke zákonov SR. Súčasne aj uznesenie Ústavného súdu SR, ktoré pozastavuje účinnosť niektorých jej častí. Novela prináša viacero zmien, ako napríklad zníženie trestných sadzieb, zavedenie inštitútu restoratívnej justície a zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry.

Ústavný súd však pozastavil účinnosť tých ustanovení, ktoré sa týkajú znižovania trestných sadzieb a premlčania trestných činov. Dôvodom je, že podľa súdu tieto ustanovenia porušujú ústavné princípy. Ďalší vývoj:

 • O osude pozastavených ustanovení novely bude rozhodovať plénum Ústavného súdu SR.
 • Termín pléna zatiaľ nie je známy.

Novela trestného zákona. Zverejnenie novely v Zbierke zákonov

Novela ako celok bola zverejnená v lehote:

 • Novela Trestného zákona nadobúda účinnosť 15. marca 2024.
 • Úrad špeciálnej prokuratúry zanikne 20. marca 2024.

Pozastavenie účinnosti niektorých častí novely:

 • Ústavný súd SR pozastavil účinnosť ustanovení o znižovaní trestných sadzieb a premlčaní trestných činov.
 • Dôvodom je porušenie ústavných princípov.

Novela trestného zákona. Máme dlhé alebo krátke tresty odňatia slobody?

Otázka, či sú sadzby trestu odňatia slobody na Slovensku vo všeobecnosti dlhé alebo krátke, je zložitá a neexistuje na ňu jednoznačná odpoveď. Existuje viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú túto problematiku, ako napríklad:

 • Typ trestného činu: Za závažné trestné činy, ako napríklad vražda, sú sadzby trestu odňatia slobody vo všeobecnosti dlhšie ako za menej závažné trestné činy, ako napríklad krádež.
 • Stupeň závažnosti trestného činu: Sadzby trestu odňatia slobody sa líšia aj v závislosti od stupňa závažnosti trestného činu. Napríklad za vraždu spáchanú so zvláštnou krutosťou môže byť uložený trest odňatia slobody na doživotie, zatiaľ čo za vraždu spáchanú v afekte môže byť uložený trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov.
 • Trestná minulosť páchateľa: Páchatelia s bohatou trestnou minulosťou sa vo všeobecnosti dočkávajú prísnejších trestov ako páchatelia bez trestnej minulosti.
 • Súdne praktiky: Sadzby trestu odňatia slobody sa v praxi líšia aj v závislosti od regiónu a od individuálneho prístupu sudcov.

V porovnaní s inými európskymi krajinami sú sadzby trestu odňatia slobody na Slovensku v priemere skôr kratšie. Napríklad za vraždu je v priemere uložený trest odňatia slobody na 13 rokov, zatiaľ čo v krajinách EÚ je to v priemere 20 rokov.

Je však dôležité poznamenať, že dĺžka trestu odňatia slobody nie je jediným faktorom, ktorý ovplyvňuje mieru represie. Dôležitá je aj recidivita páchateľov, teda miera, s akou sa po prepustení z väzenia dopúšťajú opäť trestnej činnosti. V tomto ohľade má Slovensko pomerne vysokú recidívu, čo naznačuje, že súčasný systém trestania nie je dostatočne efektívny pri prevencii trestnej činnosti.

V súčasnosti prebieha na Slovensku reforma Trestného zákona, ktorá má okrem iného za cieľ aj znížiť sadzby trestu odňatia slobody za niektoré trestné činy. Cieľom tejto reformy je znížiť počet väzňov a presmerovať financie do efektívnejších foriem resocializácie, ako sú napríklad probácia a alternatívne tresty.

Záverom možno konštatovať, že otázka dĺžky sadzieb trestu odňatia slobody na Slovensku je zložitá a neexistuje na ňu jednoznačná odpoveď. Je dôležité zvážiť všetky relevantné faktory a hľadať riešenia, ktoré budú efektívne pri prevencii trestnej činnosti a zároveň budú rešpektovať princípy humanizmu a resocializácie.

Aktualizácia trestného zákona: perspektívy a očakávania

V kontexte nedávnych aktualizácií Trestného zákona, ktoré nastali v roku 2024, je dôležité priblížiť nielen základné charakteristiky novely, ale aj širšie perspektívy a očakávania spojené s týmito zmenami. Novela Trestného zákona prináša viaceré pozitívne aspekty, ktoré môžu viesť k efektívnejšiemu a spravodlivejšiemu trestnoprávnemu systému. Očakáva sa, že aktualizácia zákona prispeje k lepšiemu odrádzaniu od trestnej činnosti, spravodlivejšiemu určovaniu trestov a zlepšeniu celkovej právnej istoty pre občanov.

Z pohľadu občanov a právnikov je podstatné, že novela je reakciou na aktuálne potreby a výzvy spoločnosti, čo naznačuje jej vysokú relevanciu a včasnosť. V tejto súvislosti je prospešné, keď občania aj právne subjekty aktívne sledujú právny vývoj a zapájajú sa do diskusií o právnych normách, čím môžu prispieť k ich neustálemu zdokonaľovaniu.

Vplyv novely na právnu prax a jej implementácia

Aktualizácia Trestného zákona má značný vplyv na právnu prax, a preto je dôležité, aby právnici a iní odborníci v tejto oblasti hlboko porozumeli novým predpisom. Je kľúčové, aby sa odborná verejnosť venovala intenzívnej analýze novely a jej potenciálnym dôsledkom na rôzne právne konanie a procedúry. Implementácia novely vyžaduje adekvátnu prípravu a adaptáciu zo strany justičných orgánov, advokácií, ako aj samotných občanov, ktorí by mali byť informovaní o svojich zmenených právach a povinnostiach.

Pozitívne je, že takáto dôležitá legislatívna zmena môže podnietiť odborné vzdelávanie a školenia pre právnikov, zlepšiť komunikáciu medzi právnymi inštitúciami a verejnosťou a zvýšiť povedomie o právnych normách. V tejto súvislosti môžu byť užitočné pravidelné semináre, workshopy a publikácie, ktoré by právnikom a občanom pomohli lepšie pochopiť a uplatňovať nové právne predpisy.

Dopad novely na spoločnosť a jej budúce perspektívy

Novela Trestného zákona sa nedotýka len právnych profesionálov, ale má významný vplyv na celú spoločnosť. Je dôležité, aby verejnosť vnímala tieto zmeny ako krok vpred k transparentnejšiemu, spravodlivejšiemu a efektívnejšiemu trestnoprávnemu systému. Transparentnosť a spravodlivosť sú kľúčové pre budovanie dôvery občanov v právny systém a ich pocitu bezpečnosti a spravodlivosti.

V rámci Slovenska boli zmeny v Trestnom zákone predmetom intenzívnej diskusie a kontroverzie. Schválená novela zavádza nižšie trestné sadzby, zmeny v premlčacích lehotách a prekvalifikovanie určitých trestných činov, čo vyvolalo reakcie v rôznych sektoroch spoločnosti, vrátane občianskych protestov a kritiky zo strany Európskeho parlamentu. Tieto zmeny majú zásadný vplyv na právnu prax, na možnosti obetí dosiahnuť náhradu škody a na celkové usporiadanie trestnej politiky na Slovensku​​​​​​.

Pri zvažovaní dopadov týchto zmien je užitočné porovnať situáciu so susednými štátmi a širším medzinárodným kontextom. Napríklad v Česku, Poľsku, Maďarsku a Rakúsku sú zákony prispôsobené špecifikám každej krajiny, no všeobecne sa tiež snažia reagovať na súčasné spoločenské výzvy a zabezpečiť spravodlivý a efektívny trestnoprávny systém. Európska únia ako celok sa zameriava na zabezpečenie konzistentnosti a spravodlivosti právnych systémov medzi členskými štátmi, čo môže poskytnúť určitý rámec aj pre novely trestných zákonov.

Zmeny, ako je napríklad možnosť podmienečného odloženia výkonu trestu, rozširovanie možností pre účinnú ľútosť alebo úpravy v rámci peňažných trestov, sú relevantné aj vo svetovom meradle, kde sa sledujú trendy ako dekarcerácia alebo zvýraznenie restoratívnych prvkov v trestnom práve. Napríklad v USA a iných jurisdikciách existujú rôzne prístupy k reformám trestného práva, často s dôrazom na alternatívne tresty a snahy o zníženie populačnej kapacity vo väzniciach.

Zhrnutie zmien v Trestnom zákone s účinnosťou od 15.03.2024:

1. Zníženie trestných sadzieb:

 • Zníženie trestných sadzieb pre viacero trestných činov.
 • Táto časť novely je však pozastavená uznesením Ústavného súdu SR a do jeho konečného rozhodnutia nebude platiť.

2. Zavedenie inštitútu restoratívnej justície:

 • Umožňuje páchateľovi a obeti trestného činu dohodnúť sa na spôsobe odškodnenia škody a nápravy napáchaného zla.
 • Táto časť novely nadobúda účinnosť 15.03.2024.

3. Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry:

 • Úrad špeciálnej prokuratúry zanikne 20. marca 2024.
 • Jeho kompetencie prejdú na Generálnu prokuratúru SR.
 • Táto časť novely nadobúda účinnosť 15.03.2024.

4. Ďalšie zmeny:

 • Novela prináša aj ďalšie zmeny, ako napríklad úpravu definície recidívy, zavedenie elektronického monitoringu odsúdených a rozšírenie možnosti použitia alternatívnych trestov.
 • Tieto časti novely nadobúdajú účinnosť 15.03.2024.
 • Účinnosť niektorých ustanovení novely Trestného zákona je pozastavená uznesením Ústavného súdu SR. O ich osude bude rozhodovať plénum Ústavného súdu SR.

Prečo je dôležité neskracovať legislatívny proces?

Legislatívny proces je súbor krokov, ktoré vedú k prijatiu nového zákona alebo k novelizácii existujúceho zákona. Je dôležité, aby tento proces nebol skracovaný, pretože:

1. Zaručuje kvalitu a premyslenosť legislatívy:

 • Poskytuje dostatok času na to, aby sa do procesu zapojili všetky relevantné strany, ako sú experti, mimovládne organizácie a verejnosť.
 • Umožňuje dôkladnú analýzu dopadov navrhovaných zmien.
 • Znižuje riziko chybných a nepremyslených zákonov.

2. Posilňuje demokratické princípy:

 • Umožňuje verejnosti oboznámiť sa s navrhovanými zmenami a vyjadriť k nim svoj názor.
 • Zvyšuje transparentnosť a zodpovednosť tvorcov legislatívy.
 • Posilňuje dôveru v právny štát.

3. Znižuje riziko právnych sporov:

 • Kvalitne pripravená legislatíva je menej náchylná na napadnutie na Ústavnom súde SR.
 • Šetrí verejné financie, ktoré by sa museli vynaložiť na riešenie právnych sporov.

Odporúčania pre poslancov:

 • Dodržujte všetky fázy legislatívneho procesu: Nenechajte sa tlačiť k unáhleným rozhodnutiam.
 • Vyzývajte k širokej participácii: Zapojte do procesu tvorby legislatívy expertov, mimovládne organizácie a verejnosť.
 • Dôkladne analyzujte dopady navrhovaných zmien: Zvážte všetky aspekty, vrátane ekonomických, sociálnych a environmentálnych dopadov.
 • Poskytnite dostatok času na pripomienkovanie: Umožnite verejnosti oboznámiť sa s navrhovanými zmenami a vyjadriť k nim svoj názor.
 • Zvážte všetky pripomienky: Vezmite do úvahy všetky relevantné argumenty a pripomienky.
 • Pripravujte kvalitné a premyslené legislatívne návrhy: Dbajte na to, aby zákony boli jasné, zrozumiteľné a v súlade s ústavou a medzinárodnými záväzkami SR.

Skracovanie legislatívneho procesu môže mať vážne negatívne dôsledky. Poslanci by mali dbať na to, aby legislatívny proces prebiehal dôkladne a transparentne, s cieľom prijímať kvalitné a premyslené zákony.

Opoziční poslanci v parlamente predviedli, ako si predstavujú politickú kultúru.

Aké kľúčové zmeny priniesla novela Trestného zákona na Slovensku v roku 2024?

Novela Trestného zákona na Slovensku priniesla viacero zmien, ako sú zníženie trestných sadzieb, zmena premlčacích lehôt a možnosť podmienečného odloženia výkonu trestu. Okrem toho sa zaviedli zmeny v posudzovaní škody a v definícii trestných činov, čo ovplyvňuje prístup k restoratívnej justícii a alternatívnym trestom​.

Ako reagovala verejnosť a politické strany na prijatie novej novely Trestného zákona?

Prijatie novely Trestného zákona bolo sprevádzané kontroverziami a verejnými protestmi. Niektoré politické strany a občianske skupiny vyjadrili nesúhlas s novými legislatívnymi zmenami, obávajúc sa, že môžu oslabiť integritu súdnych procesov a práva obetí. Kritika zaznela aj zo strany Európskeho parlamentu​.

Aké sú očakávané dopady novej novely Trestného zákona na slovenský trestnoprávny systém a spoločnosť?

Očakáva sa, že novela prispeje k modernizácii a humanizácii slovenského trestnoprávneho systému. Cieľom je zabezpečiť spravodlivejšie tresty, podporiť restoratívnu justíciu a zlepšiť reintegráciu odsúdených osôb do spoločnosti. Napriek tomu existujú obavy z možného negatívneho vplyvu na boj proti trestnej činnosti a ochranu obetí. Efektívnosť týchto zmien bude predmetom ďalšieho sledovania a hodnotenia​.

Zdroj: TASR, Ministerstvo spravodlivosti, Ústavný súd, redakcia loom.sk

Autor: m.life

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...