Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Nové pracovné miesta v Hornej Nitre. Vznikne 368 nadpriemerne ohodnotených pozícií

Nové pracovné miesta v Hornej Nitre. Vláda Slovenskej republiky schválila dva významné investičné projekty v Hornej Nitre, ktoré prinesú 368 nových pracovných miest s nadpriemerným ohodnotením. Spoločnosti ILJIN SLOVAKIA a EU Poultry dostanú investičnú pomoc na rozvoj svojich závodov, čím podporia miestnu ekonomiku a zamestnanosť v regióne. Investície budú realizované v existujúcich priemyselných halách a budú financované aj z Fondu na spravodlivú transformáciu.

Transformácia Hornej Nitry a nové pracovné miesta

Transformácia regiónu po uzatvorení baní

Horná Nitra prešla výraznými zmenami po uzatvorení baní. Tento krok prispel k naplneniu zelených cieľov Slovenska, no zároveň vyvolal potrebu nových pracovných miest.

Podpora zamestnanosti v regióne

Podľa ministerky Sakovej je vytvorenie 368 nových pracovných miest dobrou správou pre obyvateľov Hornej Nitry. Navyše, tieto pracovné miesta budú ohodnotené vyššie ako priemerná mzda v regióne, čo prispeje k zlepšeniu životnej úrovne miestnych obyvateľov.

Investičná pomoc pre spoločnosť ILJIN SLOVAKIA

Výroba automobilových komponentov

Spoločnosť ILJIN SLOVAKIA, s. r. o., so sídlom v Pravenci, získa investičnú pomoc vo výške 1,5 mil. eur formou úľavy na dani. ILJIN je členom nadnárodnej skupiny ILJIN z Kórejskej republiky, ktorá sa špecializuje na výrobu ložísk nábojov kolies do automobilov.

Nové produkty a export

Investičný zámer ILJIN SLOVAKIA na Slovensku zahŕňa diverzifikáciu produkcie existujúcej prevádzky o nové výrobky, ako sú hliníkové ramená zavesenia kolies a vzduchové pružiny. Celá produkcia bude určená na export, čo prinesie ďalšie príležitosti pre rozvoj spoločnosti a regiónu.

Investičná pomoc pre spoločnosť EU Poultry

Rozvoj potravinárskeho priemyslu

Druhou spoločnosťou, pre ktorú bola schválená investičná pomoc, je EU Poultry s. r. o. Vo svojom závode v Horných Salibách vyrába širokú škálu hydinových výrobkov.

Nová prevádzka vo Veľkých Bošanoch

Cieľom investičného zámeru je vybudovanie novej prevádzky vo Veľkých Bošanoch, ktorá bude zameraná na výrobu hotových jedál z hydinového mäsa na export v rámci EÚ. Investičná pomoc vo výške 4 mil. eur bude poskytnutá formou úľavy na dani.

Realizácia investícií v brownfielde

Využitie existujúcich priemyselných hál

Oba investičné zámery budú realizované v existujúcich priemyselných halách, známych ako brownfieldy. Tento prístup podporuje efektívne využitie existujúcej infraštruktúry a minimalizuje potrebu nových stavebných projektov.

Financovanie z Fondu na spravodlivú transformáciu

Investície budú tiež podporené prostredníctvom synergickej výzvy z Fondu na spravodlivú transformáciu, čo umožní dofinancovanie projektov a zabezpečenie ich úspešnej realizácie.

Nové pracovné miesta v Hornej Nitre. Význam investícií pre región

Podpora miestnej ekonomiky

Investície spoločností ILJIN SLOVAKIA a EU Poultry prispejú k rozvoju miestnej ekonomiky a zvýšeniu zamestnanosti v regióne.

Dlhodobé prínosy pre Hornú Nitru

Tieto investičné projekty prinášajú dlhodobé prínosy pre Hornú Nitru, čím podporujú udržateľný rozvoj regiónu a zlepšenie životnej úrovne jeho obyvateľov.

Zhrnutie

Schválené investičné projekty predstavujú významný krok v transformácii Hornej Nitry po uzatvorení baní. Vytvorenie 368 nových pracovných miest s nadpriemerným ohodnotením je pozitívnym signálom pre miestnych obyvateľov a prispieva k celkovému rozvoju regiónu. Investície do automobilového a potravinárskeho priemyslu sú kľúčové pre udržanie hospodárskej stability a prosperity Hornej Nitry.

EU Poultry: O firme EU Poultry z regiónu Horná Nitra

FAQ 1: Aké sú hlavné ekonomické výhody investičnej pomoci pre región Horná Nitra?

Odpoveď: Investičná pomoc prináša do regiónu Horná Nitra niekoľko významných ekonomických výhod. Predovšetkým vytvára nové pracovné miesta, čo prispieva k zníženiu nezamestnanosti a zvýšeniu životnej úrovne miestnych obyvateľov. Nové pracovné miesta budú navyše ohodnotené vyššie ako priemerná mzda v regióne, čo zvyšuje kúpnu silu a podporuje lokálnu ekonomiku. Investície do infraštruktúry a modernizácie priemyselných odvetví tiež prispievajú k celkovému hospodárskemu rastu a konkurencieschopnosti regiónu.

FAQ 2: Ako ovplyvní vytvorenie 368 nových pracovných miest zamestnanosť a životnú úroveň v regióne?

Odpoveď: Vytvorenie 368 nových pracovných miest bude mať významný pozitívny dopad na zamestnanosť a životnú úroveň v regióne Horná Nitra. Mnohí ľudia, ktorí prišli o prácu v dôsledku uzatvorenia baní, získajú nové pracovné príležitosti. Vyššie mzdy spojené s týmito miestami zvýšia celkový príjem domácností a zlepšia ich životnú úroveň. Navyše, zlepšenie zamestnanosti podporí lokálny trh a služby, čo povedie k ďalšiemu ekonomickému rozvoju regiónu.

FAQ 4: Ako konkrétne prispievajú nové investičné projekty k ekologickým cieľom Slovenska?

Odpoveď: Nové investičné projekty prispievajú k ekologickým cieľom Slovenska niekoľkými spôsobmi. Investície do automobilového priemyslu zahŕňajú výrobu komponentov pre elektromobily, čo podporuje prechod k ekologickejšej doprave a znižuje emisie skleníkových plynov. Navyše, využitie existujúcich priemyselných hál (brownfieldov) minimalizuje potrebu nových stavebných projektov a chráni tak prírodné prostredie. Investície do potravinárskeho priemyslu sú zamerané na efektívne a udržateľné výrobné procesy, čo prispieva k celkovej ekologickej udržateľnosti.

FAQ 5: Aké sú možné výzvy a riziká spojené s realizáciou týchto investičných projektov v regióne Horná Nitra?

Odpoveď: Realizácia investičných projektov v regióne Horná Nitra môže čeliť niekoľkým výzvam a rizikám. Medzi hlavné patrí potreba zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú silu, čo môže byť náročné vzhľadom na špecifické požiadavky nových technológií a procesov. Ďalším rizikom je možná záťaž na miestnu infraštruktúru, ktorá musí byť schopná podporiť nové priemyselné aktivity. Finančné riziká spojené s investíciami a ekonomická nestabilita môžu tiež ovplyvniť úspech projektov. Prekonanie týchto výziev bude vyžadovať koordinované úsilie vlády, investorov a miestnych komunít.

Zdroje:

  1. MH SR – D. Saková: V Hornej Nitre vznikne 368 nových pracovných miest, ktoré budú ohodnotené vyššie ako priemerná mzda v regióne
  2. Piešťanský denník – Na hornej Nitre má vzniknúť viac ako tisíc nových pracovných miest

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...