Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Nezamestnanosť na Slovensku: Ako sa mení nezamestnanosť na Slovensku v roku 2024

Nezamestnanosť na Slovensku. Dobré správy! Nezamestnanosť na Slovensku pokračuje v klesaní a dosahuje historicky nízke úrovne. V marci 2024 klesla miera nezamestnanosti na 3,88%, čo je najnižšie číslo od roku 2019.

Nezamestnanosť na Slovensku klesá na rekordné minimum! 🎉

Nezamestnanosť na Slovensku dosahuje historické minimum, čo odráža silný rast a stabilizáciu trhu práce. V marci 2024 sa miera nezamestnanosti znížila na 3,88 percenta, predstavujúc najnižšiu úroveň od konca roku 2019.

Čo to pre nás znamená?

 • Viac pracovných miest: Firmy hľadajú nových pracovníkov, na trhu práce je dostupných viac ako 86 000 voľných miest.
 • Lepšie príležitosti pre mladých: Miera nezamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov klesla na rekordné minimum.
 • Silnejšia ekonomika: Klesajúca nezamestnanosť vedie k rastu ekonomiky a celkovej prosperite.
 • Vládne programy fungujú: Iniciatívy ako “Právo na prvé zamestnanie” a “Finančné stimuly pre zamestnanosť” pomáhajú ľuďom nájsť prácu.

Čo ďalej?

Je dôležité, aby vláda a mimovládne organizácie pokračovali v podpore trhu práce a budovali na tomto úspechu. Odporúčania:

 • Pokračovať v programoch na podporu zamestnanosti: Vláda by mala investovať do programov, ktoré pomáhajú ľuďom nájsť prácu, ako sú rekvalifikačné kurzy a programy pre mladých ľudí.
 • Podporovať malé a stredné podniky: Tieto firmy sú kľúčové pre tvorbu pracovných miest, preto je dôležité im pomôcť rásť a prosperovať.
 • Investovať do vzdelávania: Kvalitné vzdelávanie je kľúčom k tomu, aby mali ľudia zručnosti, ktoré sú na trhu práce potrebné.
 • Znížiť regionálne rozdiely: Vláda by sa mala zamerať na pomoc regiónom s vyššou mierou nezamestnanosti.
Nezamestnanosť na Slovensku: Ako sa Mení Nezamestnanosť na Slovensku v Roku 2024 - loom.sk
Nezamestnanosť na Slovensku: Ako sa Mení Nezamestnanosť na Slovensku v Roku 2024 – loom.sk

Nezamestnanosť na Slovensku: Má klesajúci trend.

Klesajúca nezamestnanosť je skvelá správa pre Slovensko. Je to dôkaz toho, že ekonomika sa oživuje a že sa ľuďom darí lepšie. Je dôležité, aby sme v tomto trende pokračovali a budovali spravodlivejšiu a prosperujúcejšiu spoločnosť pre všetkých.

Najefektívnejšie vládne programy na zníženie nezamestnanosti na Slovensku a ako sa na ne prihlásiť:

Programy s vysokou mierou úspešnosti:

 • Právo na prvé zamestnanie: Ponúka mladým ľuďom bez praxe mzdové dotácie a podporu pri hľadaní práce. Prihlásiť sa môžete online na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (https://www.upsvr.gov.sk/).
 • Finančné stimuly pre zamestnanosť: Poskytuje dotácie zamestnávateľom, ktorí prijmú znevýhodnených uchádzačov o prácu. Zamestnávatelia sa môžu prihlásiť na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Rekvalifikačné kurzy: Financujú preškoľovanie nezamestnaných v žiadaných oblastiach trhu práce. Ponuku kurzov nájdete na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ďalšie užitočné programy:

 • Kariérne poradenstvo: Pomáha s výberom povolania, písaním životopisu a prípravou na pohovory. Služby ponúkajú Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a neziskové organizácie.
 • Práca na dohodu: Umožňuje flexibilnú prácu popri štúdiu alebo inej činnosti.
 • Podpora podnikania: Pomáha ľuďom s rozbehnutím vlastného podnikania. Informácie a poradenstvo nájdete na webovej stránke Slovenskej agentúry pre podporu malého a stredného podnikania (https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/podpora-internacionalizacie-malych-strednych-podnikov-msp).

Ako sa prihlásiť:

 • Väčšina programov sa realizuje cez Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Informácie o podmienkach a procese prihlasovania nájdete na ich webovej stránke (https://www.upsvr.gov.sk/).
 • Niektoré programy spravujú neziskové organizácie. Kontakty na ne nájdete na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na webových stránkach miestnych samospráv.

Stratégie pre mladých profesionálov na Slovensku na zlepšenie zamestnateľnosti:

 • Získajte relevantné vzdelanie a zručnosti: Zamerajte sa na oblasti s vysokou mierou dopytu na trhu práce. Sledujte trendy a investujte do kontinuálneho vzdelávania.
 • Budujte si sieť kontaktov: Zúčastňujte sa networkingových podujatí, budujte si vzťahy s ľuďmi vo vašom odbore a využívajte online platformy ako LinkedIn.
 • Pracujte na budovaní značky: Vytvorte si profesionálny životopis a online profil, ktorý zdôrazní vaše zručnosti a skúsenosti.
 • Buďte aktívni a proaktívni: Vyhľadávajte pracovné ponuky, oslovujte firmy priamo a buďte pripravení prezentovať svoje kvality.
 • Rozvíjajte svoje mäkké zručnosti: Komunikácia, tímová práca, riešenie problémov a adaptabilita sú kľúčové pre úspech na trhu práce.
 • Buďte flexibilní a ochotní učiť sa: Buďte otvorení novým príležitostiam a výzvam a buďte pripravení učiť sa nové veci.
Nezamestnanosť na Slovensku: Ako sa Mení Nezamestnanosť na Slovensku v Roku 2024 - loom.sk
Nezamestnanosť na Slovensku: Ako sa Mení Nezamestnanosť na Slovensku v Roku 2024 – loom.sk

Predpovede pre vývoj trhu práce na Slovensku v nasledujúcich piatich rokoch:

 • Očakáva sa, že nezamestnanosť bude naďalej klesať, ale pomalšie ako v posledných rokoch.
 • Dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch v oblastiach ako informačné technológie, strojárstvo a zdravotníctvo bude naďalej rásť.
 • Pokles nezamestnanosti: Miera nezamestnanosti by mala naďalej klesať, ale pomalšie ako v posledných rokoch. Predpokladá sa, že sa ustáli okolo 4-5% do roku 2029.
 • Rastúci dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch: V oblastiach ako informačné technológie, strojárstvo, zdravotníctvo, stavebníctvo a doprava bude naďalej rásť dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch.
 • Nástup automatizácie a digitalizácie: Automatizácia a digitalizácia zasiahnu rôzne odvetvia a povedú k strate niektorých pracovných miest, najmä v manuálnych a rutiných činnostiach.
 • Vzostup nových profesií: Vzniknú nové profesie a pracovné pozície, ktoré si vyžiadajú špecifické zručnosti a znalosti.
 • Zvýšená potreba kontinuálneho vzdelávania: Pracovníci sa budú musieť neustále vzdelávať a adaptovať na meniace sa požiadavky trhu práce.

Dopady na rôzne skupiny:

 • Mladí ľudia: Mladí ľudia budú mať stále viac príležitostí na trhu práce, ale budú musieť investovať do kvalitného vzdelania a budovania relevantných zručností.
 • Znevýhodnené skupiny: Znevýhodnené skupiny budú naďalej čeliť prekážkam pri hľadaní práce a uplatnení sa na trhu práce. Bude potrebná cielená podpora a programy na ich integráciu do pracovného procesu.
 • Starší pracovníci: Starší pracovníci sa budú musieť adaptovať na nové technológie a požiadavky trhu práce, aby si udržali zamestnanie. Môže im pomôcť rekvalifikačné vzdelávanie a programy podporujúce ich aktívne starnutie.

Odporúčania pre jednotlivcov:

 • Investujte do vzdelávania a rozvoja zručností: Zamerajte sa na oblasti s vysokou mierou dopytu na trhu práce a sledujte trendy v automatizácii a digitalizácii.
 • Budujte si sieť kontaktov: Zúčastňujte sa networkingových podujatí a budujte si vzťahy s ľuďmi vo vašom odbore.
 • Rozvíjajte svoje mäkké zručnosti: Komunikácia, tímová práca, riešenie problémov a adaptabilita sú kľúčové pre úspech na trhu práce.
 • Buďte flexibilní a ochotní učiť sa: Buďte otvorení novým príležitostiam a výzvam a buďte pripravení učiť sa nové veci.
 • Využite dostupné programy a podporu: Vláda a neziskové organizácie ponúkajú rôzne programy a podporu pre hľadanie práce, rekvalifikáciu a rozvoj zručností.

Záver:

Trh práce na Slovensku sa v nasledujúcich piatich rokoch bude dynamicky vyvíjať. Je dôležité, aby sa jednotlivci na tieto zmeny pripravili a aktívne sa zapojili do celoživotného vzdelávania a rozvoja zručností. Vláda a neziskové organizácie by mali zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore zamestnanosti a inklúzie všetkých skupín obyvateľstva.

Unemployment Rate (1991-2024), zdroj: World Stats

Aké sú aktuálne trendy nezamestnanosti na Slovensku?

V marci 2024 dosiahla miera nezamestnanosti na Slovensku hodnotu 3,88 percenta, čo predstavuje najnižšie čísla od konca roku 2019. Tento vývoj odráža silný ekonomický rast a zotavovanie trhu práce po pandémii. Nezamestnanosť klesá naprieč všetkými regiónmi, s výnimkou Banskobystrického kraja, kde došlo k miernemu nárastu. Tento trend je podporený zvýšeným dopytom po pracovnej sile vo výrobnom a informačnom sektore, ako aj pokračujúcimi vládnymi opatreniami na podporu zamestnanosti.

Ako vláda podporuje zníženie nezamestnanosti?

Slovenská vláda implementovala viaceré kľúčové projekty zamerané na podporu zamestnanosti, z ktorých vynikajú ‘Právo na prvé zamestnanie’ a ‘Finančné stimuly pre zamestnanosť’. Tieto projekty sú špecificky dizajnované tak, aby podporili mladých ľudí vstupujúcich na trh práce a znevýhodnené skupiny, ktoré čelia bariéram pri hľadaní zamestnania. Projekt ‘Právo na prvé zamestnanie’ napríklad poskytuje finančné incentívy zamestnávateľom, ktorí vytvárajú pracovné miesta pre nových uchádzačov, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť ich zamestnania. ‘Finančné stimuly pre zamestnanosť’ zase poskytujú doplnkové zdroje na odborné vzdelávanie a prípravu, čo zlepšuje zručnosti uchádzačov a ich konkurencieschopnosť na trhu.

Aké sú predpovede nezamestnanosti na Slovensku na najbližšie mesiace?

Ekonomickí analytici sú optimistickí ohľadom pokračujúceho poklesu nezamestnanosti na Slovensku. Predpokladá sa, že pozitívny trend, ktorý sme videli v uplynulých mesiacoch, bude pokračovať vďaka stabilizácii ekonomických podmienok a účinnosti vládnych stimulačných opatrení. Vďaka týmto faktorom by miera nezamestnanosti mohla dosiahnuť historicky najnižšie hodnoty v apríli a máji tohto roku. Kľúčové bude udržanie momentum v zamestnanosti, najmä v sektoroch, ktoré ukazujú najsilnejší rast, ako je technologický a stavebný priemysel. Vládne politiky, ktoré sú aktuálne zamerané na podporu domácej pracovnej sily a zlepšenie pracovných podmienok, by mali tiež prispieť k udržateľnému poklesu nezamestnanosti.

Zdroje:

 1. Ministerstvo práce [online] – Nezamestnanosť klesla, počet ľudí bez práce je nižší ako pred pandémiou
 2. Ministerstvo práce [online] – NEZAMESTNANOSŤ KLESLA, POČET ĽUDÍ BEZ PRÁCE JE NIŽŠÍ AKO PRED PANDÉMIOU
 3. ÚPSVR [online] – Nezamestnanosť – mesačné štatistiky
 4. Trend [online] – Nezamestnanosť na Slovensku klesla v marci druhý mesiac po sebe

Foto: Canva, Facebook, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...