Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Najvyšší kontrolný úrad. Preverí postupy pri výstavbe priemyselných parkov

Najvyšší kontrolný úrad. V roku 2024 sa Slovensko zameriava na optimalizáciu procesov pri výstavbe priemyselných parkov, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj hospodárstva a prilákanie zahraničných investícií. Tento blogový post sa venuje hlbinnejšiemu pohľadu na tieto procesy, zdôrazňujúc dôležitosť transparentnosti, efektivity a spolupráce medzi rôznymi subjektmi.

Najvyšší kontrolný úrad. Záväzok k transparentnosti a efektivite

Na Slovensku prebieha spolupráca medzi Ministerstvom hospodárstva a Najvyšším kontrolným úradom, aby sa zabezpečil dôkladný prehľad a kontrola procesov výstavby priemyselných parkov. Prieskumy a revízie sa uskutočňujú s cieľom nielen identifikovať potenciálne vylepšenia ale aj ukázať odhodlanie vlády pracovať transparentne a efektívne. Takáto iniciatíva napomáha vytvárať prostredie, v ktorom sa môžu strategickí investori, ako Volvo a Winkelmann, cítiť istí a podporovaní.

Zapojenie renomovaných spoločností ako Volvo a Winkelmann do projektov priemyselných parkov na Slovensku je nielen znakom dôvery v slovenské hospodárske prostredie, ale aj príležitosťou pre rast miestnych ekonomík. Tieto investície prinesú vytvorenie nových pracovných miest, technologický transfer a zvýšenie kvality života v regionálnych oblastiach. Vláda sa zaviazala poskytovať potrebnú infraštruktúru a podporu, aby sa tieto projekty úspešne realizovali do stanovených termínov.

Okrem ekonomických benefitov je dôležité, aby boli priemyselné parky navrhované a budované s ohľadom na udržateľnosť a inovácie. Integrácia zelených technológií, efektívne využívanie zdrojov a minimalizácia environmentálneho dopadu sú kľúčové aspekty, ktoré treba zohľadniť. Vytváranie ekologicky zodpovedných a inovatívnych priemyselných zón môže prispieť k pozitívnemu vnímaniu Slovenska na medzinárodnej úrovni a zároveň posilniť jeho ekonomiku.

Praktické tipy pre udržateľnú výstavbu

Ekologický dizajn: Využitie ekologických materiálov a technológií znižuje ekologickú stopu a podporuje udržateľnosť.

Energetická efektívnosť: Implementácia opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti budov a infraštruktúry môže výrazne znížiť prevádzkové náklady.

Zapojenie komunity: Aktívna komunikácia a spolupráca s miestnymi obyvateľmi a zainteresovanými stranami zabezpečuje, že projekty budú reflektovať potreby a očakávania komunity.

Inovačné prístupy: Podporovanie inovácií vo výstavbe a prevádzke môže prispieť k dlhodobej udržateľnosti

V Slovenskej republike sa priemyselné parky stali kľúčovým prvkom v rozvoji regionálnej ekonomiky, poskytujúc značné príležitosti pre zamestnanosť a prilákanie zahraničných investícií. Priemyselné parky sú rozdelené na dve hlavné kategórie: greenfield a brownfield. Greenfield projekty, ktoré sa vyvíjajú na nezastavanom alebo nekontaminovanom pozemku, sú zvyčajne preferované investorov pre ich jednoduchosť a nižšie počiatočné náklady v porovnaní s brownfield projektmi, kde je často potrebná demolácia a sanácia predchádzajúcich štruktúr.

História priemyselných parkov na Slovensku siaha do obdobia po roku 2000, keď sa s rastom zahraničných investícií a rozvojom automobilového priemyslu začali vytvárať strategické priemyselné oblasti. Bratislavský kraj sa vyznačuje najväčšou koncentráciou týchto parkov, pričom významné parky možno nájsť aj v Nitrianskom, Banskobystrickom a Trnavskom kraji. Priemyselné parky ako Priemyselno-technologický park Záhorie – Eurovalley, ktorý je jedným z najväčších na Slovensku, ilustrujú dôležitosť týchto zón pre ekonomiku a zamestnanosť.

Je však dôležité podotknúť, že výstavba nových priemyselných a logistických objektov predstavuje aj určité výzvy, najmä v súvislosti s využívaním úrodnej pôdy, čo môže vyvolávať obavy z dlhodobých environmentálnych dopadov. Tento aspekt poukazuje na potrebu zvážiť ekologické a udržateľné prístupy pri plánovaní a rozvoji priemyselných zón.

Strategické priemyselné parky: Účel a budovanie

Strategické priemyselné parky (SPP) slúžia ako cieľové miesta pre rozvoj priemyslu a prilákanie veľkých investorov. Ponúkajú investorom komplexnú infraštruktúru a zázemie pre ich podnikanie, čím znižujú ich náklady a urýchľujú proces expanzie.

Účel SPP:

 • Stimulácia hospodárskeho rastu a tvorba nových pracovných miest v regióne
 • Podpora rozvoja inovatívnych a strategicky dôležitých odvetví
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky
 • Diversifikácia priemyselnej štruktúry

Budovanie SPP:

1. Výber lokality:

 • Zohľadňuje sa dostupnosť infraštruktúry (doprava, energetika), kvalifikovanej pracovnej sily, dostupnosť pozemkov a súlad s regionálnymi rozvojovými stratégiami.

2. Plánovanie a projektovanie:

 • Definícia cieľových investorov a typu priemyslu
 • Návrh infraštruktúry (komunikácie, energetické siete, telekomunikácie)
 • Získanie potrebných povolení a licencií

3. Financovanie:

 • Kombinácia verejných a súkromných zdrojov
 • Štátne dotácie a investičné stimuly
 • Využitie fondov EÚ

4. Výstavba:

 • Realizácia infraštruktúry a príprava parciel pre investorov
 • Dodržiavanie environmentálnych štandardov a udržateľnosti

5. Marketing a propagácia:

 • Prezentovanie SPP potenciálnym investorom na Slovensku aj v zahraničí
 • Zúčastňovanie sa na investičných fórach a veľtrhoch

Príklady SPP na Slovensku:

 • Priemyselný park Nitra (Jaguar Land Rover)
 • Priemyselný park Valaliky (U. S. Steel)
 • Priemyselný park Haniska (plánovaný)

Dôležitosť SPP:

SPP zohrávajú dôležitú úlohu v rozvoji slovenskej ekonomiky. Priťahujú zahraničné investície, vytvárajú nové pracovné miesta a stimulujú rast v regiónoch. Vďaka nim sa Slovensko stáva atraktívnejšou destináciou pre investorov a posilňuje sa jeho konkurencieschopnosť na globálnom trhu.

Kechnec. Priemyselný park.

Aké sú dva hlavné typy priemyselných parkov na Slovensku a ktorý typ je preferovaný investormi?

Na Slovensku existujú dva hlavné typy priemyselných parkov: greenfield a brownfield. Greenfield projekty sú preferované investormi, pretože sú jednoduchšie na realizáciu na území, ktoré nie je kontaminované a zastavané, a ponúkajú nižšie počiatočné náklady v porovnaní s brownfield projektmi, ktoré často vyžadujú komplexnú demoláciu a sanáciu​​.

Ktorý kraj na Slovensku má najväčšiu koncentráciu priemyselných parkov a čo prispieva k ich obľúbenosti v tejto oblasti?

Bratislavský kraj má najväčšiu koncentráciu priemyselných parkov na Slovensku. K ich obľúbenosti prispieva dobre vybudovaná infraštruktúra a dostupnosť medzi veľkými mestami ako Viedeň, Budapešť a Praha, ako aj kvalifikovaný personál, čo sú faktory, ktoré ocenia zahraniční investori​​.

Aké výzvy prináša výstavba nových priemyselných a logistických objektov na Slovensku?

Jednou z hlavných výziev je využívanie úrodnej pôdy, čo môže mať negatívne dôsledky na životné prostredie a udržateľný rozvoj. Rozširovanie priemyselných parkov a logistických objektov na úrodných pôdach vyvoláva obavy z hľadiska straty poľnohospodárskej pôdy a možných dlhodobých environmentálnych dopadov​.

Zdroje:

 1. Postupy pri výstavbe priemyselných parkov preverí Najvyšší kontrolný úrad SR | Tlačové správy | MHSR (gov.sk)

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...