Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Krízová situácia na školách. Čo robiť?

Bezpečnostné hrozby, sociálne, zdravotné či psychologické krízy, ale aj rodinné alebo osobné problémy. Čo robiť v prípade, keď takáto krízová situácia nastane na škole. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prichádza s krízovým plánom.

Zachovať pokoj

Krízové situácie, ktoré rezonujú spoločnosťou, neotvárajte so žiakmi proaktívne. Napriek závažnosti situácie je svet detí a mladých ľudí iný ako svet dospelých. Je dôležité, aby sme na deti a mladých neprenášali naše emócie a úzkosť.

Ak tému otvoria žiaci, odsúďte násilie a vypočujte si ich

Ak žiaci začnú zdieľať svoje pocity a názory, len ich počúvajte. Ak otvoria aktuálne témy, opýtajte sa ich, ako sa cítia. Nemusíte diskutovať o samotnej téme, sústreďte sa na ich prežívanie.

Ideálne je realizovať ranné kruhy, ktoré vytvárajú priestor na zdieľanie pocitov a myšlienok v triede. Učiteľom to dáva vodítko, ako reagovať a aká bude klíma v triede. Ak ranné kruhy nerealizujete, môžete na úvodné zdieľanie prežívania využiť triednickú alebo inú hodinu podľa možností školy.

Postupujte v súlade s odporúčaniami odborníkov

Ak máte v triede žiakov, ktorí prežívajú veľmi intenzívne emócie z aktuálnej situácie, alebo ak identifikujete možné výrazné konflikty vo vzťahu k téme, kontaktujte počas prestávky školský podporný tím alebo centrum poradenstva a prevencie.

Overujte informácie

V krízových situáciách celospoločenského charakteru sa často začnú šíriť konšpiračné teórie. Ak sa v triede otvorí diskusia, odporučte žiakom, aby sa nedali strhnúť záplavou informácií na sociálnych sieťach, overovali si informácie z viacerých zdrojov a nezdieľali neoverené správy.

Aké krízové situácie môžu nastať na školách

Krízové situácie na školách môžu byť rôzne a zahŕňajú širokú škálu udalostí, ktoré môžu mať významný vplyv na bezpečnosť a pohodu žiakov a zamestnancov. Niektoré z najčastejších krízových situácií zahŕňajú:

Šikanovanie a násilie

 • Fyzické, verbálne alebo kyberšikanovanie medzi žiakmi.
 • Násilie voči učiteľom alebo personálu.

Bezpečnostné hrozby

 • Neoprávnený vstup osoby do budovy školy (napr. aktívny strelec).
 • Hrozby bombových útokov alebo iných teroristických činov.

Prírodné katastrofy

 • Zemetrasenia, povodne, búrky, hurikány, požiare alebo iné prírodné katastrofy, ktoré môžu ohroziť školu.

Zdravotné krízy

 • Epidémie alebo pandemické situácie, ako napríklad COVID-19.
 • Náhle zdravotné problémy u žiaka alebo učiteľa (napr. srdcový záchvat, astmatický záchvat).

Psychologické krízy

 • Samovražedné sklony alebo sebapoškodzovanie žiakov.
 • Psychické problémy ako úzkostné poruchy, depresie.

Náhla strata alebo smútok

 • Úmrtie žiaka, učiteľa alebo člena komunity školy.
 • Vážne ochorenie alebo nehoda žiaka či učiteľa.

Krízy v rodine

 • Rodinné problémy, ako je domáce násilie alebo rozvod, ktoré môžu ovplyvniť správanie a výkon žiakov v škole.

Technologické a logistické problémy

 • Výpadky elektrickej energie, problémy s kúrením alebo vodou, ktoré môžu spôsobiť uzavretie školy.
 • Technologické útoky (napr. hacking školských systémov).

Sociálne a spoločenské problémy

 • Rasové, etnické alebo iné druhy diskriminácie alebo nenávisti.
 • Sociálne napätie alebo nepokoje, ktoré môžu ovplyvniť školu.

Klimatické zmeny a environmentálne problémy

 • Znečistenie ovzdušia, vody alebo pôdy, ktoré môžu ohroziť zdravie žiakov a zamestnancov školy.

Zdroje

 1. Národný inštitút vzdelávania a mládeže [online] – Krízové situácie v školách a špeciálnych výchovných zariadeniach počas mimoriadnych udalostí
 2. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie [online] – Krízová intervencia – odborné materiály
 3. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR [online] – Prevencia a riešenie šikanovania
 4. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie [online] – Dieťa s úzkostnými poruchami v poradenskom a edukačnom procese
 5. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie [online] – Prejavy radikalizácie a extrémizmu v edukačnom aj poradenskom procese
 6. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie [online] – Prevencia rizikového správania v edukačnom aj poradenskom procese

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...