Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Klimatické ciele: Veľké ropné a plynárenské firmy sú mimo

Klimatické ciele. V roku 2024 sme svedkami prelomových zmen v oblasti energetiky, ktoré majú potenciál radikálne zmeniť spôsob, akým vyrábame a spotrebúvame energiu. Dôležitým aspektom tejto transformácie je rozvoj a implementácia obnoviteľných zdrojov energie. V súčasnosti predstavujú významnú príležitosť nielen pre zníženie globálnych emisií skleníkových plynov, ale aj pre stimuláciu ekonomického rastu a tvorbu pracovných miest.

Klimatické ciele a zelená energia: Motor udržateľnej budúcnosti

Investície do obnoviteľnej energie sú kľúčové pre dosiahnutie klimatických cieľov stanovených v Parížskej dohode. Podľa Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu (IRENA) bude potrebné do roku 2050 výrazne zvýšiť kapacitu obnoviteľnej energie, aby bolo možné obmedziť globálne otepľovanie. Technológie ako solárna a veterná energia, geotermálna energia a vodná energia ponúkajú nielen čisté riešenia pre výrobu energie, ale stávajú sa aj čoraz nákladovo efektívnejšími vďaka pokrokom v technológii a zvyšovaniu mierky ich využívania.

Inovácie a technológie vedúce zmenu

Moderné technológie, ako sú batérie s veľkou kapacitou, inteligentné energetické siete a pokročilé metódy skladovania energie, hrajú kľúčovú úlohu v prechode na udržateľnú energetiku. Tieto inovácie umožňujú efektívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zároveň znižujú závislosť od fosílnych palív. Napríklad, využitie batérií pre skladovanie prebytočnej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov môže pomôcť vyrovnať dopyt a ponuku v energetických sieťach.

Klimaticke ciele Velke ropne a plynarenske firmy su mimo ropa loom.sk

Spoločenská zodpovednosť a udržateľný rozvoj

Firmy a organizácie majú nezastupiteľnú úlohu v boji proti klimatickým zmenám. Zavádzaním udržateľných praktík, ako je znižovanie emisií, využívanie udržateľnej energie a zlepšovanie energetickej efektívnosti, môžu prispieť k ochrane životného prostredia a zároveň zvýšiť svoju konkurencieschopnosť. Spoločnosti, ktoré prijímajú udržateľné stratégie, často získavajú pozitívnu spätnú väzbu od spotrebiteľov, čo môže viesť k zvýšeniu zákazníckej lojality a trhového podielu.

Výzvy a príležitosti pre jednotlivcov

Jednotlivci majú tiež dôležitú úlohu v energetickom prechode. Zmenou spotrebných návykov, ako je znižovanie spotreby energie, využívanie verejnej dopravy alebo investovanie do energeticky efektívnych spotrebičov, môžu významne prispieť k zníženiu uhlíkovej stopy. Navyše, podpora a dopyt po produktoch a službách z udržateľných zdrojov môže stimulovať trh s čistými technológiami.

Klimatické ciele. Na ceste k zelenšej planéte

Prechod na udržateľnú energiu je komplexný proces, ktorý si vyžaduje koordinované úsilie vlád, podnikov a občianskej spoločnosti. Napriek existujúcim výzvam, pokrok v technológii a zvyšujúce sa globálne povedomie o potrebe boja proti klimatickej zmene ponúkajú nádej pre udržateľnejšiu budúcnosť. Je dôležité, aby sme všetci, od veľkých korporácií po jednotlivých spotrebiteľov, uznali svoju úlohu v tejto transformácii a aktívne prispievali k jej úspechu. Svet v roku 2024 stojí na prahu zásadných zmien, ktoré môžu formovať našu budúcnosť k lepšiemu – k zelenšej, čistejšej a udržateľnejšej planéte pre všetkých.

Klimaticke ciele Velke ropne a plynarenske firmy su mimo voda loom.sk

Slovensko a susedné štáty

Na Slovensku sa v posledných rokoch venuje zvýšená pozornosť rozvoju solárnej energie a biomasy ako dôležitých zdrojov obnoviteľnej energie. Vláda tiež podporuje projekty zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti budov a domácností.

V Českej republike sa v posledných rokoch intenzívne investuje do veterných parkov a solárnych panelov. Krajina tiež eviduje rast v oblasti výroby energie z biomasy a bioplynu.

Poľsko, tradične závislé od uhlie, začína realizovať ambicióznejšie projekty v oblasti veterných fariem, najmä v Baltskom mori, čím sa snaží diverzifikovať svoje zdroje energie.

Maďarsko sa sústredí na geotermálnu energiu vďaka svojej geologickej situácii, ako aj na solárnu energiu. Vláda podporuje prechod na zelenšiu energiu prostredníctvom rôznych stimulov a dotácií.

Rakúsko je lídrom v oblasti obnoviteľnej energie v Európe, s významným podielom energie produkovanej z vodných zdrojov, biomasy, vetra a slnka. Krajina si stanovila cieľ stať sa uhlíkovo neutrálnou do roku 2040.

Európska únia

Európska únia ako celok sa zaviazala k ambicióznemu cieľu stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050. Iniciatíva European Green Deal predstavuje súbor politických iniciatív, ktoré majú za cieľ stimulovať ekonomiku EÚ, zlepšiť zdravie a kvalitu života občanov, a zároveň minimalizovať emisie skleníkových plynov.

Amerika

V Spojených štátoch sa kalifornský štát stal lídrom v oblasti obnoviteľnej energie, najmä pokiaľ ide o solárnu a veternú energiu. Vláda USA tiež oznámila plány na zvýšenie podielu obnoviteľnej energie v celkovej energetickej matici krajiny.

Latinská Amerika tiež ukazuje významný potenciál, najmä v Brazílii, kde výroba energie z vodných zdrojov a biomasy hrá kľúčovú úlohu. Čile a Mexiko sú lídrami v oblasti solárnej a veterné energie v regióne.

Celosvetové iniciatívy

Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu (IRENA) je globálnou platformou pre spoluprácu v oblasti obnoviteľnej energie, ktorá spája vlády, súkromný sektor a ďalšie zainteresované strany s cieľom zrýchliť prechod na udržateľnú energetickú budúcnosť.

Sú ropné a plynárenské spoločnosti v súlade s európskymi a svetovými klimatickými cieľmi?

Súlad ropných a plynárenských spoločností s európskymi a svetovými klimatickými cieľmi je stále otvorenou otázkou. Tieto spoločnosti musia investovať do obnoviteľných zdrojov energie a do technológií zachytávania a ukladania uhlíka a musia sa prestať lobiť proti politikám na riešenie zmeny klímy. Zároveň je dôležité, aby vlády a medzinárodné spoločenstvo spolupracovali s ropnými a plynárenskými spoločnosťami na urýchlení prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku.

Na jednej strane:

 • Ropné a plynárenské spoločnosti sú zodpovedné za značnú časť emisií skleníkových plynov. Podľa Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) pochádza z fosílnych palív, ako je ropa a zemný plyn, približne 65 % globálnych emisií skleníkových plynov.
 • Mnoho ropných a plynárenských spoločností investuje do obnoviteľných zdrojov energie a do technológií zachytávania a ukladania uhlíka. Tieto investície však zatiaľ nie sú dostatočné na to, aby kompenzovali emisie z produkcie a spotreby ropy a plynu.
 • Niektoré ropné a plynárenské spoločnosti sa lobujú proti politikám na riešenie zmeny klímy. To spomaľuje úsilie o zníženie emisií skleníkových plynov.

Na druhej strane:

 • Ropné a plynárenské spoločnosti hrajú dôležitú úlohu v globálnej ekonomike. Poskytujú energiu pre domácnosti, podniky a dopravu.
 • Prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku bude trvať desaťročia. Počas tejto doby bude ropa a plyn naďalej hrať dôležitú úlohu v energetickom mixe.
 • Ropné a plynárenské spoločnosti sa môžu stať súčasťou riešenia zmeny klímy. Môžu investovať do obnoviteľných zdrojov energie, do technológií zachytávania a ukladania uhlíka a do vývoja energeticky efektívnych technológií.

Ak nezačneme čo najskôr dodržiavať európske a svetové klimatické ciele, existuje viacero rizík

Nedodržiavanie európskych a svetových klimatických cieľov by mohlo mať katastrofálne následky pre ekonomiku, spoločnosť a životné prostredie. Je preto dôležité, aby ľudia začali konať čo najskôr a aby sa usilovali o zníženie emisií skleníkových plynov a o prispôsobenie sa zmene klímy.

Ekonomické riziká:

 • Náklady na prispôsobenie sa zmene klímy: Náklady na prispôsobenie sa zmene klímy, ako sú napríklad budovanie protipovodňových bariér a ochrana pobrežia, sa v prípade nečinnosti odhadujú na bilióny eur.
 • Strata produktivity: Zmena klímy môže viesť k strate produktivity v poľnohospodárstve a v iných odvetviach hospodárstva.
 • Nárast cien energií: Prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku bude spočiatku viesť k nárastu cien energií.

Sociálne riziká:

 • Zvýšená migrácia: Zmena klímy môže viesť k masovej migrácii ľudí z oblastí, ktoré sú postihnuté suchom, povodňami a inými extrémnymi poveternostnými javmi.
 • Zvýšená chudoba a nerovnosť: Zmena klímy môže viesť k zvýšeniu chudoby a nerovnosti, pretože najchudobnejšie a najzraniteľnejšie komunity sú najviac postihnuté jej dopadmi.
 • Konflikty a násilie: Zmena klímy môže viesť k konfliktom a násiliu o zdroje, ako je voda a pôda.

Environmentálne riziká:

 • Extrémne poveternostné javy: Zmena klímy môže viesť k nárastu frekvencie a intenzity extrémnych poveternostných javov, ako sú vlny horúčav, suchá, povodne a hurikány.
 • Zvýšenie hladiny morí: Zvýšenie hladiny morí môže viesť k zatopeniu pobrežných oblastí a k vysídleniu miliónov ľudí.
 • Strata biodiverzity: Zmena klímy môže viesť k strate biodiverzity, pretože mnohé druhy rastlín a živočíchov nie sú schopné prispôsobiť sa rýchlym zmenám životného prostredia.

Klimatické ciele. Máme šancu zmeniť klímu a prežiť?

Prečo je dôležitý prechod na obnoviteľné zdroje energie?

Prechod na obnoviteľné zdroje energie je kľúčový pre boj proti klimatickým zmenám, znižovanie emisií skleníkových plynov a dosiahnutie cieľov stanovených v Parížskej dohode. Okrem toho stimuluje ekonomický rast, tvorbu pracovných miest a znižuje závislosť od fosílnych palív.

Ako môžu jednotlivci prispieť k udržateľnej energetike?

Jednotlivci môžu prispieť k udržateľnej energetike zmenou svojich spotrebných návykov, investovaním do energeticky efektívnych spotrebičov, podporou a dopytom po produktoch a službách z obnoviteľných zdrojov a znižovaním svojej uhlíkovej stopy napríklad využívaním verejnej dopravy alebo jazdou na bicykli.

Aké sú hlavné výzvy pri prechode na udržateľnú energiu?

Hlavné výzvy pri prechode na udržateľnú energiu zahŕňajú potrebu veľkých investícií do nových technológií, prekonanie legislatívnych a regulačných bariér, zabezpečenie dostatočnej kapacity pre skladovanie energie a vyrovnanie sa s kolísaním výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Navyše je dôležité zabezpečiť spravodlivý prechod pre regióny a pracovníkov dotknutých úbytkom pracovných miest v tradičných energetických odvetviach.

Zdroje:

 1. Phys.org  [online] – No oil and gas majors aligned with climate targets: Report
 2. France24 [online] – No oil and gas majors aligned with climate targets: report
 3. BusinessTimes.com [online] – No oil and gas majors aligned with climate targets: report
 4. Tribune.net [online] – No oil and gas majors aligned with climate targets — report
 5. MSN [online] – No oil and gas majors aligned with climate targets: report
 6. Britské listy  [online] – Žádná velká ropná nebo plynárenská společnost není v souladu s klimatickými cíli

Foto: Canva

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...