Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Inflácia v domácnostiach dôchodcov klesla na 1,4 %

Štatistický úrad zverejnil infláciu za apríl 2024, ktorá medziročne dosiahla 2,1 %. Inflácia v domácnostiach dôchodcov klesla na 1,4 %, čo je najnižšia úroveň medzi vybranými sociálnymi skupinami. Nižšiu infláciu pocítili aj nízkopríjmové domácnosti s nárastom 1,9 %.

Ceny na Slovensku v apríli medziročne vzrástli o 2,1 %. V domácnostiach dôchodcov aj nízkopríjmových domácnostiach bola inflácia nižšia. Medziročný rast cien v domácnostiach dôchodcov dosiahol 1,4 %, v nízkopríjmových domácnostiach 1,9 %. Domácnosti zamestnancov pocítili medziročný rast cien na úrovni 2,2 %.

Rozdiely v inflácii medzi sociálnymi skupinami

Najväčší rozdiel indexov rastu cien pre jednotlivé sociálne skupiny v porovnaní s priemerom sa prejavil pri pomalšom tempe zdražovania v odbore doprava, rekreácia a kultúra a tiež v odbore rozličné tovary a služby, kde sa prejavilo zvýšenie správnych a súdnych poplatkov. Miera inflácie pre tri špecifické sociálne skupiny má iné hodnoty, pretože tieto domácnosti majú inú štruktúru výdavkov v rámci spotrebného koša.

V súhrne za štyri mesiace roku 2024 sa spotrebiteľské ceny v rámci celej SR medziročne zvýšili o 2,9 %. V domácnostiach zamestnancov to bolo o 3 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 2,8 %, a v domácnostiach dôchodcov o 2,3 %.

Špecifiká spotrebného koša

Inflácia pre rôzne sociálne skupiny sa líši v závislosti od ich spotrebného koša. Domácnosti dôchodcov majú iné výdavky než domácnosti zamestnancov či nízkopríjmové domácnosti, čo sa prejavuje na rôznych hodnotách inflácie. V apríli bol najväčší rozdiel viditeľný v odboroch doprava, rekreácia a kultúra, kde dôchodcovské domácnosti zaznamenali pomalšie tempo rastu cien.

Prognózy a očakávania

Očakáva sa, že inflácia bude naďalej ovplyvnená rôznymi faktormi vrátane cien energií, potravín a služieb. Pre dôchodcovské a nízkopríjmové domácnosti je kľúčové, aby sa zohľadnili ich špecifické potreby a výdavky pri tvorbe ekonomických politík a opatrení.

inflacia

Čo je to inflácia

Inflácia je ekonomický pojem, ktorý označuje všeobecný nárast cenovej hladiny tovarov a služieb v ekonomike počas určitého časového obdobia. Keď ceny rastú, kúpna sila peňazí klesá, čo znamená, že za rovnaké množstvo peňazí si môžete kúpiť menej tovarov a služieb ako predtým.

Príčiny inflácie:

 1. Dopytová inflácia: Vzniká, keď dopyt po tovaroch a službách prevyšuje ich ponuku. To môže byť spôsobené napríklad zvýšenou spotrebou, rastom investícií alebo zvýšenými vládnymi výdavkami.
 2. Nákladová inflácia: Vzniká v dôsledku rastu nákladov na výrobu, ako sú mzdy, ceny surovín alebo energie. Vyššie náklady na výrobu sú potom prenesené na spotrebiteľov vo forme vyšších cien.
 3. Inflačné očakávania: Keď ľudia očakávajú, že ceny budú rásť, môžu začať nakupovať viac teraz, čím zvyšujú dopyt a urýchľujú infláciu. Podniky môžu tiež zvyšovať ceny v očakávaní vyšších nákladov.

Dôsledky inflácie

 1. Zníženie kúpnej sily: Inflácia znižuje hodnotu peňazí, čo znamená, že ľudia si môžu dovoliť menej za svoje príjmy.
 2. Neistota: Vyššia inflácia môže viesť k ekonomickej neistote, pretože je ťažšie plánovať výdavky a investície.
 3. Presun bohatstva: Inflácia môže nepriaznivo ovplyvniť úspory a fixné príjmy, zatiaľ čo dlžníkom môže pomôcť, pretože hodnota ich dlhov sa znižuje.

Meranie inflácie

Inflácia sa zvyčajne meria prostredníctvom indexov, ako je index spotrebiteľských cien (CPI) alebo index cien výrobcov (PPI). Tieto indexy sledujú priemernú zmenu cien koša tovarov a služieb v čase.

Kontrola inflácie

Centrálne banky, ako je napríklad Európska centrálna banka alebo Národná banka Slovenska, sa snažia kontrolovať infláciu pomocou menovej politiky, ktorá zahŕňa úpravy úrokových sadzieb a reguláciu peňažnej zásoby. Cieľom je udržať infláciu na prijateľnej úrovni, čo podporuje stabilitu a hospodársky rast.

Zdroje:

 1. Štatistický úrad Slovenskej republiky – Inflácia v domácnostiach dôchodcov klesla na 1,4 %
 2. Ministerstvo financií SR – Inflácia a ekonomické analýzy
 3. Národná banka Slovenska – Ekonomické správy a prognózy
 4. Európska komisia – Ekonomické trendy v EÚ
 5. OECD – Globálne ekonomické výhľady
 6. Investopedia – What is Inflation?
 7. Národná banka Slovenska – Inflácia a cenová stabilita
 8. Európska centrálna banka – Inflácia a menová politika

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...