Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

INESS zase háji záujmy bohatých: Kritizuje plošné vyplácanie trinásteho dôchodku

INESS zase háji záujmy bohatých. Kritika trinásteho dôchodku zo strany Inštitútu INESS tvrdí, že plošné vyplácanie týchto finančných prostriedkov “vraj” presahuje ekonomické možnosti krajiny. Tento názor však prehliada dôležité sociálne a ekonomické aspekty, ktoré dokazujú opodstatnenosť a potrebu trinásteho dôchodku pre slovenských dôchodcov. Navyše, súčasný dôchodkový systém, založený na princípe zastupiteľnosti, zabezpečuje udržateľnosť a spravodlivosť pre všetkých. Skúsenosti zo zahraničia navyše dokazujú, že plošný prístup k dôchodkom môže mať pozitívny dopad na ekonomiku aj spoločenskú stabilitu.

INESS zase háji záujmy bohatých: Kto je INESS?

Inštitút INESS je občianske združenie analytikov, ktoré na základe objednávok zamestnávateľov a korporácií vypracováva analýzy a obhajoby zamerané na znižovanie ochrany zamestnancov a proti zásluhovému daňovému a odvodovému systému. Tieto analýzy a obhajoby často slúžia na podporu znižovania verejných výdavkov na sociálne zabezpečenie a zdravotnú starostlivosť, čím sa obmedzujú služby garantované štátom pre bežných občanov​.

V modernej demokracii je priestor aj pre takéto inštitúcie, aj keď ich činnosť je vyslovene škodlivá a proti-spoločenská.

Čo INESS úmyselne a cielene prehliada

  1. “Dodatočné dôchodky ako vianočný bonus v Nemecku pomáhajú zvýšiť kúpnu silu dôchodcov počas sviatkov.” – Deutsche Welle
  2. “V Rakúsku majú dôchodcovia prístup k vianočným bonusom a ďalším finančným príspevkom, ktoré im pomáhajú zvládať vysoké náklady na život a zdravotnú starostlivosť.” – Austria.info
  3. “Vo Francúzsku je bežné vyplácanie vianočných bonusov, ktoré stimulujú hospodárstvo počas sviatočného obdobia.” – Le Monde
  4. “V Švédsku je sociálna politika založená na princípe rovnosti a všetci dôchodcovia dostávajú dodatočné príspevky bez ohľadu na výšku dôchodku.” – Swedish Social Insurance Agency

Argumenty INESS v kontexte širších súvislostí

Inštitút INESS vo svojej kritike trinásteho dôchodku poukazuje na ekonomické limity Slovenska a tvrdí, že jeho vyplácanie presahuje možnosti krajiny. Je však dôležité si uvedomiť, že slovenskí dôchodcovia často žijú na hranici chudoby a mnohí z nich sú odkázaní na sociálnu podporu. Trinásty dôchodok je pre nich kľúčovým prostriedkom, ktorý im pomáha zvládnuť nielen základné životné potreby, ale aj neočakávané výdavky, ktoré môžu významne ovplyvniť ich kvalitu života.

V zahraničí, ako napríklad v Nemecku a Rakúsku, sú podobné systémy dodatočných dôchodkov bežné a pomáhajú zmierňovať finančné napätie medzi staršou generáciou. V Nemecku majú dôchodcovia prístup k tzv. “Weihnachtsgeld,” čo je vianočný bonus, ktorý podporuje ich kúpnu silu počas sviatkov a zvyšuje celkovú spotrebu.

Sociálna poisťovňa a reálne údaje o dôchodcoch

Inštitút INESS argumentuje, že trinásty dôchodok dostáva aj takmer 108-tisíc seniorov s dôchodkom nad tisíc eur, a ďalších 377-tisíc dôchodcov má penziu od 685 do 999 eur. Tieto údaje však neberú do úvahy, že aj seniori s vyšším dôchodkom často čelia vysokým nákladom na zdravotnú starostlivosť a lieky, ktoré nie sú plne pokryté z verejného zdravotného poistenia. Navyše, zvýšené životné náklady, ktoré sa netýkajú len dôchodcov s nízkymi príjmami, zasahujú aj tých s vyššími dôchodkami.

Skúsenosti z iných krajín ukazujú, že dodatočné dôchodky pomáhajú vyrovnávať tieto náklady. V Rakúsku majú dôchodcovia prístup k vianočným bonusom a ďalším finančným príspevkom, ktoré im pomáhajú zvládať vysoké náklady na život a zdravotnú starostlivosť.

Význam trinásteho dôchodku pre sociálnu stabilitu

Ekonomické prínosy pre spoločnosť

Trinásty dôchodok nie je len výdavkom pre štát, ale aj investíciou do stability a spokojnosti seniorov. Vyplácanie tejto dávky priamo podporuje spotrebu, keďže dôchodcovia tieto prostriedky často využívajú na nákup tovarov a služieb, čím podporujú miestnu ekonomiku. Navyše, zabezpečenie dôstojného života pre staršiu generáciu prispieva k celkovej sociálnej stabilite a znižuje potrebu ďalších sociálnych dávok a intervencií.

V krajinách ako Francúzsko a Holandsko, kde sú podobné bonusy bežné, sa ukázalo, že tieto príspevky zvyšujú domáci dopyt a prispievajú k rastu ekonomiky. Napríklad vo Francúzsku je bežné vyplácanie vianočných bonusov, ktoré stimulujú hospodárstvo počas sviatočného obdobia.

Podpora pre rodiny a medzigeneračná solidarita

Trinásty dôchodok tiež nepriamo podporuje rodiny, keďže mnohí seniori finančne pomáhajú svojim deťom a vnúčatám. Tým sa posilňuje medzigeneračná solidarita, ktorá je základom pre udržateľný sociálny systém. Kritika zo strany INESS, ktorá sa sústreďuje na úspory, neberie do úvahy tieto širšie sociálne benefity.

V mnohých európskych krajinách je bežné, že dôchodcovia dostávajú dodatočné finančné príspevky, ktoré im umožňujú nielen prežiť, ale aj prispievať k finančnej stabilite celej rodiny. V Dánsku sú napríklad dôchodkové systémy veľmi štedré a podporujú aktívne zapojenie seniorov do spoločnosti a rodinného života.

Úspory verzus sociálna spravodlivosť

Analýza potenciálnych úspor

INESS tvrdí, že ak by trinásty dôchodok nedostávali seniori s penziou nad tisíc eur, štát by ušetril 65 miliónov eur ročne. Keby ho nedostávali ani penzisti s dôchodkom vyšším ako minimálna mzda, úspora by predstavovala takmer 400 miliónov eur. Tieto úspory však predstavujú len krátkodobé finančné zisky, ktoré by v dlhodobom horizonte mohli viesť k zvýšeniu nákladov na sociálnu starostlivosť a ďalšie sociálne programy kvôli zhoršenej životnej situácii seniorov.

Dôležitosť rovnosti a inklúzie

Zároveň je dôležité si uvedomiť, že sociálna politika by mala byť postavená na princípe rovnosti a inklúzie. Vylúčenie určitých skupín dôchodcov z nároku na trinásty dôchodok by vytvorilo nespravodlivé rozdiely a mohlo by viesť k sociálnemu napätiu. Trinásty dôchodok by mal byť dostupný pre všetkých dôchodcov, aby bola zabezpečená spravodlivosť a rovnosť príležitostí pre všetkých občanov.

V krajinách, ako je Švédsko, je sociálna politika založená na princípe rovnosti a všetci dôchodcovia dostávajú dodatočné príspevky bez ohľadu na výšku dôchodku. Tento systém zabezpečuje, že všetci občania majú rovnaké príležitosti a prístup k potrebným finančným prostriedkom.

Zastupiteľnosť dôchodkového systému a jej význam

Udržateľnosť dôchodkového systému

Dôchodkový systém na Slovensku je založený na princípe zastupiteľnosti, čo znamená, že pracujúca generácia prispieva na dôchodky súčasných seniorov. Tento princíp zabezpečuje, že finančné prostriedky sú rozdeľované spravodlivo a že dôchodkový systém zostáva udržateľný. Ak by štát garantoval len minimálne dôchodky, vznikol by tlak na ľudí hľadať spôsoby, ako optimalizovať svoje daňovo-odvodové zaťaženie, čo by mohlo viesť k rozšíreniu tzv. vynútených živností a zhoršeniu financovania sociálneho systému.

Dopady na daňovú a odvodovú politiku

Minimalizácia štátnych dôchodkov by tiež mohla viesť k zvýšenej motivácii na daňové úniky a optimalizáciu odvodov, čo by oslabilo financovanie sociálneho systému. Vynútené živnosti, kde ľudia pracujú na živnosť, aby sa vyhli vyšším odvodom, by sa mohli stať bežnejším javom, čo by malo negatívny dopad na príjmy štátu a schopnosť zabezpečiť dôstojné dôchodky pre všetkých občanov.

V krajinách ako Taliansko a Španielsko, kde existujú výrazné problémy s daňovými únikmi a vysokou mierou nezamestnanosti, sa ukázalo, že dôchodkový systém založený na rovnakom prístupe pre všetkých môže pomôcť znížiť tieto problémy a zlepšiť celkovú finančnú stabilitu krajiny.

Záver: Trinásty dôchodok ako nástroj sociálnej politiky

Kritika trinásteho dôchodku zo strany INESS sa sústreďuje na krátkodobé finančné úspory, no prehliada širšie sociálne a ekonomické benefity tejto dávky. Trinásty dôchodok predstavuje dôležitý nástroj na podporu dôstojného života seniorov, posilnenie miestnej ekonomiky a zabezpečenie sociálnej stability. Navyše, princíp zastupiteľnosti v dôchodkovom systéme zabezpečuje udržateľnosť a spravodlivosť. V kontexte celospoločenských prínosov je vyplácanie trinásteho dôchodku nielen oprávnené, ale aj nevyhnutné pre udržanie spravodlivého a inkluzívneho sociálneho systému. Skúsenosti zo zahraničia dokazujú, že plošný prístup k dôchodkom môže priniesť pozitívne výsledky a zabezpečiť dôstojný život pre všetkých seniorov bez rozdielu.

TASR: E. Tomáš: Dôchodcovia dostanú tento rok 13. dôchodok vo výške 606,30 eura

1. Čo je trinásty dôchodok a prečo je dôležitý?

Trinásty dôchodok je dodatočná finančná dávka vyplácaná dôchodcom okrem ich pravidelných mesačných dôchodkov. Táto dávka je dôležitá, pretože pomáha dôchodcom zvládnuť náklady na život, najmä počas obdobia zvýšených výdavkov, ako sú napríklad vianočné sviatky. Trinásty dôchodok prispieva k zlepšeniu kvality života dôchodcov, znižuje riziko chudoby a podporuje ich finančnú nezávislosť.

2. Aké sú hlavné argumenty proti trinástemu dôchodku?

Hlavné argumenty proti trinástemu dôchodku sa sústreďujú na jeho finančnú náročnosť pre štát a na to, že niektorí dôchodcovia s vyššími penziami túto dávku nepotrebujú. Kritici, ako napríklad Inštitút INESS, tvrdia, že vyplácanie trinásteho dôchodku všetkým dôchodcom bez rozdielu presahuje ekonomické možnosti krajiny a že by sa peniaze mohli využiť efektívnejšie. Podľa nich by štát mohol ušetriť značné sumy, ak by túto dávku vyplácal iba dôchodcom s nižšími príjmami.

3. Aké sú hlavné argumenty v prospech trinásteho dôchodku?

Hlavné argumenty v prospech trinásteho dôchodku zahŕňajú jeho pozitívny dopad na životnú úroveň dôchodcov a na celkovú ekonomiku. Dodatočná finančná dávka pomáha seniorom zvládať vysoké životné náklady, zdravotné výdavky a iné nečakané finančné potreby. Trinásty dôchodok tiež podporuje spotrebu, čo má pozitívny vplyv na miestnu ekonomiku. Navyše, rovnomerné vyplácanie trinásteho dôchodku prispieva k sociálnej rovnosti a spravodlivosti, čím sa predchádza sociálnemu napätiu a zvyšuje celková stabilita spoločnosti.

4. Aké sú skúsenosti zo zahraničia s vyplácaním dodatočných dôchodkov?

Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že vyplácanie dodatočných dôchodkov môže mať pozitívne výsledky. V Nemecku majú dôchodcovia nárok na tzv. “Weihnachtsgeld,” čo je vianočný bonus, ktorý zvyšuje ich kúpnu silu počas sviatkov. V Rakúsku sú dôchodcovia podporovaní vianočnými bonusmi a ďalšími finančnými príspevkami, ktoré im pomáhajú zvládať vysoké náklady na život a zdravotnú starostlivosť. Vo Francúzsku vianočné bonusy stimulujú hospodárstvo počas sviatočného obdobia. V Švédsku je sociálna politika založená na princípe rovnosti, kde všetci dôchodcovia dostávajú dodatočné príspevky bez ohľadu na výšku dôchodku, čím sa zabezpečuje rovnosť a spravodlivosť.

5. Aké by boli dôsledky, keby štát garantoval iba minimálne dôchodky?

Ak by štát garantoval iba minimálne dôchodky, vznikol by tlak na ľudí hľadať spôsoby, ako optimalizovať svoje daňovo-odvodové zaťaženie, čo by mohlo viesť k rozšíreniu tzv. vynútených živností a zhoršeniu financovania sociálneho systému. Mnohí by sa snažili vyhnúť vyšším odvodom a prispievať menej do systému, čo by oslabilo príjmy štátu a jeho schopnosť zabezpečiť dôstojné dôchodky pre všetkých občanov. Tento trend by mohol mať dlhodobé negatívne dôsledky na stabilitu a udržateľnosť dôchodkového systému, ako aj na celkovú finančnú stabilitu krajiny.

Zdroje:

  1. INESS – 13. dôchodok – vyššie dane kvôli neadresným a neefektívnym dávkam?
  2. Denník n – Inštitút Iness kritizoval plošné vyplácanie trinásteho dôchodku
  3. SITA – Trinásty dôchodok
  4. Teraz.sk – Rezort práce odmietol odporúčanie OECD na zrušenie 13. dôchodku
  5. Týždeň – Dáta bez pátosu: Trinásty dôchodok? Požičiavame si aj na ten dvanásty

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...