Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Geotermálna energia. Novela zákona o EIA

Geotermálna energia. Aktualizácia legislatívy pre zelenú energiu. V kontexte roka 2024 je jasné, že zelená energia a jej udržateľné využívanie sa stávajú kľúčovými prioritami na celosvetovej úrovni. Novela zákona o EIA na Slovensku je svedectvom tohto trendu, kedy sa usiluje o zrýchlenie a zjednodušenie procesov potrebných pre implementáciu geotermálnych projektov. Tento legislatívny krok je mimoriadne dôležitý pre zefektívnenie využívania podzemných tepelných zdrojov, ktoré predstavujú obnoviteľnú a čistú alternatívu k fosílnym palivám.

Geotermálna energia je obzvlášť perspektívnou oblasťou v kontexte strednej Európy, kde geologické podmienky sú často priaznivé. Investície do geotermálnej energie na Slovensku môžu mať zásadný vplyv na energetickú bezpečnosť a ekonomickú nezávislosť krajiny, a zároveň prispieť k redukcii emisií skleníkových plynov.

Praktický tip: Monitorujte nové technológie a inovácie v oblasti geotermálnej energie, aby ste mohli optimalizovať využívanie týchto zdrojov vo vašich projektoch. Zvážte partnerstvá s technologickými firmami a vedeckými inštitúciami.

Geotermálna energia ako súčasť energetického mixu

Význam geotermálnej energie rastie nielen na Slovensku, ale aj v celoeurópskom kontexte. Zvýšenie podielu tejto formy energie v energetickom mixe krajín môže výrazne prispieť k dosahovaniu klimatických cieľov stanovených Parížskou dohodou. Geotermálna energia je stabilný a spoľahlivý zdroj, ktorý môže významne diverzifikovať energetické zdroje a znižovať závislosť od importovaných fosílnych palív.

Dôležitou súčasťou integrácie geotermálnej energie do energetického systému je aj rozvoj technológií pre tepelné čerpadlá a využitie geotermálnej energie pre centrálnu výrobu tepla a elektriny. Tieto technológie umožňujú efektívnejšie využívanie lokálnych geotermálnych zdrojov a ich adaptáciu na potreby konkrétnych oblastí.

Praktický tip: Investujte do školení a vzdelávania vašich zamestnancov v oblasti geotermálnej energie, aby ste zvýšili internú odbornosť a pripravenosť na implementáciu týchto technológií.

Budúcnosť a udržateľnosť geotermálnej energie

Udržateľný rozvoj geotermálnej energie vyžaduje nielen legislatívnu podporu, ale aj zodpovedný prístup zo strany všetkých zainteresovaných strán. Dôležité je zabezpečiť, aby využívanie geotermálnych zdrojov nebolo na úkor životného prostredia alebo nevedelo k negatívnym dlhodobým dôsledkom.

Investície do výskumu a monitorovania geotermálnych zdrojov sú kritické pre pochopenie ich kapacity a potenciálu. Rovnako je dôležité, aby boli technológie a metódy využívania geotermálnej energie navrhované s ohľadom na minimalizáciu ekologického vplyvu a zabezpečenie ich dlhodobej udržateľnosti.

Praktický tip: Vytvorte udržateľnú stratégiu pre vaše geotermálne projekty, ktorá zahŕňa environmentálne hodnotenie, monitorovanie a riadenie rizík, aby ste podporili dlhodobú životaschopnosť a pozitívny prínos vašich investícií.

Tieto kroky a zmeny sú zásadné pre budúcnosť geotermálnej energie na Slovensku a v Európe. Udržateľný rozvoj tohto sektora má potenciál prispieť nielen k energetickým cieľom, ale aj k ochrane životného prostredia a podpore ekonomického rastu.

Geotermálna energia na Slovensku predstavuje významný, no zatiaľ nedostatočne využívaný potenciál. Projekty ako ten v Kežmarku ukazujú, že Slovensko má vhodné podmienky pre rozvoj geotermálnej energie, ktorá môže výrazne prispieť k diverzifikácii energetických zdrojov a znižovaniu závislosti od dovozu fosílnych palív. Geotermálna energia na Slovensku môže byť využívaná na výrobu elektrickej energie, tepla pre vykurovanie a chladenie budov, ale aj v potravinárstve, priemyselnej produkcii či rekreácii​​.

Podmienky na Slovensku sú na využívanie geotermálnej energie priaznivé vďaka vyššiemu tepelnému gradientu oproti svetovému priemeru, čo umožňuje jednoduchšie čerpanie tepla z pomerne malých hĺbok. Výhody geotermálnej energie zahŕňajú jej obnoviteľnosť, lokálny charakter, bezpečnosť a stabilnú dostupnosť počas celého roka, čo môže mať pozitívny dopad na energetickú bezpečnosť a životné prostredie​​.

Problémom však zostávajú legislatívne prekážky a zdĺhavé procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktoré brzdia rozvoj tohto odvetvia. Čerstvý impulz by mohla geotermálnemu sektoru na Slovensku priniesť iniciatíva RePowerEU, zameraná na podporu obnoviteľných zdrojov energie v reakcii na energetickú krízu​​.

Čo sa týka výroby elektriny z geotermálnej energie, proces sa nezdá byť zložitý. Využíva sa vysoký energetický potenciál geotermálnej vody, ktorá v binárnom cykle rozpína pracovnú kvapalinu, čím sa roztáča turbína generátora a vyrába elektrina. Napriek jasnému potenciálu a ekologickým výhodám sa Slovensko zatiaľ v oblasti využívania geotermálnej energie pre výrobu elektriny len rozbieha​​.

Geotermálna energia – vrty

Geotermálny vrt slúži na využívanie geotermálnej energie, ktorá sa nachádza pod povrchom Zeme. Existuje viacero spôsobov, ako sa dá táto energia zužitkovať:

1. Priame vykurovanie a chladenie:

 • Geotermálna voda sa môže priamo využívať na vykurovanie budov, bytov, skleníkov a iných objektov. V lete sa dá táto voda naopak využiť na chladenie.
 • Tepelné čerpadlo zem-voda dokáže prenášať teplo zo zeme do domu a naopak. V zime tak môže vykurovať a v lete chladiť.

2. Výroba elektriny:

 • Vysokoteplotná geotermálna voda sa dá využiť na výrobu elektriny v geotermálnych elektrárňach.
 • Para z geotermálnej vody sa používa na pohon turbíny, ktorá generuje elektrinu.

3. Balneoterapia:

 • Termálna voda s liečivými vlastnosťami sa používa v kúpeľoch na liečbu rôznych ochorení.
 • Minerály obsiahnuté v termálnej vode blahodarne pôsobia na pohybový aparát, pokožku a dýchacie cesty.

4. Ďalšie využitie:

 • Geotermálna energia sa dá využiť aj na sušenie poľnohospodárskych produktov, chov rýb, pestovanie rastlín v skleníkoch a iné účely.

Výhody geotermálnych vrtov:

 • Obnoviteľný a ekologický zdroj energie
 • Nezávislosť od fosílnych palív
 • Stabilná a nízka cena energie
 • Nízke emisie skleníkových plynov
 • Dlhá životnosť

Nevýhody geotermálnych vrtov:

 • Vysoké počiatočné náklady na vŕtanie a vybudovanie infraštruktúry
 • Riziko seizmickej aktivity v niektorých oblastiach
 • Potenciálne znečistenie životného prostredia

Využitie geotermálnych vrtov na Slovensku:

 • Slovensko má pomerne veľký potenciál geotermálnej energie.
 • V súčasnosti sa geotermálna energia na Slovensku využíva najmä na priame vykurovanie a chladenie, v menšej miere na výrobu elektriny a v kúpeľoch.
 • V budúcnosti sa očakáva nárast využívania geotermálnej energie na Slovensku.

Aké konkrétne využitia geotermálnej energie sú možné na Slovensku?

Na Slovensku existuje široké spektrum možností využitia geotermálnej energie vrátane výroby elektrickej energie, tepla pre vykurovanie a chladenie budov, aplikácií v potravinárstve, priemyselnej produkcii, rekreácii a ďalších oblastiach ako napríklad v akvaparkoch, skleníkoch, pri sušení potravín alebo v chove rýb​.

Prečo má Slovensko dobré predpoklady pre využívanie geotermálnej energie a ako sa líši od globálneho priemeru?

Slovensko má priaznivé podmienky pre využívanie geotermálnej energie vďaka vyššiemu tepelnému gradientu, ktorý znamená rýchlejší nárast teploty s hĺbkou zemského povrchu v porovnaní so svetovým priemerom. To umožňuje jednoduchšie a efektívnejšie využívanie geotermálnych zdrojov​​.

Aké sú hlavné výzvy a prekážky pre rozvoj geotermálnej energie na Slovensku?

Medzi hlavné výzvy patrí komplexnosť legislatívneho rámca a procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktoré môžu byť zdĺhavé a brzdiť rýchly rozvoj projektov v oblasti geotermálnej energie. Ďalšou výzvou je finančná náročnosť spojená s rizikom pri realizácii veľkých geotermálnych projektov​.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredie / Foto: Canva

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...