Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Energeticky silné Slovensko: Denisa Saková na sneme zamestnávateľov

Energeticky silné Slovensko, Denisa Saková, HLAS – SD. V posledných rokoch Slovensko čelilo mnohým výzvam, ktoré ovplyvnili jeho energetický sektor. Od turbulentných politických období po globálne energetické krízy, každá z týchto situácií zdôraznila potrebu silnej a nezávislej energetickej politiky. V tejto súvislosti prišla Denisa Saková, podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Slovenskej republiky, s kľúčovými zmenami a aktualizáciami, ktoré majú potenciál transformovať slovenský energetický trh.

Denisa Saková a jej vizia pre slovenský energetický sektor

Na nedávnom Sneme Republikovej únie zamestnávateľov, Denisa Saková predstavila svoju víziu na zlepšenie podmienok v slovenskom energetickom sektore. S ohľadom na náročné obdobia, ktorými slovenské podniky prešli, zdôraznila nutnosť zabezpečiť spravodlivé ceny energií nielen pre domácnosti, ale aj pre podnikateľský sektor. Výzvou zostáva aj zlepšovanie podnikateľského prostredia, digitalizácia a podpora udržateľnosti.

Novela energetických zákonov. Nedávna novela štyroch základných energetických zákonov prinesla viaceré dôležité zmeny. Tieto zmeny sú zamerané na zlepšenie transparentnosti fakturácie, rozšírenie právomocí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), a posilnenie jeho kontrolných kompetencií. Tieto opatrenia by mali viesť k spravodlivejšej cenotvorbe a zvýšeniu ochrany spotrebiteľov.

Dôležitosť jadrovej energie pre Slovensko. V súvislosti s globálnymi trendmi dekarbonizácie a zvyšovania efektívnosti energetických zdrojov, Slovensko vkladá veľké nádeje aj do jadrovej energie. Na prvom Jadrovom samite v Bruseli, ktorého sa zúčastnilo 36 krajín, boli diskutované strategie na zabezpečenie dostatku zdrojov pre bežnú spotrebu aj priemysel. Slovensko plánuje využiť jadrovú energiu nielen ako stabilný zdroj, ale aj ako kľúčový element v boji proti klimatickým zmenám.

Vplyv európskej legislatívy na Slovensko. Slovensko, ako členská krajina Európskej únie, sa musí prispôsobiť aj novým pravidlám a reguláciám stanoveným na európskej úrovni. To zahŕňa nové smernice týkajúce sa klimatických zmien, ktoré majú priamy dopad na domáce zákony a regulácie. V tejto oblasti sa Slovensko snaží nájsť rovnováhu medzi ochranou svojho priemyslu a splnením environmentálnych cieľov.

Slovensko sa nachádza v období značných energetických a ekonomických zmien. S aktívnym prístupom vlády a novými legislatívnymi úpravami je možné očakávať, že sa krajina posunie k väčšej energetickým nezávislosti a udržateľnosti. Výzvy ako digitalizácia, regulácia trhu, a prechod na zelenú energiu sú kľúčové pre budúcnosť a konkurencieschopnosť Slovenska na globálnom trhu.

Energeticky silné Slovensko. Prečo potrebuje malá krajina EÚ pre svoj priemysel budovať energetickú nezávislosť krajiny?

Existuje viacero dôvodov, prečo je pre malú krajinu EÚ dôležité budovať energetickú nezávislosť:

Energetická bezpečnosť: Malé krajiny sú často závislé od dovozu energie z väčších krajín, čo ich robí zraniteľnými voči výkyvom cien a dodávkam. Budovanie vlastných energetických zdrojov im môže pomôcť chrániť sa pred týmito rizikami a zaistiť si stabilný prístup k energii.

Hospodársky rast: Energetická nezávislosť môže pomôcť stimulovať hospodársky rast malých krajín znížením ich závislosti od dovozu a podporou rozvoja domáceho energetického sektora. To môže viesť k tvorbe pracovných miest a investíciám.

Zníženie emisií skleníkových plynov: Budovanie obnoviteľných zdrojov energie môže pomôcť malým krajinám znížiť ich emisie skleníkových plynov a prispieť tak k boju proti zmene klímy.

Strategická autonómia: Energetická nezávislosť môže malým krajinám dať väčšiu kontrolu nad vlastnou energetickou politikou a znížiť ich závislosť od geopolitických súperov.

V kontexte Slovenska existujú aj špecifické dôvody, prečo je energetická nezávislosť dôležitá:

  • Slovensko je závislé od dovozu plynu z Ruska, čo ho robí zraniteľným voči prerušeniam dodávok a politickému tlaku.
  • Krajina má značný potenciál pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, ako je vodná, slnečná a veterná energia.
  • Budovanie energetickej nezávislosti by mohlo pomôcť Slovensku dosiahnuť jeho ciele v oblasti klímy a znížiť znečistenie ovzdušia.

Slovenská vláda podnikla kroky na podporu energetickej nezávislosti, ako je napríklad prijatie stratégie na podporu obnoviteľných zdrojov energie a investície do energetickej efektívnosti. Avšak stále je potrebné urobiť viac, aby sa Slovensko stalo energeticky nezávislou krajinou.

Okrem vyššie uvedených dôvodov je dôležité poznamenať, že budovanie energetickej nezávislosti nie je ľahká úloha. Vyžaduje si to značné investície do infraštruktúry a technológií, ako aj politickú vôľu a podporu verejnosti. Avšak pre malé krajiny EÚ je to dôležitý cieľ, ktorý môže priniesť značné ekonomické, environmentálne a strategické výhody.

Fico predstavil veľké projekty, ktoré dohodol s ukrajinskou vládou

Ako Denisa Saková plánuje zabezpečiť spravodlivé ceny energie pre podnikateľský sektor na Slovensku?

Denisa Saková uviedla, že jej ministerstvo bude spolupracovať s podnikateľmi a regulátorom na zabezpečení spravodlivých cien energie, zabezpečujúc tak energeticky silné Slovensko s dostatkom zdrojov pre súčasnú aj budúcu spotrebu.

Aké zmeny prináša novela energetických zákonov v kontexte práv spotrebiteľov a regulácie?

Novela zákonov zavádza jasnejšie faktúry, rozšírené právomoci regulačného úradu a efektívnejšiu cenotvorbu, čo by malo prispieť k lepšej ochrane spotrebiteľov a konkurencieschopnosti trhu.

Ako Jadrový samit v Bruseli ovplyvňuje energetickú politiku Slovenska?

Samit zdôraznil význam jadrovej energie pre zabezpečenie energetických potrieb a dekarbonizáciu, čo podporuje plány Slovenska na rozšírenie jadrovej energetiky a výstavbu nových zdrojov.

Zdroje:

  1. MH SR [online] – Jadrová energia má zásadným spôsobom prispieť k zabezpečeniu dostatku energie aj k dekarbonizácii
  2. MH SR [online] – Novela energetických zákonov prináša posilnenie práva a ochranu spotrebiteľov v energetike a prechod právomocí v oblasti štátneho dozoru na ÚRSO
  3. MH SR [online] – Denisa Saková na Sneme Republikovej únie zamestnávateľov zdôraznila potrebu energeticky silného Slovenska
  4. Topky [online] – Ministerka Saková na sneme RÚZ zdôraznila potrebu energeticky silného Slovenska

Foto: Facebook – Denisa Saková, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...