Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Elektrické siete. Bez miliardových investícií nezvládnu nápor

Elektrické siete. Tieto siete sú nevyhnutné pre účinnú integráciu energie z obnoviteľných zdrojov a zabezpečenie jej stabilného dodávania koncovým používateľom. Pozrime sa na kľúčové faktory, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj týchto sietí, a na možnosti, ako môžeme ako jednotlivci a spoločnosti prispieť k tomuto procesu.

Elektrické siete. Rozvoj obnoviteľných zdrojov

Európa sa neustále zameriava na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, čo vyžaduje paralelný rozvoj elektrických sietí. Je nevyhnutné, aby tieto siete boli adaptabilné a schopné zvládnuť prudký nárast výroby z obnoviteľných zdrojov. Investičný dlh, ktorý podľa odhadov môže dosiahnuť až 583 miliárd eur, poukazuje na naliehavú potrebu zvýšenia finančných prostriedkov určených na modernizáciu a rozšírenie sietí.

Potreba zásadných investícií

Investície do transmisných a distribučných sietí sú kritické nielen pre efektívnu distribúciu energie, ale aj pre znižovanie rizík spojených s energetickou bezpečnosťou. Prepojenie regiónov s vysokým potenciálom obnoviteľných zdrojov s oblastiami s vysokou spotrebou je nevyhnutné pre stabilný a efektívny energetický systém.

Technologický pokrok je kľúčovým prvkom v rozvoji elektrických sietí. Inovácie ako inteligentné siete a pokročilé systémy skladovania energie môžu zásadne zlepšiť efektívnosť a spoľahlivosť distribúcie energie. Je dôležité, aby boli tieto technológie integrované do sietí a aby boli podporované investíciami z verejných aj súkromných zdrojov.

Povzbudzujme komunity a jednotlivcov, aby sa aktívne zapájali do otázok energetiky a podporovali lokálne projekty zamerané na obnoviteľné zdroje. Edukácia a zvyšovanie povedomia o význame a potrebách elektrických sietí môžu výrazne prispieť k zmene postojov a správania.

Je zrejmé, že investície do elektrických sietí sú nevyhnutné pre úspešný prechod na obnoviteľné zdroje energie. Ako spoločnosť musíme uznať význam týchto investícií a aktívne podporovať iniciatívy zamerané na modernizáciu a rozšírenie sietí. S pozitívnym prístupom a zameraním na inovácie a spoluprácu môžeme dosiahnuť udržateľnú energetickú budúcnosť pre všetkých.

Stav v EÚ

Podľa nedávnych správ, elektrické siete v Európskej únii čelia významným výzvam v súvislosti s udržaním kroku s rýchlym rozvojom obnoviteľných zdrojov energie. To predstavuje hlavnú prekážku pre zvyšovanie dodávok čistej energie. Konkrétne v Španielsku a Taliansku existuje viac ako 150 gigawattov veternej a solárnej kapacity, ktoré ešte nie sú pripojené do siete. Európska komisia pracuje na plánoch na zvýšenie investícií do elektrických sietí, s cieľom prideliť viac ako 40 projektom prepojenia štatút “projektov spoločného záujmu”, ktoré by mali nárok na rýchlejšie povolenia a finančné prostriedky z EÚ. Celkové odhadované investície potrebné na splnenie ekologických cieľov dosahujú 584 miliárd eur do roku 2030​​.

Ďalšia analýza naznačuje, že objem investícií potrebných pre distribučné siete v EÚ sa odhaduje na 400 miliárd eur, pričom významná časť týchto investícií by mala byť smerovaná do rozširovania a modernizácie sietí. To je nevyhnutné najmä pre integráciu slnečnej a veternej energie, kde sa očakáva, že 70% kapacity týchto zdrojov bude pripojené k distribučným sieťam. Výzvou zostáva aj postupná elektrifikácia priemyslu, dopravy a budov, ktorá zvyšuje nároky na energetickú infraštruktúru​​.

Tieto informácie sú kľúčové pre porozumenie súčasného stavu a výziev, ktorým čelí energetická infraštruktúra v Európe, a poukazujú na potrebu značných investícií a inovatívnych riešení na zabezpečenie udržateľnej energetiky do budúcnosti.


Elektrické siete. Investície do siete v budúcnosti

Slovenská republika potrebuje v nasledujúcich rokoch investovať do svojej elektrickej rozvodnej siete značné sumy, aby si udržala spoľahlivosť a odolnosť voči klimatickým zmenám a rastúcemu dopytu po energii.

Štatistiky a výskumy:

 • Podľa štúdie PwC: URL PwC_studie_elektricka_sieť z roku 2022 bude Slovensko do roku 2040 potrebovať investovať do rozvodnej siete 7,5 miliardy eur.
 • Ministerstvo hospodárstva SR: URL MH_SR_energetika predpokladá, že do roku 2030 bude potrebných 4,5 miliardy eur na modernizáciu a obnovu distribučnej siete a 3 miliardy eur na prenosovú sústavu.
 • Európska komisia: URL EK_studie_elektricka_sieť vo svojej štúdii z roku 2023 uvádza, že Slovensko potrebuje investovať do rozvodnej siete 1,5 miliardy eur ročne do roku 2030, aby splnilo ciele EÚ v oblasti klímy a energetiky.

Prognózy:

 • Očakáva sa, že dopyt po elektrine na Slovensku bude v nasledujúcich rokoch rásť v dôsledku elektrifikácie dopravy, priemyslu a vykurovania.
 • Zmena klímy povedie k extrémnejším poveternostným udalostiam, ktoré môžu poškodiť rozvodnú sieť.
 • Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE) si vyžiada investície do inteligentných sietí a flexibilných prevádzkových systémov.

Typy investícií:

 • Modernizácia a obnova existujúcej infraštruktúry, vrátane výmeny starých káblov a transformátorov.
 • Rozšírenie siete o nové vedenia a trafostanice.
 • Investície do inteligentných sietí a digitálnych technológií.
 • Podpora rozvoja OZE a decentralizovanej výroby energie.

Zdroje financovania:

 • Investície do rozvodnej siete budú financované z rôznych zdrojov, vrátane štátnych dotácií, súkromných investícií a taríf za elektrinu.
 • EÚ poskytuje finančnú podporu na modernizáciu energetickej infraštruktúry v rámci programu InvestEU a Plánu obnovy a odolnosti.

Záver:

Investície do slovenskej elektrickej rozvodnej siete sú kľúčové pre udržanie energetickej bezpečnosti a dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky. Vláda, energetické spoločnosti a súkromní investori musia spolupracovať na zabezpečení potrebných investícií do modernizácie a rozšírenia rozvodnej siete.

Elektrické siete. Pravda o nich

Prečo sú potrebné rozsiahle investície do elektrických sietí v Európskej únii?

Investície do elektrických sietí sú kľúčové pre zvládanie rýchleho rozvoja obnoviteľných zdrojov energie v Európskej únii. Bez modernizácie a rozšírenia sietí by nebolo možné efektívne distribuovať energiu z obnoviteľných zdrojov, čo by mohlo spôsobiť výpadky a nestabilitu v dodávkach elektriny. Európske elektrické siete potrebujú aktualizáciu, aby dokázali integrovať rastúce množstvo energie z obnoviteľných zdrojov a podporiť prechod na udržateľnejšiu energetiku.

Aký je odhadovaný objem investícií potrebných pre distribučné siete v Európskej únii?

Odhadovaný objem investícií potrebných pre distribučné siete v Európskej únii sa pohybuje okolo 400 miliárd eur. Tieto investície sú nevyhnutné najmä pre integráciu energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú slnečná a veterná energia, pričom veľká časť tejto kapacity by mala byť pripojená práve do distribučných sietí. Zároveň sa očakáva, že potreba investícií narastie aj v súvislosti s elektrifikáciou rôznych sektorov, vrátane priemyslu, dopravy a budov​.

Aké sú hlavné výzvy spojené s integráciou obnoviteľných zdrojov do existujúcich elektrických sietí?

Hlavnými výzvami sú nedostatočná kapacita a zastaranosť súčasných elektrických sietí, ktoré nemôžu efektívne zvládnuť rýchly prírastok energie z obnoviteľných zdrojov. To vedie k oneskoreniam v pripájaní nových zdrojov, ako napríklad veterných parkov a solárnych panelov, do siete. Navyše, prechod na udržateľnejšie zdroje si vyžaduje aj zvyšovanie flexibility a odolnosti sietí, aby dokázali zvládať vyššiu variabilitu v produkcií energie z obnoviteľných zdrojov​.

Zdroj: Atp Journal / Foto: Canva

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...