Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Ekonomická spravodlivosť: Prečo ju potrebujeme a ako ju dosiahnuť

Ekonomická spravodlivosť sa stáva čoraz dôležitejším aspektom modernej spoločnosti. Od klasickej ekonómie až po súčasné morálne dimenzie, princípy ekonomiky sa neustále vyvíjajú. Tento článok skúma vývoj ekonomických princípov, vplyv neoliberálnej ekonomiky, rastúcu nerovnosť v Európe a potrebu progresívneho zdaňovania na dosiahnutie ekonomickej spravodlivosti.

socílna spravodlivosť
socílna spravodlivosť: Ako ju dosiahnuť?

Vývoj ekonomických princípov a ich morálna dimenzia

Ekonomická spravodlivosť je koncept, ktorý sa v priebehu času vyvíjal a zahŕňa viacero aspektov ľudských práv a ekonomických vzťahov. Hoci klasická ekonómia definuje politickú spravodlivosť iným spôsobom, ako ju chápeme dnes, základné princípy zostávajú dôležité. James Fondy vo svojom diele z roku 1763 definoval politickú spravodlivosť ako súbor ľudskoprávnych a ekonomických vzťahov, čo bolo vtedy revolučné.

Neoliberálna ekonomika, ktorá vznikla v roku 1947, bola založená na myšlienke minimálneho štátu a voľného trhu. Zástancovia verili, že konkurenčný trh je zdrojom maximálnej efektívnosti. Avšak, v 70. rokoch sa ukázali negatívne dôsledky tejto ekonomiky, čo viedlo k diskusii o ekonomickej spravodlivosti.

Ekonomika založená na racionálnom jednotlivcovi sa postupne vyvinula do modelu, ktorý zahŕňa aj sociálne aspekty a morálnu dimenziu. Jeden z autorov, Michael Strong, vo svojej knihe z roku 1990 zdôrazňuje, že ekonomika by mala brať do úvahy aj morálne faktory, čo má veľký význam pre moderné ekonomické teórie a prax.

Nerovnosť v Európe: Ako ju znižovať a kto z toho profituje?

Nerovnosť v Európe je ďalším dôležitým aspektom, ktorý ovplyvňuje ekonomickú spravodlivosť. Najbohatší ľudia v Európskej únii zaznamenali výrazný nárast majetku počas energetickej krízy a inflácie. Napriek tomu veľká časť populácie zápasí s finančnými problémami. Ekonomické nerovnosti sa prehlbujú, čo vedie k sociálnej nerovnováhe a politickej nestabilite.

Francúzsky ekonóm Thomas Piketty vo svojej knihe “Kapitál v 21. storočí” analyzuje historický vývoj nerovností a upozorňuje na rastúcu koncentráciu bohatstva. Pikettyho práca vyvolala širokú diskusiu o tom, ako znížiť ekonomické nerovnosti a zabezpečiť spravodlivejšiu distribúciu bohatstva.

Ekonomická nerovnosť nie je len otázkou príjmu, ale aj prístupu k základným službám, ako sú zdravotná starostlivosť, vzdelanie a bývanie. Tieto služby by mali byť dostupné pre všetkých bez ohľadu na ich finančné možnosti. Napriek tomu však v mnohých krajinách stále pretrvávajú veľké rozdiely v prístupe k týmto službám.

Daňová spravodlivosť a potreba progresívneho zdaňovania

Daňová spravodlivosť je často diskutovanou témou. Progresívne zdaňovanie, kde tí, ktorí zarábajú viac, platia vyššie dane, je považované za spravodlivé riešenie. Rovná daň, zavedená v niektorých krajinách, však tento princíp nerešpektuje a môže viesť k väčšej nerovnosti.

Spojené štáty americké a mnohé západoeurópske krajiny používajú progresívne zdaňovanie na zníženie nerovností. Napríklad, po druhej svetovej vojne bola najvyššia sadzba progresívnej dane v USA až 70%. Dnes patrí medzi krajiny s najvyššou progresívnou daňou Rakúsko a severské štáty.

Rovnaký prístup k základným službám, ako sú zdravotná starostlivosť a vzdelanie, je ďalším aspektom ekonomickej spravodlivosti. Bohužiaľ, dostupnosť týchto služieb je často ovplyvnená finančnými možnosťami jednotlivcov. V mnohých krajinách sú súkromné zdravotné služby a vzdelanie dostupné len pre tých, ktorí si ich môžu dovoliť, čo prehlbuje sociálnu nerovnosť.

Úloha daňových politík a globálne iniciatívy

V posledných rokoch sa na globálnej úrovni podarilo presadiť minimálnu daň pre korporácie, čo je krok smerom k väčšej ekonomickej spravodlivosti. Európska únia tiež pracuje na zavedení nových daní, ktoré by pomohli znížiť nerovnosti a financovať potrebné transformácie, ako sú environmentálna a digitálna transformácia.

Zavedenie globálnej minimálnej dane pre korporácie bolo veľkým úspechom. Táto daň zabezpečuje, že korporácie platia spravodlivý podiel svojich ziskov, bez ohľadu na to, kde podnikajú. Európska únia plánuje zaviesť ďalšie dane z bohatstva, ktoré by pomohli financovať sociálne a environmentálne programy.

Daňová spravodlivosť je kľúčovým faktorom pre udržateľný rozvoj a prosperitu spoločnosti. Zavedenie spravodlivých daňových politík a zabezpečenie rovnakého prístupu k základným službám sú nevyhnutné kroky k dosiahnutiu tohto cieľa. Ak sa tieto politiky podarí implementovať, môžeme očakávať výrazné zlepšenie životných podmienok pre všetkých obyvateľov.

Ekonomická spravodlivosť je základam zdravého rastu spoločnosti.

Dosiahnutie ekonomickej spravodlivosti

Ekonomická spravodlivosť nie je len teoretický koncept, ale praktický cieľ, ktorý môžeme dosiahnuť prostredníctvom spravodlivých politík a zákonov. Práca na znížení ekonomických nerovností a zabezpečení rovnakých príležitostí pre všetkých je nevyhnutná pre vytvorenie spravodlivejšej a udržateľnej spoločnosti.

Jednou z najdôležitejších oblastí je vzdelávanie. Dostupnosť kvalitného vzdelania pre všetkých je základom pre budúci ekonomický rast a sociálnu mobilitu. Investície do vzdelávania a zabezpečenie rovnakých príležitostí pre všetkých študentov sú kľúčové pre dosiahnutie ekonomickej spravodlivosti.

Ďalšou dôležitou oblasťou je zdravotná starostlivosť. Zabezpečenie dostupnosti kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých obyvateľov je nevyhnutné pre zdravú a produktívnu spoločnosť. Investície do zdravotníctva a zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotným službám sú kľúčové pre dosiahnutie ekonomickej spravodlivosti.

Napokon, sociálna politika musí byť navrhnutá tak, aby zabezpečovala rovnaké príležitosti pre všetkých obyvateľov. Zavedenie spravodlivých daňových politík a zabezpečenie rovnakého prístupu k základným službám sú nevyhnutné kroky k dosiahnutiu tohto cieľa.

Brigita Schmognerová o ekonomickej a sociálnej spravodlivosti.

Čo je ekonomická spravodlivosť?

Ekonomická spravodlivosť zahŕňa princípy rovnosti a férovosti v ekonomických vzťahoch a rozhodnutiach. Cieľom je zabezpečiť dôstojné materiálne podmienky pre všetkých.

Ako vplýva neoliberálna ekonomika na spoločnosť?

Neoliberálna ekonomika kladie dôraz na minimálny štát a voľný trh. Hoci môže priniesť efektívnosť, často vedie k zvýšenej nerovnosti a sociálnym problémom.

Prečo je progresívne zdaňovanie dôležité?

Progresívne zdaňovanie zaisťuje, že tí, ktorí zarábajú viac, platia vyššie dane, čo pomáha znižovať ekonomické nerovnosti a financovať verejné služby.

Aké sú hlavné výzvy ekonomickej spravodlivosti v Európe?

Medzi hlavné výzvy patrí nerovnosť v príjmoch, dostupnosť základných služieb ako zdravotná starostlivosť a vzdelanie, a zabezpečenie férových pracovných podmienok.

Aké globálne iniciatívy podporujú ekonomickú spravodlivosť?

Medzi globálne iniciatívy patrí zavedenie minimálnej korporátnej dane a podpora progresívnych daňových politík, ktoré pomáhajú znižovať ekonomické nerovnosti a podporovať udržateľný rozvoj.

Zdroje:

Wikipedia – Ekonomická spravodlivosť, Neoliberalizmus, Progresívne zdaňovanie

Pracujúca chudoba – Ekonomická spravodlivosť v 21. storočí

KOZ SR – Sebaobetovanie, uprednostňovanie potrieb iných, aj veľa časovo náročnej práce (v domácnosti) po práci

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marek Bulík

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...