Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Členstvo v EU je v náš prospech: Peter Žiga odkazuje svojim voličom

Členstvo v EU je v náš prospech. Európska únia neustále hľadá spôsoby, ako lepšie slúžiť svojim občanom. Podpredseda Národnej rady SR Peter Žiga na konferencii v Malorke diskutoval o nových reformách, ktoré majú za cieľ zvýšiť hospodársku stabilitu a začleniť sociálnu politiku do každodennej reality Európanov.

Európska únia stojí na prahu dôležitých zmien, ktoré majú za cieľ posilniť jej hospodársku a sociálnu štruktúru. Podpredseda Národnej rady SR, Peter Žiga, na nedávnej konferencii v Malorke zdôraznil, ako tieto zmeny ovplyvnia každodenný život občanov EU.

Členstvo v EU: Peter Žiga na konferencii v Španielsku: Hlavné body

Konferencia, ktorá sa konala na ostrove Malorka, sa zameriavala na diskusiu o nových fiškálnych pravidlách a o posilnení hospodárskej a menovej únie. Peter Žiga využil príležitosť poďakovať Španielskemu predsedníctvu za organizáciu a zdôraznil význam medziparlamentného dialógu.

Členstvo v EU je v náš prospech Peter Žiga odkazuje svojim voličom INSTA 2 - loom.sk
Členstvo v EU je v náš prospech Peter Žiga odkazuje svojim voličom INSTA 2 – loom.sk

Plánovaná reforma hospodárskeho riadenia EÚ: Nový rámec

Reforma Rámca správy hospodárskych záležitostí EU predstavuje kľúčový krok k zabezpečeniu hospodárskej stability a hlbšej integrácie medzi členskými štátmi. “Tento nový rámec nám umožní lepšie koordinovať hospodárske politiky a zvýšiť vzájomnú podporu,” vysvetlil Žiga.

Zvýšenie hospodárskej stability a integrácie medzi členskými štátmi

Podpredseda Žiga načrtol, ako plánované reformy prinesú väčšiu hospodársku stabilitu a posilnia väzby medzi ekonomikami členských krajín, čím zvýšia globálnu konkurencieschopnosť EÚ.

Rozširovanie hospodárskej a menovej únie: Budúce perspektívy

Rozšírenie hospodárskej a menovej únie by malo zlepšiť hospodársku odolnosť členských štátov a podporiť ich rozvoj. “Rozširovanie únie je strategickým krokom smerom k udržateľnému rastu,” zdôraznil Žiga.

Európsky pilier sociálnych práv: Priorita pre EÚ

Diskusia sa tiež sústredila na Európsky pilier sociálnych práv, ktorý sa stáva kľúčovým prvkom sociálnej politiky EÚ. “Je nesmierne dôležité, aby sociálna politika mala priamy vplyv na životy ľudí a reagovala na súčasné výzvy ako klimatické zmeny a technologický pokrok,” povedal Žiga.

Vplyv klimatických zmien a technologického pokroku na sociálnu politiku

Klimatické zmeny a technologický pokrok vyžadujú nové prístupy v sociálnej politike, ktoré by zohľadňovali meniace sa pracovné nároky a dopady na trh práce.

Umelej inteligencie a zmeny na trhu práce: Sociálne dôsledky

Peter Žiga poukázal na potrebu adaptácie sociálnych politík na rýchle zmeny v oblasti AI a automatizácie, ktoré transformujú trh práce a vyžadujú nové formy sociálnej ochrany.

Politiky a ciele EÚ: Začlenenie sociálneho rozmeru

EÚ sa zameriava na začlenenie sociálneho rozmeru do všetkých svojich politík, aby zabezpečila, že ekonomický rast prinesie prospech všetkým občanom. “Musíme zabezpečiť, že politiky EÚ majú konkrétne výsledky pre našich občanov,” zdôraznil Žiga.

Záver: Európska únia a každodenný život jej občanov

Záverom, Peter Žiga apeluje na potrebu demonštrovať, že EÚ nie je len politickou entitou, ale platformou, ktorá reálne slúži občanom. “Sociálna politika by mala byť viac než len koncept; mala by byť skúsenosťou každodenného života,” uzavrel podpredseda NR SR.

Členstvo v EU je v náš prospech Peter Žiga odkazuje svojim voličom INSTA 2 - loom.sk
Členstvo v EU je v náš prospech Peter Žiga odkazuje svojim voličom INSTA 2 – loom.sk

Ako môžu občania EÚ ovplyvniť politiky a reformy Európskej únie?

Existuje mnoho spôsobov, ako sa občania EÚ môžu zapojiť do procesu tvorby politík a ovplyvniť reformy EÚ:

 • Priame hlasovanie v eurovoľbách: Každých päť rokov máte možnosť voliť poslancov Európskeho parlamentu, ktorí vás zastupujú v Bruseli a Štrasburgu. Europoslanci prijímajú zákony a kontrolujú prácu Komisie.
 • Kontaktovanie vašich volených zástupcov: Môžete kontaktovať svojich europoslancov a národných poslancov a vyjadriť im svoje názory na politiky EÚ. Môžete to urobiť napísaním listu, e-mailom alebo telefonátom, alebo sa s nimi stretnúť osobne.
 • Účasť na verejných konzultáciách: Komisia EÚ pravidelne organizuje verejné konzultácie o návrhoch politík. Môžete sa do nich zapojiť a vyjadriť svoj názor online alebo na stretnutiach.
 • Podpis petícií: Môžete podpísať petície, ktoré vyzývajú na zmenu politík EÚ. Petície s dostatočným počtom podpisov sa musia predložiť Európskemu parlamentu.
 • Zapojenie sa do občianskych spoločenských organizácií: Existuje mnoho občianskych spoločenských organizácií, ktoré pracujú na rôznych otázkach EÚ. Môžete sa k nim pripojiť a zapojiť sa do ich kampaní a aktivít.
 • Zdieľanie svojich názorov na sociálnych sieťach: Môžete využiť sociálne siete na zdieľanie svojich názorov na politiky EÚ a na zapojenie sa do diskusií s ostatnými občanmi.
 • Zapojenie sa do miestnych iniciatív: Môžete sa zapojiť do miestnych kampaní a aktivít, ktoré sa zameriavajú na otázky EÚ.
 • Vzdelávanie seba a ostatných: Môžete sa dozvedieť viac o EÚ a šíriť povedomie medzi svojimi priateľmi, rodinou a kolegami.
 • Hlasovanie v referendách: V niektorých členských štátoch EÚ sa konajú referendá o otázkach EÚ. Využite príležitosť a hlasujte!

Je dôležité si uvedomiť, že aj malý vplyv môže viesť k veľkým zmenám. Spoločným úsilím môžeme formovať budúcnosť EÚ tak, aby bola spravodlivejšia, udržateľnejšia a prosperujúcejšia pre všetkých.

Aké sú konkrétne výhody Európskeho piliera sociálnych práv pre pracujúcich v EÚ?

Európsky pilier sociálnych práv (EPS) je súbor 20 kľúčových princípov, ktoré definujú základné sociálne práva a slobody, na ktoré majú nárok všetci občania a obyvatelia EÚ. EPS sa vzťahuje na širokú škálu oblastí, vrátane:

 • Zamestnanie a pracovné podmienky: Právo na spravodlivé a dôstojné pracovné podmienky, vrátane spravodlivej mzdy, bezpečných a zdravých pracovných podmienok a ochrany pred diskrimináciou.
 • Sociálne zabezpečenie a sociálne začlenenie: Právo na prístup k primeranému sociálnemu zabezpečeniu, na ochranu v prípade nezamestnanosti, choroby, invalidity a staroby a na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.
 • Zdravie a blahobyt: Právo na prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, na kvalitné vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie a na prístup k bývaniu.
 • Zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu: To je kľúčové pre posilnenie zručností a adaptability pracovníkov v meniacom sa hospodárskom prostredí.
 • Podporu inkluzívneho pracovného trhu: EPS podporuje opatrenia na pomoc znevýhodneným skupinám, ako sú osoby so zdravotným postihnutím, starší ľudia a rodičia s malými deťmi, aby sa mohli zapojiť do trhu práce.
 • Posilnenie rodovej rovnosti: EPS podporuje rovnaké príležitosti pre mužov a ženy na trhu práce a v oblasti sociálnej ochrany.
 • Zvýšenie dostupnosti cenovo dostupného bývania: EPS podporuje opatrenia na riešenie problému nedostatku cenovo dostupného bývania, ktoré je v mnohých členských štátoch EÚ vážnym problémom.

EPS nie je legislatívny akt, ale politický záväzok. To znamená, že členské štáty EÚ nie sú právne povinné implementovať všetky 20 princípov. Napriek tomu EPS slúži ako dôležitý referenčný bod pre politiky EÚ a členské štáty sú vyzývané, aby ho pri implementácii svojich vlastných politík zohľadňovali.

Ako môžu malé a stredné podniky (MSP) využiť nové hospodárske politiky EÚ na podporu svojho rastu?

EÚ ponúka MSP rôzne programy a nástroje podpory, vrátane:

 • Prístup k financovaniu: Existuje viacero programov EÚ, ktoré poskytujú MSP úvery, záruky a granty.
 • Podpora podnikania: EÚ ponúka podporu v oblasti poradenstva, mentoringu a budovania kapacít pre MSP.
 • Prístup k trhom: EÚ pomáha MSP vstúpiť na nové trhy v rámci EÚ aj mimo nej.
 • Zjednodušenie regulácie: EÚ sa snaží znížiť administratívnu záťaž pre MSP zjednodušením pravidiel a predpisov.

Viac informácií o tom, ako môžu MSP využiť politiky EÚ, nájdete na webovej stránke https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes_en.

Aké nové opatrenia EÚ existujú na podporu udržateľnosti a zelených technológií?

EÚ prijala rad opatrení na podporu udržateľnosti a zelených technológií, vrátane:

 • Európsky zelený dohod: Ambiciózny plán na dosiahnutie klimatickej neutrality EÚ do roku 2050.
 • Regulačný rámec pre udržateľné financovanie: Pravidlá na podporu investovania do udržateľných aktivít.
 • Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie: Stanovuje ciele pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie v členských štátoch EÚ.
 • Smernica o energetickej efektívnosti: Stanovuje ciele pre zlepšenie energetickej efektívnosti v členských štátoch EÚ.

EÚ investuje aj do výskumu a inovácií v oblasti zelených technológií s cieľom urýchliť vývoj a zavádzanie udržateľných riešení.

Ako sa mení sociálna politika EÚ v reakcii na demografické zmeny a starnutie populácie?

Starnutie populácie je jednou z najväčších výziev, ktorým EÚ čelí. To si vyžaduje úpravu sociálnych politík, aby sa zabezpečili dôstojné životné podmienky pre starších obyvateľov. EÚ reaguje niekoľkými spôsobmi:

 • Podpora aktívneho starnutia: EÚ zdôrazňuje prevenciu predčasného odchodu na dôchodok a podporuje celoživotné vzdelávanie a príležitosti pre seniorov, aby prispievali k spoločnosti.
 • Posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti: Zvyšujú sa investície do dlhodobej starostlivosti, paliatívnej starostlivosti a riešení starnutia na mieste, aby sa zabezpečila primeraná podpora pre staršiu populáciu.
 • Reforma dôchodkových systémov: Snaha o zabezpečenie finančnej udržateľnosti dôchodkových systémov pri zachovaní dôstojnej úrovne dôchodkov. Reforma zahŕňa zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, prehodnocovanie indexácie dôchodkov a podporu súkromného sporenia na dôchodok.
 • Boj proti diskriminácii na základe veku: EÚ aktívne bojuje proti stereotypom a diskriminácii týkajúcim sa veku v zamestnávaní a vzdelávaní, a presadzuje pozitívny obraz starších ľudí ako aktívnych a hodnotných členov spoločnosti.

Okrem týchto špecifických stratégií EÚ pracuje na posilnení koordinácie politík medzi členskými štátmi pri riešení spoločných demografických výziev.

What is the European Parliament? (zdroj: EU Made Simple)

Aké sú kľúčové reformy Európskej únie v oblasti hospodárskeho riadenia?

Európska únia implementuje nový rámec pre správu hospodárskych záležitostí, ktorý je zameraný na podporu ekonomickej stability a rastu členských štátov. Tento rámec zahŕňa zlepšenú koordináciu ekonomických politík medzi štátmi, čo umožňuje efektívnejšie reagovanie na ekonomické výzvy a krízy. Súčasťou je aj zavedenie prísnejších pravidiel pre fiškálne disciplíny, ako aj nové stimuly pre investície do zelených a digitálnych transformácií. Tieto kroky majú zvýšiť hospodársku odolnosť a konkurencieschopnosť EÚ na globálnej úrovni.

Ako Európska únia integruje sociálne práva do svojich politík?

Európska únia kládla v posledných rokoch zvýšený dôraz na sociálne práva, čo je reflektované v rámci Európskeho piliéra sociálnych práv. Tento piliér predstavuje súbor 20 kľúčových zásad, ktoré sú zamerané na zlepšenie pracovných podmienok, zabezpečenie spravodlivých miezd a podporu sociálnej inklúzie. Medzi prioritné oblasti patrí zabezpečenie rovnakého prístupu k pracovným príležitostiam, spravodlivé pracovné podmienky a sociálnu ochranu. Piliér sa snaží o dosiahnutie vyššej kvality života pre všetkých občanov EÚ prostredníctvom konkrétnych legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív.

Aký vplyv majú plánované reformy EÚ na každodenný život občanov?

Plánované reformy Európskej únie sú dizajnované tak, aby mali priamy a pozitívny vplyv na každodenný život občanov. Zameriavajú sa nielen na zlepšenie ekonomickej situácie, ale aj na zvyšovanie sociálnej ochrany a zlepšenie životného prostredia. Napríklad, iniciatívy zamerané na zvýšenie energetické efektivity a podpora zelených technológií majú za cieľ znížiť životné náklady a súčasne prispieť k ochrane životného prostredia. Na sociálnej úrovni reformy zahrnujú zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a bývania, čo výrazne ovplyvňuje každodenný život občanov tým, že im poskytuje väčšiu bezpečnosť a stabilitu.

Zdroje:

 1. NRSR [online] – Podpredseda NR SR P. Žiga: Musíme občanom ukázať, že Európska únia slúži v prvom rade ich záujmom
 2. Pravda [online] – Európska únia: Sedemdesiat rokov mieru
 3. TA3 [online] – Žiga na Malorke stretol s predsedami EÚ krajín. Hlavnou témou boli práva občanov a sociálna politika

Foto: Canva, FB Peter Žiga, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...