Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Chemko strážske nebude ohrozovať životné prostredie v roku 2024

Chemko strážske. Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo medzinárodný tender na zneškodnenie 150 ton nebezpečných odpadov obsahujúcich toxické PCB látky v lokalite Chemko Strážske. Cieľom je zneškodniť toxické látky do 12 mesiacov od ukončenia súťaže a uzavretia zmluvy s víťazným dodávateľom.

V ďalšom kroku envirorezort plánuje geologický prieskum a sanáciu celej lokality.

Minister Taraba zdôraznil, že bez dobudovania dodatočných kapacít na zneškodňovanie envirozáťaží sa Slovensko v tomto smere nepohne vpred. Kľúčové body:

 • 150 ton toxického PCB odpadu v Chemko Strážske
 • Zneškodnenie do 12 mesiacov
 • Medzinárodný tender
 • Geologický prieskum a sanácia lokality
 • Potreba dobudovania kapacít na zneškodňovanie envirozáťaží

Likvidácia starých environmentálnych záťaží v EÚ:

Európska únia pristupuje k téme likvidácie starých environmentálnych záťaží s cieľom chrániť ľudské zdravie a životné prostredie. V roku 2004 bola prijatá smernica o environmentálnej zodpovednosti (2004/35/ES), ktorá ukladá povinnosť znečisťovateľom financovať sanáciu nimi spôsobených environmentálnych záťaží.

Príklady:

 • Program LIFE: EÚ financuje projekty zamerané na sanáciu environmentálnych záťaží z rôznych zdrojov, ako sú priemyselné areály, skládky odpadov a banské oblasti. V rámci programu LIFE bolo podporených viac ako 1 300 projektov s celkovým rozpočtom viac ako 5 miliárd EUR.
 • Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR): EFRR podporuje investície do sanácie environmentálnych záťaží v regiónoch s hospodárskymi ťažkosťami. V programovom období 2014-2020 bolo na tento účel vyčlenených 5,5 miliardy EUR.
 • Národné programy: Členské štáty EÚ majú vlastné programy na sanáciu environmentálnych záťaží. V niektorých krajinách, ako napríklad v Holandsku a Nemecku, existujú programy na sanáciu všetkých známych environmentálnych záťaží.

Konkrétne príklady:

 • Sanácia skládky odpadu v Ostrave-Radvanice v Českej republike: Projekt bol financovaný z programu LIFE a EFRR a zahŕňal sanáciu skládky s nebezpečným odpadom, ktorá ohrozovala zdravie miestnych obyvateľov.
 • Sanácia priemyselného areálu v Liptovskom Mikuláši na Slovensku: Projekt bol financovaný z programu LIFE a zahŕňal sanáciu areálu bývalej chemickej továrne, ktorá znečistila pôdu a podzemné vody.
 • Sanácia banskej oblasti v Sasku v Nemecku: Projekt je financovaný z národných programov a zahŕňa sanáciu banskej oblasti, ktorá znečistila vodu a pôdu ťažkými kovmi.

Výzvy:

 • Likvidácia starých environmentálnych záťaží je komplexný a nákladný proces.
 • V niektorých prípadoch je ťažké identifikovať zodpovedných znečisťovateľov.
 • Existuje riziko, že sanácia environmentálnych záťaží môže spôsobiť sekundárnu kontamináciu.

Napriek výzvam sa EÚ snaží o systematické riešenie problematiky starých environmentálnych záťaží s cieľom chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.

Je nebezpečný odpad v Chemku strážske považovaný za dôležitú tému, ktorú treba riešiť?

Áno, nebezpečný odpad v Chemku Strážske je bezpochyby dôležitou témou, ktorú treba riešiť. Existuje viacero dôvodov, prečo je to tak:

1. Zdravie a životné prostredie:

 • Odpad v Chemku Strážske obsahuje toxické látky, ako napríklad PCB, ktoré sú karcinogénne a môžu vážne ohroziť zdravie ľudí žijúcich v okolí.
 • Tieto látky sa môžu šíriť do ovzdušia, pôdy a vôd, čím znečisťujú životné prostredie a ohrozujú zdravie ľudí a zvierat.

2. Ekonomické aspekty:

 • Sanácia kontaminovanej lokality bude nákladná, ale náklady na sanáciu v neskoršom štádiu by boli oveľa vyššie.
 • Znečistenie môže odradiť investorov a brániť rozvoju regiónu.

3. Morálna povinnosť:

 • Je morálnou povinnosťou súčasnej generácie chrániť zdravie budúcich generácií a životné prostredie.
 • Ignorovanie problému by mohlo viesť k vážnym následkom pre zdravie ľudí a životné prostredie v regióne.

Situácia v Chemku Strážske je vážna a vyžaduje si rýchle a efektívne riešenie. Vláda SR už podnikla kroky na riešenie problému, avšak je dôležité, aby sa do procesu zapojili aj všetky zainteresované strany, ako napríklad miestne samosprávy, mimovládne organizácie a obyvatelia regiónu.

Je dôležité, aby sa o tejto téme diskutovalo a aby sa verejnosť dozvedela o rizikách, ktoré sú s ňou spojené. Je potrebné vyvíjať tlak na zodpovedné osoby a inštitúcie, aby sa urýchlene našlo riešenie na sanáciu kontaminovanej lokality a ochranu zdravia ľudí a životného prostredia.

Chemko Strážske. Zamerané na životné prostredie

Záväzok k zlepšeniu životného prostredia Dňa 23. februára 2024, podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba, inicioval krok k zlepšeniu životného prostredia v oblasti Chemko Strážske, kde sa nachádza 150 ton nebezpečných odpadov obsahujúcich toxické PCB látky. Tento záväzok nejenže reflektuje aktívnu a otvorenú spoluprácu s odborníkmi, ale je aj odpoveďou na požiadavky januárového uznesenia vlády. Cieľom je jasný – posunúť Slovensko bližšie k zdravšiemu životnému prostrediu pre jeho občanov.

Inovatívne prístupy pri verejnom obstarávaní V rámci prípravy na likvidáciu nebezpečného odpadu ministerstvo zaviedlo tzv. užšiu súťaž, umožňujúcu detailnejšiu prípravu ponúk od dodávateľov, ktorí musia spĺňať prísne kvalifikačné kritériá. Takýto prístup nejen zabezpečuje transparentnosť a konkurencieschopnosť procesu, ale aj predpokladá získanie kvalitnejšej a efektívnejšej služby pre realizáciu tohto dôležitého projektu.

Budúce kroky a vplyv na komunitu Envirorezort neplánuje zastať pri jednorázovej akcii. Okrem aktuálneho projektu na odstránenie sudov z Chemka Strážske sa chystá aj geologický prieskum a následná sanácia ďalších lokalít. Zároveň Taraba poukazuje na potrebu rozširovania kapacít pre likvidáciu odpadov, čím naznačuje dlhodobú víziu pre zlepšenie environmentálnych podmienok na Slovensku.

Praktické tipy pre čitateľov

 • Informujte sa o environmentálnych projektoch vo vašej oblasti a zistite, ako môžete prispieť alebo zúčastniť sa.
 • Podporujte lokálne a národné iniciatívy zamerané na zlepšenie životného prostredia.
 • Zdieľajte informácie o environmentálnych projektoch a ich význame pre komunitu.
 • V prípade záujmu o oblasti životného prostredia sa zapojte do dobrovoľníckych či vzdelávacích programov.
 • Buďte aktívni v komunikácii s miestnymi a národnými predstaviteľmi o vašich obavách a nápadoch týkajúcich sa životného prostredia.

V tomto dynamickom roku 2024 je kľúčové uvedomiť si význam každého kroku, ktorý podnikáme smerom k zdravšiemu a udržateľnému životnému prostrediu. Podpora a realizácia takýchto projektov nie je len prínosom pre súčasné generácie, ale je to záväzok voči budúcim generáciám, aby mohli žiť v zdravom a prosperujúcom prostredí.

Taraba spúšťa súťaž na likvidáciu pcb sudov v Chemku Strážske

Záväzok k zlepšeniu životného prostredia Na 23. februára 2024, podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba, oznámil dôležitý krok smerujúci k výraznému zlepšeniu životného prostredia v regióne Chemko Strážske. Rozhodnutie o likvidácii 150 ton toxických PCB odpadov reflektuje snahu vlády o aktívne riešenie ekologických problémov a zároveň predstavuje dôležitý míľnik v boji proti environmentálnym hrozbám. Táto iniciatíva je živým dôkazom, že snahy o čistejšie a zdravšie prostredie pre našich občanov sú na popredných miestach priorit vlády.

Inovatívne prístupy pri verejnom obstarávaní Využitím užšej súťaže pri verejnom obstarávaní, ministerstvo zabezpečuje, aby sa do procesu zneškodnenia nebezpečného odpadu zapojili len tí najkvalifikovanejší a technicky najpripravenejší dodávatelia. Tento prístup umožňuje lepšiu prípravu ponúk, zvýšenú transparentnosť a zabezpečuje vysokú kvalitu realizácie projektu. Takto zodpovedný prístup k verejnému obstarávaniu je zárukou efektivity, efektívnosti a najmä dlhodobej udržateľnosti výsledkov projektu.

Budúce kroky a vplyv na komunitu Ďalšie kroky po vyhlásení súťaže zahŕňajú geologický prieskum a komplexnú sanáciu lokality. Ministerstvo sa tým nezameriava len na okamžité riešenie aktuálneho problému, ale plánuje aj dlhodobú strategickú zmenu, ktorá povedie k trvalému zlepšeniu environmentálnej situácie v oblasti. Zdôrazňuje sa tu dôležitosť prevencie a potreba budovania systémových riešení, ktoré zabránia podobným ekologickým problémom v budúcnosti.

Zvýraznenie významu spolupráce Úspech v boji proti environmentálnym problémom je neoddeliteľne spojený so spoluprácou rôznych sektorov spoločnosti. Vyzdvihuje sa tu význam partnerstva medzi vládou, odbornou verejnosťou, miestnymi komunitami a medzinárodnými organizáciami. Takáto spolupráca umožňuje vymieňať si najlepšie postupy, inovácie a zároveň podporuje zvyšovanie verejného povedomia o dôležitosti ochrany životného prostredia.

Výzva k angažovanosti Je dôležité, aby sa k ochrane životného prostredia pridali nielen vlády a organizácie, ale aby sa aktívne zapájala aj široká verejnosť. Každý z nás môže prispieť k lepšiemu a zdravšiemu prostrediu – či už prostredníctvom osobného príkladu, podpory ekologických iniciatív, alebo aktívnym zapájaním sa do diskusií a rozhodovacích procesov. Občianska spolupatričnosť a zodpovednosť sú kľúčovými piliermi pre dosiahnutie udržateľnej budúcnosti našej planéty.

Tento blogový post rozvíja tému iniciatívy na zneškodnenie nebezpečných PCB odpadov a zdôrazňuje, že každý krok smerom k zlepšeniu životného prostredia je významný. Uvedomujeme si, že rok 2024 je rokom, kedy musíme všetci priložiť ruku k dielu, aby sme zabezpečili lepšiu budúcnosť nielen pre nás, ale aj pre naše deti a vnúčatá.

V kontexte zneškodňovania PCB odpadov môžeme nájsť mnoho inspiratívnych príkladov a skúseností nielen zo Slovenska, ale aj z rôznych kútov sveta, vrátane susedných štátov a celých kontinentov. Na úrovni Európskej únie, konkrétne prostredníctvom Direktívy o likvidácii PCB/PCT, členské štáty prijímajú opatrenia na zabezpečenie bezpečnej likvidácie týchto chemikálií a zariadení, ktoré ich obsahujú. Úlohou štátov je vytvoriť inventúry veľkých zariadení obsahujúcich PCB alebo PCT a nájsť riešenia na ich bezpečnú likvidáciu do konca roku 2025 (environment.ec.europa.eu).

Pohľad do USA ukazuje na úspešné projekty zneškodňovania PCB, ako napríklad čistenie lokality Seaholm Power Plant v Austine v Texase, kde sa podarilo odstrániť 30 000 kubických yardov kontaminovanej pôdy. Táto sanácia dokázala zvýšiť úroveň bezpečnosti miesta nad rámec štandardných požiadaviek (epa.gov).

Na medzinárodnej úrovni, Organizácia Spojených národov prostredníctvom programu UNEP (Program OSN pre životné prostredie) monitoruje globálne koncentrácie PCB a zameriava sa na ich postupné vyradenie v súlade so Štokholmským dohovorom o perzistentných organických látkach (POPs). Hoci pokrok v odstraňovaní PCB sa líši v rôznych regiónoch, dohovor stanovuje jasné ciele na elimináciu používania PCB v zariadeniach do roku 2025 a na riadenie odpadu kontaminovaného PCB do roku 2028 (unep.org).

Firma Veolia North America poskytuje rôzne riešenia na likvidáciu PCB odpadu a zdôrazňuje význam správneho postupu pri jeho zneškodnení, čo je v súlade s prísnymi regulačnými požiadavkami (veolianorthamerica.com).

V kontexte Slovenska a susedných štátov môže byť prínosné sledovať tieto príklady a skúsenosti, získavať z nich inšpiráciu a aplikovať najlepšie praktiky v rámci lokálnych iniciatív na zneškodňovanie PCB odpadov. Učiť sa z medzinárodných úspechov a prípadových štúdií je kľúčové pre efektívne a bezpečné riešenie problematiky PCB na domácej pôde aj v širšom regionálnom kontexte.

Čo sú PCB a prečo je ich likvidácia dôležitá?

PCB (polychlórované bifenyly) sú triedou synteticky vyrábaných organických chemických zlúčenín, ktoré boli široko využívané v rôznych priemyselných aplikáciách vrátane ako chladiace a izolačné kvapaliny v transformátoroch a kondenzátoroch. PCB sú škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie, pretože sú perzistentné, bioakumulatívne a pravdepodobne karcinogénne. Likvidácia PCB je preto kritická na ochranu verejného zdravia a životného prostredia​.

Aké sú medzinárodné záväzky týkajúce sa likvidácie PCB?

Na medzinárodnej úrovni, Štokholmský dohovor o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (POPs), ktorý vstúpil v platnosť v roku 2004, si kladie za cieľ eliminovať používanie PCB v zariadeniach do roku 2025 a podporovať environmentálne zodpovedné riadenie odpadov, ktoré sú s PCB kontaminované, do roku 2028. Dohovor zároveň zakazuje výrobu a nové použitie PCB, a stanovuje rámec pre ich bezpečnú likvidáciu​.

Ako sú regulované aktivity súvisiace s likvidáciou PCB na úrovni EÚ?

Európska únia prijala Direktívu o likvidácii PCB/PCTs, ktorá si kladie za cieľ zabezpečiť environmentálne bezpečné odstránenie PCB a zariadení, ktoré ich obsahujú. Členské štáty musia vypracovať inventúry veľkých zariadení obsahujúcich PCB/PCT a prijať plány na ich likvidáciu. Do konca roka 2010 museli členské štáty dekontaminovať alebo zlikvidovať zariadenia obsahujúce viac ako 5 litrov PCB. K tomuto dátumu boli tiež stanovené termíny pre identifikáciu a odstránenie všetkých zostávajúcich PCB v dielenskom vybavení, ktoré obsahuje PCB v koncentrácii nad 0,005% a objeme viac ako 50 ml, a to najneskôr do konca roka 2025​.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia, redakcia loom.sk

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...