Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

Celoštátna prehliadka SOČ 2024: Žiaci stredných odborných škôl prerazia skôr ako gymnazisti

Celoštátna prehliadka SOČ 2024. V poradí už 46. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) opäť ukázal vysokú úroveň vedomostí a kreativity slovenských stredoškolákov. Na pôde Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre sa od 24. do 26. apríla predstavilo 2585 žiakov so svojimi inovatívnymi projektmi, ktoré zahŕňali široké spektrum tém od informatiky a elektrotechniky až po biológiu a humanitné vedy. Súťaž potvrdila význam SOČ pre rozvoj mladých talentov, podporu ich tvorivosti a prípravu na budúce akademické a profesionálne úspechy.

Význam Stredoškolskej odbornej činnosti pre rozvoj mladých talentov

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) sa stala dôležitou súčasťou slovenského vzdelávacieho systému. Podporuje a motivuje mladých ľudí k tomu, aby rozvíjali svoje schopnosti a záujmy v rôznych odboroch. Vďaka SOČ majú študenti možnosť realizovať svoje nápady, získať cenné skúsenosti a pripraviť sa na ďalšie vzdelávanie alebo profesionálnu kariéru. Tento rok sa celoštátne kolo 46. ročníka SOČ uskutočnilo na pôde Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre, kde sa predstavili najlepší stredoškoláci z celého Slovenska.

Priebeh celoštátnej prehliadky a hodnotenie prác

Celoštátna prehliadka sa konala 24.-26. apríla a zahŕňala sedemnásť súťažných odborov v prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných odvetviach. Tento rok sa súťaže zúčastnilo 2585 žiakov s 2251 prácami z 326 stredných škôl rôznych typov. Najväčší záujem bol o témy z odborov informatika, elektrotechnika, hardware, mechatronika, stavebníctvo, geodézia a kartografia.

Celoštátna prehliadka SOČ 2024 Žiaci stredných odborných škôl prerazia skôr ako gymnazisti - loom.sk
Celoštátna prehliadka SOČ 2024 Žiaci stredných odborných škôl prerazia skôr ako gymnazisti – loom.sk

Proces hodnotenia prác bol dôkladný a spravodlivý. Žiaci si podľa pokynov pripravili ústnu prezentáciu a obhajobu svojej práce. Mnohí z nich využili moderné technológie a zdieľali svoje prezentácie aj prostredníctvom krátkych videí, ktoré predstavovali fungovanie ich modelov, pomôcok a ďalších projektov. Celková obhajoba žiakov s diskusiou trvala 15 minút. Diskusia ku každej práci bola adresná a zaujímavá tak zo strany členov odborných hodnotiacich komisií, ako aj ostatných súťažiacich. Hodnotená bola odborná a obsahová úroveň práce, použitie argumentácie a dôkazov, formálna stránka práce, úroveň spracovania a dokumentácie, používanie odbornej terminológie, využitie práce, prezentácia a obhajoba pri diskusii.

Najúspešnejšie práce a ocenenia

Najlepšie výsledky a najviac ocenení si odniesli súťažiaci zo Žilinského kraja, nasledovali Nitriansky a Banskobystrický kraj. Medzi najlepšie práce patrili:

 • Problematika voľného času: Eliška Oravcová a Natália Lišivková s prácou “Tvorba a realizácia voľnočasových hier na zvyšovanie finančnej gramotnosti pre marginalizované komunity” (Súkromná SOŠ, Poprad).
 • Matematika, fyzika: Peter Czimmermann s prácou “Zovšeobecnenie Pascalovho trojuholníka” (Gymnázium Veľká Okružná, Žilina).
 • Chémia, potravinárstvo: Matej Šuška s prácou “Príprava bionafty z kávového odpadu” (Gymnázium Hlinská 29, Žilina).
 • Biológia: Adam Zubrický s témou “Výskyt degeneratívnej myelopatie u psov slovenských národných plemien” (Piaristická SŠ sv. J. Kalazanského, Nitra).
 • Životné prostredie, geografia, geológia: Romana Garačová a Alexandra Danišová s prácou “Lesná škola Escape Room” (Gymnázium A. Vrábla, Levice).

Tieto projekty predstavujú široké spektrum tém a dokazujú, že mladí ľudia sú schopní riešiť rôzne problémy a prichádzať s inovatívnymi nápadmi.

Podpora pedagógov a odborníkov z praxe

Úspech žiakov na SOČ by nebol možný bez podpory ich učiteľov a odborníkov z praxe. Títo mentori zohrávajú významnú úlohu pri výbere a realizácii projektov, poskytujú odborné konzultácie a usmerňujú žiakov počas celého procesu prípravy. Ich zanietenie a odborné vedenie sú neoceniteľné pri formovaní nových talentov a budúcich odborníkov v rôznych oblastiach.

Celoštátna prehliadka SOČ 2024 Žiaci stredných odborných škôl prerazia skôr ako gymnazisti - loom.sk
Celoštátna prehliadka SOČ 2024 Žiaci stredných odborných škôl prerazia skôr ako gymnazisti – loom.sk

Vlasta Púchovská, predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie, vyzdvihla význam SOČ pre rozvoj žiakov: „Žiaci obhajovali presvedčivo, suverénne s množstvom vedomostí vo zvolenej problematike prác. SOČ-ka plní nesmierne dôležité poslanie rozvíjať u žiakov sociálny, morálny a vedomostný potenciál, za podpory pedagógov a odborníkov z praxe.“

Ocenenie a nominácia na medzinárodné prehliadky

Ocenení boli aj žiaci, ktorí získali nomináciu na celoštátnu prehliadku SOČ v Českej republike, ktorá sa uskutoční 21.-23. júna 2024 v Pardubiciach. Medzi nimi bol Radoslav Záhumenský z Gymnázia Ľ. Štúra, Turzovka, s prácou “Spoznávame Horné Kysuce”, Damián Kažimír z Gymnázia Kollárova 17, Sečovce, s prácou “Vojna očami detí” a Anna Lehocká zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu, Hodruša-Hámre, s prácou “Plesová sada šperkov”.

Títo žiaci budú mať príležitosť prezentovať svoje projekty na medzinárodnej úrovni a získať cenné skúsenosti a uznanie. Ich úspechy dokazujú, že slovenskí študenti sú schopní konkurovať na globálnej úrovni a prichádzať s inovatívnymi riešeniami.

Celoštátna prehliadka SOČ 2024: Budúcnosť Stredoškolskej odbornej činnosti

Budúcnosť Stredoškolskej odbornej činnosti je sľubná. Každý rok sa do súťaže zapája stále viac žiakov, čo svedčí o rastúcom záujme o vedecké a technické projekty. Podpora zo strany škôl, štátu a odborných inštitúcií zabezpečuje, že táto iniciatíva bude aj naďalej motivovať mladé talenty k ďalšiemu rozvoju a inováciám.

Organizácia súťaže na vysokej úrovni je zásluhou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sú vyhlasovateľmi súťaže. Putovnú valašku SOČ pre 47. ročník celoštátnej prehliadky prevzala riaditeľka SOŠ železničnej v Košiciach Jana Lenhardtová. Prehliadky sa zúčastnil aj riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár, ktorý osobne sledoval obhajoby prác žiakov v technických odboroch.

Príprava na celoštátnu prehliadku

Príprava na súťaž je pre žiakov náročným procesom. Musia nielen zvládnuť teoretickú časť svojho projektu, ale aj praktickú realizáciu a prezentáciu výsledkov. Ústne obhajoby sú súčasťou hodnotenia, pričom žiaci musia efektívne komunikovať svoje nápady a odpovedať na otázky odborných komisií. Tým si zlepšujú nielen odborné vedomosti, ale aj prezentačné a komunikačné zručnosti.

Príprava na SOČ začína už na školských kolách, kde žiaci prezentujú svoje prvé nápady a získavajú spätnú väzbu od učiteľov a spolužiakov. Postupne svoje projekty vylepšujú a zdokonaľujú, až kým nie sú pripravení na regionálne a celoštátne kolo. Tento proces ich učí vytrvalosti, dôslednosti a schopnosti pracovať na dlhodobých projektoch.

Význam SOČ pre budúcnosť žiakov

Účasť na SOČ má pre žiakov mnoho výhod. Okrem získania odborných vedomostí a praktických zručností si rozvíjajú aj mäkké zručnosti, ako je tímová práca, komunikácia a kritické myslenie. Tieto skúsenosti sú cenné nielen pre ďalšie štúdium, ale aj pre budúce profesionálne uplatnenie.

Mnohí bývalí účastníci SOČ pokračujú vo svojich projektoch na vysokých školách alebo ich využívajú vo svojej profesii. SOČ im poskytuje skvelý základ a príležitosť získať skúsenosti, ktoré im môžu pomôcť dosiahnuť úspech v ich kariére.

Význam podpory pedagógov a odborníkov z praxe

Podpora pedagógov a odborníkov z praxe je kľúčová pre úspech žiakov na SOČ. Učitelia pomáhajú žiakom pri výbere tém, poskytujú im odborné konzultácie a usmerňujú ich počas celého procesu prípravy. Odborníci z praxe prinášajú do projektu svoje skúsenosti a znalosti, čo pomáha žiakom lepšie pochopiť a realizovať svoje nápady.

„Za dôslednou a systematickou prácou podporujúcou tvorivosť žiakov a organizáciou súťaže je rad zanietených pedagógov stredných, vysokých škôl a ďalších odborníkov z praxe, ktorým patrí veľké ďakujem,“ povedal Branislav Hadár, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Ocenenie najlepších prác

Medzi ocenené práce patrí aj množstvo inovatívnych projektov, ktoré majú potenciál prispieť k rozvoju technológií, vedy a spoločnosti. Napríklad práca Mateja Šušku na tému “Príprava bionafty z kávového odpadu” je príkladom, ako môžu žiaci prispieť k riešeniu environmentálnych problémov. Rovnako aj projekt Jakuba Šaušu “Simulátor logických obvodov” môže nájsť svoje uplatnenie v vzdelávacom procese a technickom výskume.

Tieto projekty dokazujú, že mladí ľudia sú schopní prichádzať s inovatívnymi a praktickými riešeniami, ktoré môžu mať reálny dopad na spoločnosť. Ich úspechy na SOČ sú dôkazom, že slovenské školstvo má potenciál vychovávať šikovných a kreatívnych ľudí, ktorí môžu prispieť k rozvoju krajiny.

Budúcnosť SOČ

Budúcnosť Stredoškolskej odbornej činnosti je sľubná. Každý rok sa do súťaže zapája stále viac žiakov, čo svedčí o rastúcom záujme o vedecké a technické projekty. Podpora zo strany škôl, štátu a odborných inštitúcií zabezpečuje, že táto iniciatíva bude aj naďalej motivovať mladé talenty k ďalšiemu rozvoju a inováciám.

Organizácia súťaže na vysokej úrovni je zásluhou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sú vyhlasovateľmi súťaže. Putovnú valašku SOČ pre 47. ročník celoštátnej prehliadky prevzala riaditeľka SOŠ železničnej v Košiciach Jana Lenhardtová. Prehliadky sa zúčastnil aj riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár, ktorý osobne sledoval obhajoby prác žiakov v technických odboroch.

Celoštátna prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti je dôkazom vysokej úrovne vedomostí a kreativity slovenských stredoškolákov. Ich projekty ukazujú, že aj mladí ľudia môžu prispieť k riešeniu dôležitých spoločenských a technických problémov. Podpora a uznanie ich úsilia je kľúčom k budovaniu lepšej budúcnosti pre všetkých.

Účasť na SOČ je pre žiakov jedinečnou príležitosťou, ktorá im otvára dvere k ďalším vzdelávacím a profesionálnym príležitostiam. Ich úspechy na tejto súťaži sú dôkazom, že slovenské školstvo má potenciál vychovávať šikovných a talentovaných mladých ľudí, ktorí môžu prispieť k rozvoju krajiny a spoločnosti. Podpora a uznanie ich úsilia je kľúčom k budovaniu lepšej budúcnosti pre všetkých.

Prehliadka SOČ dokazuje, že investícia do vzdelávania a podpory mladých talentov sa oplatí. Každý rok sa objavujú nové a inovatívne projekty, ktoré posúvajú hranice toho, čo je možné. S podporou pedagógov, odborníkov z praxe a celého vzdelávacieho systému môžu naši mladí vedci a inovátori dosiahnuť veľké veci a prispieť k lepšiemu svetu.

praktická časť – SOČ (Stredoškolská Odborná Činnosť) (Zdroj: Richard K)

1. Čo je Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)?

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je súťaž pre stredoškolských študentov, ktorá podporuje rozvoj ich odborných a vedeckých zručností. Žiaci pripravujú projekty na rôzne témy a následne ich prezentujú a obhajujú pred odbornou komisiou. Súťaž pomáha rozvíjať kritické myslenie, tvorivosť a komunikačné schopnosti žiakov.

2. Ako sa môžem zúčastniť na SOČ?

Účasť na SOČ začína na úrovni školy, kde žiaci prezentujú svoje projekty v školskom kole. Najlepší projekty postupujú do regionálnych kôl a následne môžu postúpiť do celoštátneho kola. Informácie o súťaži a termínoch jednotlivých kôl poskytujú učitelia a školské vedenie.

3. Aké sú hlavné výhody účasti na SOČ pre žiakov?

Účasť na SOČ prináša žiakom množstvo výhod. Okrem získania odborných vedomostí a praktických zručností si rozvíjajú aj prezentačné a komunikačné schopnosti. Účasť na súťaži tiež zvyšuje šance na prijatie na vysoké školy a poskytuje príležitosti na získanie cenných skúseností a kontaktov v odbornej praxi.

4. Aké témy sú vhodné pre projekty SOČ?

Témy projektov SOČ môžu byť veľmi rôznorodé a zahŕňajú oblasti ako informatika, elektrotechnika, biológia, chémia, spoločenské vedy a mnoho ďalších. Dôležité je, aby téma bola pre žiaka zaujímavá a motivujúca, a aby umožňovala preukázať jeho odborné a vedecké zručnosti.

5. Ako prebieha hodnotenie projektov na SOČ?

Hodnotenie projektov na SOČ prebieha v niekoľkých fázach. Žiaci najprv prezentujú svoje projekty a obhajujú ich pred odbornou komisiou. Hodnotí sa odborná a obsahová úroveň práce, formálna stránka, použitie argumentácie a dôkazov, ako aj prezentačné schopnosti žiaka. Diskusia s komisiou je tiež dôležitou súčasťou hodnotenia.

Zdroje:

 1. TV Nitra [online] – 46. ročník SOČ
 2. Trendy v odbornom vzdelávaní [online] – Celoštátna prehliadka SOČ opäť ukázala vysokú úroveň vedomostí žiakov
 3. ŠIOV [online] – Celoštátna prehliadka SOČ opäť ukázala vysokú úroveň vedomostí žiakov
 4. SOŠD Žilina [online] – Celoštátna prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti
 5. SOŠ veterinárna Nitra [online] – 46. ročník celoštátnej prehliadky SOČ
 6. SPŠ elektrotechnická Košice [online] – Celoštátna prehliadka prác SOČ

Foto: Canva + ŠIOV, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Policajný odborový zväz vyzýva ministra vnútra na okamžitú reakciu: Kritická situácia v policajnom zbore sa zhoršuje

Policajný odborový zväz v Slovenskej republike vyzýva ministra vnútra...

Prečo sú odbory na Slovensku v ohrození?

Odbory na Slovensku sú v ohrození kvôli čoraz častejším...

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva: Riešenie nerovnosti a financovanie sociálnych projektov

Iniciatíva EÚ pre daň z bohatstva, ktorá sa zameriava...