Logo - loom.sk

Logo - loom.sk

ALICE sú nízkopríjmoví zamestnanci: Neprežívajú ani napriek práci

ALICE sú nízkopríjmoví zamestnanci. Rozprávanie o pracovníkoch, ktorí nevyhovujú ani pre sociálne dávky, ani si nemôžu dovoliť základné životné náklady, vyvoláva obrazy tých najzraniteľnejších vrstiev spoločnosti. V USA však narastá počet ľudí, ktorí sa vojdú do kategórie ALICE. Táto skratka, ktorá znamená Asset Limited, Income Constrained, Employed (Obmedzené aktíva, Obmedzené príjmy, Zamestnaný), identifikuje pracovníkov, ktorí zarábajú, ale ich príjem stále nestačí na pokrytie základných životných nákladov.

ALICE sú nízkopríjmoví zamestnanci

ALICE označuje skupinu ľudí, ktorí pracujú, ale ich platy sú príliš nízke na to, aby pokryli základné náklady ako nájomné, jedlo, zdravotnú starostlivosť a dopravu. Títo jedinci a rodiny sú často prinútení robiť ťažké rozhodnutia – či zaplatiť nájom alebo kúpiť potraviny – pretože ich finančné prostriedky na oboje nevystačia.

Prečo rastie počet ľudí v kategórii ALICE?

Hlavným dôvodom je, že mnohé platy neudržali krok s infláciou a rastom nákladov na život. Aj keď sú formálne zamestnaní, ich príjmy jednoducho nepokrývajú stále rastúce výdavky. Tento problém sa zhoršil počas pandémie COVID-19, kedy mnoho ľudí stratilo prácu alebo sa ich pracovné podmienky zmenili.

Ako ALICE ovplyvňuje ekonomiku?

Skutočnosť, že veľká časť obyvateľstva žije od výplaty k výplate bez schopnosti šetriť alebo investovať, má významné dôsledky pre celú ekonomiku. Títo ľudia sú menej pravdepodobní, že si kúpia dom, investujú do vzdelania alebo ekonomicky rastú. To vytvára cyklus chudoby a obmedzenej hospodárskej mobility, ktorý je ťažké prelomiť.

Riešenia pre ALICE

Existuje niekoľko potenciálnych riešení, ktoré by mohli pomôcť zmierniť problémy ľudí v kategórii ALICE. Vládne politiky by mohli zvýšiť minimálnu mzdu, poskytovať viac podpory v oblasti zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, a zabezpečiť dostupnejšie bývanie. Okrem toho môžu firmy zvážiť zvýšenie miezd a zlepšenie pracovných podmienok, aby pomohli svojim zamestnancom lepšie vyžiť.

Vplyv ALICE v EÚ a na Slovensku:

Veľkosť problému:

Počet ľudí žijúcich v EÚ v rámci kategórie ALICE je značný a predstavuje značný socioekonomický problém. Podľa štatistík Eurostatu z roku 2021 žilo v EÚ 20,4 milióna ľudí v domácnostiach ALICE, čo predstavuje 5,4 % populácie EÚ. Na Slovensku sa počet ľudí v kategórii ALICE odhaduje na 400 000, čo je približne 7,5 % populácie.

Dôsledky:

Ľudia žijúci v kategórii ALICE sú ohrození chudobou a sociálnym vylúčením. Často čelia ťažkostiam s pokrytím základných životných potrieb, ako je bývanie, potraviny a oblečenie. Sú tiež náchylnejší na zadlženie a zdravotné problémy.

Platová nerovnosť:

Platová nerovnosť je jedným z hlavných faktorov prispievajúcich k existencii kategórie ALICE. Ženy, osoby so zdravotným postihnutím a prisťahovalci sú neúmerne zastúpení v kategórii ALICE. Často čelia diskriminácii na trhu práce a sú nútení prijímať nižšie platy a menej stabilné zamestnanie.

Riešenia:

Na riešenie problematiky ALICE je potrebný komplexný prístup, ktorý zahŕňa:

  • Zvyšovanie miezd: Zvýšenie minimálnej mzdy a posilnenie kolektívneho vyjednávania môže pomôcť znížiť chudobu pracujúcich a zlepšiť životné podmienky ľudí v kategórii ALICE.
  • Podpora dostupného bývania: Investície do výstavby cenovo dostupného bývania a zavedenie prísnych regulácií nájomného môže pomôcť znížiť náklady na bývanie a uľahčiť ľuďom v kategórii ALICE pokrytie ich základných životných potrieb.
  • Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti: Zabezpečenie prístupu k kvalitnému vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti pre všetkých môže pomôcť ľuďom v kategórii ALICE prelomiť kruh chudoby a zlepšiť ich životné vyhliadky.
  • Boj proti diskriminácii: Posilnenie antidiskriminačných predpisov a podporu inkluzívnych pracovných miest môže pomôcť znížiť nerovnosti na trhu práce a zlepšiť šance ľudí v kategórii ALICE na získanie dôstojnej práce.

ALICE je vážny problém, ktorý postihuje milióny ľudí v EÚ a na Slovensku. Riešenie tejto problematiky si vyžaduje komplexný prístup, ktorý zahŕňa riešenie základných príčin chudoby a nerovnosti. Vlády, zamestnávatelia a odborové organizácie musia spolupracovať na vytváraní spravodlivejšej a inkluzívnejšej spoločnosti, v ktorej má každý možnosť prosperovať.

Okrem vyššie uvedených informácií je dôležité poznamenať, že problematika ALICE sa na Slovensku stále skúma a neexistuje jednotný súhlas o jej presnom rozsahu a vplyve. Rôzne štúdie a správy prinášajú mierne odlišné údaje a závery.

Napriek tomu je zrejmé, že ALICE predstavuje značný socioekonomický problém, ktorý si vyžaduje pozornosť a riešenie.

They are ALICE: Asset Limited, Income Constrained, Employed

Ako sú definovaní ALICE pracovníci?

ALICE pracovníci sú tí, ktorých príjmy sú limitované na takej úrovni, že nezvládajú pokryť základné životné náklady napriek tomu, že sú zamestnaní. Zvyčajne zarábajú nad hranicou, ktorá by im umožnila získať sociálne dávky, ale príliš málo na to, aby si mohli dovoliť dostatočný štandard života bez finančného stresu.

Aké sú najväčšie výzvy pre ALICE domácnosti?

Najväčšími výzvami sú zabezpečenie dostatočného príjmu na pokrytie základných životných nákladov ako nájom, jedlo a zdravotná starostlivosť. Mnohí z nich sú tiež zraniteľní voči ekonomickým šokom, ako sú nečakané zdravotné výdavky alebo strata zamestnania, čo môže rýchlo viesť k finančnej nestabilite.

Ako môže vláda pomôcť ALICE pracovníkom?

Vláda by mohla zvážiť politiky zamerané na zvýšenie minimálnej mzdy, poskytovanie širšej podpory v oblasti zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, a zabezpečenie dostupnejšieho bývania. Tieto kroky by mohli pomôcť zlepšiť finančnú situáciu ALICE pracovníkov a umožniť im ekonomicky lepší štandard života.

Zdroje:

  1. United for Alice [online] – News and stories
  2. FRB St. Louis [online] – ALICE Households Face Continued Challenges despite Tight Job Market
  3. Trend [online] – Na dávky nárok nemajú, no z platu nevyžijú. Na trhu práce sa zrodil nový typ zamestnanca
  4. Eurostat [online] – Income and living conditions – štatistiky

Foto: Canva, video: YouTube

Autor: Marcel Litvák Feliks

Populárne

Prečítajte si tiež

Janko Kráľ: Rebel, básnik a národný buditeľ, ktorý zmenil slovenskú literatúru

Janko kráľ. Dňa 23. mája si pripomíname úmrtie Janka...

Slovensko čelí výzvam: Nová stratégia pre čerpanie eurofondov

Európske fondy sú neodmysliteľným pilierom regionálneho rozvoja na Slovensku,...

Pripomíname si 110 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny

Dňa 20. mája 2024 sa v Bardejove uskutočnilo podujatie...